główna zawartość
artykuł nr 56

Ogłoszenie o ogólnokrajowej akcji "Polska Biega"

O G Ł O S Z E N I E

  

Urząd Gminy w Odrzywole informuje, że w środę 14 maja 2008r. w godzinach popołudniowych przez teren gminy Odrzywół przebiegać będzie Sztafeta „Polska Biega”.

Jest to ogólnokrajowa akcja organizowana na łamach Gazety Wyborczej, TVP Sport i RMF FM.

Sztafeta wyruszy w środę 14 maja spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w czterech kierunkach do Gdyni, Białegostoku, Poznania i Krakowa. W każdym zespole znajdują się ludzie mediów m.in. Robert Korzeniowski, Przemysław Babiarz, Maciej Kurzajewski, Artur Partyka, Sebastian Chmara. Codziennie przez trzy dni, każda ze sztafet będzie miała do pokonania ok. 100 km.

Zapraszamy wszystkich miłośników joggingu do biegu razem ze Sztafetą w granicach Odrzywołu. Dla wielu może być to jedyna okazja by pobiec ramię w ramię ze słynnym dziennikarzem sportowym czy mistrzem olimpijskim.

Gazeta Wyborcza, TVP Sport i RMF FM, a także portal www.sport.pl zapewniają oprawę medialną tego wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w sztafecie prosimy o dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pok. nr. 12.

Serdecznie zapraszamy
artykuł nr 57

Ogłoszenie o konkursie

Odrzywół dnia 29.01.2008r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X /66/2007z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2008 roku wynosi 16000,00 złotych. Słownie : szesnaście tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 03.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 03.03.2008r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 03.03.2008 r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2007 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 15.000,00 złotych (słownie : Piętnaście tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.
artykuł nr 58

Ogłoszenie o obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki (urządzenia) do zbierania odpadów segregowanych, oraz do zawarcia umowy z firmą o odbieranie odpadów z posesji

Szanowni właściciele nieruchomości w gminie Odrzywół


Gmina Odrzywół uprzejmie informuje o wprowadzonym w 2005 roku w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki (urządzenia) do zbierania odpadów segregowanych, oraz do zawarcia umowy z firmą o odbieranie odpadów z posesji.
Do 15 marca 2008r. z terenu Gminy Odrzywół zostaną usunięte gminne pojemniki zbiorcze (kontenery) na odpady. Powodem jest brak wymaganego prawem poziomu segregacji i odzysku odpadów komunalnych zbieranych przez Gminę, oraz 500% wzrost opłat za składowanie odpadów na składowiskach (75 zł za tonę) płaconych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.
Do tego czasu każdy właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę z firmą (która posiada wszelkie zezwolenia i sortownię odpadów) na wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki i worki na odpady.
Proponujemy zawarcie umowy z firmą „HAK” z Piotrkowa Trybunalskiego, która złożyła najtańszą ofertę obsługi nieruchomości – 11 zł brutto za miesiąc za odbiór pojemnika 120 l na odpady niesegregowane i worków na odpady segregowane. Umowy są dostępne u Sołtysów i w Urzędzie Gminy w Odrzywole (pokój nr 12 u Pani Moniki Waśkiewicz).
Istnieje również możliwość podpisania umowy z firmą „ALMAX” z Radomia (oferta za kwotę 20 zł za miesiąc od posesji).
 W ramach podpisanej umowy firma zapewnia:

 1. wyposażenie nieruchomości w zamknięty plastikowy pojemnik na odpady niesegregowane (zużyte ubrania, buty, opakowania kartonowe, odpady higieniczne).
 2. worki na odpady segregowane (szkło, papier, butelki plastikowe),
 3. odbiór odpadów raz w miesiącu,
 4. 2 razy w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych (zużyte meble).

Właściciele nieruchomości, którzy do 15 marca 2008r. nie podpiszą umów będą obciążeni opłatą karną w wysokości 30 zł od posesji miesięcznie, a do wywozu odpadów z tych posesji Urząd Gminy wyłoni firmę z przetargu.
Wszelkich informacji d/t odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pokoju nr 12 tel. (048) 6716057 w 37 (Pan Jerzy Godziński).

artykuł nr 59

Ogłoszenie o konkursie

Odrzywół dnia 28.11.2007 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr X /66/2007z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku ogłasza konkurs na zadanie:

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży w Odrzywole.
Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2008 roku wynosi 16000,00 złotych. Słownie : szesnaście tysięcy złotych.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek i piątek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

Zgłoszenia konkursowe można składać do 20.12.2007 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 14

 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.
artykuł nr 60

Zaproszenie do opracowania warunków technicznych budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego

Wójt Gminy Odrzywół woj. mazowieckie zaprasza podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i świadczące usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, do opracowania warunków technicznych budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy Odrzywół.
Koncepcja powinna być opracowana na koszt podmiotu opracowującego przy uwzględnieniu stosownych w Polsce nowoczesnych rozwiązań technicznych. Koncepcja będzie ewentualną podstawą przygotowania przez Gminę Odrzywół działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.