logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2005
1.

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

___________________________________________­_______________________________________________

                                                                                                                                      Odrzywół, dnia 23.11.2005r.

       GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 31.12.2005r. a w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które to uniemożliwiłyby wykonanie robót w tym terminie jako nieprzeraczający termin wykonania robót ustala się na dzień 31.03.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

Cena formularza: 10 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 08.12.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.12.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ tj.:

§          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

§          kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót).

§          zaświadczenie od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

§          zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub KRUS.

§          informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego.

§          wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

§          wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji.

§          wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych.

§          referencje.

§          oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

-           wykazanie doświadczenia w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                                                            Wójt Gminy Odrzywół

                                                           /-/ mgr Marian Kmieciak

                                                          

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 15:23

rejestr zmian publikacji »

2.

Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja Urzędu Gminy w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                            Odrzywół, dnia 24.08.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja Urzędu Gminy w Odrzywole

                                                                                                                  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

-         Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

-         Wymiana okien i drzwi wejściowych;

-         Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprwanych;

-         Przebudowa holu – parteru budynku.

Termin realizacji zadania: 30.11.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

900,00 zł (słownie: dziewięćset zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub przesyłką pocztową.

Cena formularza: 0 zł (słownie: zero złotych)

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 09.09.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 09.09.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-           złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-           złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ czyli:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

-           Kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót).

-           Polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

-           Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

                                                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                                                          /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-24 15:08

rejestr zmian publikacji »

3.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                                          Odrzywół, dnia 22.08.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 31.03.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub przesyłką pocztową.

Cena formularza: 0 zł (słownie: zero złotych)

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 06.09.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 06.09.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-           Wykazanie przez oferenta doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat projektów odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

                                                              Wójt Gminy Odrzywół

                                                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-22 15:20

rejestr zmian publikacji »

4.

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                  Odrzywół, dnia 12.07.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373

w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 30.09.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

Cena formularza: 20 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 01.08.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 01.08.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-           Wykazanie doświadczenia w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości ofertowej zadania.

-          Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość ofertowa zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-12 15:56

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

____________________________________________________________________

                                                                                                                            Odrzywół, dnia 12.07.2005r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

 

 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół.

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.23.13.00-8; 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

     1. Budowę sieci wodociagowej : 

a)        PVC fi 110 o dł 3880 mb  

b)        PVC fi 90 o dł 22 mb (podejścia do hydrantów)

c)        PE fi 110 o dł 387 mb  

 2.Budowę przyłączy  wodociągowych w ilości 50 sztuk o długości 1163,5 mb

a)          PE fi 40 o dł 114,5 mb

b)         PE fi  32 o dł 1049,0 mb               

Termin realizacji zadania: do 30.06.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:  Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2005r

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 50 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14                  do 26.08.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:   26.08.2005r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również załączą do oferty dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-         złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-         złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-         Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 1.000.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-         posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości ofertowej zadania

-         wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia z podaniem ich  daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

-         posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniejszej niż wartość ofertowa zadania.

-         dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-12 15:50

rejestr zmian publikacji »

6.

Remont chodników na placu i wzdłuż dróg gminnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

_________________________________________________________________________

Odrzywół, dnia 05.07.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont chodników na placu i wzdłuż dróg gminnych

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym. 

Cena formularza: 10 zł

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 

- wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę brukową betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 871 m2  (wg określonego wzoru w dwóch kolorach),

- wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę brukową betonową grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 9 m2.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 sierpień 2005r.

Wykonawca biorący udział  postępowaniu musi spełniać następujące warunki:

1.         Prowadzi  działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie robót będących w zakresie przedmiotowego zamówienia.

2.         Zapewni osobę do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie remontu chodnika.

3.         Posiada niezbędne doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

4.         Zobowiąże się, w przypadku uzyskania zamówienia, do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych robót przedmiotowego zamówienia na sumę nie mniejszą niż 75% ceny całkowitej podanej w ofercie, a okres ubezpieczenia nie będzie krótszy niż okres realizacji zamówienia. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej nastąpi przed dniem podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.         Zobowiąże się do udzielenia  3-letniej gwarancji począwszy od dnia odbioru  końcowego.

6.         Spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

7.         Nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.         Spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

9.         Nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający w toku dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zbada i oceni:

1.        Zakres działalności prowadzonej przez wykonawcę.

2.        Zakres uprawnień budowlanych osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie remontu chodnika.

3.        Zbada doświadczenie w wykonywaniu robót określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie wykazu robót, który winien zawierać co najmniej 3 roboty tożsame  z rodzajem robót objętych przetargiem.

4.        Na podstawie złożonych oświadczeń warunki określone w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 i 2.

Wadium:  w wysokości  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesione  w terminie do
                  21 lipca 2005r. do godz. 1000.

Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, jego znaczenie wynosi 100%.

Miejsce i termin składania ofert: miejsce: sekretariat Gminy Odrzywół

                                                         termin: do dnia 21 lipca 2005r  do godz. 1000 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak nr tel. (048) 6716057 w.35 oraz Jerzy Macierzyński nr tel. (048) 6716057 w.42

Termin związania ofertą: do dnia 3 sierpnia 2005 r. włącznie.

   

                                                                       Wójt Gminy Odrzywół

                                                                        /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-06 08:46

rejestr zmian publikacji »

7.

Zagospodarowanie – odnowa rynku Placu Kilińskiego w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

Odrzywół, dnia 09.06.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Zagospodarowanie – odnowa rynku Placu Kilińskiego w Odrzywole

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym.  Cena formularza: 20 zł

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Zadanie Nr I   Remont chodników na placu i wzdłuż dróg gminnych

               w tym:

- wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę brukową betonową grubości 6 cm na
   podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 871 m2  (wg określonego wzoru
   w dwóch kolorach),

- wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę brukową betonową grubości 8 cm na
    podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 9 m2.

Zadanie Nr II   Oświetlenie terenów zieleni

Przedmiotem tego zadania jest budowa instalacji oświetleniowej (8 słupów) na terenie zieleni obejmującym działkę gminną nr 380/3 w Odrzywole. Instalacja ma także zasilać projektowany obiekt małej architektury – fontanny, która ma zostać zlokalizowana w centralnym miejscu tychże terenów.

Zadanie Nr III   Zagospodarowanie terenu zieleni

            Zakres zadania obejmuje zmiany w układzie istniejącego drzewostanu, wykonanie kompozycji
            roślinnej w odniesieniu jakościowym i ilościowym proponowanych gatunków.

 

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25 sierpień 2005r.

Wykonawca biorący udział  postępowaniu musi spełniać następujące warunki:

1.      Prowadzi  działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie robót będących w zakresie przedmiotowego zamówienia.

2.      Zapewni osobę do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie budowy instalacji oświetleniowej.

3.      Posiada niezbędne doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, które obejmuje zadanie I i II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także robót związanych z wykonaniem nowych  nasadzeń roślinności, które obejmuje zadanie III.

4.      Zobowiąże się, w przypadku uzyskania zamówienia, do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych robót przedmiotowego zamówienia na sumę nie mniejszą niż 75% ceny całkowitej podanej w ofercie, a okres ubezpieczenia nie będzie krótszy niż okres realizacji zamówienia. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej nastąpi przed dniem podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.      Zobowiąże się do udzielenia  3-letniej gwarancji począwszy od dnia odbioru  końcowego.

6.      Wskaże podwykonawcę, który w jego imieniu wykona określone w ofercie części zamówienia.

7.      Spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

8.      Nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający w toku dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zbada i oceni:

1.      Zakres działalności prowadzonej przez wykonawcę i podwykonawców, jeśli ten pierwszy przewiduje realizację części zamówienia przez podwykonawcę na podstawie zawartej z nim umowy.

2.      Zakres uprawnień budowlanych osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji oświetleniowej.

3.      Zbada doświadczenie w wykonywaniu robót określonych w przedmiocie zamówienia na podstawie wykazu robót, który winien zawierać co najmniej 3 roboty tożsame  z rodzajem robót objętych przetargiem. W przypadku zlecenia wykonania części robót podwykonawcy, należy załączyć wykaz co najmniej 3 robót tożsamych z rodzajem robót zleconych. Do wykazów należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót.

4.      Na podstawie złożonych oświadczeń warunki określone w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 i 2.

 

Wadium:  w wysokości  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) wniesione  w terminie do
                  27 czerwca 2005r. do godz. 930.

 

Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, jego znaczenie wynosi 100%.

 

Miejsce i termin składania ofert: miejsce: sekretariat Gminy Odrzywół

                                                         termin: do dnia 27 czerwca 2005r  do godz. 1000 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak nr tel. (048) 6716057 w.38 oraz Jerzy Macierzyński nr tel. (048) 6716057 w.42

Termin związania ofertą: do dnia 26 lipca 2005 r. włącznie.

    Wójt Gminy

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-13 12:56

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

Odrzywół, dnia 27.05.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247

w Gminie Odrzywół

                                                                                      

Termin realizacji zadania: 30.09.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

Cena formularza: 30 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 14.06.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.06.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-           Wykazanie doświadczenia w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości ofertowej zadania.

-          Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość ofertowa zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-31 10:29

rejestr zmian publikacji »

9.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

_______________________________________________________________________________

                       Odrzywół, dnia 15.03.2005r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

 

               OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a

w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół zgodnie z opracowaniem: „Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich dla wodociągu wiejskiego w Lipinach studnia nr 1a zastępcza” oraz zakresem prac wiertniczych będącym w posiadaniu Zamawiającego.

 Projektowana studnia o głębokości 85,0 m posiada następującą konstrukcję:

     - rury f 455 mm do głębokości 58,0 m postawione w korku iłowym dł. 6,0 m

     - rury f 406 mm do głębokości końcowej 85,0 m przewidziane do usunięcia po zafiltrowaniu.

Termin realizacji zadania: 15.06.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie

1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 21

lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena formularza: 13 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół pokój nr 14 do 04.04.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 04.04.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-          Wykazanie przez oferenta doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-15 15:14

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj