główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

IT – 3410/09/2009
  Odrzywół, dn. 02.11.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
na zadanie:
Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/09/2009
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostarczanie własnym transportem w sezonie grzewczym 2009/2010 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09 00 00 00-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  09 13 51 00-5 Olej opałowy
  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 29.10.2009r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
„TERM-OIL” Jarosław Kapusta 26- 631 Jastrzębia, Jastrzębia 108.
Informacja o cenie wybranej oferty:  1,86 zł. (netto) za 1 litr oleju opałowego, a z 22% podatkiem VAT 2,27 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i dwadzieścia siedem groszy)
Kalkulację ceny oleju dostawca dokonał w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju ogłoszona na dzień 16.10.2009r. wynosiła 1937,00 zł netto
za 1 m3 oleju opałowego.
Całkowita końcowa wartość zamówienia na dzień złożenia oferty (bez VAT):
29 760,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 382138-2009 w dniu: 02-11-2009.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010

 

IT – 3410/08/2009
Odrzywół, dn. 23.10.2009r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
Dostarczenie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2009
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2009/2010.
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w sezonie grzewczym 2009/2010r.
Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I – 190 ton.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV   09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  09111210-5 Węgiel kamienny
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia: 19.10.2009r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PHU „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  107 771,80 netto (słownie: sto siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden 80/100 złotych).
Wartość zamówienia brutto 131 481,60,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 60/100 złotych).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 23-10-2009 i zarejestrowane pod numerem 372086-2009.
 
  Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole

 

IT – 3410/06/2009
Odrzywół, dn. 01.10.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Modernizacja powierzchni dydaktycznych i wyposażenie świetlicy szkolnej oraz doposażenie sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2009  
Określenie przedmiotu zamówienia:
1)   Remont sali nr 12 i biblioteki;
2)   Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy i w sali gimnastycznej;
3)   Remont sali nr 2 i nr 9 – cyklinowanie;
4)   Doposażenie sali gimnastycznej;
5)   Wyposażenie świetlicy szkolnej.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.
45.43.00.00-0 – Pokrywanie podług i ścian.
45.43.10.00-7 – Kładzenie płytek.
45.43.21.14-6 – Roboty w zakresie podług drewnianych.
45.44.21.00-8 – Roboty malarski.
45.42.11.31-1 – Instalowanie drzwi.
45.31.12.00-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
39.10.00.00-3 – Meble.
39.16.00.00-1 – Meble szkolne.
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia:30-09-2009r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PHU „KASMAR”, ul. Jastrzębia 5/46, 26 – 600 RADOM, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  99 180,33 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt 33/100 złotych)
Wartość zamówienia brutto: 121 000,00zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 01-10-2009 i zarejestrowane pod numerem 340978-2009.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 4

Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie

 

IT – 3410/05/2009
Odrzywół, dn. 29.09.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Modernizacja drogi gminnej nr 330401W w Ossie
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2009  
Określenie przedmiotu zamówienia:
1.   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - 0,590 km;
2.   Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego,grubość nawierzchni 15 cm - 192,500 m2;
3.   Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu - 12,000 m;
4.   Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych fi 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem - 15,000 m;
5.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV; analogicznie jak poz. 2 - 192,500 m2;
6.   Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 12 cm - 358,300 m3;
7.   Wykonanie podbudowy z tłucznie kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 198,500 m2;
8.   Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm - 195,500 m2;
9.   Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 2929,300 m2;
10. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 2872,400 m2;
11. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęsz­czeniu 5 cm - 192,500 m2;
12. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 50 % powierzchni - 444,500 m2;
13. Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie 50 % - 44,500 m3;
14. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm - 16,000 m;
15. Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warst­wami - 2,000 szt.;
16. Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm, folia odblaskowa typ I) - 2,000 szt.;
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.00.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych.
 
 Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia:28-09-2009r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  179 162,50 zł  netto (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych)
Wartość zamówienia brutto: 218 578,25 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 25/100 złotych).
 
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 29-09-2009 i zarejestrowane pod numerem 338094-2009.
 
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół

IT – 3410/03/2009
  Odrzywół, dn. 25.08.2009 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej w Łęgonicach Małych gmina Odrzywół”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/03/2009  
Określenie przedmiotu zamówienia:
1.   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ? 0,250 km;
2.   Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV – 1300 m2;
3.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego, w gruntach kat. II-IV – 1300 m2;
4.   Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ? 1300 m2;
5.   Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ? 1300 m2;
6.   Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych nawierzchni drogowych emulsją asfaltową ? 1300 m2;
7.   Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna) ? 1250 m2;
8.   Lokalne uzupełnienie poboczy pospułką, rozścielenie i zagęszczenie ? 37,500 m3;
9.   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm ? 3 szt.
10. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw­cze i informacyjne o pow. do 0,3 m2  ? 3 szt.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych
 
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Data udzielenia zamówienia:19-08-2009r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, województwo mazowieckie.
Informacja o cenie wybranej oferty:  78 000,00 zł  netto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
Wartość zamówienia brutto: 95 160,00  (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).
Ogłoszenie zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu: 25-08-2009 i zarejestrowane pod numerem 292140-2009.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak