logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Gospodarka odpadami /
1.

Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2017 r. - korekta


Załączniki: Rozmiar:
3.874 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 10:47

rejestr zmian publikacji »

2.

Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2016 r. - korekta


Załączniki: Rozmiar:
3.609 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 10:46

rejestr zmian publikacji »

3.

Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2015 r. - korekta


Załączniki: Rozmiar:
1.724 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 10:45

rejestr zmian publikacji »

4.

Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2014 r. - korekta


Załączniki: Rozmiar:
1.502 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Monika Waśkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 10:44

rejestr zmian publikacji »

5.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK


Załączniki: Rozmiar:
327.918 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 15:43

rejestr zmian publikacji »

6.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK


Załączniki: Rozmiar:
613.449 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 11:06

rejestr zmian publikacji »

7.

Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy

Wraz z nowelizacją ustawy samorządy gminne zostały zobligowane do  prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Wójt zobowiązany został  do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Sprawozdanie takie zawiera:
  1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
  2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
    • przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
    • nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
  3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
  4. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.
  5. informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  6. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

 


Załączniki: Rozmiar:
33.055 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 11:17

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne
 Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
 Osiągnięte poziomy recyklingu
 Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne
 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Akty prawne
 Zasady optymalnej segregacji
 Harmonogram odbioru odpadów
 Opłaty
 Sprawozdawczość
 Rejestr podmiotów odbierających odpady
wersja do druku drukuj