główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr podmiotów odbierających odpady

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych danych.
 
Każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Odrzywół i który w ramach wykonywanej działalności wytwarza odpady winien mieć podpisaną umowę cywilną na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
 
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznczonych do składowania, odebrane od mieszkańców Gminy Odrzywół transportowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych RADKOM w Radomiu
 
Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w:
Urzędzie Gminy w Odrzywole
Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 12
Tel. 48 67 16 057 w 52 i 53

 

 

Załączniki:
Rejestr 321 KB