główna zawartość
artykuł nr 1

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

                                                                                           Odrzywół, dn. 09.12.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/13/2005 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę:

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH  BRUKARSTWO – REMONTY

z Łęgonic Małych za cenę brutto 138.909,38 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć 38/100 zł)

 

                                  

Wójt Gminy Odrzywół 

                                   /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

                                                                                                                 Odrzywół, dn. 28.10.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

Znak sprawy: IT – 3410/06/2005         

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE

„ELWOD” U. i M. BŁOŃSKI

25 – 900 Kielce  Domaszowice 216 za cenę brutto 288.168,61 zł

(słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 61/100 zł.).

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

                                Odrzywół, dn. 26.09.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/09/2005         

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

FB BIO – SYSTEM   Artur Kozłowski

97 – 300 Piotrków Trybunalski

ul. Jedności Narodowej 13B za cenę brutto 120.902,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwa 00/100 zł.)

                                             Wójt Gminy Odrzywół

                                           /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

                                                                               Odrzywół, dn. 01.08.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/07/2005   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 84 608,22 zł

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem 22/100 zł.)

 

                                                

Wójt Gminy Odrzywół

                                                /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół

                                                                                        Odrzywół, dn. 15.06.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/03/2005 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 51.363,82 zł

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 82/100 zł.)

                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                   /-/ mgr Marian Kmieciak