logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Gospodarka odpadami
1.

Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych

 

Gmina Odrzywół informuje, że od 1 lipca 2016 roku zmienia się Wykonawca odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Odrzywół. W przetargu wyłoniono firmę: Usługi Ekologiczne EKO - JAS Krzysztof Janas z siedzibą: Garno ul. Kasztanowe 21, 26-625 Wolanów tel. 48 618-68-54, z którą Gmina podpisała umowę, z terminem wykonania usług do dnia 30 czerwca 2019 r.
Niniejsze przedsiębiorstwo przekaże do 1 lipca 2016 roku dla wszystkich gospodarstw domowych nowy harmonogram odbioru odpadów. Zaznacza się również, że nie zmieni się częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów, tj. co miesiąc odbiór odpadów zmieszanych i raz na dwa miesiące odpadów segregowanych. W miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień odpady segregowane odbierane będą z częstotliwością raz na miesiąc. Ponadto 2 razy w roku będzie miała miejsce zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
Poza tym, każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położonego w Odrzywole przy ul. Radomskiej (teren wysypiska śmieci), wszystkie odpady segregowane, tj. szkło, plastik,  zużyte opony (w tym z maszyn i pojazdów rolniczych), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowo-budowlane, odpady problemowe, niebezpieczne, chemikalia itd. Odpady do Punku można dostarczać w każdą sobotę w godz. od 9:00-14:00.
Jednocześnie Gmina Odrzywół informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami nie uległy zmianie i wynoszą:
 
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:
  • 18,00 zł (brutto) miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób,
  • 8,00 zł (brutto) miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,
Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:
  • 36,00 zł (brutto) miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób
  • 15,00 zł (brutto) miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,
W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:
  • 54 zł (brutto) za selektywne zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych,
  • 108 zł (brutto) za nieselektywne zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych.
Pojemniki na odpady zmieszane, w które zostały na podstawie umowy oddane w użytkowanie właścicielom nieruchomości przez firmę dotychczas odbierającą odpady z terenu Gminy Odrzywół tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze zostały zakupione przez firmę Usługi Ekologiczne EKO-JAS, i oddane w użytkowanie właścicielom nieruchomości z terenu gminy Odrzywół na kolejne trzy lata. W związku z powyższym nie należy ich zwracać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przysusze ponieważ, są one teraz własnością firmy EKO-JAS.

 

Wszystkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne są w Urzędzie Gminy w Odrzywole  -  pokój nr 12,  tel. (48) 6716057 wew. 53.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 09:25

rejestr zmian publikacji »

2.

Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców

 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
W nowym systemie gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).
Na terenie Gminy Odrzywół nowy system gospodarowania odpadami, który objął wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, oraz nieruchomości nie zamieszkałe zaczął  funkcjonować od 1 lipca 2013r.
Zasady funkcjonowania nowego systemu zostały określone w uchwałach Rady Gminy Odrzywół. Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami jest Regulamin utrzymania i czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół przyjęty Uchwałą  NR XVII /125/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 roku, który precyzuje podstawowe obowiązki mieszkańców gminy w zakresie utrzymania czystości, sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości ich opróżniania.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada zniesienie obowiązku samodzielnego podpisywania umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, na odbiór odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec będzie płacił opłatę na rzecz gminy za odebrane z gospodarstwa domowego odpady komunalne.
Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów, dlatego opłata za odpady w przypadku prowadzenia segregacji jest niższa. Stąd wniosek, że opłaca się segregować odpady.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 11:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zasady optymalnej segregacji
 Harmonogram odbioru odpadów
 Opłaty
 Sprawozdawczość
 Rejestr podmiotów odbierających odpady
 Analizy stanu gospodarki odpadami
wersja do druku drukuj