główna zawartość
artykuł nr 1

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku

IT – 3410/09/2008
Odrzywół, dn. 29.12.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Uzyskanie kredytu w wysokości 1.600.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2008  
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,00 (słownie : jeden milion sześćset tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 66.13.00.00-0.
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 22.12.2008r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła, 26 – 600 Radom, Ul. Kilińskiego 15/17, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty: Cena oferty za całość zamówienia na dzień 10.12.2008r. wyniosła 164 595,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 60/100 zł).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 29-12-2008 i zarejestrowane pod numerem 381025-2008.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół

IT – 3410/06/2008
Odrzywół, dn. 25.11.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2008  
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin Gmina Odrzywół.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 74.23.22.00-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie i inżynierii lądowej i wodnej.
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 20.11.2008r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Firma ”War-Mel-Projekt – Tadeusz Sieradz” 01 – 716 Warszawa ul. Broniewskiego 43 m. 26, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  138 100,00  netto (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sto złotych.)
Wartość zamówienia brutto za cenę brutto 168 482,00 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 25-11-2008 i zarejestrowane pod numerem 332753 - 2008.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

IT – 3410/08/2008
  Odrzywół, dn. 17.11.2008 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2008/2009 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2007
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2008/2009 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 23 12 21 00-9 – olej opałowy
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 14.11.2008r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108.
Informacja o cenie wybranej oferty:  1,99 zł. (netto) za 1 litr oleju opałowego, a z 22% podatkiem VAT 2,43 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i czterdzieści trzy grosze)
Kalkulację ceny oleju dostawca dokonał w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju ogłoszona na dzień 24.10.2008r. wynosiła 2045 zł netto za 1 m3 oleju opałowego..
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 31 840,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 317299 – 2008 w dniu: 17-11-2008.
 
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009

IT – 3410/07/2008
   Odrzywół, dn. 17.11.2008 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2008/2009
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2007
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2007/2008.
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w sezonie grzewczym 2008/2009r.
Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 10 00 00 00-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
Dodatkowe przedmioty: 10 11 00 00-7 Węgiel
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 14.11.2008r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PHU „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  119 139,34 netto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 34/100 złotych).
Wartość zamówienia brutto 145 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 316999 – 2008 w dniu: 17-11-2008.
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole ? PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/04/2008
 Odrzywół, dn. 26.08.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2008  
Przedmiot zamówienia: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole – PRZETARG POWTÓRZONY.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.43.20.00-4 Kładzenie i wykładanie podług, ścian i tapetowanie ścian
45.43.21.12-2 Kładzenie terakoty
45.43.22.10-9 Wykładanie ścian
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 20.08.2008r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
INSTALATORSTWO SANITARNE I CO “HYDRODĄB” Stanisław Dąbkowski ul. Sienkiewicza 14/6, 05-640 Mogielnica, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  104 105,40 netto (słownie: sto cztery tysiące sto pięć 40 /100 zł.)
Wartość zamówienia brutto 127 008,59  zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 26-08-2008 i zarejestrowane pod numerem 200395-2008.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak