główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

POGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

 

Odrzywół, dnia 11.10.2007r.

 ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 36 tys. litrów do grzewczych pieców olejowych dla:

¨ PSP w Kolonii Ossie – zbiornik 5 tys. litrów w łącznej ilości 20 tys. litrów.

¨ PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. litrów w łącznej ilości 16 tys. litrów.

 

2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

  CPV 23 12 21 00-9 – olej opałowy

4.   Termin realizacji zadania do: 30.04.2008r.

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół, pokój nr 8.

10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 19.10.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

11.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 19.10.2007r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

12. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Ø w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

Ø w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8  tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowani przetargowym.

5.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 11-10-2007 i zarejestrowane pod numerem
191614-2007

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

 

 

Odrzywół, dnia 26.09.2007r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008”

 

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole,”.

a) Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨ Węgiel orzech I –  80 ton w 2007r.

¨ Węgiel orzech I –  70 ton w 2008r.

  - wartość opałowa min   29 000 kJ/kg

  - zawartość popiołu max     6 %

  - zawartość siarki max 0,6 %

¨ Koks II –  20 ton w 2007r.

¨ Koks II –  20 ton w 2008r.

  - wartość opałowa min   27 000 kJ/kg

  - zawartość popiołu max     9 %

  - zawartość siarki max 0,5 %

 

2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

  CPV 10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

10 11 00 00-7 Węgiel

10 32 10 00-9 Koks

4.   Termin realizacji zadania do: 30.04.2008r.

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7. Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.   Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

11. do 04.10.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

12.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 04.10.2007r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

13. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowani przetargowym.

5.   Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla i koksu (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu i zawartość siarki).

6.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 26-09-2007 i zarejestrowane pod numerem 176441-2007

 

Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

strona internetowa: www.odrzywol.ug.gov.pl

Odrzywół, dnia 17.08.2007r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów sportowych    0,11 ha

2)       Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- zdjęcie w-wy humusu gł. śr. 15 cm  1056,00 m2

3)       Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa o grub. po zagęszcz. 20 cm wraz z zabetonowanymi  metalowymi tulejami do montażu wyposażenia boiska ujętych w poz. 6     1056,00 m2

4)       Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grub. po zagęszcz. 2 cm      1056,00 m2

5)       Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grub. po zagęszcz. 4 cm      1056,00 m2

6)       Wyposażenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków     1,00 kpl

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe przedmioty: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

Termin realizacji zadania: 31.10.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 do 07.09.2007r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 07.09.2007r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

 

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)       wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)       oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 17-08-2007 i zarejestrowane pod numerem
143742-2007

 

  Wójt Gminy Odrzywół   

      

       /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

Odrzywół, dnia 29.05.2007r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m

(studnia nr 3) w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Roboty wiertnicze

a.        Zagospodarowanie placu wierceń i montaż wiertnicy do 100 m.

b.       Demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń do 100 m.

c.        Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 50-60 m, kat. V ø 355 mm.

d.       Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 60-70 m, kat. V ø 355 mm.

e.        Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 70-80 m, kat. V ø 355 mm.

f.         Zwiercenie filtra i rur.

g.       Zabudowa filtra studziennego ø 225 mm w rurach ø 355.

2)       Roboty pomocnicze

a.        Próbne pompowanie (oczyszczające i pomiarowe) otworu o głębokości do 100 m.

b.       Wymagane przerwy w ruchu na stabilizację lustra wody i dezynfekcję otworu.

c.        Montaż pompy głębinowej na głęb. 25,0 m.

d.       Kolumnowe rurowanie ø 355 mb 52.

e.        Wyciąganie rur z otworu mb 80.

f.         Montaż rurociągu odprowadzającego wodę z pompowania.

g.       Transport sprzętu i osprzętu – robocizna przy transporcie i przejazd baza – otwór – baza.

3)       Materiały

a.        Rury ø 225 mm PVC – rura nadfiltrowa.

b.       Filtr szczelinowy PVC ø 160 mm.

c.        Rura podfiltrowa PVC ø 160 mm.

d.       Redukcja PVC ø 225/160 mm.

e.        Żwir granulowany, kwarcowy, rzeczny.

f.         Prowadniki do filtra w rurach ø 355 mm.

4)       Przewozy

a.        Transport sprzętu i osprzętu.

b.       Transport filtra i pompy i rury ø14".

c.        Transport żwiru.

5)       Dokumentacja ustalająca zasoby

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

45 25 51 10-3 – studnie

Termin realizacji zadania: 31.07.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. 11.07.2007r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 12.06.2007r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 12.06.2007r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. z  dnia 28 grudnia 2001r., Nr 153, poz. 1776 z późn. zm.).

c)        wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót wiertniczych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. z  dnia 28 grudnia 2001r., Nr 153, poz. 1776 z późn. zm.).

                                                      Wójt Gminy Odrzywół

                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                     Odrzywół, dnia 27.04.2007r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.   Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVf 250 mm, f 200 mm i f 160 mm o łącznej długości 9161,95 mb w tym:

             -  f 250 mm PCV – SN8     626,0 mb  

          -  f 200 mm PCV -  SN8    5233,0 mb                      

          -  f 200 mm PCV -  SN4    3190,5 mb                      

          -  f 160 mm PCV -  SN8       86,45 mb                      

          -  f 160 mm PCV -  SN4        26,0 mb                      

2.        Rurociąg tłoczny z rur PE 1OO SDR 17 f 90 mm i f 75 mm o łącznej

    długości 2077,0 mb w tym:

                    -  f 90 mm PE 100 SDR 17         1527,0 mb  

                    -  f 75 mm PE 100 SDR 17          550,0 mb  

3.        Przykanaliki  z rur PCV   f 160 mm  o łącznej długości   3028,0 mb w tym: 

                        - z  rur PCV – SN8 f 160 mm  o   długości  1839,0 mb.

                        -  z rur PCV – SN4 f 160 mm  o   długości  1189,0 mb.

4.        Studnie:

-  liczba studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych f 1000 mm – 220 szt.

-  liczba studni rewizyjnych f 425 mm – 250 szt.

5.        Przepompownie ścieków wykonane z laminatów poliestrowo szklanych o średnicy wewnętrznej zbiornika f 1200mm – 4 szt. i f 1000mm – 1 szt. wraz z niezbędnym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i zasileniem energetycznym oraz systemem powiadamiania i alarmu ( monitoring przepompowni ).

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45 23 24 00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 23 24 23-3 – przepompownie ścieków

45 11 12 00-0 – roboty przygotowawcze terenu pod budowę i roboty ziemne

31 31 10 00-9 - podłączenia energetyczne

31 22 44 00-6 - kable przyłączeniowe

Termin realizacji zadania: 31.12.2008r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8. 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 29.05.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 29.05.2007r . o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Wykazanie przez oferenta doświadczenia zawodowego w budowie obiektów o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzone referencjami.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)        aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)       aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e)        wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3;

f)        wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;

g)        informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

h)       wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4;

i)          dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa);

j)         sprawozdanie finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

k)       informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

l)         polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2007-04-27 o godzinie: 15:40
i zarejestrowane pod numerem 44080/2007

                               Wójt Gminy Odrzywół

                                            /-/ mgr Marian Kmieciak