główna zawartość
artykuł nr 41

Ogłoszenie o zmianie okresu zasiłkowego

INFORMACJA
o zmianie okresu zasiłkowego


Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456),,okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r. Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony".

Jednocześnie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy zgodnie z art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych będą przyjmowane od 1 września do 30 listopada 2009r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od listopada 2009r. do 31 października 2010r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do 31 października 2009r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 października 2009r. do 30 listopada 2009r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia 2009r.
artykuł nr 42

Ogłoszenie dt. naboru projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)

W związku z przewidywanym rozpoczęciem naboru projektów do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), chciałbym Państwa zachęcić do ewentualnego skorzystania z dwóch programów przeznaczonych dla przedsiębiorców i rolników chcących rozpocząć działalność gospodarczą lub agroturystyczną (niewymagającą zarejestrowania)
Programy te to:
  1. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich"
  2. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla rolników lub domowników (ubezpieczonych w KRUS).
Nabór tych wniosków zacznie się od 15 kwietnia b.r. lub w maju b.r..

Wnioski z PROW są łatwiejsze w wypełnianiu niż wnioski o pomoc unijną dla przedsiębiorców. Wypełnione wnioski składać należy w Oddziale Regionalnym AR i MR w Warszawie (Al. Jana Pawła II 70). Nabory do tych programów odbywać się będą corocznie, tak, więc nawet odrzucenie wniosku w tym roku powoli uzyskać doświadczenie przydatne w następnych latach. Proszę zapoznać się z w/w skrótowymi informacjami. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 022-623 13 66 lub 022–623 14 76 lub 022-623 14 19.

Ad. 1 Mikroprzedsiębiorstwa - o pomoc – dotację mogą ubiegać się wszystkie firmy lub osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność z terenu naszej gminy zatrudniające do 10 pracowników. Można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów inwestycji (bez VAT-u) w zależności od ilości stworzonych miejsc pracy tj.:

  • 1-2 miejsca (w tym liczy się właściciel firmy) do 100 tys. zł
  • 3–4 miejsca – do 200 tys. zł
  • 5 i więcej miejsc – do 300 tys. zł

Miejsca trzeba utrzymać przez okres min. 2 lata od podpisania umowy. Działalność winna być prowadzona przez 5 lat, chyba, że nastąpi jej likwidacja z przyczyn ekonomicznych. Rodzaje działalności (kod PKD), na które można uzyskać dotacje określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków (Dz.U. Nr 139 poz. 883)

Zakup rzeczy i środków trwałych do działalności dotyczy tylko nowych, a nie już używanych.

Ad.2. "Różnicowanie działalności" dotyczy rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i otrzymujący płatność obszarową (dopłaty do produkcji). Rodzaj działalności (kody PKD) są określone w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. w sprawie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Dz.U. Nr 85 poz. 915) oraz w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2008 r. zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz.U. Nr 200, poz. 1442).

Z działania tego można uzyskać pomoc także na działalność w zakresie agroturystyki (bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej). W przypadku przygotowania pomieszczeń liczba pokoi nie może przekroczyć 5. Pomoc w tym działaniu obejmuje 50% kosztów inwestycji (bez VAT), lecz nie więcej niż 100 tys. zł Inwestycja winna być zrealizowana przez 24 miesiące od podpisania umowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.arimr.gov.pl) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) -> zakładka PROW2007-2013 -> zakładka "Legislacja 2007 - 2013" -> zakładka "Mikroprzedsiębiorstwa" lub "Różnicowanie".

Gdyby państwo mieli problem z uzyskaniem informacji proszę o osobisty kontakt pod nr tel. służbowego 048-67 16 057. Zachęcam do podjęcia trudu i do wykazania cierpliwości.

artykuł nr 43

Zapisy do Oddziału Przedszkolnego w Kamiennej Woli.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole informuje, że można zapisywać dzieci ( 3 – 5 lat ) do Oddziału Przedszkolnego w Kamiennej Woli.

Zapisu dziecka dokonuje rodzic lub prawny opiekun w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Odrzywole do końca kwietnia 2009r.

Szczegółowych informacji udziela się w sekretariacie – tel. (048) 6716040
artykuł nr 44

Informacja dot. uroczystości oddania do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W sobotę 7 lutego b.r. w Lipinach w Gminie Odrzywół miała miejsce skromna miła uroczystość symbolicznego oddania do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót był bardzo duży, jak na możliwości małej wiejskiej gminy jaką jest Gmina Odrzywół. Inwestycja kosztowała ponad 3,6 mln zł i obejmowała budowę kanalizacji w trzech sołectwach: Wysokinie, Cetniu i Lipinach.
W Lipinach do sieci zostanie podłączone osiedle szkolne Zespołu Szkół Ekonomicznych i budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W wyniku zakończenia budowy do oczyszczalni ścieków w Odrzywole zostanie przyłączone ponad 14 km. sieci i 5 przepompowni ścieków. Do rurociągu zostanie przyłączonych ponad 250 gospodarstw rolnych i domowych w 4 miejscowościach. Sieć odbierze ścieki od ponad 1200 osób, a wskaźnik dostępu do kanalizacji osiągnie 50% mieszkańców gminy.
Ścieki przyjmie gminna oczyszczalnia ścieków w Odrzywole. Przypomnijmy, że od 1999 r. do oczyszczalni ścieków zostało podłączone ponad 90 % gospodarstw domowych w Odrzywole i wszystkie instytucje publiczne.
Budowa była realizowana na terenach cennych przyrodniczo – objętych ochroną w ramach NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki. Rolnikom inwestycja umożliwi wypełnienie wymogów unijnych przy produkcji rolniczej. Inwestycja została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanego przez byłego Dyrektora Oddziału Radomskiego Funduszu, a obecnego Członka Rady Nadzorczej i zarazem radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bogumiła Ferensztajna. Dotację na pokrycie części kosztów budowy przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego, a część kosztów związanych z budową sieci w Lipinach na potrzeby osiedla szkolnego i WTZ poniósł Powiat Przysuski.
Marszałek Województwa Adam Struzik w przesłanym liście gratulacyjnym podkreślił, że środki wydane na realizację tej inwestycji zostały wydane właściwie i z pożytkiem dla lokalnej społeczności.
W obecności min. Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego, Wójtów sąsiednich gmin, członków Rad Sołeckich, radnych i sołtysów symbolicznego poświęcenia urządzeń dokonał Proboszcz Parafii Odrzywół ks Adam Łukiewicz. Do końca marca wszystkie instytucje i gospodarstwa z miejscowości skanalizowanych zostaną podłączone do kanalizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Odrzywół, a zarazem nauczyciel ZSE w Lipinach, Stanisław Gapys uważa, że tak duża inwestycja choć wyczerpała finansowo gminę, była niezbędna. Gmina może pozyskać tak jak przy poprzednim etapie środki unijne na pokrycie części kosztów, albo uzyskać umorzenie części pożyczki w WFOŚ i GW.
artykuł nr 45

Ogłoszenie w sprawie wstrzymania sprzedaży mięsa na targowisku w Odrzywole

Odrzywół dnia 2009-03-04Wstrzymanie sprzedaży mięsa na targowisku w Odrzywole

Decyzją z dnia 4 marca 2009 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał nakaz wstrzymania sprzedaży mięsa w stałych punktach sprzedaży ("budkach"), na targowisku na ul. Radomskiej w Odrzywole. Podstawą decyzji była kontrola sanitarna potwierdzająca brak możliwości spełnienia wymogów sanitarnych i weterynaryjnych.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.