główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

 

IT – 3410/05/2007

  Odrzywół, dn. 12.11.2007 r.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

   tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/05/2007  

Przedmiot zamówienia: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2007/2008  do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonii Ossie i Myślakowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2007/2008 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 36 tys. litrów do grzewczych pieców olejowych dla:

Ø   PSP w Kolonii Ossie – zbiornik 5 tys. litrów w łącznej ilości 20 tys. litrów.

Ø   PSP w Myślakowicach – zbiornik 4 tys. litrów w łącznej ilości 16 tys. litrów.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 23 12 21 00-9 – olej opałowy

 Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Data udzielenia zamówienia: 08.11.2007r.

Liczba otrzymanych ofert: 4  

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

AUTO – GAZ Centrum Ogrodniczo – Przemysłowe Jan Kosiec, 26-650 Przytyk, ul. Warszawska 6.

Informacja o cenie wybranej oferty:  1,96 zł. (netto) za 1 litr oleju opałowego, a z 22% podatkiem VAT 2,39 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy). Kalkulację ceny oleju dostawca dokonał w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju ogłoszona na dzień 16.10.2007r. wynosiła 2,02 zł netto za 1 litr oleju opałowego.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 70 560,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).

 Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 12-11-2007 i zarejestrowane pod numerem 219073-2007.

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

IT – 3410/04/2007

Odrzywół, dn. 22.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na zadanie:

Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/04/2007  

Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywna dostawa własnym transportem węgla i koksu dla Urzędu Gminy w Odrzywole i PSP w Odrzywole w sezonie grzewczym 2007/2008r.

Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I –  150 ton, koks II – 40 ton.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

Dodatkowe przedmioty: 10 11 00 00-7 Węgiel

  10 32 10 00-9 Koks.

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Data udzielenia zamówienia: 17.10.2007r.

Liczba otrzymanych ofert: 1  

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

PHU „SUKCES” ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, województwo mazowieckie.

Informacja o cenie wybranej oferty:  89 852,50 netto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa 50/100 złotych).

Wartość zamówienia brutto 109 620,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 22-10-2007 i zarejestrowane pod numerem 201742-2007.

Wojt Gminy Odrzywół

/mgr/ Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/03/2007

Odrzywół, dn. 01.10.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym  o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/03/2007  

Przedmiot zamówienia: Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów sportowych   0,11 ha

2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- zdjęcie  w-wy humusu gł. śr. 15 cm  1056,00 m2

3) Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa o grub. po zagęszcz. 20 cm wraz z zabetonowanymi  metalowymi tulejami do montażu wyposażenia boiska ujętych w poz. 6   1056,00 m2

4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 2 cm     1056,00 m2

5) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grub. po zagęszcz. 4 cm     1056,00 m2

6) Wyposażenie sportowe wraz z ustawieniem: dwie tablice z koszami i konstrukcją podtrzymującą, siatka do piłki siatkowej wraz ze słupkami, dwie bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami i ich zamontowanie, siatka do tenisa ziemnego wraz ze słupkami oraz z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków   1,00 kpl

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe przedmioty: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Data udzielenia zamówienia: 25.09.2007r.

Liczba otrzymanych ofert: 1  

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, województwo mazowieckie.

Informacja o cenie wybranej oferty:  81.099,20 netto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 22/100 złotych).

Wartość zamówienia brutto 98.941,02 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 2/100 złotych).

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 01-10-2007 i zarejestrowane pod numerem 180859-2007

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

IT – 3410/01/2007

                                                                     Odrzywół, dn. 24.08.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym  o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/01/2007  

Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Wysokin, Ceteń, Lipiny, Emilianów gmina Odrzywół.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45 23 24 00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45 23 24 23-3 – przepompownie ścieków

45 11 12 00-0 – roboty przygotowawcze terenu pod budowę i roboty ziemne

31 31 10 00-9 - podłączenia energetyczne

31 22 44 00-6 - kable przyłączeniowe

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Data udzielenia zamówienia: 21.08.2007r.

Liczba otrzymanych ofert: 6          

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 „BINSTAL” Bożena Tchórz ul. Konstytucji 3-go Maja 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, województwo łódzkie.

Informacja o cenie wybranej oferty:  2.977.760,61 netto (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemset siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 61 /100 zł.)

Wartość zamówienia brutto 3.208.537,06 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem 6/100 zł.).

Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 24-08-2007 i zarejestrowane pod numerem 149915-2007

                                 Wójt Gminy Odrzywół

                                /-/ mgr Marian Kmieciak