główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005

Odrzywół, dnia 06.10.2004r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie

zapytania o cenę.

 

Wójt Gminy w Odrzywół informuje o postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na zadanie:

 

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005”.

 

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”

a)   Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  190 ton, koks – 20 ton

¨ Węgiel orzech I –  100 ton w 2004r.

¨ Węgiel orzech I –  90 ton w 2005r.

¨ Koks –  10 ton w 2004r.

¨ Koks –  10 ton w 2005r.

 

2. Termin składania ofert do dnia  21.10.2004r. do godz. 10 00

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 21.10.2004r. o godz.1015

4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

5. Pracownikami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 38.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)   poświadczoną kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/  lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

b)   oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na załączonym druku - Załącznik Nr 1 do formularza oferty,

c)   zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS i właściwego dla oferenta Urzędu Gminy.

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Odrzywół, dnia 06.10.2004r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o postępowaniu przetargowym prowadzonym

w trybie zapytania o cenę.

 

Wójt Gminy w Odrzywół informuje o postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na zadanie:

 

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2004 / 2005 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

¨ PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

¨ PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

 

2. Termin składania ofert do dnia  21.10.2004r. do godz. 11 00

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 02.07.2004r. o godz.1115

4. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

5. Pracownikami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 38.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)   poświadczoną kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/  lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

b)   oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na załączonym druku - Załącznik Nr 1 do formularza oferty,

c)   zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS i właściwego dla oferenta Urzędu Gminy,

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole. /PONOWIONY/

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350  

______________________________________________________________________________

  Odrzywół, dnia 18.06.204r.

 

 

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum

i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

 

  Termin realizacji zadania: do 31.08.2004

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 0 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 02.07.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 02.07.2004r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-  złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

(podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-  złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-  wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu

ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót o wartości powyżej 100 000,00 zł  (stu tysięcy

złotych) odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia

z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały  

wykonane z należytą starannością.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Wykonanie remontu drogi nadpilicznej Dąbrowa – Różanna – Łęgonice Małe – Nowe Miasto od km. 6+993 do km 7+750

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350  

______________________________________________________________________________

  Odrzywół, dnia 26.05.2004.

 

 

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

wykonanie remontu drogi nadpilicznej Dąbrowa – Różanna – Łęgonice Małe – Nowe Miasto od km. 6+993 do km 7+750.

 

Termin realizacji zadania:  do 30.10.2004r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:

Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

lub listownie po przesłaniu zamówienia faxem.

Cena formularza: bezpłatna.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14 do 14.06.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.06.2004r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy pokój nr 17.

Pracownikami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22  ust.1 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-  złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

(podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

  

 

Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, powiat Przysucha etap III Zadanie 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350  

___________________________________________________________________________

Odrzywół, dnia 21.05.2004r.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

powiat Przysucha etap III zadanie 1

 

 

Termin realizacji zadania: 15.08.2004 – 31.08.2005

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:  Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 100 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14 do 12.07.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2004r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również załączą do oferty dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-   złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

-   (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-   złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-   wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót o wartości powyżej 300 000,00 zł  (trzysta tysięcy złotych) odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia z podaniem ich  daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak