główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

IT – 3410/05/2007

Odrzywół, dn. 24.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177

z późn. zm.)

na zadanie:

„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/05/2007  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

AUTO – GAZ Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe 26-650 Przytyk ul. Warszawska 6

za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,96 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,39 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 16.10.2007r. wynosiła 2,02 zł netto za 1 litr oleju opałowego.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

IT – 3410/04/2007

Odrzywół, dn. 05.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)

na zadanie:

„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/04/2007

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 109 620,00 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/03/2007

Odrzywół, dn. 12.09.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/03/2007 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.             26 – 434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 za cenę brutto 98 941,02 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 2/100 zł.).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                      ...........................................

           ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 

artykuł nr 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

IT – 3410/01/2007

                                                                                           Odrzywół, dn. 08.08.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/01/2007 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W związku z orzeczeniem wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 24 lipca 2007r. i powtórzeniem czynności badania i oceny ofert została wybrana oferta Nr 4 złożona przez:

„BINSTAL” Bożena Tchórz ul. Konstytucji 3 Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę brutto 3.208.537,06 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem 6/100 zł.).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

                           Wójt Gminy Odrzywół

                         /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

   

                                                                                        Odrzywół, dn. 25.06.2007r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

„Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

 

Znak sprawy: IT – 3410/02/2007   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 0   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Wynik postępowania przetargowego:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie przetargowe na zdania: „Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

                                       

Wójt Gminy Odrzywół

                              /-/ mgr Marian Kmieciak