logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2004
1.

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005

Odrzywół, dnia 06.10.2004r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

o postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie

zapytania o cenę.

 

Wójt Gminy w Odrzywół informuje o postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na zadanie:

 

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2004/2005”.

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”

a)         Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  190 ton, koks – 20 ton

¨         Węgiel orzech I –  100 ton w 2004r.

¨         Węgiel orzech I –  90 ton w 2005r.

¨         Koks –  10 ton w 2004r.

¨         Koks –  10 ton w 2005r.

 

2.       Termin składania ofert do dnia  21.10.2004r. do godz. 10 00

3.       Publiczne otwarcie ofert nastąpi:   21.10.2004r. o godz.1015

4.       Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

5.       Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 38.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      poświadczoną kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/  lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na załączonym druku - Załącznik Nr 1 do formularza oferty,

c)      zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS i właściwego dla oferenta Urzędu Gminy.

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                      

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-06 15:53

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Odrzywół, dnia 06.10.2004r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o postępowaniu przetargowym prowadzonym

w trybie zapytania o cenę.

 

Wójt Gminy w Odrzywół informuje o postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na zadanie:

 

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2004 / 2005  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.       Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2004 / 2005 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

¨                       PSP w Kolonii Ossie    – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

¨                       PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

 

2.       Termin składania ofert do dnia  21.10.2004r. do godz. 11 00

3.       Publiczne otwarcie ofert nastąpi:   02.07.2004r. o godz.1115

4.       Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

5.       Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 38.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      poświadczoną kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/  lub zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na załączonym druku - Załącznik Nr 1 do formularza oferty,

c)      zaświadczenie o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS i właściwego dla oferenta Urzędu Gminy,

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                              


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-06 15:48

rejestr zmian publikacji »

3.

Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole. /PONOWIONY/

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350    

______________________________________________________________________________

                                                                                                                      Odrzywół, dnia 18.06.204r.

 

                                                                                                        

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum

i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

 

                  Termin realizacji zadania: do 31.08.2004

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 0 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 02.07.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi:   02.07.2004r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-  złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.              

   (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-  złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-  wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu

   ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót o wartości powyżej 100 000,00 zł  (stu tysięcy  

   złotych) odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia

   z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały   

   wykonane z należytą starannością.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                                               /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-18 11:31

rejestr zmian publikacji »

4.

Wykonanie remontu drogi nadpilicznej Dąbrowa – Różanna – Łęgonice Małe – Nowe Miasto od km. 6+993 do km 7+750

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350    

______________________________________________________________________________

                                                                                                                Odrzywół, dnia 26.05.2004.

 

                                                                                                        

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

wykonanie remontu drogi nadpilicznej Dąbrowa – Różanna – Łęgonice Małe – Nowe Miasto od km. 6+993 do km 7+750.

 

Termin realizacji zadania:  do 30.10.2004r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:

Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

lub listownie po przesłaniu zamówienia faxem.

Cena formularza: bezpłatna.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14  do 14.06.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.06.2004r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy pokój nr 17.

Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22  ust.1 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-  złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.              

   (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

  

 

                                                                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-09 13:34

rejestr zmian publikacji »

5.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, powiat Przysucha etap III Zadanie 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

___________________________________________________________________________

Odrzywół, dnia 21.05.2004r.

 

                                                                                                       

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół

powiat Przysucha etap III zadanie 1

 

                 

Termin realizacji zadania: 15.08.2004 – 31.08.2005

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:  Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 100 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14 do 12.07.2004r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:   12.07.2004r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również załączą do oferty dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-        złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.              

-        (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-        złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-        wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót o wartości powyżej 300 000,00 zł  (trzysta tysięcy złotych) odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia z podaniem ich  daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

                                                                              

                                                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                                  /-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                                                         


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-05-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-05-24
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-24 14:34

rejestr zmian publikacji »

6.

Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole


Wykonanie remontu dachu budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Odrzywole
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2004-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 16:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj