główna zawartość
artykuł nr 11

Zaproszenie na bezpłatne kursy prawa jazdy kat. "B"

Projekt systemowy pt. „Młody człowieku działaj sam” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
U W A G A !!!
 
Mieszkasz w Gminie Odrzywół, jesteś bezrobotnym lub poszukujesz pracy
  
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS
 
PRAWA JAZDY KAT. „B”
 
Termin: czerwiec/wrzesień 2011 roku
Organizator: Urząd Gminy w Odrzywole
 
Realizowany w ramach projektu „Młody człowieku działaj sam” w ramach programu PO KL.06.03.00-14-039/10.
 
W ramach projektu oferujemy:
 1. Sfinansowanie kursu, egzaminu i badań lekarskich.
 2. Kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Projekt przewiduje przeszkolenie 12 osób, w pierwszej kolejności osób poniżej 25 r. życia.
 
Informacji szczegółowych udziela Pani Barbara Bielska tel. 048 67 16 057 wew.41
artykuł nr 12

Ogłoszenie w spr. przyjmowania zgłoszeń na funkcję ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Rada Gminy Odrzywół na podstawie art. 160, art. 161 § 2 oraz art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.), zawiadamia, że przyjmuje zgłoszenia na funkcję
ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego  
przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat życia, jest nieskazitelnego charakteru, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2011r.
Zgłoszeń należy dokonywać u Sekretarza Gminy Odrzywół -pokój nr 19
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Szczegółowe wymogi i procedury zgłaszania kandydatów na ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006r. Nr 50 poz. 370).

Załączniki:
Karta zgłoszenia ławnika 80 KB
artykuł nr 13

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Odrzywół

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 
Z w o ł u j ę
 
I Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Odrzywół w VI kadencji Rady Gminy w dniu 05.04.2011 roku (wtorek) o godz. 1430  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Odrzywole z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o międzysesyjnej pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy Odrzywół.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie Sesji.
Sesja została zwoła na wniosek 4 radnych z Odrzywołu: Pani Ewy Podkowińskiej, Pani Doroty Kwietniewskiej, Pana Przemysława Stępnia, Pana Sławomira Gajewskiego.

 

artykuł nr 14

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom i gościom życzymy w nadchodzące Święta radości  z Narodzonego Jezusa, wszelkiej radości i ciepła rodzinnego.

 

Stanisław Gapys

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kmieciak

Wójt Gminy

 


Boże Narodzenie 2010r.

 

 

artykuł nr 15

Ogłoszenie o konkursie

 Odrzywół dnia 15.12.2010r.

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
  Wójt Gminy Odrzywół działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVI /226/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok ogłasza konkurs na zadanie:
 1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66.
 2. Wartość dotacji zarezerwowana w budżecie gminy na ten cel w 2011 roku wynosi 20.000,00 złotych. Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 3. Dotacja zostanie przekazana dla Zleceniobiorcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z umową zawartą ze Zleceniobiorcą.
 4. Realizacja zadania o którym mowa w pkt. 1 nastąpi w okresie 12.01.2011r. do 31.12.2011r.
 5. Zgłoszenia konkursowe można składać do 10.01.2011r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój Nr 14.
 6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.) działające min. 2 lata i mające doświadczenie w realizacji podobnego typu zadania. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10.01.2011r. o godz. 1215
 7. Gmina Odrzywół w roku 2010 w drodze konkursu otwartego wyłoniła wykonawcę i zleciła realizację w/w zadania w 2010r. dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA” przekazując dotację w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych).
Szczegółowe informacje i zgłoszenia konkursowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek - czwartek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 800 do godz. 1600 (tel. 048 67 16 057 wew. 36) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  • Wyciąg ze Statutu organizacji z KRS ważny 3 miesiące wraz z wykazem osób upoważnionych do reprezentowania organizacji.
  • Zaświadczenie NIP i REGON poświadczone za zgodność z oryginałem.
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnością podatku z Urzędu Skarbowego oraz o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS.
  • Informacje o prowadzonej działalności, w tym informacje o realizowanych podobnych zadaniach jak konkursowe.
 2. Oferty niekompletne lub nie odpowiadające warunkom konkursu zostaną odrzucone.
 3. O wyborze ofert decydować będzie poprawność przygotowania oferty, dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnego typu zadań oraz wizja realizacji zadania konkursowego.