główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
 
Liczba złożonych ofert: 4;
Liczba odrzuconych ofert: 0;
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 4
Złożona przez: Nowa Szkoła Sp. Z o.o.
  Ul. POW 25, 90-248 Łódź
 
Cena brutto wybranej oferty: 27 980,50 zł.
 
Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o cenach wszystkich złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto
1
Moje Bambino Sp. Z o.o. S.K.A
Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
29 864,30
2
Biur-Pol Zbigniew Sobień
Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom
32 990,20
3
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36, 12-130 Pasym
32 005,22
4
Nowa Szkoła Sp. Z o.o.
Ul. POW 25, 90-248 Łódź
27 980,50
 
  Wójt Gminy Odrzywół
mgr Marian Kmieciak
……………………………………….
  ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

artykuł nr 2

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół

 

To już drugi projekt unijny indywidualizacji nauki w klasa I-III realizowany ze środków pozyskanych przez gminę dla szkół podstawowych.  Projekt „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. realizowany jest w szkołach podstawowych w Odrzywole i w Myślakowicach od września 2013 r. do czerwca 2014. Łączny budżet projektu wynosi 70794,00 zł i obejmuje dwa zadania: doposażenie bazy dydaktycznej obu szkół oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych. Sposób rekrutacji uczestników projektu został dokonany w oparciu o diagnozę, przeprowadzoną przez zespoły nauczycieli. Beneficjentami jest grupa 72 uczniów z obu szkół.
W PSP w Odrzywole są prowadzone następujące zajęcia wyrównujące braki: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Są prowadzone także zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno – przyrodnicze, komputerowe, z języka angielskiego, muzyczne i plastyczne.
PSP w Myślakowicach realizuje zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia dla uczniów u których występują zaburzenia komunikacji społecznej. Zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez szkolnych koordynatorów.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS.
 

 

artykuł nr 3

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich - wspólnym dobrem

 

Gmina Odrzywół w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich – wspólnym dobrem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
 
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie szkół podstawowych w realizacji założeń nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, naukę zgodną z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami i możliwościami. Projektem zostaną objęte obie szkoły podstawowe na terenie naszej gminy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole i Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach.
 
Otrzymane dofinansowanie w kwocie 92391,08 zł szkoły przeznaczą na zakup środków dydaktycznych (53% środków) oraz realizację zajęć, w zależności od rozpoznanych potrzeb (47% dotacji). Będą to następujące zajęcia:
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego
 • Zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych artystycznie –plastycznie i muzycznie
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych informatycznie
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Zajęcia  gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

artykuł nr 4

Dziecięca Akademia Przyszłości

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Odrzywół będzie realizowała w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Założenia projektu:
 1. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
 2. Realizacja Projektu pozwoli również:
  1. przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji,
  2. udzielić dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
  3. ukształtować w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
  4. upowszechni idee wychowania przez sport.
Adresatami projektu jest 25 uczniów z klas V i VI, przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami. Uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie z Regulaminem naboru uczniów do grupy. W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć, zostaną zakupione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury.
W ciągu roku zostanie przeprowadzonych 200 godzin zajęć. Blok zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:
 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

artykuł nr 5

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"

W ramach realizowanego projektu 13-14 września przeprowadzone zostały warsztaty z psychologiem, jak również doradztwo zawodowe. Zgodnie z założeniami, warsztaty ukończyło 10 osób.

  Na początku października pięciu mężczyzn zaczęło kurs spawaczy elektryczną metodą MAG i TIG i szkolenie BHP. Przez pierwsze kilkadziesiąt godzin Beneficjenci przeszli szkolenie teoretyczne, następnie zaczęły się zajęcia praktyczne.  
 
- zajęcia teoretyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zajęcia praktyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.10.2011 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 5 kobiet jak również szkolenie BHP. Beneficjentki przez pierwszy tydzień przechodziły szkolenie teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego. Następnie zaczęły się szkolić w jeździe w ruchu miejskim, poza terenem zabudowanym i na placu manewrowym.  
Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole zostało ponownie przeprowadzone postępowanie ofertowe dotyczące kursu prawa jazdy kat. B. Wyłoniona została firma Ośrodek Szkolenia Kierowców Danuta Biedrowska Radzice Duże
 
- zajęcia teoretyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zajęcia praktyczne