główna zawartość
artykuł nr 16

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."
 
1.Przebieg procesu konsultacji
W dniach do 15 października do 22 października odbyły się konsultacje społeczne projektu
"Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok."
Projekty udostępniony był:
 • na stronie BIP Urzędu Gminy w Odrzywole: www.bip.odrzywol.akcessnet.net, w zakładce ogłoszenia,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Odrzywole: www.odrzywol.eu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole
Konsultacje zostały  przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr VI/34/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Odrzywół.
 
2. Zgłoszone uwagi
W trakcie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
3. Podsumowanie konsultacji
Konsultacje społeczne projektu „ Rocznego Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. zostały opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwagi i opinie należało przedstawić drogą elektroniczną.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był pełnomocnik do spraw współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Kwiatkowska. W terminie wskazanym w ogłoszeniu organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag.
 
Katarzyna Kwiatkowska
  Pracownik UG Odrzywół

artykuł nr 17

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu...

Konsulatacje zakończone

artykuł nr 18

Ogłoszenie dt. świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2010r. i będzie trwał do 31 października 2011r. należy składać w miesiącu wrześniu 2010r. niezależnie od tego czy ktoś posiada gospodarstwo rolne czy nie posiada. Osoby, które nie mają dzieci w szkole średniej mogą składać wnioski od 1 do 15 października 2010r.
 
Dla osób, które mają dzieci w szkole średniej warunkiem wypłaty świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu jest dostarczenie w terminie do 15 września zaświadczenia ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym 2010/2011.
Uczniowie, którzy mieszkają w internacie lub bursie szkolnej  – oprócz zaświadczenia ze szkoły, dostarczają jeszcze zaświadczenie z internatu / bursy / potwierdzające, że zamieszkują w internacie / bursie / oraz zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na siedzibę internatu lub bursy szkolnej potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w internacie / bursie /.
Uczniowie, którzy zamieszkują na stancji dostarczają zaświadczenie z Ewidencji Ludności Urzędu Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy oraz oświadczenie osoby o wynajmie lokalu uczniowi. Zaświadczenia muszą być pobrane ze szkoły, internatu, Urzędu Miasta po 1 września 2010r.
Zaświadczenia ze szkoły, internatu lub meldunków będą one ważne od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011r.

Jeżeli zaświadczenia zostaną dostarczone po 15 września to wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych dla danej rodziny za wrzesień będzie dopiero w październiku
 
Do ustalenia dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń rodzinnych obowiązują dochody rodziny za 2009 rok :
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych osób,
 • zaświadczenia z KRUS o rodzaju i wysokości pobranych świadczeń
 • decyzje ze stypendium z Urzędu Gminy,
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach,
 • odcinki z alimentów,
 • decyzje z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy
 • zaświadczenia lub decyzji ze stypendiów ze studiów
 • opłata KRUS ( ksero )
 • decyzja z renty strukturalnej
 • zaświadczenia z gospodarstwa rolnego lub decyzje podatkowe
Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny.
 

artykuł nr 19

Zaproszenie do udziału w III edycji Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej w Odrzywole

 

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ ORAZ GMINNA RADA SPORTU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W III EDYCJI AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W ODRZYWOLE.
TURNIEJ BEDZIE ROZGRYWANY NA BOISKU SIATKOWKI PLAŻOWEJ NAD ZALEWEM W ODRZYWOLE. DO TURNIEJU MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 2 ZAWODNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH STALE LUB CZASOWO W GMINIE ODRZYWÓŁ.
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY W ODRZYWOLE w POKÓJU NR 12 - DO DNIA 10.07.2009r. SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN.
- ROZGRYWKI ELIMINACYJNE W DNIU 11.07.2009r. (SOBOTA) GODZ. 1100
- ROZGRYWKI FINAŁOWE W DNIU 12.07.2009r. (NIEDZIELA) – GODZ. 1300 .
ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY ZA I i II MIEJSCE OTRZYMAJĄ DYPLOMY I NADRODY RZECZOWE

 

Załączniki:
Regulamin turnieju 51 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzem spisowym może być osoba:
 • pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobra znajomością języka polskiego,
 • posiadająca dobra umiejętność obsługi komputera,
 • godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna,
 • posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej w podstawowym zakresie,
 • sprawna fizycznie (ze względu na charakter pracy),
 • odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach,
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).
Zgłoszenia można dokonywać w Urzędzie Gminy w Odrzywole, pokój Nr 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy w terminie od 1-16 czerwca 2010 roku.