główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie ? Etap II

 

IT – 3410/07/2009
Odrzywół, 16.10.2009r.
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Zamawiający Gmina Odrzywół zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
- w związku z negatywną opinią techniczną dotyczącą położenia kolejnej warstwy asfaltowej na modernizowanej drodze Zamawiający odstępuję od kontynuowania postępowania przetargowego. Z opinią techniczną można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego.
 
Uzasadnienie prawne:
 
- postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć).
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważnia.

Od niniejszego unieważnienia przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o unieważnieniu.
 
Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057, fax 67 – 16 – 350
 
Odrzywół, dnia 08.10.2009r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
1.   Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2009/2010 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach. Całkowita pojemność zbiornik na olej opałowy 4 tys. litrów.
 
2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  09 13 51 00-5 Olej opałowy
 
4.   Termin realizacji zadania do: 30.04.2010r.
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.   Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl.
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 16.10.2009r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 16.10.2009r. o godz.1030 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 351116 - 2009 w dniu 08.10.2009 r.
 
 
 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Gmina Odrzywół
26 – 425 Odrzywół; ul. Warszawska 53
tel (0 – prefix – 48) 67 – 16 – 057,
fax 67 – 16 – 350
 
 
  Odrzywół, dnia 07.10.2009r.
 
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ODRZYWÓŁ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:
„Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010”
 
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:
„Dostarczenie własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2009/2010”.
  Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton,
- wartość opałowa min   29 000 kJ/kg
- zawartość popiołu max  6 %
- zawartość siarki max   0,6 %
 - wilgotność max   7,0 %
 
Sposób realizacji zamówienia:
1)   Dostawa węgla będzie odbywać się w terminach podanych przez Zamawiającego i w ilości nie większej niż 11 ton na jeden transport.
2)   Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez pracownika Urzędu Gminy.
3)   Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Szkoły i Urzędu Gminy.
4)   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny.
5)   Dostarczony węgiel może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym.
6)   Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla.
7)   Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.
 
2.   Adres strony internetowej na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.odrzywol.ug.gov.pl
3.   Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  09111210-5 Węgiel kamienny
 
4.   Termin wykonania zamówienia: 30.04.2010r.
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.   Kryteria oceny ofert są następujące: Cena - 100 %
8.   Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
9.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
11. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 lub na stronie zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
12. Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole do 14.10.2008r. do godz. 1000 pokój nr 14 sekretariat.
13.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 14.10.2008r. o godz.1030 w Urzędzie Gminy w Odrzywole pokój nr 17 (Sala Konferencyjna).
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Marek Matuszczak – Podinspektor w UG, pokój nr 8 tel.: ./0-48/ 67-16-057 w.41
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez oferenta:
1.   Wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
2.   Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.   Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.   Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
5.   Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność).
6.   Oświadczenie stwierdzające, że od dnia sporządzenia w/w dokumentów nie zaszły zmiany w ich sytuacji.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w sposób: Spełnia lub Nie Spełnia.
 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr 348784-2009 w dniu 07.10.2009 r.
 
  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie - Etap II

 

IT – 3410/07/2009
Odrzywół, 29.09.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/07/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 15 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie – Etap II. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - 1872,0 m2;
2) Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 187,2 m3;
3) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1800,0 m2.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
  załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
CENA
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-10-20 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-20 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 338116-2009 w dniu 29.09.2009 r.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

IT – 3410/06/2009
Odrzywół, 26.08.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/06/2009.
Nazwa zadania:  Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 10 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. Remont sali nr 12 i biblioteki;
2. Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy i w sali gimnastycznej;
3. Remont sali nr 2 i nr 9 – cyklinowanie;
4. Doposażenie sali gimnastycznej;
5. Wyposażenie świetlicy szkolnej.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera opis techniczny i przedmiar robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
45.43.00.00-0 – Pokrywanie podług i ścian.
45.43.10.00-7 – Kładzenie płytek.
45.43.21.14-6 – Roboty w zakresie podług drewnianych.
45.44.21.00-8 – Roboty malarski.
45.42.11.31-1 – Instalowanie drzwi.
45.31.12.00-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
39.10.00.00-3 – Meble.
39.16.00.00-1 – Meble szkolne.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych#45
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
  załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
 
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
CENA
100
#61
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-09-15 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-15 o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 294164-2009 w dniu 26.08.2009 r.
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak