logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2007
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

IT – 3410/05/2007

                                                                                   Odrzywół, dn. 24.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177

z późn. zm.)

na zadanie:

„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/05/2007   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

AUTO – GAZ Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe 26-650 Przytyk ul. Warszawska 6

za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,96 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,39 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 16.10.2007r. wynosiła 2,02 zł netto za 1 litr oleju opałowego.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

                         Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-24 14:42

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

IT – 3410/04/2007

                                                                                     Odrzywół, dn. 05.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)

na zadanie:

„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/04/2007

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 109 620,00 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

                           Wójt Gminy Odrzywół

                          /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-05 13:04

rejestr zmian publikacji »

3.

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/03/2007

Odrzywół, dn. 12.09.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/03/2007 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.             26 – 434 Gielniów ul. Opoczyńska 38 za cenę brutto 98 941,02 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 2/100 zł.).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                      ...........................................

           ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-12 09:14

rejestr zmian publikacji »

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

IT – 3410/01/2007

                                                                                           Odrzywół, dn. 08.08.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/01/2007 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W związku z orzeczeniem wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 24 lipca 2007r. i powtórzeniem czynności badania i oceny ofert została wybrana oferta Nr 4 złożona przez:

„BINSTAL” Bożena Tchórz ul. Konstytucji 3 Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę brutto 3.208.537,06 (słownie: trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem 6/100 zł.).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza zgodnie z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

                           Wójt Gminy Odrzywół

                         /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 13:18

rejestr zmian publikacji »

5.

Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

   

                                                                                        Odrzywół, dn. 25.06.2007r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

„Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole

 

Znak sprawy: IT – 3410/02/2007   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 0   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Wynik postępowania przetargowego:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie przetargowe na zdania: „Renowacja studni wierconej do głębokości 80,0 m (studnia nr 3) w Odrzywole” zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

                                       

Wójt Gminy Odrzywół

                              /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2007-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-26 12:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj