logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2006
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Odrzywół, dnia 31.10.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2006/2007 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

¨                      PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

¨                      PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.      CPV 23122100-9 – olej opałowy

4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2007r.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.  Termin składania ofert do dnia  08.11.2006r. do godz. 11 00

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2006r. o godz. 1115

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

13.  Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 41.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      Poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

b)      Poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/ lub zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na załączonym druku - Załącznik Nr 1.

d)      Zaświadczenia o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawione nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
42.500 KB
34.500 KB
39.000 KB
39.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31 15:22

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007

Odrzywół, dnia 31.10.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”.

a)         Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨        Węgiel orzech I –  80 ton w 2006r.

¨        Węgiel orzech I –  70 ton w 2007r.

¨        Koks II –  20 ton w 2006r.

¨        Koks II –  20 ton w 2007r.

 

2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.      CPV 10110000-7 – węgiel

4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2007r.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.  Termin składania ofert do dnia  08.11.2006r. do godz. 10 00

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2006r. o godz. 1015

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

13.  Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 41.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      Poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

b)      Poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/ lub zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na załączonym druku - Załącznik Nr 1.

d)      Zaświadczenia o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS wystawione nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

 

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
39.500 KB
36.000 KB
38.000 KB
37.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31 14:52

rejestr zmian publikacji »

3.

Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Odrzywół – ul. Tomaszowska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

___________________________________________________________

                                                                                                                                 Odrzywół, dnia 06.10.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Odrzywół – ul. Tomaszowska

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       Roboty przygotowawcze

a)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 11 szt.

b)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 – 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 3 szt.

c)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 – 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 4 szt.

2)       Roboty rozbiórkowe

a)        ręczne rozebranie chodników betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odleg. do 1 km – 1174,61 m2

b)        ręczne rozebranie krawężników drogowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej  - 575 mb

3)       Odwodnienie korpusu drogowego

a)        regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem – 3 szt.

b)        ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowcowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 159 m2

c)        ułożenie ścieku pochodnikowego z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na krawężniku drogowym – 3 mb

d)        umocnienie dna i skarp rowu płytami  chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej – 30 m2

4)       Elementy ulic

a)        ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – 575 mb

b)        wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej – 914,90 m2

c)        wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej – 235,11 m2

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net

CPV 45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 

Termin realizacji zadania: 20.12.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 18.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 18.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                        Wójt Gminy Odrzywół

                                /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
286.786 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11 10:51

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół – ul. Polna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                    Odrzywół, dnia 14.09.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół

– ul. Polna

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,550 km

2)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, km 0+370 do km 0+550; 180,0 x 5,2m – 936,000 m2

3)       Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm – 187,000 m3

4)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm – 936,000 m2

5)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm – 936,000 m2

6)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2806,000 m2

7)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 2752,000 m2

8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 2698,000 m2

9)       Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 – 16 szt.

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Termin realizacji zadania: 30.04.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 17.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 17.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-09-14 o godzinie: 10:57
i zarejestrowane pod numerem 111761/2006.

                            Wójt Gminy Odrzywół

                         /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-04 14:48

rejestr zmian publikacji »

5.

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR IT – 3410/15/2006 na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

Odrzywół, dnia 14.09.2006r.

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  NR IT – 3410/15/2006

na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

Zamawiający GMINA ODRZYWÓŁ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wprowadza zmianę do ogłoszenia na wykonanie Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół dotyczącą wielkości zakresu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zmniejsza zakres przedmiotu zamówienia, który po zmianie obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Długość odcinków:

- odcinek I               od km 0+000 do km 0+285

- odcinek II              od km 0+000 do km 0+510

od km 0+510 do km 0+655 nawierzchnia tłuczniowa

- odcinek III              od km 0+000 do km 0+170

- odcinek IV            od km 0+000 do km 0+072

Suma wszystkich odcinków przebudowywanych              - 1182,0 m

2)       Szerokość poboczy              0,5 do 0,75 m

3)       Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)                - 4794,4 m2

4)       Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)                               - 4666,7 m2

5)       Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej                - 759,8 m2

6)       Powierzchnia poboczy gruntowych                    - 1787,0 m2

7)       Przepusty szt. 2  na km 0+002 w ciągu rowu przy drodze odcinek II przez odcinek III przepust żelbetowy z rur Ø 40 cm długości 7,0 m, który będzie służył do przeprowadzania wód opadowych z prawej strony drogi na lewą,

8)       Przepusty szt. 2 na km 0+570 przepust żelbetowy z rur prefabrykowanych Ø 60 cm długości 9,0 m, który będzie do przeprowadzał wody opadowe z prawej strony drogi na lewą i dalej do naturalnego cieku wodnego.

zgodnie z przedmiarem robót załączonym do Specyfikacji.

Pozostałe warunki Zamawiającego pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

                      Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 14:43

rejestr zmian publikacji »

6.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół – osiedle przy ul. Opoczyńskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                  Odrzywół, dnia 07.09.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół

– osiedle przy ul. Opoczyńskiej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       Długość odcinków przebudowywanych        - 671 m

2)       Szerokość nawierzchni       - 5,0 m   

3)       Szerokość poboczy            - 0,75 m

4)       Szerokość korony               - 6,5 m

5)       Powierzchnia nawierzchni bitumicznej            - 3789,0 m2

6)       Powierzchnia poboczy gruntowych                               - 1006,5 m2

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

28.50.00.00-7         – Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy,

28.80.00.00-0         – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne.

Termin realizacji zadania: 30.04.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 10.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 10.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-09-07 o godzinie: 12:21
i zarejestrowane pod numerem 109487/2006

                                            Wójt Gminy Odrzywół

                                            /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
161.092 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 14:36

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe od km 0+000 do km 1+513 Gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                   Odrzywół, dnia 07.09.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe od km 0+000 do km 1+513 Gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       Szerokość nawierzchni:

- odcinek I             od km 0+000 do km 0+180  - 5,0 m

od km 0+180 do km 0+285  - 4,0 m

- odcinek II           od km 0+000 do km 0+143  - 4,0 m

od km 0+143 do km 0+655  - 5,0 m

                od km 0+655 do km 0+986  - 3,5 m

- odcinek III          od km 0+000 do km 0+170  - 3,5 m

- odcinek IV          od km 0+000 do km 0+072  - 3,5 m

Suma wszystkich odcinków przebudowywanych        - 1513 m

2)       Szerokość poboczy            0,5 do 0,75

3)       Powierzchnia nawierzchni bitumicznej            - 5380,0 m2

4)       Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej            - 1170,0 m2

5)       Powierzchnia poboczy gruntowych                               - 1987,0 m2

6)       Przepusty szt. 2 na km 0+002 w ciągu rowu przy drodze odcinek II przez odcinek III przepust żelbetowy z rur Ø 40 cm długości 7,0 m, który będzie służył do przeprowadzania wód opadowych z prawej strony drogi na lewą,

7)       Przepusty szt. 2 na km 0+570 przepust żelbetowy z rur prefabrykowanych Ø 60 cm długości 9,0 m, który będzie do przeprowadzał wody opadowe z prawej strony drogi na lewą i dalej do naturalnego cieku wodnego.

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net 

(od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Termin realizacji zadania: 31.12.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 09.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 09.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-09-07 o godzinie: 11:41
i zarejestrowane pod numerem 109427/2006
 

                                             Wójt Gminy Odrzywól

                                   -/mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
502.563 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 14:40

rejestr zmian publikacji »

8.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zadanie: Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół

Urząd Gminy w Odrzywole

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

                                                                             Odrzywół, dnia 10.08.2006r.

Znak sprawy: IT – 3410/13/2006

GMINA ODRZYWÓŁ

 W Y J A Ś N I E N I E

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na zadanie: Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół.

W punkcie IX ppkt 2 b SIWZ przez dokumenty stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia należy rozumieć „dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane stwierdzenia kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.XII.2001r. (Dz. U.  z 2001 r., Nr 153, poz. 1776 z późn. zm.)”.

 

 W punkcie IX ppkt 2 d SIWZ przez wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć „wykaz robót wiertniczych z ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia”.

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w ofercie.

                                         Wójt Gminy Odrzywół 

                                         /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-11 15:24

rejestr zmian publikacji »

9.

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

                                                                                                                                 Odrzywół, dnia 07.08.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa

2)       rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa

3)       przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3

4)       rozebranie ścianek o grubościu ½ ceg. przewodów na kątownikach (przy 3 kanałach)

5)       układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elementu ponad 1,5 m3

6)       ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

7)       wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku

8)       uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustakóa., gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

9)       rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm Zamocowanie za pomocą kołków rozporowych listwy drewnianej o wym. 25x100 mm x 1500 do pasa rynnowego na całym obwodzie budynku w celu zamocowania uchwytów rynnowych

10)    rury spustowe z PCV  o śr. 10,0 i 11,0 cm

11)    transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odleg. do 1 km

12)    zwody na dachach betonowych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2

13)    uziomy pionowe 1-rurowe z rur o dł. 3 m i śr. 2 cale

14)    instalowanie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 3 kg

15)    próby pomontażowe – badania uziomu ochronnego lub roboczego – pomiar pierwszy

16)    próby pomontażowe – badania uziomu otokowego

17)    próby pomontażowe – badania żerowania – pomiar pierwszy

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net

CPV 45.26.00.00-7  – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Termin realizacji zadania: 31.10.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 18.08.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 18.08.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.                                 

                                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-09 08:33

rejestr zmian publikacji »

10.

Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

Odrzywół, dnia 04.08.2006r.

                                                                                                                    

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Wykonanie studni nr 2 w miejscowości Kłonna

gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Transport urządzenia, sprzętu, materiałów

2)       Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu budowy

3)       Wiercenie pod rury ø 455 mm wraz z kolumnowym zapuszczaniem rur 15 mb

4)       Wodoszczelne postawienie kolumny rur ø 455 mm w korku iłowym dł. 4,0 m

5)       Wiercenie pod rury ø 406 mm w przelocie 15 – 50 m – 35 mb wraz z kolumnowym zapuszczaniem rur

6)       Zabudowa kolumny filtracyjnej dł. 50 mb

7)       Wykonanie obsypki żwirowej wraz z kolumnowym wyciąganiem rur ø 406 mm
dł. 50 m

8)       Pompowanie próbne 120 godzin

9)       Demontaż urządzenia i porządkowanie placu budowy

10)    Prace laboratoryjne – 2 próby wody do analizy fizyko – chemicznej
i bakteriologicznej

11)    Prace geodezyjne – wykonanie szkicu z lokalizacji otworu z określeniem współrzędnych geodezyjnych i rzędnej wysokościowej

12)    Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

45 25 51 10-3 – studnie

Termin realizacji zadania: 31.10.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. 16.09.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 17.08.2006r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 17.08.2006r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)       wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)       oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                  

                                                                                   /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-08 15:06

rejestr zmian publikacji »

11.

Budowa boiska sportowego w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

Odrzywół, dnia 04.08.2006r.

                                                                                                              

 

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Budowa boiska sportowego w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Roboty ziemne w zakresie przygotowania płyty boiska.

2) Wykonanie płyty boiska.

3) Wykonanie chodników z kostki brukowej oraz schodów z bloczków betonowych wraz z balustradą.

4) W zakresie małej architektury wykonanie siedzeń drewnianych na prefabrykowanych żelbetowych stojakach.

5) W zakresie zieleni wykonanie trawników dywanowych.

6) Wykonanie ogrodzenia płyty boiska.

7) Zmiana trasy linii napowietrznej NN na niekolidującą z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 356/2 na boisko sportowe w miejscowości Odrzywół

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boiska sportowych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Termin realizacji zadania: 31.12.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. 04.10.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 04.09.2006r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 04.09.2006r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)       wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)       oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-08-04 o godzinie: 14:43
i zarejestrowane pod numerem 97752/2006

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                              /-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-14 13:32

rejestr zmian publikacji »

12.

Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                     Odrzywół, dnia 20.07.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa

2)       rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa

3)       przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m2

4)       rozebranie ścianek o grubości ½ ceg. Przewodów na kątownikach (przy 3 kanałach)

5)       Układanie betonu w elementach niezbrojonych, na stropie, o objętości elementu ponad 1,5 m2

6)       ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

7)       wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku

8)       uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

9)       rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm Zamocowanie za pomocą kołków rozporowych listwy drewnianej o wym. 25x100 mm x 1500 do pasa rynnowego na całym obwodzie budynku w celu zamocowania uchwytów rynnowych

10)    rury spustowe z PCV  o śr. 10,0 i 11,0 cm

11)    transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odleg. do 1 km

12)    zwody na dachach betonowych krytych papą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm2

13)    uziomy pionowe 1-rurowe z rur o dł. 3 m i śr. 2 cale

14)    instalowanie konstrukcji wsporczych o ciężarze do 3 kg

15)    próby pomontażowe – badania uziomu ochronnego lub roboczego – pomiar pierwszy

16)    próby pomontażowe – badania uziomu otokowego

17)    próby pomontażowe – badania żerowania – pomiar pierwszy

18)    próby pomontażowe – badania instalacji odgromowej – pomiar pierwszy

19)    pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża srogkiem gruntującym ICOPAL lub równoważnym i ułożeniem na sucho papy podkładowej – jedna warstwa

20)    pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym – papa wierzchniego krycia EXTRADACH PV200 lub równoważna

21)    sprawdzenie przewodów kominowych – sprawdzenie przewodów wentylacyjnych z odgruzowaniem

22)    transport odpadów z papy na składowisko odpadów wskazane przez inwestora samochodem samowyładowawczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu – dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net

CPV 45.26.00.00-7  – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Termin realizacji zadania: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 02.08.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 02.08.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

                                                                 Zastępca Wójta Gminy Odrzywół

                                                                 /-/ Janina Korycka

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-03 10:16

rejestr zmian publikacji »

13.

Modernizacja drogi gminnej w Łęgonicach Małych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

___________________________________________________________________

                                                                                                                     Odrzywół, dnia 19.07.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Modernizacja drogi gminnej w Łęgonicach Małych

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)       Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej

757mb x 5,0m = 3785 m2

2)       Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 – 1,0 kg/m2

757mb x 5,0m = 3785 m2

3)       Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni masą bitumiczną 75 m2

4)       Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową standard II w ilości 100 kg/m2

757mb x 5,0m x 0,1Mg = 378,5 Mg

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net

CPV 45 23 31 20-6 – roboty w zakresie budowy dróg

Termin realizacji zadania: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Cena formularza: 20 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 01.08.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 01.08.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

  Zastępca Wójta Gminy Odrzywół

/-/ Janina Korycka

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-20 15:29

rejestr zmian publikacji »

14.

Przebudowa drogi gminnej Nr 63 P od km 0+000 do km 0+580 w ciągu drogi Różanna – Dąbrowa Gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

___________________________________________________________________

                                                                                                                               Odrzywół, dnia 02.05.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej Nr 63 P od km 0+000  do km 0+580 w ciągu drogi Różanna – Dąbrowa Gmina Odrzywół

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 63 P od km 0+000  do km 0+580 w ciągu drogi Różanna – Dąbrowa o długości 0,580 km i szerokości jezdni 5,00 m, szerokości poboczy 0,75 m, szerokości korony drogi 6,50 m.

 

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.10.00.00-8; 45.20.00.00-9; 28.50.00.00-7; 28.80.00.00-0.

 

Termin realizacji zadania: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub przesyłką pocztową po złożeniu wniosku o SIWZ. Specyfikacja oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 18.06.2006r.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 do 23.06.2006r  do godz. 1400 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2006r. o godz.1415 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów o których mowa w § 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

-          wykazanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

-          wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów, 

-          złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2006r. zarejestrowane pod numerem 57713/2006.

                                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                                           /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-05-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-05-02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 19:48

rejestr zmian publikacji »

15.

Przebudowa drogi gminnej Nr 51 P od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Ossa Gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

____________________________________________________________________

                                                                                                                       Odrzywół, dnia 02.05.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej Nr 51 P od km 0+000  do km 0+500 w miejscowości Ossa Gmina Odrzywół

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 51 P od km 0+000  do km 0+500 o długości 0,500 km i szerokości jezdni 5,00 m, szerokości poboczy 0,75 m, szerokości korony drogi 6,50 m.

 

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.10.00.00-8; 45.20.00.00-9; 28.50.00.00-7; 28.80.00.00-0.

 

Termin realizacji zadania: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub przesyłką pocztową po złożeniu wniosku o SIWZ. Specyfikacja oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 18.06.2006r.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 do 23.06.2006r  do godz. 1200 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2006r. o godz.1215 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów o których mowa w § 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

-          wykazanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

-          wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów, 

-          złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2006r. zarejestrowane pod numerem 57712/2006.

                                                                 Wójt Gminy Odrzywół

                                                                 /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-05-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-05-02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 19:36

rejestr zmian publikacji »

16.

Przebudowa drogi gminnej Nr 3438020 w ciągu drogi Drążno – Górki od km 1+025 do km 1+523 oraz odcinka od km 0+000 do km 0+150 na działce Nr 97 w miejscowości Jelonek Gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

____________________________________________________________________

                                                                                                                       Odrzywół, dnia 02.05.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa drogi gminnej Nr 3438020 w ciągu drogi Drążno – Górki od km 1+025  do km 1+523 oraz odcinka od km 0+000  do km 0+150 na działce Nr 97 w miejscowości Jelonek Gmina Odrzywół

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 3438020 w ciągu drogi Drążno – Górki od km 1+025  do km 1+523 o długości 0,498 km i szerokości jezdni 5,00 m, szerokości poboczy 0,75 m, szerokości korony drogi 6,50 m, oraz odcinka od km 0+000  do km 0+150 na działce Nr 97 o długości 0,150 km i szerokości jezdni 4,00 m, szerokości poboczy 0,50 m, szerokości korony drogi 5,00 m.

 

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.10.00.00-8; 45.20.00.00-9; 28.50.00.00-7; 28.80.00.00-0.

 

Termin realizacji zadania: 30.09.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub przesyłką pocztową po złożeniu wniosku o SIWZ. Specyfikacja oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 18.06.2006r.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 do 23.06.2006r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów o których mowa w § 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

-          wykazanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

-          wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów, 

-          złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2006r. zarejestrowane pod numerem 57711/2006.

                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-05-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-05-02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 19:08

rejestr zmian publikacji »

17.

Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Kamiennej Woli

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

______________________________________________________________

                                                                                                                      Odrzywół, dnia 31.03.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Kamiennej Woli

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

 1)        Roboty budowlano – montażowe:

1.1) Zakres prac zewnętrznych:

a)       budowa chodników i placu parkingowego, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm – 70 m2, wykonanie placu parkingowego i drogi dojazdowej z kostki brukowej gr. 8cm – 95 m2

b)       budowa chodów zewnętrznych, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

c)       wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych,

d)       pomalowanie budynku farbami silikatowymi.

1.2) Zakres prac wewnętrznych:

a)       wykonanie tynków w całym budynku,

b)       przebudowa lukarn na poddaszu,

c)       wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu,

d)       wykonanie lekkich ścianek działowych oraz sufitu podwieszanego na poddaszu użytkowym,

e)       montaż okien połaciowych,

f)        montaż stolarki drzwiowej w całym budynku,

g)       budowa nowe nowego wiatrołapu i szatni,

h)       wykonanie posadzek i podłóg w całym budynku,

i)         budowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

j)         montaż balustrady na klatce schodowej, wykonanie wykładziny z gresu na stopniach i spocznikach klatki schodowej,

k)       malowanie ścian i sufitów pomieszczeń na parterze i piętrze.

2)        Roboty instalacji wod. – kan.:

a)       instalacja wodociągowa  – budowa przyłącza wodociągowego, rozprowadzenie instalacji w budynku;

b)       instalacja ciepłej wody – montaż elektrycznych podgrzewaczy wody.

c)       instalacja kanalizacji sanitarnej- montaż przewodów i podejść odpływowych z rur PVC, montaż przyborów sanitarnych, wykonanie wpustów podłogowych z PVC ø 50 mm.

3)        Roboty instalacji elektrycznej:

a)       Montaż rozdzielnic R 1 i R2;

b)       rozprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej;

c)       rozprowadzenie przewodów instalacji odgromowej.

 

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.21.61.21-8; 45.40.00.00-1; 45.11.00.00-1; 45.26.12.10-9; 45.26.25.00-6; 45.41.00.00-4; 45.32.00.00-6; 45.26.23.00-4; 45.43.21.00-5; 45.42.11.34-2; 45.44.21.00-8; 45.32.10.00-3; 45.26.28.00-9; 45.23.32.02-7.

 

Termin realizacji zadania: 30.06.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.07.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub przesyłką pocztową po złożeniu wniosku o SIWZ. Specyfikacja oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 16.05.2006r.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 do 23.05.2006r  do godz. 1200 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2006r. o godz.1215 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów o których mowa w § 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

-          wykazanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzech  robót odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów, 

-          złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2006r. i zarejestrowane pod numerem 45493/2006.

                                                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                                                     /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-31 19:05

rejestr zmian publikacji »

18.

Likwidacja barier architektonicznych wraz z modernizacją głównego wejścia oraz holu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

______________________________________________________________

                                                                                                             Odrzywół, dnia 31.03.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Likwidacja barier architektonicznych wraz z modernizacją głównego wejścia oraz holu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

 1)        Roboty budowlano – montażowe:

1.1) Zakres prac zewnętrznych:

a)       przebudowa istniejących chodników i placu parkingowego, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm – 108,44 m2, wykonanie placu parkingowego i drogi dojazdowej z kostki brukowej gr. 8cm – 285 m2

b)       likwidacja oraz przebudowa schodów zewnętrznych budowa murków oporowych, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1.2) Zakres prac wewnętrznych:

a)       wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

b)       budowa nowego wiatrołapu;

c)       budowa pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji;

d)       montaż platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych;

e)       modernizacji posadzek holi i korytarzy na parterze i piętrze;

f)        przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych;

g)       wymiana balustrady na głównej klatce schodowej;

h)       wykonanie nowej okładziny z gresu na stopniach i spocznikach klatki schodowej;

i)         wykonanie pochylni wraz z pochwytami na parterze z holu na korytarz;

j)         malowanie ścian i sufitów holi i korytarzy na parterze i pietrze.

2)        Roboty instalacji wod. – kan.:

a)       instalacja wodociągowa  – wyposażenie sanitariatów, wykonanie „Lokalówek”;

b)       instalacja ciepłej wody – montaż elektrycznego podgrzewacza wody.

c)       instalacja kanalizacji sanitarnej- montaż przewodów i podejść odpływowych z rur PVC, montaż przyborów sanitarnych, wykonanie wpustów podłogowych z PVC ø 50 mm.

3)        Roboty instalacji elektrycznej:

a)       modernizacja tablic bezpiecznikowych TB 1 i TB 2;

b)       wykonanie instalacji elektrycznej w łazienkach i instalacji elektrycznej windy.

Roboty budowlane – CPV 45.00.00.00-7; 45.21.23.30-8; 45.26.27.00-8; 45.11.00.00-1; 45.11.12.20-6; 45.40.00.00-1; 45.45.30.00-7; 45.26.28.00-9; 45.23.32.51-3.

Termin realizacji zadania: 31.08.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł)

Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 21.07.2006r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub przesyłką pocztową po złożeniu wniosku o SIWZ. Specyfikacja oraz udzielenie dodatkowych wyjaśnień dostępne do dnia 16.05.2006r.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole pokój nr 14 do 23.05.2006r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów o których mowa w § 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

-          wykazanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej trzech  robót odpowiadających swoim rodzajem  robotom  stanowiącym przedmiot  zamówienia. 

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów, 

-          złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2006r. zarejestrowane pod numerem 45491/2006.

                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-31 19:04

rejestr zmian publikacji »

19.

Sprzedaż nakładów inwestycyjnych po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Odrzywole

                                 Odrzywół, dnia 03.03.2006r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Odrzywół ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nakładów inwestycyjnych po Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Odrzywole położonych przy ul. Radomskiej w Odrzywole na działce Nr 874/4 (o pow. 1,89 ha) należącej do Wspólnoty Gruntowej i Leśnej w Odrzywole. Zabudowę działki stanowią:

  1. Budynek sklepowy, o pow. zabudowy 112,84 m2 – jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zbliźniaczony z budynkiem magazynowym środków ochrony roślin i nawozów, budynek wyposażony w instalację odgromową.

  2. Magazyn nawozów i środków ochrony roślin o po. 541,45 m2 – jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zbliźniaczony z budynkiem sklepowym, budynek bez mediów technicznych,

  3. Magazyn zbożowy o pow. Zabudowy 976,00 m2 - jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zbliźniaczony z budynkiem o podobnej funkcji, budynek bez mediów technicznych

  4. Magazyn zbożowy o pow. zabudowy 592,00 m2 - jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zbliźniaczony z budynkiem o podobnej funkcji, budynek bez mediów technicznych

  5. Ogrodzenie zewnętrzne wykonane z prefabrykatów elementów żelbetowych o wys. 2 m. Łączna dł. Ogrodzenia 544,50 mb

  6. Oświetlenie terenu – wykonane za pomocą typowych słupów żelbetowych, zakończonych oprawami stalowymi, na masztach stalowych. Ilość punktów świetlnych – 3, w tym 2 z podwójnymi oprawami świetlnymi.

Cena wywoławcza wynosi 101 000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych). Nakłady zostały wybudowane w latach 60 – tych i 70 – tych. Szczegółowe informacje d/t przetargu określa regulamin przetargu, który można uzyskać w Urzędzie Gminy w Odrzywole w godzinach pracy w pokoju nr 4. Szczegółowych informacji udziela pracownik urzędu Pani Helena Bartos tel. (048) 67 – 16 – 057 w.42.

Zainteresowani mogą składać pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole przy ul. Warsawskiej 53 pokój nr 14, w terminie do 20 marca 2006r. ( poniedziałek ) do godz. 1100 .

            Gmina Odrzywół zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-03 14:15

rejestr zmian publikacji »

20.

Remont pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia i płyt chodnikowych – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

_____________________________________________________________

                                                                                                Odrzywół, dnia 24.02.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont pomieszczeń oraz wymiana ogrodzenia i płyt chodnikowych – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole

                                                                                      

Termin realizacji zadania: 31.07.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 14.03.2006r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.03.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-          złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ tj.:

§          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

§          kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót),

§          zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego,

§          zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub KRUS,

§          wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji,

§          wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,

§          referencje,

§          polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

§          oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji,

§          kosztorys ofertowy.

-           wykazanie doświadczenia w zakresie robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami.

-          dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                                     /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-24 15:23

rejestr zmian publikacji »

21.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084 w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350   

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                Odrzywół, dnia 15.02.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 51P Ossa – Kolonia Ossa - Wandzinów od km 0+818 do km 2+084 w Gminie Odrzywół

                                                                                                                  

 

Termin realizacji zadania: 12.05.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Cena formularza: 20 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 07.03.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 07.03.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Marek Matuszczak i Jerzy Macierzyński

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)        dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d)       informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat;

e)       wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

f)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

g)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

h)        sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych;

i)          informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

j)         polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

k)       oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

l)         kosztorys ofertowy.

-          Wykazanie się osiągnięciem przychodu ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszym niż 300.000,00 PLN łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe oraz dodatnim wynikiem finansowym w każdym z tych lat.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

                                                                       Wójt Gminy Odrzywół

                                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-15 10:07

rejestr zmian publikacji »

22.

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na zadanie: Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dnia 18.01.2006r.

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  NR IT – 3410/1/2006

na zadanie: Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół

Zamawiający GMINA ODRZYWÓŁ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz w związku z postanowieniami umowy z dnia 23 listopada 2005r. Nr RW.II.0218-1-167/05 o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pomiędzy Gminą Odrzywół a Samorządem Województwa Mazowieckiego, wprowadza zmianę do ogłoszenia na wykonanie adaptacji poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół w zakresie dotyczącym terminu realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.06.2006r.

Pozostałe warunki Zamawiającego pozostają bez zmian.

  

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-19 15:09

rejestr zmian publikacji »

23.

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę dróg w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

_________________________­_______________________________________________

                                                                                    Odrzywół, dnia 12.01.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych

na przebudowę dróg w Gminie Odrzywół

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowego projektu budowlano -wykonawczego na przebudowę następujących dróg gminnych:

- Jelonek dł. ok. 650 m. nr ewid. działki 74, 97

- Ossa dł. ok. 500 m. nr ewid. działki 464

- Łęgonice Małe dł. 660 m. nr ewid. działki 833, 844, 620, 862

- Różanna - Dobrowa dł. ok. 600 m. nr ewid. działki 1442

- Odrzywół ul. Polna dł. ok. 610 m. nr ewid. działki 337

- Odrzywół Osiedle przy ul. Opoczyńskiej dł. ok. 430 m. nr ewid. działki 2739, 2741, 2750, 2763, 2767/2, 2772    zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

Termin realizacji zadania: 14.04.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:  Cena -  100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 11.

Cena formularza: 10 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół

do 30.01.2006r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 30.01.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta następujących dokumentów i oświadczeń:

1)       formularz oferty zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr l do niniejszej Specyfikacji,

2)       pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów art.22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.

3)       aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie.

5)       skład zespołu autorskiego oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).

                                                   Wójt Gminy Odrzywół

                                                   /-/ mgr Marian Kmieciak

                                               

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-12 18:20

rejestr zmian publikacji »

24.

Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę w miejscowości Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

_________________________­_______________________________________________

                                                                                       Odrzywół, dnia 12.01.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Adaptacja poddasza budynku Publicznego Gimnazjum na świetlicę

w miejscowości Odrzywół

                                                                                                                                                                            

Termin realizacji zadania: 22.08.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 11.

Cena formularza: 30 zł

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Odrzywół

do 27.01.2006r  do godz. 1000 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 27.01.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński i Marek Matuszczak.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-           złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

-           złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.IX SIWZ tj.:

§          aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

§          Kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa, (Kierownika budowy, Kierowników robót).

§          zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego. 

§          zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub KRUS.

§          wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

§          wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych.

§          referencje. 

§          polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

§          oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

§          kosztorys ofertowy.

-            wykazanie doświadczenia w zakresie robót budowlanych o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzone referencjami.

-           dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                                                       Wójt Gminy Odrzywół

                                                       /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2006-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2006-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 11:27

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj