główna zawartość
artykuł nr 1

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

___________________________________________­_______________________________________________

                                                                                                                                      Odrzywół, dnia 23.11.2005r.

       GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 31.12.2005r. a w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które to uniemożliwiłyby wykonanie robót w tym terminie jako nieprzeraczający termin wykonania robót ustala się na dzień 31.03.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

Cena formularza: 10 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 08.12.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.12.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ tj.:

§          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

§          kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót).

§          zaświadczenie od właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

§          zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub KRUS.

§          informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego.

§          wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

§          wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji.

§          wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych.

§          referencje.

§          oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

-           wykazanie doświadczenia w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                                                            Wójt Gminy Odrzywół

                                                           /-/ mgr Marian Kmieciak

                                                          

 

artykuł nr 2

Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja Urzędu Gminy w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                            Odrzywół, dnia 24.08.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja Urzędu Gminy w Odrzywole

                                                                                                                  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

-         Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

-         Wymiana okien i drzwi wejściowych;

-         Modernizacja łazienki dla osób niepełnosprwanych;

-         Przebudowa holu – parteru budynku.

Termin realizacji zadania: 30.11.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

900,00 zł (słownie: dziewięćset zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub przesyłką pocztową.

Cena formularza: 0 zł (słownie: zero złotych)

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 09.09.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 09.09.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-           złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-           złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ czyli:

-           Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

-           Kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót).

-           Polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

-           Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

                                                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                                                          /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                                          Odrzywół, dnia 22.08.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 31.03.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub przesyłką pocztową.

Cena formularza: 0 zł (słownie: zero złotych)

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 06.09.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 06.09.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-           Wykazanie przez oferenta doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat projektów odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

                                                              Wójt Gminy Odrzywół

                                                           /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                  Odrzywół, dnia 12.07.2005r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373

w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

                                                                                                                  

Termin realizacji zadania: 30.09.2005r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53

Cena formularza: 20 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Gminy Odrzywół

do 01.08.2005r do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 01.08.2005r. o godz.1015

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ.

-           Wykazanie doświadczenia w budowie, rozbudowie i modernizacji dróg o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości ofertowej zadania.

-          Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość ofertowa zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

____________________________________________________________________

                                                                                                                            Odrzywół, dnia 12.07.2005r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

 

 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół.

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.23.13.00-8; 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

     1. Budowę sieci wodociagowej :

a)        PVC fi 110 o dł 3880 mb  

b)        PVC fi 90 o dł 22 mb (podejścia do hydrantów)

c)        PE fi 110 o dł 387 mb  

 2.Budowę przyłączy  wodociągowych w ilości 50 sztuk o długości 1163,5 mb

a)          PE fi 40 o dł 114,5 mb

b)         PE fi  32 o dł 1049,0 mb               

Termin realizacji zadania: do 30.06.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny  ofert są następujące:  Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2005r

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza: 50 zł.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 14                  do 26.08.2005r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:   26.08.2005r. o godz.1015

Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również załączą do oferty dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-         złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (podpisany załącznik nr1 do formularza oferty),

-         złożenie przez wykonawcę dokumentów o których jest mowa w pkt. IX SIWZ.

-         Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 1.000.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-         posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości ofertowej zadania

-         wykazanie przez Oferenta doświadczenia zawodowego  polegającego na wykonaniu w ciągu ostatnich pięciu  lat co najmniej trzech  robót odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia z podaniem ich  daty i miejsca wykonania oraz referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

-         posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniejszej niż wartość ofertowa zadania.

-         dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                              /-/ mgr Marian Kmieciak