logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2009
1.

 

IT – 3410/09/2009
                                                Odrzywół, dn. 19.10.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
na zadanie:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2009      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,86 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,27 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i dwadzieścia siedem groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 16.10.2009r. wynosiła 1937,00 zł netto za 1 m3 oleju opałowego.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
 
1
PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
c. netto 1 litra oleju
1,87 zł plus podatek
VAT 22% 0,41 zł
c. brutto 2,28 zł
298,68
2
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
c. netto 1 litra oleju
1,897 zł plus podatek
VAT 22% 0,42 zł
c. brutto 2,31 zł
294,81
3
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta
26- 631 Jastrzębia
Jastrzębia 108
c. netto 1 litra oleju
1,86 zł plus podatek
VAT 22% 0,41 zł
c. brutto 2,27 zł
300

 
                               Wójt Gminy Odrzywół
                       /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-19 14:41

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010

 

IT – 3410/08/2009
                                              Odrzywół, dn. 14.10.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
 
na zadanie:
„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2009      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 131 481,60,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
 
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena
26-811 WYŚMIERZYCE
ul. Mickiewicza 9
 
c. netto 107 771,80
VAT 22%
23 709,80
c. brutto
131 481,60
300

 
Wójt Gminy Odrzywół

                                                       /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 13:11

rejestr zmian publikacji »

3.

Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

 

IT – 3410/06/2009
                                                               Odrzywół, dn. 17.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2009      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
PHU „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46 z Radomiaza cenę brutto 121 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
PHU „KASMAR”
26 – 600 RADOM
ul. Jastrzębia 5/46
c. netto 99 180,33
VAT 22%
21 819,67
c. brutto
121 000,00
300

 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 13:06

rejestr zmian publikacji »

4.

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie

IT – 3410/05/2009
                                                                 Odrzywół, dn. 03.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2009      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38 z Gielniowaza cenę brutto 218 578,25 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 25/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
STRABAG Sp. z o.o.
Ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa
c. netto 191 574,88
VAT 22%
42 146,47
c. brutto
233 721,35
280,56
2
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38
26-434 Gielniów
c. netto 179 162,50
VAT 22%
39 415,75
c. brutto
218 578,25
300
 
 
                                     Wójt Gminy Odrzywół
                                    /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-14 13:04

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

 

IT – 3410/03/2009

Odrzywół, dn. 07.08.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/03/2009    

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 95 160,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:               

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

c. netto 78 000,00

VAT 22%

17 160,00

c. brutto

95 160,00

300

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

Ul. Placowa 38/1

26-600 Radom

c. netto 82 650,00

VAT 22%

18 183,00

c. brutto

100 833

283,11

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                      ...........................................

           ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 15:21

rejestr zmian publikacji »

6.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

IT – 3410/02/2008
                                                    Odrzywół, dn. 02.07.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/02/2009      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, 05 – 600 GRÓJEC, ul. Laskowa 26 za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 48,45,00 zł (słownie: czterdzieści osiem 45/100 zł). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobową Komisję Przetargową:         
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Grójcu
05 – 600 GRÓJEC
ul. Laskowa 26
c. netto 45,28
VAT 7% 3,17
c. brutto 48,45
300
2
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji
Samochodowej w Radomiu
26 – 600 RADOM
ul. 1905 Roku 47
 
c. netto 45,80
VAT 7% 3,20
c. brutto 49,00
296,64
Wójt Gminy Odrzywół
                                                      /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2009-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-06 09:48

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj