główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do aktualizacji udziałowców udziałów i ich wielkości we wspólnocie leśno-użytkowej Odrzywołu.

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole działając na podstawie Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 1963.28.169 wraz z późn. zm.) zawiadamia zainteresowane osoby o przystąpieniu do aktualizacji udziałowców udziałów i ich wielkości we wspólnocie leśno-użytkowej Odrzywołu.

Osoby będące spadkobiercami lub następcami prawnymi udziałowców ustalonych decyzją PPRN – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Opocznie z dnia 5 lipca 1964r. (Nr RL.7.122a/26/64) winny w terminie do 31 grudnia 2006 r. uregulować sprawy spadkowe i prawne d/t praw po nieżyjących udziałowcach oraz złożyć w w/w terminie wniosek pisemny do Zarządu Spółki o wpis na listę udziałowców.

Do wniosku należy załączyć dokumenty prawne potwierdzające przejęcie spadku lub praw majątkowych w postaci udziału w w/w wspólnocie, a mianowicie:

  1. Postanowienia sądowego o nabyciu spadku w postaci całości/części gospodarstwa rolnego wraz z udziałem we wspólnocie,
  2. Postanowienia sądowego o nabyciu samego udziału,
  3. Umowy o przekazanie gospodarstwa przez Udziałowca wspólnoty na następcę zawartej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. 1977.77.32),
  4. Umów notarialnych zawartych przez Udziałowca wspólnoty z nabywcą o sprzedaży lub darowiźnie gospodarstwa rolnego w całości lub w części z udziałem w w/w wspólnocie,
  5. Umowy sprzedaży udziału zawartej na podstawie Art. 27 ust. 1 i ust.2 w/w ustawy o zagospodarowaniu wspólnot (Umowa taka zgodnie z Art. 27 ust. 2 w/w ustawy musi być zatwierdzona przez Wójta Gminy).

Wzór wniosku o wpis na listę udziałowców można uzyskać u Pani Moniki Chałubińskiej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 9 lub na stronie internetowej bip.odrzywol.akcessnet.net w dziale "Wspólnota Gruntowa i Leśna".

Wykaz udziałowców do wglądu można uzyskać u w/w Pani Moniki Chałubińskiej, u Przewodniczącego Zarządu Spółki Tadeusza Macierzyńskiego lub na stronie internetowej bip.odrzywol.akcessnet.pl w dziale "Wspólnota Gruntowa i Leśna".

Wnioski należy przesyłać pocztą na adres:

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole
ul. Warszawska 34
26-425 Odrzywół


lub składać u w/w Pani Moniki Chałubińskiej w terminie do 30.11.2006r. pod rygorem nieuwzględnienia.

Za Zarząd Spółki
Przewodniczący Tadeusz Macierzyński

Sekretarz Zarządu
Niemirski Władysław