logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Projekty unijne / Projekty w ramach EFS
1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
                                                                                                                                        
postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
 
Liczba złożonych ofert: 4;
Liczba odrzuconych ofert: 0;    
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr: 4
Złożona przez: Nowa Szkoła Sp. Z o.o.
                        Ul. POW 25, 90-248 Łódź
 
Cena brutto wybranej oferty: 27 980,50 zł.
 
Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
           
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o cenach wszystkich złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto
1
Moje Bambino Sp. Z o.o. S.K.A
Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
29 864,30
2
Biur-Pol Zbigniew Sobień
Ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom
32 990,20
3
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36, 12-130 Pasym
32 005,22
4
Nowa Szkoła Sp. Z o.o.
Ul. POW 25, 90-248 Łódź
27 980,50
 
                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół
mgr Marian Kmieciak
……………………………………….
                       ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-19 20:22

rejestr zmian publikacji »

2.

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół

 

To już drugi projekt unijny indywidualizacji nauki w klasa I-III realizowany ze środków pozyskanych przez gminę dla szkół podstawowych.  Projekt „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2. realizowany jest w szkołach podstawowych w Odrzywole i w Myślakowicach od września 2013 r. do czerwca 2014. Łączny budżet projektu wynosi 70794,00 zł i obejmuje dwa zadania: doposażenie bazy dydaktycznej obu szkół oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych. Sposób rekrutacji uczestników projektu został dokonany w oparciu o diagnozę, przeprowadzoną przez zespoły nauczycieli. Beneficjentami jest grupa 72 uczniów z obu szkół.
W PSP w Odrzywole są prowadzone następujące zajęcia wyrównujące braki: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Są prowadzone także zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: matematyczno – przyrodnicze, komputerowe, z języka angielskiego, muzyczne i plastyczne.
PSP w Myślakowicach realizuje zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci uzdolnionych muzycznie oraz zajęcia dla uczniów u których występują zaburzenia komunikacji społecznej. Zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez szkolnych koordynatorów.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS.
 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 13:29

rejestr zmian publikacji »

3.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich - wspólnym dobrem

 

Gmina Odrzywół w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich – wspólnym dobrem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
 
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie szkół podstawowych w realizacji założeń nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, naukę zgodną z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami i możliwościami. Projektem zostaną objęte obie szkoły podstawowe na terenie naszej gminy tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole i Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach.
 
Otrzymane dofinansowanie w kwocie 92391,08 zł szkoły przeznaczą na zakup środków dydaktycznych (53% środków) oraz realizację zajęć, w zależności od rozpoznanych potrzeb (47% dotacji). Będą to następujące zajęcia:
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
 • Zajęcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego
 • Zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych artystycznie –plastycznie i muzycznie
 • Zajęcia dla dzieci uzdolnionych informatycznie
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Zajęcia  gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 



Podmiot udostępniający informację: Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
Za treść odpowiada: Jolanta Chochół
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 08:30

rejestr zmian publikacji »

4.

Dziecięca Akademia Przyszłości

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Odrzywół będzie realizowała w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Założenia projektu:
 1. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
 2. Realizacja Projektu pozwoli również:
  1. przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji,
  2. udzielić dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,
  3. ukształtować w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,
  4. upowszechni idee wychowania przez sport.
Adresatami projektu jest 25 uczniów z klas V i VI, przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami. Uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie z Regulaminem naboru uczniów do grupy. W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć, zostaną zakupione bilety wstępu do instytucji nauki, kultury.
W ciągu roku zostanie przeprowadzonych 200 godzin zajęć. Blok zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:
 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 


Podmiot udostępniający informację: Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
Za treść odpowiada: Jolanta Chochół
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 07:58

rejestr zmian publikacji »

5.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"

W ramach realizowanego projektu 13-14 września przeprowadzone zostały warsztaty z psychologiem, jak również doradztwo zawodowe. Zgodnie z założeniami, warsztaty ukończyło 10 osób.

          Na początku października pięciu mężczyzn zaczęło kurs spawaczy elektryczną metodą MAG i TIG i szkolenie BHP. Przez pierwsze kilkadziesiąt godzin Beneficjenci przeszli szkolenie teoretyczne, następnie zaczęły się zajęcia praktyczne.    
 
- zajęcia teoretyczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zajęcia praktyczne 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.10.2011 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 5 kobiet jak również szkolenie BHP. Beneficjentki przez pierwszy tydzień przechodziły szkolenie teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego. Następnie zaczęły się szkolić w jeździe w ruchu miejskim, poza terenem zabudowanym i na placu manewrowym.  
Z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole zostało ponownie przeprowadzone postępowanie ofertowe dotyczące kursu prawa jazdy kat. B. Wyłoniona została firma Ośrodek Szkolenia Kierowców Danuta Biedrowska Radzice Duże   
 
- zajęcia teoretyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zajęcia praktyczne

 

 


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-06 20:12

rejestr zmian publikacji »

6.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole realizuje po raz czwarty projekt systemowy "Nadzieja na lepsze jutro". Bierze w nim udział 10 osób, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy Projektu to przede wszystkim osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez uczestników.
W ramach projektu będą realizowane zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne oraz seminarium BHP, jak również:
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs spawaczy metodą elektryczną MAG i TIG

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy zostały wywieszone informacje dotyczące zapytań ofertowych jak i wysłane do firm.

Po rozpatrzeniu złożonych ofert wybrano do wykonania zadań firmy, które zaproponowały najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów formalnych gwarantujących poprawne wykonanie zadań.

Zajęcia z doradcą zawodowym jak i warsztaty psychologiczne będą prowadzone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Marcin Piotrowski, ul. Traugutta 20A, 26-600 Radom.

Kurs prawa jazdy kat. B zostanie przeprowadzony przez Ośrodek Szkolenia Motorowego Stefan Sokołowski, ul. Targowa 23, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

Kurs spawaczy metodą elektryczną MAG i TIG przeprowadzi firma SPAWALNIK, Grzegorz Burzyński ul. Słoneczna 12c, 64-800 Chodzież


 Gmina Odrzywół
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 6716057 w.43 , fax 048 6716350
gops_odrzywol@vp.pl lub gops@odrzywol.eu

 


Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-25 10:53

rejestr zmian publikacji »

7.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole wzorem lat 2008 -2010 w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2011r. będzie realizował projekt systemowy "Nadzieja na lepsze jutro" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Odrzywół . 
Adresatami projektu jest 10 osób, w tym 5 kobiet i 5 miężczyzn.
W ramach projektu przewidziany jest udział w szkoleniu z psychologiem, doradcą zawodowym, seminarium BHP, kursy zawodowe: prawo jazdy kat.B dla kobiet oraz kurs spawacza metodą TIG i MAG dla mężczyzn, przeprowadzenie badań lekarskich niezbędnych do kursu. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

 


 



Gmina Odrzywół
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 6716057 w.43 , fax 048 6716350
gops_odrzywol@vp.pl lub gops@odrzywol.eu

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2011-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-02 18:06

rejestr zmian publikacji »

8.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 01 czerwca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole realizowany jest projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Adresatami projektu jest 12 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Odrzywół.
Głównym celem projektu „Nadzieja na lepsze jutro” jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez te osoby.
W ramach projektu będą realizowane warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym, seminarium BHP oraz szkolenie w zakresie:
 1. kurs koparko-ładowarki
 2. kurs obsługi zbiorników samochodowych zasilanych/tankowanych gazem LPG
 3. kurs bukieciarstwa
 4. kurs opiekuna/ki osób starszych i dzieci
Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2010 roku.


 


 



Gmina Odrzywół
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 6716057 w.43 , fax 048 6716350
gops_odrzywol@vp.pl lub gops@odrzywol.eu

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 07:47

rejestr zmian publikacji »

9.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 16 listopada 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole realizowany jest projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Adresatami projektu jest 14 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Odrzywół.
Głównym celem projektu „Nadzieja na lepsze jutro” jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez te osoby.
W ramach projektu będą realizowane warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym, seminarium BHP oraz szkolenie w zakresie:
 1. obsługa komputera + sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 2. obsługa komputera z rachunkowością rolną
Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2009 roku.


 


 



Gmina Odrzywół
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 6716057 w.43 , fax 048 6716350
gops_odrzywol@vp.pl lub gops@odrzywol.eu

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 07:52

rejestr zmian publikacji »

10.

Projekt "Edukacja - inwestycja w człowieka"

 
 

 
 
Nr projektu  POKL.09.01.02-14-150/08
 „Edukacja – inwestycja w człowieka”
 
 
 
 
GMINA ODRZYWÓŁ
 
 
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
PODDZIAŁANIE 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
realizuje projekt:
„Edukacja – inwestycja w człowieka”
 
 
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole.
W ramach realizowanego projektu 185 uczniów Publicznego Gimnazjum w Odrzywole otrzyma wsparcie w postaci zajęć pozalekcyjnych.
 
Zajęcia przeprowadzane będą w kilku rozbudowanych zadaniach:  
Zadanie I. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne.
Zadanie II. Zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego.
Zadanie III. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań.
Zadanie IV. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno–zawodowe.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Szczegółowych informacji uczniowie mogą uzyskać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, ul. Warszawska 51, tel. (048) 6716029 lub w biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, pok. nr 8. tel. (048) 6716057 w.41.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-09-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-22 15:06

rejestr zmian publikacji »

11.

Projekt "Nadzieja na lepsze jutro"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 19 stycznia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole realizowany jest projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Adresatami projektu jest 8 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu Gminy Odrzywół.
Głównym celem projektu „Nadzieja na lepsze jutro” jest aktywizacja zawodowa, podniesienie kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez te osoby.
W ramach projektu będą realizowane warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym, seminarium BHP oraz szkolenie w zakresie „Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych” Zakończenie projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2009 roku.





Gmina Odrzywół
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 6716057 w.43 , fax 048 6716350
gops_odrzywol@vp.pl lub gops@odrzywol.eu

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Stanisława Kwiatkowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-27 14:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Projekty w ramach ZPORR
 Projekty w ramach EFS
wersja do druku drukuj