główna zawartość
artykuł nr 1

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027, województwo mazowieckie zostało podzielone na 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi (zachodni, wschodni, centralny i południowy) Gmina Odrzywół wchodzi w skład południowego regionu gospodarki odpadami.

Na terenie regionu południowego funkcjonuje 1 regionalna instalacja MBP, 1 kompostownia oraz 2 składowiska, które przedstawiono w poniższych tabelach.
 
Tabela 1. Potencjalne instalacje regionalne do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie regionu południowego
 
Lp.
Nazwa i adres instalacji
Podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji
Przepustowość części mechanicznej [Mg/rok]
Przepustowość części biologicznej [Mg/rok]
1
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Witosa 94, 26-600 Radom
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76,
26-600 Radom
170 000
45 000
 
 
Tabela 2 Istniejące regionalne kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie regionu południowego
 
Lp.
Nazwa i adres instalacji
Podmiot eksploatujący instalacje
Zdolność przerobowa roczna
[Mg/rok]
1
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Witosa 94, 26-600 Radom
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76,
26-600 Radom
10 000
 
Tabela 3 Istniejące regionalne składowiska odpadów komunalnych na terenie regionu południowego
 
Lp.
Nazwa i adres składowiska
Podmiot eksploatujący instalacje
Pojemność całkowita
[m3]
Pojemność wypełniona
[m3]
Pojemność pozostała
[m3]
1
ul. Witosa 98, 26-600 Radom
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom
4 000 000
2 986 381
1 013 619
2
ul. Fabryczna 41, 05-660 Warka
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka
1 325 808
1 295 669
30 139
 
artykuł nr 2

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 roku

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
 Kod odebranych odpadów komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
 Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
 Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych odpadów
komunalnych
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
265,64
R12
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy Odrzywół  odpadów komunalnych
Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone
do składowania z odebranych
i zebranych z terenu gminy
odpadów komunalnych
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych[Mg]
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowaniapowstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
 
Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
ZUOK
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych odpadów
komunalnych
3,945
 
 
 
107,212
 
 
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o.
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Składowisko
odpadów komunalnych
artykuł nr 3

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 roku

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych
 Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
 Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
302,79
R12
 
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy Odrzywół odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji,
w której zostały wytworzone
odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych
i zebranych z terenu
gminy odpadów komunalnych
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych[Mg]
 Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania
powstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
 
Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
ZUOK
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
-
 
 
 
75,813
 
 
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o.
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Składowisko
odpadów komunalnych
Instalacja do mechanicznego
przetwarzania odpadów:
Zakład Usług Komunalnych
„HAK” Stanisław Burczyński
Ul. Próchnika 25
97-300 Piotrków
Trybunalski
3,791
-
Sita Polska Sp. z.o.o.
Lubochnia – Górki68/74
92-217 Lubochnia Górki
Składowisko
odpadów komunalnych
artykuł nr 4

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2015 roku

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
 Kod odebranych odpadów komunalnych
 Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
 Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
347,69
R12
 
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy Odrzywół odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych
i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych[Mg]
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowaniapowstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
 
Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
ZUOK
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
-
 
 
 
0,0
 
 
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o.
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Składowisko
odpadów komunalnych
artykuł nr 5

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 roku

Masa i miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół zmieszanych odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
 Kod odebranych odpadów komunalnych
 Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
 Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
301,1
R12
 
Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy Odrzywół odpadów komunalnych
 Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady
o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych
i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
 Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych[Mg]
 Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowaniapowstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]
 
 Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych
ZUOK
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe
RADKOM Sp. z o.o
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Linia segregacji
zmieszanych
odpadów komunalnych
-
 
 
 
131,60
 
 
 
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo
Handlowe
RADKOM Sp. z o.o.
Ul. Witosa 94
26-600 Radom
Składowisko
odpadów komunalnych