główna zawartość
artykuł nr 1

Zasady optymalnej segregacji

Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się:

1.  Na nieruchomościach, w miejscach gromadzenia odpadów,  gdzie do  selektywnego gromadzenia oraz odbioru odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki o następujących ujednoliconych kolorach i oznaczeniach:

1) worek lub pojemnik koloru niebieskiego, oznaczony napisem „PAPIER” -  przeznaczony na frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

 1. można wrzucać - między innymi: książki, zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tekturę, torby i kartony papierowe, kartony pocięte na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek, itp.,
 2. zabrania się wrzucać - między innymi: papieru zabrudzonego, wilgotnego i tłustego, tapety, papieru z folią lub/i aluminium, papieru faksowego, termicznego i przebitkowego, kalek, opraw i opakowań wielomateriałowych, zużytych jednorazowych chusteczek i ręczników papierowych, pieluch i innych artykułów higienicznych, skorupek jaj, worków po materiałach budowlanych stanowiących odpady komunalne;

2) worek lub pojemnik koloru zielonego, oznaczony napisem „SZKŁO” - przeznaczony  na frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

 1. można wrzucać - wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po napojach, winie, piwie, alkoholu, słoiki i naczynia szklane, szklane opakowania po kosmetykach itp.,
 2. zabrania się wrzucać – szkła potłuczonego, porcelany, ceramiki, szyb okiennych, szyb samochodowych, luksfery, szyb zbrojonych, glazury, terakoty, luster, żarówek, świetlówek, talerzy, ceramiki, lamp, doniczek, soczewek od okularów, naczyń żaroodpornych, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach, termometrów, rtęciówek, strzykawek, lamp fluorescencyjnych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych itp.

3) worek lub pojemnik koloru żółtego, oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - przeznaczony  na frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 1. można wrzucać – zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe worki; torebki i reklamówki plastikowe; plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, kefirach itp.), plastikowe koszyki po owocach, metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione opakowania po napojach i innych płynach; opakowania plastikowe po produktach spożywczych np. mlecznych; pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP itp.; zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej; garnki; metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom (bez dodatków np. plastiku); folia aluminiowa; pokrywki ze słoików; kapsle z butelek; opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, sokach itp.
 2. zabrania się wrzucać – opakowań tłustych oraz nieopróżnionych z resztek zawartości, opakowań po lekarstwach, środkach ochrony roślin np. nawozach, środkach owado- i chwastobójczych itp. i innych silnych chemikaliach, olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, styropianu i innych tworzyw piankowych, PCV itp.; baterii, części samochodowych, części silników, opakowań po lakierach, farbach, aerozolach i innych chemikaliach oraz papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, azbestu, odpadów tekstylnych (np. ubrań, poduszek itp.), tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych itp.

4) worek lub pojemnik koloru brązowego, oznaczony napisem „BIO” -  przeznaczony  na frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.;

 1. można wrzucać – trawę, drobne gałęzie, liście, owoce i warzywa, resztki żywności, przeterminowaną żywność oraz obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp.
 2. zabrania się wrzucać – ziemi, piasku, kamieni, mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego, papierosów i niedopałków itp.”

5) popiołu i żużla z palenisk domowych w workach koloru czarnego,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach lub luzem,

2. Poprzez dostarczanie odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) zlokalizowanego w Odrzywole na terenie składowiska odpadów.

Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych, oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczać następujące odpady:

 1. papier obejmującego odpady z papieru i tektury,
 2. szkło, w tym opakowania ze szkła,
 3. metale, w tym opakowania  z metali,
 4. tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. bioodpady obejmujące odpady zielone,
 7. popiół i żużel z palenisk domowych,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. odpady niebezpieczne,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. odpady powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych,
 12. zużyte baterie i akumulatory,
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 14. zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, w ilości do 4 szt. rocznie,
 15. odpady pochodzące z remontów, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej – w ilości nieprzekraczającej 3 m3 na rok, na gospodarstwo domowe,

W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.

Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić według następujących zasad:

 1. wrzucać odpady komunalne podlegające selektywnej zbiórce do odpowiednio oznaczonego pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 2. przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegającego selektywnej zbiórce do pojemnika lub worka, należy zmniejszyć jego objętość np. poprzez zgniecenie, złożenie itp.;
 3. wrzucać do pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowania opróżnione np. z resztek pokarmów, napojów, kosmetyków, środków czystości itp.,
 4. szkła nie tłuc przed wrzuceniem do pojemnika lub worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pozostałości powstałe po segregacji odpadów komunalnych wyszczególnionych wyżej zbierane i odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy je umieszczać w pojemniku na zmieszane odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą zagospodarowywać bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku,  przy uwzględnieniu następujących zasad:

 1. zalecane jest aby ściany przydomowego kompostownika były ażurowe (zbudowane z drewna, siatki lub z fabrycznie wyprodukowanych do tego celu elementów), aby zapewnić dostęp powietrza do jego wnętrza, a podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom,
 2. kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,
 3. do kompostownika można wrzucać: kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, chwast z ogrodu, liście, skoszoną trawę, owoce i warzywa, resztki żywności (w tym n.in.: skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie),
 4. do kompostownika zabrania się wrzucać: surowego mięsa i kości, tłuszczu, gałęzi i części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet, kamieni, popiołu, ziemi, szkła, ceramiki, porcelany, metalu, plastiku, malowanego i impregnowanego drewna, pampersów, zużytych materiałów higienicznych  oraz kosmetycznych, leków, woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych, niedopałków papierosów.

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony mieszkańcy mogą przekazywać przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów komunalnych tzw. metodą „wystawki”  -  2 razy w roku, w dni określone w harmonogramie lub przekazać je przez cały rok do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być wystawiane przed nieruchomość jednorodzinną, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w punkcie gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

Przeterminowane leki można dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych  w NZOZ w Odrzywole w lub przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Baterie i akumulatory można dostarczyć do oznakowanych pojemników ustawionych w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole lub budynku PSP w Odrzywole lub przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Odzież i tekstylia można dostarczyć do oznakowanych i zlokalizowanych na terenie Gminy Odrzywół pojemników, które w miarę potrzeb będą opróżniane przez podmiot prowadzący zbiórkę odzieży używanej lub przekazać je do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;