logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2007
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

POGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

 

Odrzywół, dnia 11.10.2007r.

 ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

 

1.        Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 36 tys. litrów do grzewczych pieców olejowych dla:

¨                       PSP w Kolonii Ossie   – zbiornik 5 tys. litrów w łącznej ilości 20 tys. litrów.

¨                       PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. litrów w łącznej ilości 16 tys. litrów.

 

2.        Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.        Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

                CPV        23 12 21 00-9 – olej opałowy

4.        Termin realizacji zadania do: 30.04.2008r.

5.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.        Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.       Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.        Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.        Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53,   26 – 425 Odrzywół, pokój nr 8.

10.     Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 19.10.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

11.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 19.10.2007r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

12.     Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Ø       w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

Ø       w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8  tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

1.        Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.        Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.        Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.        Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowani przetargowym.

5.        Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 11-10-2007 i zarejestrowane pod numerem
191614-2007

 

                    Wójt Gminy Odrzywół

                   /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-11 16:34

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

 

 

Odrzywół, dnia 26.09.2007r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

„Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008”

 

1.        Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Dostawę własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej  w Odrzywole,”.

a)          Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton

¨         Węgiel orzech I –  80 ton w 2007r.

¨         Węgiel orzech I –  70 ton w 2008r.

                      - wartość opałowa        min         29 000 kJ/kg

                      - zawartość popiołu max                6 %

                      - zawartość siarki max   0,6 %

¨         Koks II –  20 ton w 2007r.

¨         Koks II –  20 ton w 2008r.

                      - wartość opałowa        min         27 000 kJ/kg

                      - zawartość popiołu max                9 %

                      - zawartość siarki max   0,5 %

 

2.        Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  www.bip.odrzywol.akcessnet.net

3.        Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

                CPV        10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

                               10 11 00 00-7 Węgiel

                               10 32 10 00-9 Koks

4.        Termin realizacji zadania do: 30.04.2008r.

5.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.        Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.       Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -  100 %

8.        Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

9.        Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

10.     Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

11.     do 04.10.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

12.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 04.10.2007r. o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

13.     Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:

1.        Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.        Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.        Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.        Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowani przetargowym.

5.        Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla i koksu (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu i zawartość siarki).

6.        Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

 

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 26-09-2007 i zarejestrowane pod numerem 176441-2007

 

                     Wójt Gminy Odrzywół

                    /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 10:03

rejestr zmian publikacji »

3.

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Odrzywół

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

strona internetowa: www.odrzywol.ug.gov.pl

Odrzywół, dnia 17.08.2007r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów sportowych    0,11 ha

2)       Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- zdjęcie w-wy humusu gł. śr. 15 cm  1056,00 m2

3)       Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa o grub. po zagęszcz. 20 cm wraz z zabetonowanymi  metalowymi tulejami do montażu wyposażenia boiska ujętych w poz. 6     1056,00 m2

4)       Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grub. po zagęszcz. 2 cm      1056,00 m2

5)       Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grub. po zagęszcz. 4 cm      1056,00 m2

6)       Wyposażenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków     1,00 kpl

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe przedmioty: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

Termin realizacji zadania: 31.10.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53 do 07.09.2007r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 07.09.2007r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

 

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa;

c)       wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)       wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)       oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 17-08-2007 i zarejestrowane pod numerem
143742-2007

 

  Wójt Gminy Odrzywół   

      

       /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 11:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Urząd Gminy w Odrzywole

26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53

tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

Odrzywół, dnia 29.05.2007r.

GMINA ODRZYWÓŁ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m

(studnia nr 3) w Odrzywole

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1)       Roboty wiertnicze

a.        Zagospodarowanie placu wierceń i montaż wiertnicy do 100 m.

b.       Demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń do 100 m.

c.        Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 50-60 m, kat. V ø 355 mm.

d.       Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 60-70 m, kat. V ø 355 mm.

e.        Zwiercenie osypki żwirowej na głębokości 70-80 m, kat. V ø 355 mm.

f.         Zwiercenie filtra i rur.

g.       Zabudowa filtra studziennego ø 225 mm w rurach ø 355.

2)       Roboty pomocnicze

a.        Próbne pompowanie (oczyszczające i pomiarowe) otworu o głębokości do 100 m.

b.       Wymagane przerwy w ruchu na stabilizację lustra wody i dezynfekcję otworu.

c.        Montaż pompy głębinowej na głęb. 25,0 m.

d.       Kolumnowe rurowanie ø 355 mb 52.

e.        Wyciąganie rur z otworu mb 80.

f.         Montaż rurociągu odprowadzającego wodę z pompowania.

g.       Transport sprzętu i osprzętu – robocizna przy transporcie i przejazd baza – otwór – baza.

3)       Materiały

a.        Rury ø 225 mm PVC – rura nadfiltrowa.

b.       Filtr szczelinowy PVC ø 160 mm.

c.        Rura podfiltrowa PVC ø 160 mm.

d.       Redukcja PVC ø 225/160 mm.

e.        Żwir granulowany, kwarcowy, rzeczny.

f.         Prowadniki do filtra w rurach ø 355 mm.

4)       Przewozy

a.        Transport sprzętu i osprzętu.

b.       Transport filtra i pompy i rury ø14".

c.        Transport żwiru.

5)       Dokumentacja ustalająca zasoby

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Klasyfikacja wg Głównego Słownika Zamówień (CPV)

45 25 51 10-3 – studnie

Termin realizacji zadania: 31.07.2007r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące: Cena – 100%

Wadium – niewymagalne.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. 11.07.2007r.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 12.06.2007r. do godz. 10:00 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 12.06.2007r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 19.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia – Jerzy Macierzyński – Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: /0-48/ 67-16-057 w.42

- w zakresie procedury przetargowej – Marek Matuszczak – Podinspektor w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 tel.: /0-48/ 67-16-057 w. 41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

- złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

- złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert;

b)       dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. z  dnia 28 grudnia 2001r., Nr 153, poz. 1776 z późn. zm.).

c)        wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca;

d)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót wiertniczych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 SIWZ;

e)        wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4 SIWZ;

f)        polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

g)        oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji;

h)       kosztorys ofertowy.

- posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

- dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. z  dnia 28 grudnia 2001r., Nr 153, poz. 1776 z późn. zm.).

                                                      Wójt Gminy Odrzywół

                                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-21 11:03

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Odrzywole

26-425 Odrzwół;  ul. Warszawska 53

tel (0- prefix - 48) 67-16-057, fax. 67-16-350

e-mail: zp@bip.odrzywol.akcessnet.net

__________________________________________________________________________

                                                                                                                                     Odrzywół, dnia 27.04.2007r.

GMINA ODRZYWÓŁ

                                                                                                       

                  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1.   Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVf 250 mm, f 200 mmf 160 mm o łącznej długości 9161,95 mb w tym:

             -  f 250 mm PCV – SN8     626,0 mb  

          -  f 200 mm PCV -  SN8    5233,0 mb                      

          -  f 200 mm PCV -  SN4    3190,5 mb                      

          -  f 160 mm PCV -  SN8       86,45 mb                      

          -  f 160 mm PCV -  SN4        26,0 mb                      

2.        Rurociąg tłoczny z rur PE 1OO SDR 17 f 90 mmf 75 mm o łącznej

    długości 2077,0 mb w tym:

                    -  f 90 mm PE 100 SDR 17         1527,0 mb  

                    -  f 75 mm PE 100 SDR 17          550,0 mb  

3.        Przykanaliki  z rur PCV   f 160 mm  o łącznej długości   3028,0 mb w tym: 

                        - z  rur PCV – SN8 f 160 mm  o   długości  1839,0 mb.

                        -  z rur PCV – SN4 f 160 mm  o   długości  1189,0 mb.

4.        Studnie:

-  liczba studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych f 1000 mm – 220 szt.

-  liczba studni rewizyjnych f 425 mm – 250 szt.

5.        Przepompownie ścieków wykonane z laminatów poliestrowo szklanych o średnicy wewnętrznej zbiornika f 1200mm – 4 szt. i f 1000mm – 1 szt. wraz z niezbędnym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i zasileniem energetycznym oraz systemem powiadamiania i alarmu ( monitoring przepompowni ).

Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.odrzywol.akcessnet.net (od chwili publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych).

CPV 45 23 24 00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 23 24 23-3 – przepompownie ścieków

45 11 12 00-0 – roboty przygotowawcze terenu pod budowę i roboty ziemne

31 31 10 00-9 - podłączenia energetyczne

31 22 44 00-6 - kable przyłączeniowe

Termin realizacji zadania: 31.12.2008r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Kryteria oceny ofert są następujące:

Cena -  100 %

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium w kwocie:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8. 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole

do 29.05.2007r. do godz. 1000 pokój nr 14.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 29.05.2007r . o godz.1015 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia - Jerzy Macierzyński - Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 4a tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.42

 - w zakresie procedury przetargowej - Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 

tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie:

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ.

-          Wykazanie przez oferenta doświadczenia zawodowego w budowie obiektów o podobnym zakresie lub większym w ciągu ostatnich 5 lat, potwierdzone referencjami.

-          Posiadanie polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 50% wartość ofertowej zadania.

-          Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości  nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej zadania.

-          Dysponowanie kierownikiem budowy z minimum 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane i będącym członkiem Izby Inżynierów.

-          Złożenie przez oferenta dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt. IX SIWZ tj.:

a)        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c)        aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)       aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e)        wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3;

f)        wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;

g)        informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

h)       wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4;

i)          dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa);

j)         sprawozdanie finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

k)       informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

l)         polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

-          Złożenie przez oferenta oświadczenia stwierdzającego, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 2007-04-27 o godzinie: 15:40
i zarejestrowane pod numerem 44080/2007

                               Wójt Gminy Odrzywół

                                            /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-21 11:01

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj