główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o opłatach

W okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2019r.  na terenie Gminy Odrzywół obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Rada Gminy Odrzywół  uchwaliła miesięczną stawkę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną względem liczby mieszkańców:

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych  w sposób selektywny  ustalono stawkę w wysokości:

a) 18,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób,

b) 8,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,

2. Uchwalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) 36,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób

b) 15,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uchwalono  ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w  wysokości:

a) 54,00 zł  - dla nieruchomości, na których odpady zbierane są w sposób selektywny,

b) 108,00 zł - dla nieruchomości, na których odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Z dniem 1 sierpnia 2019 r.,  Uchwałą Nr VI.46.2019  Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019r.  zmieniono stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W przypadku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Rada Gminy Odrzywół  uchwaliła miesięczną stawkę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną względem liczby mieszkańców:

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych  w sposób selektywny  ustalono stawkę w wysokości:

a) 36,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób,

b) 16,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,

2. Uchwalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) 72,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 i więcej osób

b) 32,00 zł  miesięcznie od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uchwalono  ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno – wypoczynkowe w  wysokości:

a) 108,00 zł  - dla nieruchomości, na których odpady zbierane są w sposób selektywny,

b) 216,00 zł - dla nieruchomości, na których odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Zasady uiszczania płatności:

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.
  • Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek).

Terminy wpłaty opłaty 

Zgodnie z art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe (Uchwała Nr III.25.2019  Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani do złożenia deklaracji D-1 uiszczają opłatę raz na kwartał w  terminach:

  • do 15 kwietnia - z dołu za miesiące: styczeń, luty, marzec;
  • do 15 lipca - z dołu za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;
  • do 15 października - z dołu za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;
  • do 31 grudnia - z dołu za miesiące: październik, listopad, grudzień;

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, zobowiązani do złożenia deklaracji D-2, roczną ryczałtową opłatę określoną w złożonej deklaracji uiszczają  w terminie:

• do 16 października bieżącego roku

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w Banku BS Radom SPK Odrzywół świadczących obsługę Gminy Odrzywół (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół

Nr konta 22 9147 0009 0000 7272 2000 0002
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za odbiór odpadów komunalnych za kwartał …….")