główna zawartość
artykuł nr 1

 

IT – 3410/09/2009
  Odrzywół, dn. 19.10.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
na zadanie:
„Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2009
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108za ryczałtową cenę 1 litra oleju 1,86 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,27 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i dwadzieścia siedem groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 16.10.2009r. wynosiła 1937,00 zł netto za 1 m3 oleju opałowego.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
 
1
PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
c. netto 1 litra oleju
1,87 zł plus podatek
VAT 22% 0,41 zł
c. brutto 2,28 zł
298,68
2
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
c. netto 1 litra oleju
1,897 zł plus podatek
VAT 22% 0,42 zł
c. brutto 2,31 zł
294,81
3
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta
26- 631 Jastrzębia
Jastrzębia 108
c. netto 1 litra oleju
1,86 zł plus podatek
VAT 22% 0,41 zł
c. brutto 2,27 zł
300

 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010

 

IT – 3410/08/2009
  Odrzywół, dn. 14.10.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późn. zm.)
 
na zadanie:
„Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2009
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 131 481,60,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
 
P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena
26-811 WYŚMIERZYCE
ul. Mickiewicza 9
 
c. netto 107 771,80
VAT 22%
23 709,80
c. brutto
131 481,60
300

 
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

 

IT – 3410/06/2009
Odrzywół, dn. 17.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2009
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 1
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
PHU „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46 z Radomiaza cenę brutto 121 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
PHU „KASMAR”
26 – 600 RADOM
ul. Jastrzębia 5/46
c. netto 99 180,33
VAT 22%
21 819,67
c. brutto
121 000,00
300

 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie

IT – 3410/05/2009
 Odrzywół, dn. 03.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2009
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38 z Gielniowaza cenę brutto 218 578,25 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 25/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
STRABAG Sp. z o.o.
Ul. B. Brechta 7
03-472 Warszawa
c. netto 191 574,88
VAT 22%
42 146,47
c. brutto
233 721,35
280,56
2
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38
26-434 Gielniów
c. netto 179 162,50
VAT 22%
39 415,75
c. brutto
218 578,25
300
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

 

IT – 3410/03/2009

Odrzywół, dn. 07.08.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/03/2009

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 95 160,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

c. netto 78 000,00

VAT 22%

17 160,00

c. brutto

95 160,00

300

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

Ul. Placowa 38/1

26-600 Radom

c. netto 82 650,00

VAT 22%

18 183,00

c. brutto

100 833

283,11

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

  ...........................................

   ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )