główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Akty prawne

Nr aktu

Ustawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity).

(Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579.)

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Dz.U. z 2018 poz. 1627)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

(Dz.U. z 2016r. poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

(Dz.U. z 2017r. poz. 2412)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

(Dz.U. z 2013r. poz. 122)

 

Uchwały Rady Gminy Odrzywół

 

Uchwała Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 14.07.2016 poz. 6624),

Uchwała NR XXXIII.263.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 poz. 10099),

Uchwała Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 13.07.2016 poz. 6382),

Uchwała NR XXXIII.262.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Odrzywół w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 25.10.2018 poz. 10098),

Uchwała Nr XIV.110.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 13.07.2016 poz. 6383),

Uchwała Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016r. roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 13.07.2016 poz. 6384),

Uchwała Nr III.25.2019  Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12.02.2019 poz. 2062),

Uchwała Nr VI.46.2016  Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11.07.2019 poz. 8714),

Uchwała Nr VI.47.2019  Rady Gminy Odrzywół z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 25.06.2019 poz. 7815),