logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2009
1.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie ? Etap II

 

IT – 3410/07/2009
Odrzywół, 16.10.2009r.
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zamawiający Gmina Odrzywół zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
- w związku z negatywną opinią techniczną dotyczącą położenia kolejnej warstwy asfaltowej na modernizowanej drodze Zamawiający odstępuję od kontynuowania postępowania przetargowego. Z opinią techniczną można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego.
 
Uzasadnienie prawne:
 
- postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć).
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważnia.

Od niniejszego unieważnienia przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu.
 
                      
    Wójt Gminy Odrzywół

                                   /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-16 16:00

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350
 
                                                   Odrzywół, dnia 08.10.2009r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
1.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2009/2010 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach. Całkowita pojemność zbiornik na olej opałowy 4 tys. litrów.
 
2.      Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.      Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
            CPV    09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
            09 13 51 00-5 Olej opałowy
 
4.      Termin realizacji zadania do: 30.04.2010r.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl.
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 16.10.2009r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 16.10.2009r. o godz.1030 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.      Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.      Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 351116 - 2009 w dniu 08.10.2009 r.
 
 
 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
130.000 KB
23.503 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-08 12:46

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057,
fax 67 – 16 – 350
 
 
                                                  Odrzywół, dnia 07.10.2009r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010”
 
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
„Dostarczenie własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej  w Odrzywole na sezon grzewczy 2009/2010”.
        Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton,
                 - wartość opałowa min       29 000 kJ/kg
                 - zawartość popiołu max      6 %
                 - zawartość siarki max        0,6 %
             - wilgotność max                   7,0 %
 
Sposób realizacji zamówienia:
1)      Dostawa węgla będzie odbywać się w terminach podanych przez Zamawiającego i w ilości nie większej niż 11 ton na jeden transport.
2)      Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Gminy.
3)      Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Szkoły i Urzędu Gminy.
4)      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny.
5)      Dostarczony węgiel może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym.
6)      Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla.
7)      Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.
 
2.    Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.      Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
            CPV    09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
                        09111210-5 Węgiel kamienny
 
4.      Termin wykonania zamówienia: 30.04.2010r.
5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.      Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.      Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 14.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.10.2008r. o godz.1030 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.      Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.      Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.      Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność).
6.      Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 348784-2009 w dniu 07.10.2009 r.
 
  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
134.000 KB
23.795 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-08 12:25

rejestr zmian publikacji »

4.

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie - Etap II

 

IT – 3410/07/2009
Odrzywół, 29.09.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/07/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 15 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1)       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - 1872,0 m2;
2)       Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 187,2 m3;
3)       Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1800,0 m2.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
CENA
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-10-20 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-20 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 338116-2009 w dniu 29.09.2009 r.
 
              Wójt Gminy Odrzywół
           /-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
154.000 KB
52.590 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-29 16:21

rejestr zmian publikacji »

5.

Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

IT – 3410/06/2009
Odrzywół, 26.08.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/06/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 10 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.       Remont sali nr 12 i biblioteki;
2.       Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy i w sali gimnastycznej;
3.       Remont sali nr 2 i nr 9 – cyklinowanie;
4.       Doposażenie sali gimnastycznej;
5.       Wyposażenie świetlicy szkolnej.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera opis techniczny i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
45.43.00.00-0 – Pokrywanie podług i ścian.
45.43.10.00-7 – Kładzenie płytek.
45.43.21.14-6 – Roboty w zakresie podług drewnianych.
45.44.21.00-8 – Roboty malarski.
45.42.11.31-1 – Instalowanie drzwi.
45.31.12.00-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
39.10.00.00-3 – Meble.
39.16.00.00-1 – Meble szkolne.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-09-15 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-15 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 294164-2009 w dniu 26.08.2009 r.
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
155.500 KB
1.637 MB
3.707 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 14:11

rejestr zmian publikacji »

6.

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie

IT – 3410/05/2009
Odrzywół, 13.08.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/05/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 20 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną pt: Przebudowa drogi gminnej nr 330401W od km 0+500 do km 1+086,20 w ciągu drogi: Ossa – Kolonia Ossa – Wandzinów – Lipiny – Badulki na dz. ewid. Nr 463.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.        Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - 0,590 km;
2.        Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego,grubość nawierzchni 15 cm - 192,500 m2;
3.        Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu - 12,000 m;
4.        Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych fi 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem - 15,000 m;
5.        Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV; analogicznie jak poz. 2 - 192,500 m2;
6.        Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 12 cm - 358,300 m3;
7.        Wykonanie podbudowy z tłucznie kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 198,500 m2;
8.        Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm - 195,500 m2;
9.        Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2929,300 m2;
10.     Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 2872,400 m2;
11.     Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęsz­czeniu 5 cm - 192,500 m2;
12.     Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 50 % powierzchni - 444,500 m2;
13.     Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie 50 % - 44,500 m3;
14.     Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm - 16,000 m;
15.     Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warst­wami - 2,000 szt.;
16.     Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa typ I) - 2,000 szt.;
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.00.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 10.10.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-09-02 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-02 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 277952-2009 w dniu 13.08.2009 r.
 
                    Wójt Gminy Odrzywół
                 /-/ mgr Marian Kmieciak
       


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-13 13:28

rejestr zmian publikacji »

7.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

 

Odrzywół, dn. 31.07.2009r.

IT – 3410/04/2009    

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

 

 

Organizator przetargu – Sprzedający: Wójt Gminy Odrzywół, 26 – 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53.

Przedmiot sprzedaży: AUTOSAN i JELCZ

1)

Marka: Autobus JELCZ

Typ: GIMBUS LO90M

Nr rejestracyjny: WPY A242

Liczba miejsc: 44 miejsc siedzących plus 1 miejsce kierowcy

Rodzaj silnika: 4580,00 cm³

Rok produkcji: 2000

Przebieg pojazdu: 397000 km

Aktualna wartość szacunkowa:  68 600,00 zł netto

Pojazd posiada aktualny przegląd techniczny.

 

2)

Marka: Autobus AUTOSAN

Typ: H9-21

Nr rejestracyjny: WPY W875

Liczba miejsc: 39 miejsc siedzących plus 1 miejsce kierowcy oraz 12 miejsc stojących

Rodzaj silnika: 6540,00 cm³

Rok produkcji: 1992

Przebieg pojazdu: 97976 km

Aktualna wartość szacunkowa:  22 800,00 zł netto

Pojazd posiada aktualny przegląd techniczny.

 

Oferty należy składać do dnia 24.08.2009r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, sekretariat.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) JELCZ i 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) AUTOSAN, najpóźniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu, w kasie Urzędu, lub na konto z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy w Odrzywole do dnia 21.08.2009.

Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę autobusu jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto BS w Przysusze oddział Odrzywół 91 9145 1024 5000 0169 2000 0001, datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Odrzywole.

Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w terminie 7 dni od daty przetargu, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator zastrzega prawo własności autobusów do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie autobusów nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.

Sprzedaż autobusów podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Minimalna  cena wywoławcza wynosi:

- Jelcz – 68 600,00 zł

- Autosan – 22 800,00 zł.

Minimalna wartość postąpienia – 100,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, pokój nr 8 lub telefonicznie (0-48)6716057 w.41 (Ewa Czernicka).

Ze stanem technicznym autobusów można zapoznać się po uprzednim porozumieniu się z wyznaczonym pracownikiem w dniach pracy Urzędu Gminy w Odrzywole (od poniedziałku do piątku)  od 7.30 do 15.30 w miejscu garażowania autokarów – Kamienna Wola.

W Urzędzie Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 (pok. nr 8) można zapoznać się z wyceną dokonana przez rzeczoznawcę.

Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku w  w/w terminie to ogłasza się drugi z terminem składania ofert do 31.08.09r. godzina 10.00, na warunkach jak w niniejszym ogłoszeniu. Cena zostanie obniżona o 20%.  Jeżeli drugi przetarg nie dojdzie do skutku sprzedaż może nastąpić w wyniku negocjacji.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.00 w dniu 24.08.09r. (pierwszy przetarg) i godzinie 12.00  w dniu 31.08.09r. (drugi przetarg).

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków  bez podania przyczyn.

Pierwszeństwo nabycia będą mieli oferenci składający oferty na zakup obu autobusów.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-31 14:43

rejestr zmian publikacji »

8.

Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odrzywół, dnia 29.07.2009r.
 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA – IT – 3410/03/2009
 
SPROSTOWANIE DO SIWZ:
 
Dotyczy przetargu na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia: 234056-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009.
 
W załączniku nr 4 do SIWZ w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 8 Lokalne uzupełnienie poboczy pospułką, rozścielenie i zagęszczenie, dotyczy jednostki miary – zamiast „m2” winno być    „m3”.
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-29 13:17

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

IT – 3410/03/2009
Odrzywół, 10.07.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/03/2009.
Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 20 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.        Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ?0,250 km;
2.       Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV – 1300 m2;
3.       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego, w gruntach kat. II-IV – 1300 m2;
4.       Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ? 1300 m2;
5.       Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ? 1300 m2;
6.       Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych nawierzchni drogowych emulsją asfaltową ? 1300 m2;
7.       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna) ? 1250 m2;
8.       Lokalne uzupełnienie poboczy pospułką, rozścielenie i zagęszczenie ? 37,500 m3;
9.       Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm ? 3 szt.
10.   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw­cze i informacyjne o pow. do 0,3 m2  ? 3 szt.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
 
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-07-30 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-30 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 234056-2009 w dniu 10.07.2009 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-10 15:48

rejestr zmian publikacji »

10.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/02/2009
Odrzywół, 17.06.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/02/2009.
Nazwa zadania:  Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole 26 – 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 10 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.       Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
2.       Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.
3.       Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.
4.       Przewidywana liczba dowożonych uczniów – 219 – liczba osób może ulec zmianie.
5.       Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.
6.       Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.       Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.
8.       Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić dwóch kierowców autobusów z Urzędu Gminy w Odrzywole, posiadających wszystkie kwalifikacje do wykonania wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia.
9.       Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.
10.   Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.
11.   Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.
12.   Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.
13.   Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.
14.   Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
15.   Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.
16.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.
17.   Planowane trasy przejazdu w SIWZ.
18. Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 60113100-4 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych
19. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.
 
4.
A.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
   B.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym wyżej mowa uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
  B.4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.
 
  C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
 
C.1) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Oferent winien przedstawić wykaz  autobusów którymi dysponuje do wykonania zamówienia.
 
C.2) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, jak te będące przedmiotem przetargu wraz z referencjami potwierdzonymi wykonanie ich z należytą starannością a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, według załączonego formularza.
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
 
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-06-25 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 -425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-25, o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 -425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające - wyjazdy dodatkowe w okresie trwania umowy.
 
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 194722-2009 dnia 17.06.2009 r.
                        Wójt Gminy Odrzywół
                      /-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
196.500 KB
2.165 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-17 08:54

rejestr zmian publikacji »

11.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Dowóz dzieci i młodzieży do PSP i PG w Gminie Odrzywół

IT – 3410/01/2009
Odrzywół, 14.04.2009r.
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zamawiający Gmina Odrzywół zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Uzasadnienie faktyczne:
- w związku z otrzymana informacją o możliwości częściowego zrefundowania przez Urząd Marszałkowski kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół kontynuowanie postępowania w oparciu o kryterium - cena za 1 km dowozu, byłby niekorzystny dla Zamawiającego. W nowym postępowaniu Zamawiający ustali kryterium – cena 1 biletu miesięcznego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem możliwości częściowego zrefundowania jego kosztów.
uUzasadnienie prawne:
- - postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć).
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważnia.

Od niniejszego unieważnienia przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu.
 
                            /-/ mgr Marian Kmieciak
                         Wójt Gminy Odrzywół

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-14 14:29

rejestr zmian publikacji »

12.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół

IT – 3410/01/2009
Odrzywół, 03.04.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/01/2009.
Nazwa zadania:  Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 10 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 
Zadanie nr 1:Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół od 01.05.2009r. do końca roku szkolnego 2008/2009:
 
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół:
 
I Kurs na trasie: Łęgonice Małe – Różanna – Dabrowa – Kolonia Mysłakowice – Mysłakowice – Ossa - Odrzywół.
II Kurs na trasie: Odrzywół – Kamiena Wola – Odrzywół.
III Kurs na trasie: Odrzywół – Kłonna – Odrzywół.
IV Kurs na trasie: Odrzywół – Stanisławów – Wandzinów – Kolonia Ossa – Ossa – Odrzywół.
Łączna długość tras kursów porannych: około 100 km dziennie
        Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP i PG w Odrzywole na godzinę 805 (kurs nr IV z Ossy na godz. 845).
        Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP w Myślakowicach na godzinę 700
 
Odwóz dzieci i młodzieży do miejsca zamieszkania:
 
V Kurs na trasie: Odrzywół – Kamienna Wola – Odrzywół – Kłonna - Odrzywół.
VI Kurs na trasie: Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Mysłakowice – Mysłakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.
VII Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Kolonia Ossa – Ossa – Wandzinów – Lipiny - Odrzywół.
VIII Kurs na trasie: Powtórzenie Kursu VI tj. Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Mysłakowice – Mysłakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.
IX Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa.
Łączna długość tras kursów popołudniowych: około 160 km dziennie
Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP i PG w Odrzywole do miejsca zamieszkania o godzinie 1230 , 1320 i 1410.
Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP w Myślakowicach do miejsca zamieszkania o godzinie 1315.
Tabela nr 1. Ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół.
Lp
Nazwa szkoły
Miejscowości z których uczęszczają uczniowie
Ilość uczni
Ilość kilometrów do szkoły
1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
Kamienna Wola
14
3
Kłonna
41
4
Kłonna - Kolonia
4
4
Lipiny, Emilianów, Emilianów
10
4
Ossa
13
9
Kolonia Ossa
16
9
Stanisławów
5
12
Wandzinów
7
10
RAZEM
-----------------------------
110
-------------
2
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
Łegonice Małe
8
18
Dąbrowa
11
18
Mysłakowice - Kolonia
9
21
Różanna
3
15
RAZEM
-----------------------------
31
-------------
3
Publiczne Gimnazjum w Odrzywole
Kamienna Wola
8
3
Kłonna
12
4
Kłonna - Kolonia
1
4
Lipiny, Emilianów, Emilianów
3
4
Ossa
13
9
Kolonia Ossa
10
9
Stanisławów
4
12
Wandzinów
5
10
Dabrowa
3
18
Mysłakowice
6
18
Mysłakowice - Kolonia
5
21
Różanna
1
15
Łegonice Małe
4
18
RAZEM
-----------------------------
75
-------------
ŁĄCZNIE
-----------------------------
216
-------------
 
Łączna ilość dzieci i młodzieży dla zadania nr 1: 216.
 
Ilość dni nauki szkolnej dla zadania nr 1:    33.
 
Łączna ilość kilometrów dla zadania nr 1. 8 580 km.
Zadanie nr 2: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2009/2010;
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół:
 
I Kurs na trasie: Łęgonice Małe – Różanna – Dabrowa – Kolonia Mysłakowice – Mysłakowice – Ossa - Odrzywół.
II Kurs na trasie: Odrzywół – Kamiena Wola – Odrzywół.
III Kurs na trasie: Odrzywół – Kłonna – Odrzywół.
IV Kurs na trasie: Odrzywół – Stanisławów – Wandzinów – Kolonia Ossa – Ossa – Odrzywół.
Łączna długość tras kursów porannych: około 100 km dziennie
        Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP i PG w Odrzywole na godzinę 805 (kurs nr IV z Ossy na godz. 845).
        Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP w Myślakowicach na godzinę 700
 
Odwóz dzieci i młodzieży do miejsca zamieszkania:
 
V Kurs na trasie: Odrzywół – Kamienna Wola – Odrzywół – Kłonna - Odrzywół.
VI Kurs na trasie: Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Mysłakowice – Mysłakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.
VII Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Kolonia Ossa – Ossa – Wandzinów – Lipiny - Odrzywół.
VIII Kurs na trasie: Powtórzenie Kursu VI tj. Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Mysłakowice – Mysłakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.
IX Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa.
Łączna długość tras kursów popołudniowych: około 160 km dziennie
Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP i PG w Odrzywole do miejsca zamieszkania o godzinie 1230 , 1320 i 1410.
Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP w Myślakowicach do miejsca zamieszkania o godzinie 1315.
Tabela nr 2. Ilość dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół.
Lp
Nazwa szkoły
Miejscowości z których uczęszczają uczniowie
Ilość uczni
Ilość kilometrów do szkoły
1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
Kamienna Wola
11
3
Kłonna
37
4
Kłonna - Kolonia
3
4
Lipiny, Emilianów, Emilianów
7
4
Ossa
8
9
Kolonia Ossa
15
9
Stanisławów
5
12
Wandzinów
7
10
RAZEM
-----------------------------
93
-------------
2
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach
Łegonice Małe
9
18
Dąbrowa
9
18
Mysłakowice - Kolonia
9
21
Różanna
2
15
RAZEM
-----------------------------
29
-------------
3
Publiczne Gimnazjum w Odrzywole
Kamienna Wola
8
3
Kłonna
17
4
Kłonna - Kolonia
2
4
Lipiny, Emilianów, Emilianów
5
4
Ossa
16
9
Kolonia Ossa
8
9
Stanisławów
4
12
Wandzinów
4
10
Dabrowa
6
18
Mysłakowice
6
18
Mysłakowice - Kolonia
7
21
Różanna
2
15
Łegonice Małe
3
18
RAZEM
-----------------------------
88
-------------
ŁĄCZNIE
-----------------------------
210
-------------
 
Łączna ilość dzieci i młodzieży dla zadania nr 2: 210.
 
Ilość dni nauki szkolnej dla zadania nr 2:    190.
 
Łączna ilość kilometrów dla zadania nr 2. 49 400 km.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 60140000-1 Nieregularny transport osób
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.
 
4.
A.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
 
  B.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym wyżej mowa uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
  B.4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.
 
  C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
 
C.1) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Oferent winien przedstawić wykaz autobusów którymi dysponuje do wykonania zamówienia.
C.2) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
C.3) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług o podobnym charakterze, jak te będące przedmiotem przetargu wraz z referencjami potwierdzonymi wykonanie ich z należytą starannością a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, według załączonego formularza.
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
  E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
 
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-04-15 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 -425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-04-15, o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 -425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje udzielenia zamówień uzupełniających
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 91666-2009 03.04.2009 r.
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki: Rozmiar:
253.500 KB
2.168 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-03 14:27

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj