główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Odrzywół, dnia 31.10.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

 „Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2006 / 2007  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2006/2007 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus do grzewczych pieców olejowych w:

¨                      PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. l w łącznej ilości 20 tys. l.

¨                      PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. l w łącznej ilości 16 tys. l

2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.      CPV 23122100-9 – olej opałowy

4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2007r.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.  Termin składania ofert do dnia  08.11.2006r. do godz. 11 00

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2006r. o godz. 1115

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

13.  Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 41.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      Poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

b)      Poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/ lub zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na załączonym druku - Załącznik Nr 1.

d)      Zaświadczenia o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego i ZUS wystawione nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007

Odrzywół, dnia 31.10.2006r.

 

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2006/2007”

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole,”.

a)         Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨        Węgiel orzech I –  80 ton w 2006r.

¨        Węgiel orzech I –  70 ton w 2007r.

¨        Koks II –  20 ton w 2006r.

¨        Koks II –  20 ton w 2007r.

 

2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.      CPV 10110000-7 – węgiel

4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2007r.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.      Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.  Termin składania ofert do dnia  08.11.2006r. do godz. 10 00

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 08.11.2006r. o godz. 1015

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

13.  Pracownikami  uprawnionymi   do kontaktu z oferentami są: Jerzy Macierzyński tel. 048-6716057 w 42 oraz Marek Matuszczak tel. 048-6716057 w 41.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

a)      Poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

b)      Poświadczoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z rejestru sądowego /odpis z rejestru handlowego/ lub zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,

c)      Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na załączonym druku - Załącznik Nr 1.

d)      Zaświadczenia o nie zaleganiu w uiszczaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z Urzędu Skarbowego, ZUS wystawione nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

 

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak 

 

 

artykuł nr 3

Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Odrzywół – ul. Tomaszowska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

___________________________________________________________

                                                                                                                                 Odrzywół, dnia 06.10.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Odrzywół – ul. Tomaszowska

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

1)       Roboty przygotowawcze

a)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 11 szt.

b)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 – 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 3 szt.

c)        mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 – 55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i karpiny na odległość do 2 km – 4 szt.

2)       Roboty rozbiórkowe

a)        ręczne rozebranie chodników betonowych o wymiarach 50x50x7 cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odleg. do 1 km – 1174,61 m2

b)        ręczne rozebranie krawężników drogowych ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej  - 575 mb

3)       Odwodnienie korpusu drogowego

a)        regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem – 3 szt.

b)        ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowcowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 159 m2

c)        ułożenie ścieku pochodnikowego z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na krawężniku drogowym – 3 mb

d)        umocnienie dna i skarp rowu płytami  chodnikowymi o wymiarach 50x50x7 cm ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej – 30 m2

4)       Elementy ulic

a)        ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 – 575 mb

b)        wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej – 914,90 m2

c)        wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej – 235,11 m2

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net

CPV 45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 

Termin realizacji zadania: 20.12.2006r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 18.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 18.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

                        Wójt Gminy Odrzywół

                                /-/ mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół – ul. Polna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                    Odrzywół, dnia 14.09.2006r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół

– ul. Polna

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,550 km

2)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników, km 0+370 do km 0+550; 180,0 x 5,2m – 936,000 m2

3)       Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm – 187,000 m3

4)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm – 936,000 m2

5)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm – 936,000 m2

6)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 2806,000 m2

7)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 2752,000 m2

8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) – 2698,000 m2

9)       Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 – 16 szt.

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Termin realizacji zadania: 30.04.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać

osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 17.10.2006r  do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 17.10.2006r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)         dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)         wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

h)       kosztorys ofertowy.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów. 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2006-09-14 o godzinie: 10:57
i zarejestrowane pod numerem 111761/2006.

                            Wójt Gminy Odrzywół

                         /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 5

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR IT – 3410/15/2006 na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

Odrzywół, dnia 14.09.2006r.

ZMIANA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  NR IT – 3410/15/2006

na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół

Zamawiający GMINA ODRZYWÓŁ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wprowadza zmianę do ogłoszenia na wykonanie Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łęgonice Małe Gmina Odrzywół dotyczącą wielkości zakresu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zmniejsza zakres przedmiotu zamówienia, który po zmianie obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Długość odcinków:

- odcinek I               od km 0+000 do km 0+285

- odcinek II              od km 0+000 do km 0+510

od km 0+510 do km 0+655 nawierzchnia tłuczniowa

- odcinek III              od km 0+000 do km 0+170

- odcinek IV            od km 0+000 do km 0+072

Suma wszystkich odcinków przebudowywanych              - 1182,0 m

2)       Szerokość poboczy              0,5 do 0,75 m

3)       Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)                - 4794,4 m2

4)       Powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)                               - 4666,7 m2

5)       Powierzchnia nawierzchni tłuczniowej                - 759,8 m2

6)       Powierzchnia poboczy gruntowych                    - 1787,0 m2

7)       Przepusty szt. 2  na km 0+002 w ciągu rowu przy drodze odcinek II przez odcinek III przepust żelbetowy z rur Ø 40 cm długości 7,0 m, który będzie służył do przeprowadzania wód opadowych z prawej strony drogi na lewą,

8)       Przepusty szt. 2 na km 0+570 przepust żelbetowy z rur prefabrykowanych Ø 60 cm długości 9,0 m, który będzie do przeprowadzał wody opadowe z prawej strony drogi na lewą i dalej do naturalnego cieku wodnego.

zgodnie z przedmiarem robót załączonym do Specyfikacji.

Pozostałe warunki Zamawiającego pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

                      Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak