logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2010
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

Odrzywół: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 334850 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2010/2011 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2). 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Aktualna Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 8, cena formularza 10 zł + ewentualne koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53, sekretariat pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                       Wójt Gminy Odrzywół

                                                       /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
147.000 KB
25.872 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-18 13:44

rejestr zmian publikacji »

2.

Zapytanie dotyczące przetargu ?Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów?

 

Odrzywół, dnia 11.10.2010r.
IT – 3410/15/6/2010
 
 
 
Zapytanie dotyczące przetargu „Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.
 
 
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.)  w związku z zapytaniem jednego z Banku w sprawie postępowania przetargowego pn.: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:
 
Zapytania i Odpowiedzi . 
W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na „uzyskanie kredytu w wysokości 1 740 000,00 z! przez Gminę; Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" prosimy o udzielenie odpowiedzi (tak lub nie) czy zachodzą poniższe zdarzenia:
1) zaległości w płatnościach US lub ZUS oraz wobec innych instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek,
leasingu itp. Odp. NIE
2) zastrzeżenia RIO; nieuzasadnione ważnymi przesłankami zmiany stosowanych zasad księgowych Odp. NIE
3) zobowiązania lub należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane o 90 lub więcej dni stanowią 25% lub
więcej odpowiednio zobowiązań lub należności z tytułu dostaw i usług na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego Odp. NIE
4) konstrukcja umowy o zarządzanie mieniem powierzonym - skutkująca ewidencją zdarzeń gospodarczych
związanych z zarządzaniem mieniem powierzonym charakterystyczny dla właściciela mienia a nic dla
podmiotu świadczącego usługę, zarządzania mieniem lub przy stosowaniu wynagrodzenia za usługę -
przychody nie pokrywające kosztów Odp. NIE
5) poziom wskaźnika obciążenia finansowego jst w okresie 2008-2010 i prognozowanym przekracza 15% Odp. NIE
6) poziom wskaźniku zadłużenia jst w okresie 2008-2010 i prognozowanym przekracza 60% Odp. NIE
7) zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach
następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelnościOdp. TAK
8) leasing Odp. NIE
9) umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w
spółce kapitałowej, w której ma udziały Odp. NIE
10) zobowiązania w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do
płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim
(wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału
zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty
budowlane lub usługi) Odp. NIE
11) gwarancje i poręczenia Odp. NIE
12) przejęcia z mocy prawa przez jst zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której jst wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony Odp. NIE
13) przejęte zobowiązania z kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych, juko zadłużenie ujmowane do długu Publicznego Odp. NIE
14) umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back - BSB) Odp. NIE
15) ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) Odp. NIE
16) factoring Odp. NIE
17) inne umowy , z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych wydatki bieżące Odp. NIE
18) przewyższają dochody bieżące na koniec roku (dot. jst) Odp. NIE
 
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-11 15:20

rejestr zmian publikacji »

3.

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

Odrzywół: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia w BZP: 324660 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytówwypłaconego w jednej transzy w dniu 03.11.2010 roku.
2. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na okres do dnia 31.12.2015r.przy zastosowaniu zmiennego oprocentowania w ratach malejących, zastosowaniu kwartalnej spłaty raty kapitałowej oraz kwartalnego terminu spłaty rat odsetkowych.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaakceptował spłatę rat kapitałowych na ostatni dzień roboczy miesiąca, tj spłata :
-      l raty kredytu w wysokości 145.000,00 zł w dniu 31 marca 2013 roku,
-    ostatnia rata kredytu w wysokości 145.000,00 zł w dniu 31.12.2015r.  
4. Zamawiający wymaga, aby odsetki od kredytu były naliczone od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu - od dnia wpływu tej kwoty na rachunek wskazany przez Zamawiającego. Odsetki będą przekazywane Wykonawcy w okresach kwartalnym w ostatnim , roboczym dniu kwartału począwszy od dnia uruchomienia kredytu, pod warunkiem wystawienia przez Bank noty odsetkowej z wyprzedzeniem dwudziestodniowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W takiej sytuacji wszelkie opłaty wynikające z obsługi kredytu w tym odsetki będą naliczane nie do terminu określonego w umowie lecz do dnia, w którym nastąpiła spłata kredytu wraz z odsetkami.
6. Kredyt zostanie przelany na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Przysusze Oddział Odrzywół Nr 91 9145 1024 5000 0169 2000 0001 jednorazowo do dnia 03.11.2010r.
7. Prowizję banku należy wykazać osobno.
8. Dodatkowe warunki i objaśnienia.
Do ustalenia stopy oprocentowania należy zastosować marżę banku oraz :
• do oferty : według stawki WIBOR 1M na dzień 15.10.2010 roku,
• do umowy : oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to stawka WIBOR 1 M na odzień podpisania umowy.
Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę wykonawcy.
9. Podstawą oceny Zamawiającego przy udzielaniu kredytu przez Bank będą dokumenty wymienione w pkt XXIII ust 5 niniejszej SIWZ oraz opinii RIO dostarczonej przed podpisaniem umowy
10. Podstawa do wyliczenia ceny oferty będącej przedmiotem oceny:
-do ustalenia ceny ofert za cały okres kredytowania tj. od 03.11.2010r. do 31.12.2015r. należy przyjąć :
- WIBOR 1M z dnia 15.10.2010r. w wysokości ….... %.
-stała marża - .......% tj. ...................... zł. w/g wykonawcy (jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-jednorazowa prowizja ........% tj. ........................ zł. (jej wysokość będzie wstawiona do umowy)
-spłata odsetek i kredytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
- spłata odsetek odbywać się będzie kwartalnie.
UWAGA : 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych) - w każdym czasie pomiędzy 31.03.2013r. a, 31.12.2015r.  
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Harmonogram spłat kredytu stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 PZP, sporządzone według załącznika nr 2 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8, cena 10 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole 26 - 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 , sekretariat pok. Nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                      Wójt Gminy Odrzywół

                    /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-08 11:34

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

 

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011
Numer ogłoszenia w BZP: 321812 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2009/2010 o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I - 190 ton..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
Atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność)
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 8, cena 10 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 17 Sala Konferencyjna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                  Wójt Gminy Odrzywół

                 /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
117.000 KB
24.587 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 10:31

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola

 

Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola
Numer ogłoszenia w BZP: 284194 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna – Kamienna Wola – Las Kamiennowolski – do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1)      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)      Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej tłuczniowej, rur żelbetowych fi 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem z wykonaniem wykopu pod przepust;
3)      Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami z wykonaniem ławy tłuczniowej i izolacją;
4)      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie;
5)      Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( podbudowa pomocnicza);
6)      Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm;
7)      Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
8)      Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
9)      Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
11) Wykonanie jw. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm;
12) Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
13) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki ) z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.;
14) Oczyszczeni rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20 cm ( rowy przy drodze DK48 na długości 10 m po obu stronach przepustu);
15) Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami;
16) Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych wg projektu organizacji ruchu folia odblaskowa I generacji z tabliczkami typu T.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiary robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zamieszczone są w rozdziale VIII SIWZ.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.1) siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8, za opłatą w wysokości 20 zł..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53  26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                    Wójt Gminy Odrzywół

                    /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-09 10:45

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY
Numer ogłoszenia w BZP: 259784 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń w ciągu dróg gminnych: 1) Odcinek 1 (etap 1) ulica Źródłowa i jej przedłużenie strona prawa dł. 527m.; 2) Odcinek 2 (etap 2) ul. Brzeska i ul. Wesoła strona lewa dł. 507,50m.; Całkowita długość odcinków 1 034,50m. Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów: Nawierzchnia chodników szer. 1,5m z kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Obrzeże betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej (szarej) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z betonu B-7,5MPa. Grubość warstwy 15cm. Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiary robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.1) siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8, za opłatą w wysokości 20 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-20 15:36

rejestr zmian publikacji »

7.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETAROWEGO na zadanie: Budowa poboczy ? chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół

 

IT – 3410/10/2010
                                                                                       Odrzywół, dn. 19.08.2010 r.
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA PRZETAROWEGO
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Budowa poboczy – chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/10/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Ilość złożonych ofert: 2
Ilość ofert ważnych: 2           
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie: „Budowa poboczy – chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół” Zamawiający, Gmina Odrzywół informuje, iż oferty które wpłynęły do terminu składania ofert spełniają wszystkie warunki Zamawiającego, jednak postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Uzasadnienie zamawiającego: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 284 666,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), a oferta z najniższą ceną to 320 756,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych).
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.
 
                  Wójt Gminy Odrzywół

                  /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-19 15:08

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie dotyczące przetargu ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012? w Lipinach gmina Odrzywół?

 

Odrzywół, dnia 03.08.2010r.
IT – 3410/09/3/2010
 
 
 
Wszyscy oferenci
 
 
Zapytanie dotyczące przetargu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Lipinach gmina Odrzywół”.
 
 
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) Zamawiający Gmina Odrzywół informuję, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
Zapytanie  
Z uwagi na postawiony warunek uzyskania 20 pkt w zakresie parametrów trawy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Lipinach gmina Odrzywół” proszę o wyjaśnienie tak rygorystycznych parametrów dot. nawierzchni syntetycznej. Zalecaną nawierzchnię posiada zaledwie trzech wykonawców w Polsce dlatego w tym przypadku nie ma mowy o zasadach zdrowej konkurencji. Wg zaleceń Ministerstwa Sportu nawierzchnie sportowe stosowane w programie ,,Moje Boisko - Orlik 2012" posiadają parametry precyzyjnie opisane na http://www.orlik2012.pl/ .
Proszę również o wyjaśnienie czy w cenie ofertowej zawarta ma być wycena drenażu. W przedmiarach drenaż nie jest uwzględniony natomiast w specyfikacji technicznej widnieje.
 
Odpowiedź
Zamawiający Gmina Odrzywół informuje, że zachowana jest pełna konkurencja w wyborze producenta i dostawcy trawy. Oferenci mają możliwość wbudowania trawy o niższych parametrach nie uzyskując dodatkowych punktów lub chcąc uzyskać dodatkowe punkty musza zastosować trawę o wyższych parametrach zgodnie z ustaleniami Zamawiającymi.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi występujący rodzaj gruntu jak i poziom wód gruntowych gwarantuje prawidłowe użytkowanie obiektu bez drenażu. W związku z tym w cenie ofertowej nie należy uwzględniać kosztów drenażu.
 
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 14:02

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja dotycząca postępowania przetargowego na zadanie: ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012? w Lipinach gmina Odrzywół?

 

Odrzywół, dnia 03.08.2010r.
IT – 3410/09/2/2010
 
 
Wszyscy oferenci
 
 
Informacja dotycząca postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Lipinach gmina Odrzywół”.
 
 
Zamawiający GMINA ODRZYWÓŁ anuluję odpowiedz nr 1 z dnia 30.07.2010r. i skreśla wymóg dotyczący dostarczenia certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star. Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści rozdziału 11, pkt 4.B Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej mogą wiązać się z możliwością odstąpienia od dofinansowania inwestycji ze środków z Budżetu Państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki).
W związku z powyższym Zamawiający odstępuję od wymogu dostarczenia certyfikatu FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star a dokumentem, który należy dostarczyć do oferty  dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej jest:
Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium(Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian. Nowy termin do złożenia ofert, wadium, oświadczeń i innych dokumentów wynikających z wymogów SIWZ to: 10.08.2010r. do godz. 11:00.
 
 
                         Wójt Gminy Odrzywół

                   /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 11:42

rejestr zmian publikacji »

10.

Zapytanie dotyczące przetargu _Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" w Lipinach gmina Odrzywół_.

 

Odrzywół, dnia 30.07.2010r.
IT – 3410/09/1/2010
 
 
 
Wszyscy oferenci
 
 
Zapytanie dotyczące przetargu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Lipinach gmina Odrzywół”.
 
 
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) Zamawiający Gmina Odrzywół informuję, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które udziela się następujących odpowiedzi:
 
 
 
Zapytanie 1.
W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o podanie, jakie dokumenty
musi posiadać zaoferowana trawa syntetyczna – czy wystarczy raport z badań specjalistycznego
laboratorium (zgodnie z zapisami SIWZ), czy tez wymagany będzie certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR (zgodnie z zapisami opisu technicznego).
 
Odpowiedź
Zaoferowana trawa syntetyczna musi posiadać Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchnii raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) - zgodnie z zapisami opisu technicznego.
 
Zapytanie 2.
 
W związku z postawionym warunkiem uzyskania 20 pkt w zakresie parametrów trawy w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Lipinach gmina Odrzywół” zadajemy pytamy czy Zamawiający obniży minimalne wartości nawierzchni z trawy syntetycznej do :
-  wysokości włókna min 60mm,
- gęstość trawy min 8375 splotów/m2 ,
- ilość włókien/m2 min 134 000,
- waga włókna min 1860gr/m2,
- ciężar całkowity min. 2970g/m2
- rodzaj włókna100% polietylen,
-  włókno monofilowe, przekroju prostym, wzmocnionych rdzeniem,
- grubość min. 250 mikronów,
- DTEX min 16 000,
-  kolor trawy min. dwa odcienie zieleni w jednym pęczku,
- podkład trawy – Poliuretan, polipropylen, latex,
-  wypełnienie granulatem EPDM w kolorze szarym.
Warunki dotyczące nawierzchni trawiastej zawarte w SIWZ są bardzo rygorystyczne. Nadmieniamy, że Ministerstwo Sportu dopuszcza trawy o dużo mniejszych parametrach.
 
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje obniżenia minimalnych wartości parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. W ofercie należy uwzględnić parametry podane w SIWZ.

            Wójt Gminy Odrzywół

          /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-02 14:51

rejestr zmian publikacji »

11.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011

 

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011
Numer ogłoszenia w BZP: 230158 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.      Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
2.      Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.
3.      Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.
4.      Przewidywana liczba dowożonych uczniów – 179 – liczba osób może ulec zmianie.
5.      Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.
6.      Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.      Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.
8.      Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.
9.      Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.
10. Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.
11. Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.
12. Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.
13. Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
14. Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.
16. Planowane trasy przejazdu w SIWZ
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 4 wraz z dokumentami (referencje) od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 7. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością autobusów (minimum dwa autobusy o ilości 55 miejsc każdy) zdolną do realizacji zadania.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: Przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania na załączniku nr 5 wraz z oświadczeniami tych osób o posiadaniu wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8, za opłatą w wysokości 20 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                  /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
170.500 KB
2.181 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-02 14:49

rejestr zmian publikacji »

12.

Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 226664 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń w ciągu dróg gminnych: 1) Odcinek 1 (etap 1) ulica Źródłowa i jej przedłużenie strona prawa dł. 527m.; 2) Odcinek 2 (etap 2) ul. Brzeska i ul. Wesoła strona lewa dł. 507,50m.; Całkowita długość odcinków 1 034,50m. Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów: Nawierzchnia chodników szer. 1,5m z kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Obrzeże betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej (szarej) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z betonu B-7,5MPa. Grubość warstwy 15cm. Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiary robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.1) siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8, za opłatą w wysokości 20 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                               Wójt Gminy Odrzywół

                             /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-27 15:17

rejestr zmian publikacji »

13.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 214146 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
 
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
-          podbudowa przepuszczalna
-          nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1.   Typ włókna: monofil
2.   Skład chemiczny włókna; polietylen
3.   Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4.   Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
-          obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu
od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 
do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
-          wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                      – 2 sztuki
- siatki do bramek                                                                                          – 2 sztuki
 
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
-          podbudowa
- podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik
nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).                   
-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
            technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna
dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
-          wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                         – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                           – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości                                                                    – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach      – 2 sztuki
-          wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                               – 2 sztuki
- siatka do siatkówki                                                                                      – 1 sztuka
-          wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                     – 2 sztuki
- siatki do bramek                                                                                          – 2 sztuki
 
2.3.  Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
 
2.4.  Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
 
2.5.  Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                                Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. 1800m2 i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową o pow. 600m2 (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców)
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
·         inne dokumenty
Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.; 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.; 3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.; 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.; 5. Próbka nawierzchni poliuretanowej min. 10x10cm Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com); 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.; 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.; 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.; 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.; 6. Próbki z metryką określającą nazwę producenta i typ: - trawa syntetyczna min. 20 x 25 cm., - granulat wypełnienia trawy 100 g.,
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy równie_ spółki cywilnej); 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy; 4. Dowód wniesienia wadium na warunkach określonych w rozdziale 12 SIWZ, 5. Próbki z metryką określającą nazwę producenta i typ: - trawa syntetyczna o wym. 20 x 25 cm., - granulat wypełnienia trawy 100 g., - nawierzchnia poliuretanowa o wym. 10 x 10 cm.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej - 20
 • 3 - Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, pok. 8 w godz.: 7.30 - 15.30 pon. - czw. oraz 8.00 - 16.00 ptk. oraz za zalicz. poczt. za kwotę 50 zł,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 14 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-19 11:36

rejestr zmian publikacji »

14.

Zapytanie dotyczące przetargu ?Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół?

 

Odrzywół, dnia 09.06.2010r.
IT – 3410/08/1//2010
 
 
 
Zapytanie dotyczące przetargu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół”.
 
 
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) w związku z zapytaniem jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:
 
Zapytanie.
Czy Zamawiający akceptuje warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia  w zakresie robót będących przedmiotem przetargu wykonanie  dwóch odcinków wodociągu  o długości odpowiednio  2 km i 1,8 km jako zadania własne naszego przedsiębiorstwa.
Odcinkami wybudowanych wodociągów w chwili obecnej zarządzamy.  Wykonanie tych robót może  potwierdzić  Urząd Gminy i Miasta.
 
Odpowiedź
TAK. Zamawiający akceptuje warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia  w zakresie robót będących przedmiotem przetargu wykonanie  dwóch odcinków wodociągu  o długości odpowiednio  2 km i 1,8 km jako zadania własne przedsiębiorstwa składającego zapytanie.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 10:32

rejestr zmian publikacji »

15.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 148138 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:
3.1. Wodociąg posiada następujące parametry techniczne:
1) całkowita długość PVC 110 mm L = 952 m;
2) rurociąg - rury PVC PIPE LIFE 110 mm SDR 21 PN10 o połączeniach kielichowych z uszczelką Power - Lock montowaną fabrycznie i za pomocą kształtek PVC - łuki jednokielichowe:
a) 90 stopni - PN 12,5, dn =110 mm ;
b) 22 stopni - PN 12,5, dn =110 mm ; 
c) 11 stopni - PN 12,5, dn = 110 mm.
3.2. Armatura:
1) zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN80 i DN100 ; 
2) trójniki żeliwne kołnierzowe T DN80 i DN100/80 ; 
3) króćce żeliwne F ;
4) króćce żeliwne dwukołnierzowe FF;
5) kołnierz ślepy X ;
6) kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów ; 
7) hydranty p.poż. jako nadziemne, żeliwne, DN 80 ; 
8) obudowy zasuw teleskopowe..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w rozdziale VIII siwz.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8 siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 1.000 m. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • c) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 póz 578 ) należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000PLN; - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000 PLN. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 Cena formularza 20 zł. Na stronie internetowej BIP Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26- 425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie jest projektem, który będzie współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki: Rozmiar:
225.000 KB
2.649 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-28 11:11

rejestr zmian publikacji »

16.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe

 

Odrzywół: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe
Numer ogłoszenia w BZP: 145844 - 2010; data zamieszczenia: 26.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:
 
Zadanie nr 1
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Łęgonice Małe – Różanna.
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w grunciekat. III, głębokość wykopu do 3 m (pod przepust);
3)       Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych fi60 cm, izolacji styków papą i rur lepikiem;
4)       Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm;
5)       Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, mechanicznie;
6)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 , średnia gr. 6 cm po zagęszczeniu;
7)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
8)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
9)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
10)   Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (przy cmentarzu i dla płazów);
11)   Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm;
12)   Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
13)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
 
Zadanie nr 2
Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym;
2)       Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III;
3)       Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych;
4)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników;
5)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm;
6)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm;
7)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;
9)       Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni;
10)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie;
11)   Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu;
12)   Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu;
13)   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2.
 
Zadanie nr 3
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Różanna – Dąbrowa
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, mechanicznie;
3)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm;
4)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową
5)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
6)       Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
7)       Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają projekty budowlane i przedmiary robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Pozostałe informację dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale VIII SIWZ
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 1 mln zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.1) siwz
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- załącznik nr 2 do SIWZ. a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. a.4) Kosztorys ofertowy dla każdego z zadań - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - załącznik nr 4 do SIWZ. a.5) Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8, Cena formularza + załączniki: 20 zł + ewentualne koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 10:26

rejestr zmian publikacji »

17.

Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze

 

Odrzywół: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze
Numer ogłoszenia w BZP: 139702 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze o następujących parametrach: A) ciągnik rolniczy fabrycznie nowy (dopuszcza się rok produkcji 2009 i 2010): 1) Moc silnika od 70 do 90 KM; 2) Liczba cylindrów nie mniejsza niż 4; 3) Pojemność silnika max 4500 cm3; 4) Paliwo, olej napędowy; 5) Napęd min 4x4; 6) Typ turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim; 7) Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana, min prędkość 40 km/h; 8) Sprzęgło suche; 9) Akumulator; 10) Sprężarka; 11) Zaczepy transportowe górny i dolny, zaczep tylny przesuwny z możliwością ciągnięcia przyczep jednoosiowych i wieloosiowych, zaczep przedni; 12) Podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu min. 3500 kg.; 13) Przedni TUZ o udźwigu min. 1500 kg.; 14) Watek obrotu mocy min. 540 /1000 obr /min; 15) Minimalna ilość wyjść hydrauliki zewnętrznej: 2 pary wyjść tył + 1 para wyjść przód; 16) Tylne koła 480/70R34; 17) Przednie koła 380/70R24; 18) Układ kierowania - hydrauliczny, ze wspomaganiem; 19) Obciążniki przód i tył; 20) Kabina z klimatyzacja i wentylacja, ogrzewana; 21) Siedzenie kierowcy komfortowe o zawieszeniu mechanicznym; 22) Światła ostrzegawcze żółte (kogut); 23) Wyposażenie dodatkowe: spychacz przedni, ładowacz czołowy o udźwigu nominalnym min 1500 kg i łyżce szer. 2m, pług do śniegu z możliwością montażu; 24) Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych oraz instrukcja obsługi i katalog części zamiennych. B. Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy (dopuszcza się rok produkcji 2009 i 2010): 1) Pojemność 5000 litrów; 2) Zbiornik ocynkowany; 3) Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła; 4) Ogumienie 2 sztuki 400/60x15,5 lub 500/50x17; 5) Sprężarka; 6) Syfon Ø 60 z odstojnikiem i kranikiem spustowym 7) Błotniki metalowe; 8) Pływakowy wskaźnik napełniania z przodu zbiornika; 9) Instalacja elektryczna 12V ze złączem; 10) Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego; 11) Przewody i złącza hydrauliczne; 12) Armatura 4 cale; 13) Wąż 4 cale (Ø 110) z koszem ssacym - długość węża ssawnego 6m; 14) Uchwyty na wąż ssawny; 15) Główna zasuwa spustowa o średnicy 4 cale sterowana hydraulicznie; 16) Tylny właz o średnicy 700mm; 17) Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy; 18) Zasuwy mosiężne; 19) Współpraca z ciągnikiem o mocy 70 - 90 KM; 20) Wałek przekaźnika mocy;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W zakresie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W zakresie potencjału technicznego do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W zakresie potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        W zakresie sytuacji ekonomiczno - finansowej Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
A.1) Formularz ofertowy (załącznik do SIWZ nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik do SIWZ nr 2). A.3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. A.4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów (oryginał).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego; Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki: Rozmiar:
157.000 KB
31.065 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-21 13:23

rejestr zmian publikacji »

18.

Zapytanie 2 dotyczące przetargu "Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole"

 

Odrzywół, dnia 19.05.2010r.
IT – 3410/04/2//2010
 
   
Zapytanie dotyczące przetargu „Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole”.
 
 
            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.)  w związku z zapytaniem jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pn.: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:
 
Zapytanie:
Czy zamawiający dopuszcza do pełnienia funkcji kierownika budowy osobę posiadającą przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjne w zakresie ochrony środowiska i wymagane doświadczenie zawodowe. Osoba legitymująca się powyższymi uprawnieniami upoważniona jest do kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza.
 
Odpowiedz:
TAK. Zamawiający Gmina Odrzywół, dopuszcza do pełnienia funkcji kierownika budowy osobę posiadającą przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjne w zakresie ochrony środowiska i wymagane doświadczenie zawodowe.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 10:10

rejestr zmian publikacji »

19.

Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole

Odrzywół, dnia 14.05.2010r.

IT – 3410/04/1//2010

 

   

Zapytanie dotyczące przetargu „Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole”.

 

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.)  w związku z zapytaniem / uwagami jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pn.: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:

 

Kolorem czarnym przedstawiono  pytania i uwagi, kolorem czerwonym odpowiedzi:

 

Uwagi  do  P F U

 

1.      Bilans ścieków i zanieczyszczeń

Nie jest jednoznacznie określana wymagana wielkość oczyszczalni po modernizacji czy 1950 – 2000MR, czy 2x1400MR jak pierwotnie planowano czy jeszcze inna.

 

Wymagana przepustowość po modernizacji: RLM = 1950

W razie budowy drugiego reaktora biologicznego musi on posiadać takie same parametry technologiczne, jak reaktor przebudowywany, tj. pojemność komór, wymiary komór. Ma to być reaktor bliźniaczy.

 

2.      Obliczenia technologiczne

Należy zastanowić się nad sprecyzowaniem parametrów wyjściowych do obliczeń technologicznych np.: dla komór osadu czynnego – obciążenie osadu ładunkiem, dla osadników wtórnych – max dopuszczalne obciążenie powierzchni osadnika.

 

Stanowi to zakres dokumentacji projektowej będącej przedmiotem przetargu.

 

3.      Rozwiązania technologiczne i funkcjonalno-użytkowe

Dlaczego tylko sito pionowe ?  Co znaczy określenie „nie wymagające zabudowy”. Może lepiej żeby było w zabudowie ze względu na eksploatację w zimie?

Hermetyzacja punktu przyjmowania ścieków dowożonych, czy zbiornik retencyjny wyposażony będzie w instalację usuwania odorów, biofiltry

Separacji skratek należy dokonać przed pompownią główną, gdzie nie ma miejsca na żaden budynek. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest sito pionowe.

„Nie wymagające zabudowy” oznacza, że mimo braku zabudowy będzie bez problemów z pracą urządzenia przez cały rok.

Należy przewidzieć dezodoryzację powietrza ze zbiornika ścieków dowożonych.

4.      Wytyczne przebudowy i rozbudowy instalacji oczyszczania ścieków

·          Blok przyjmowania ścieków dowożonych

Jaki zakres kontroli jakości ścieków dowożonych?

Zakres kontroli standard: pH, przewodność

 

Zbiornik magazynowo-buforowy, skąd wielkość 15m3 (uważam, że za mały, powinien mieć pojemność umożliwiającą retencjonowanie całej dopuszczalnej do przyjęcia ilości ścieków dowożonych, tj. ok. 25 m3 zgodnie z założonym bilansem ścieków).

Pojemność wystarczająca

 

 Czy retencjonować tylko ścieki dowożone czy razem z dopływającymi nie jest podane jednoznacznie. (Wg mnie w oczyszczalni przepływowej nie ma potrzeby retencjonować ścieków dopływających). Z kolei ścieki przed retencjonowaniem powinny być pozbawione przynajmniej grubszych zanieczyszczeń a zbiornik wyrównawczy zabezpieczony przed osadzaniem się zanieczyszczeń np. poprzez wyposażenie w mieszadło lub instalację napowietrzania.

Retencjonować w zbiorniku ścieków dowożonych tylko ścieki dowożone.

 

Dlaczego oddzielać tylko piasek od ścieków dowożonych. Chyba powinno być w opisie wymagań odnośnie p-ktu zlewnego: z instalacją do separacji skratek?

W ściekach dowożonych bardzo poważnym problemem jest piasek. Należy rozwiązać jego separację u źródła. Skratki zostaną zatrzymane na sicie pionowym przed pompownią, na które będą skierowane ze zbiornika ścieków dowożonych.

 

·          Blok oczyszczania mechanicznego - pompownia

Dlaczego sterowanie czasowe?. Jeżeli ścieki dopływają bez retencjonowania do pompowni i kierowane są bezpośrednio na reaktor przepływowy wystarczy sterowanie od poziomów ścieków. Jeżeli jest niebezpieczeństwo dopływu okresowo bardzo dużych ilości ścieków. (np. w porze deszczowej) musi to być jednoznacznie podane w wymaganiach co do przepustowości oczyszczalni i sposobu jej zabezpieczenia przed takimi napływami.

Należy zapewnić w systemie sterowania pompownią sterowanie czasowe z alternatywnym (w stanach ekstremalnych) sterowaniem od poziomów..

·          Blok oczyszczania biologicznego

Rodzaj dmuchaw (Roots’a, bocznokanałowe, łopatkowe) w obudowie lub bez. Sposób zabudowy (lokalizacji) - budynek, wiata, utwardzony teren.

Decyduje Wykonawca – Projektant. Jeśli dmuchawy na zewnątrz, wówczas w obudowach dźwiękochłonnych.

 

Układ recyrkulacji zewnętrznej osadu – sterowanie wg wskazań przepływomierza w sposób znaczący spowoduje rozbudowę układu sterowania co w przyszłości wiąże się z trudnościami eksploatacyjnymi. Sterowanie wg wskazań przepływomierza, płynną regulację w zależności od ilości przepływających ścieków stosuje się na znacznie większych obiektach, gdzie może to przynieść oszczędności energetyczne.

To rozwiązanie nie jest skomplikowane i na pewno nie stworzy trudności eksploatacyjnych; wręcz przeciwnie – stabilizuje proces technologiczny.

Zbiornik osadu nadmiernego – wymagane jest określenie jego wielkości, w zależności od przewidywanej częstotliwości wywożenia osadu nadmiernego. Należy wziąć pod uwagę fakt, że okresie zimowym rolnicze zagospodarowanie osadu jest niemożliwe.

Czas przetrzymania osadu: 7 dni. Użytkownik zapewnia wywóz osadu przez cały rok.

·          Sterownie i opomiarowanie oczyszczalni

Dlaczego pomiary on-line? Niepotrzebne. Rozwiązania i wymagania co do automatyki powinny być dostosowane do wielkości oczyszczalni. Powinny być ograniczone do niezbędnego minimum z uwagi na koszt i późniejsze problemy eksploatacyjne. Przy małych oczyszczalniach ścieków rozbudowa instalacji AKPiA nie ma znaczącego wpływu na koszt eksploatacji obiektu.

 

„On line” oznacza, że cały czas system sterowania posiada i wykorzystuje do sterowania procesem bieżące informacje z wszystkich urządzeń pomiarowych. Jest to standard.

 

7. Uwagi końcowe

Doprecyzowanie programu funkcjonalno-użytkowego daje większą pewność, że zmodernizowana oczyszczalnia spełni w przyszłości spełni założenia.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-14 15:57

rejestr zmian publikacji »

20.

Zapytanie dotyczące przetargu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół.

 

Odrzywół, dnia 11.05.2010r.
IT – 3410/03/1//2010
 
 
  
Zapytanie dotyczące przetargu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół”.
 
 
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.)  w związku z zapytaniem jednego z Przedsiębiorstw w sprawie postępowania przetargowego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół, Zamawiający Gmina Odrzywół udziela następujących odpowiedzi:
 
Zapytanie.
Czy wykonanie kanalizacji ciśnieniowej tłocznej z rur PCV wymagające co najmniej takich samych umiejętności technicznych i stanowiące podobny zakres operacji technologicznych jak przy wykonywaniu sieci wodociągowej, Zamawiający traktuje równorzędnie i będzie to uznane jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu. (Rozdział V.p.1b SIWZ )
 
 
Odpowiedź
Nie. Zamawiający Gmina Odrzywół, wykonanie kanalizacji ciśnieniowej tłocznej z rur PCV i wykonanie sieci wodociągowej nie traktuje równorzędnie i doświadczenie w zakresie budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej nie będzie uznane jako spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu (Rozdział V.p.1b SIWZ ).
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 14:55

rejestr zmian publikacji »

21.

Zakup energii elektrycznej

 

Odrzywół: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 117389 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. wynosi 666 363,00 kWh..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga w szczególności: a) Posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) Posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy z PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. do obiektów Zamawiającego.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       koncesję, zezwolenie lub licencję
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53, sekretariat pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki: Rozmiar:
118.500 KB
98.339 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 12:13

rejestr zmian publikacji »

22.

Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole

Odrzywół: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole
Numer ogłoszenia: 111411 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie,   tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy oczyszczalni, zgodnie z założeniami przedstawionymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym, zapewniającej uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego - oczyszczania ścieków w stopniu odpowiednim i zgodnym z przepisami a także finalnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Do Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, PIP, SANEPID, właściwe jednostki Starostwa Powiatowego itp., oraz umożliwienie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizacja inwestycji wymaga zmiany technologii oczyszczania z cyklicznej (SBR) na przepływową oraz dostosowanie obiektów oczyszczania istniejących i nowobudowanych do realnego ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych i dowożonych (kubatura oczyszczania biologicznego, sedymentacja wtórna, itd.). Niezbędne jest wykonanie bloku oczyszczania mechanicznego a także przebudowa i rozbudowa stanowiska przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Konsekwencją powyższych wymagań będzie: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, wykonanie badań gruntowo-wodnych i określenie uwarunkowań posadowienia nowych, przebudowywanych i modernizowanych obiektów i elementów oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w stopniu niezbędnym do zrealizowania zadania, sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, wynikających m.in. z Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony środowiska, itd. przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów nakładczych i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów z uwzględnieniem wszelkich prac: demontażowych i rozbiórkowych, remontowych, ogólnobudowlanych, montażowych, technologicznych oraz utylizacji wszelkich odpadów będących wynikiem powyższych robót, przeprowadzenie rozruchów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, rozruchu technologicznego oraz badań wymaganych dla oczyszczalni ścieków, a także przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanej oczyszczalni do użytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi oczyszczalni i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie a także wszelkie inne pozostałe czynności, które wynikną w trakcie inwestycji, niezbędne do uzyskania zakładanego celu. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za funkcjonowanie oczyszczalni podczas modernizacji Szczegółowy opis w postaci Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się na stronie Zamawiającego www.odrzywol.ug.gov.pl..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8, 45.23.24.21-9, 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia licytacji. O terminie otwarcia Zamawiający powiadomi Wykonawców oddzielnym zaproszeniem (planowanym terminem otwarcia licytacji będzie co najmniej 7 dzień po przekazaniu zaproszeń). Wadium musi zabezpieczyć złożoną ofertę w okresie 30 dni licząc od dnia otwarcia licytacji. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku 91 9145 1024 5000 0169 2000 0001 BS Przysucha o/Odrzywół. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wójta na Dziennik Podawczy, w siedzibie Zamawiającego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53 w godzinach 8-15:30. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda oraz wykonali w okresie ostatnich 3 lat (lub 5 - jeżeli prace projektowe były połączone z realizacją robót budowlanych o których jest mowa powyżej) przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zrealizowane dokumentacje projektowe budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jednej dokumentacji przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni, o przepustowości docelowej nie mniejszej niż 150 m3/d,

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawcy spełną ten warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania: a) główny projektant - o wykształceniu wyższym technicznym, z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze specjalizacją techniczno-budowlaną: oczyszczalnie ścieków, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 2 zakończonych projektów dotyczących projektów budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 150 m3/d, w tym co najmniej jeden zrealizowany i uruchomiony zaprojektowany obiekt, b) projektanta w specjalności sanitarnej z wyższym wykształceniem technicznym z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonego projektu dotyczącego projektu budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 150 m3/d. Można łączyć funkcję projektanta z funkcją Głównego projektanta. W przypadku łączenia funkcji - osoba ta musi spełniać wymagania dla Głównego projektanta, c) projektanta w specjalności konstrukcyjnej z wykształceniem wyższym technicznym, z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcji budowlanych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji dla oczyszczalni ścieków, d) projektanta w specjalności elektrycznej z wyższym wykształceniem technicznym z uprawnieniami bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej dla robót elektrycznych w zakresie oczyszczalni ścieków. W zakresie wykonawstwa robót dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania: a) kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kierował co najmniej jedną budową, rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych (mechaniczno - biologicznej) o przepustowości nie mniejszej niż 150 m3 na dobę; b) kierownik robót branży sanitarnej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; c) kierownik robót branży elektrycznej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli przedstawią stosowne oświadczenie dotyczące osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia.

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tysięcy złotych. Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                       informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Koncepcję przebudowy oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym - w celu weryfikacji przez zamawiającego zgodności propozycji z założeniami określonymi Programem funkcjonalno-użytkowym.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://licytacje.uzp.gov.pl

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.odrzywol.ug.gov.pl

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet..

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Licytacja elektroniczna na wykonanie projektu i realizacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni, będzie licytacją jednoetapową. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych robót wartość 1 600 000,00 PLN Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 000,00 PLN. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena..

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

·                       Licytacja jednoetapowa czas trwania: 3 godziny od jej otwarcia

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 21.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Co najmniej 7 dnia po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcom zaproszeń..

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

W dniu otwarcia po upływie przewidzianego czasu.

IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zaoferowanej ceny brutto.

IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

Istotne postanowienia umowy dostępne są na stronie www.odrzywol.ug.gov.pl

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje Wykonawców że planowana jest wizja na terenie przyszłego placu budowy. Termin wizji ustala się na dzień 14 maja 2010 roku na godzinę 10:00. Zbiórka zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego w holu na parterze budynku Urzędu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 12:28

rejestr zmian publikacji »

23.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia: 107525 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę: 3.1.wodociągu posiadającego następujące parametry techniczne:
a) całkowita długość PVC SDR 21 PN 12,5 Ø 110 mm L = 5040 m;
b) łuki segmentowe:
- 900– PN 10, dn =100 mm,
- 600– PN 10, dn =100 mm,
- 450– PN 10, dn =100 mm,
- 300– PN 10, dn = 100 mm,
- 220– PN 10, dn = 100 mm,
- 110– PN 10, dn = 100 mm,
3.2 armatura:
- zasuwy żeliwne kołnierzowe owalne PN10/16 szereg 15 (FIG 002), DN100 i DN80
- trójniki żeliwne kołnierzowe T DN100/100, DN100/80,
- króćce żeliwne FW
- króćce żeliwne dwukołnierzowe FF
- kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów,
- hydranty p.poż. nadziemne żeliwne, DN 80,
- obudowy zasów teleskopowe.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w rozdziale VIII siwz.
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                              a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8 siwz
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                              b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania polegające na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 4.000 m. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                              c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                              c) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 póz 578 ) należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                              d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000PLN - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                       informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 8 Cena formularza 20 zł. Na stronie internetowej BIP Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26- 425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zadanie jest projektem, który będzie współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
 

Załączniki: Rozmiar:
3.713 MB
225.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 14:46

rejestr zmian publikacji »

24.

Zapytanie dot. przetargu pt.: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach

 

Odrzywół, dnia 08.03.2010r.
IT – 3410/01/1//2010
 
 
 Zapytanie dot. przetargu pt.: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach
 
   
            Na podstawie art. 38ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) w związku z zapytaniem Państwa Przedsiębiorstwa w sprawie postępowania przetargowego pt.: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach, Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole udziela następujących odpowiedzi:
 
Zapytanie
 
Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr. 49 w przedmiarze dla bud. Izby Tradycji Regionalnej w Myślkowicach. Widnieje ilość 64 szt. a dokumentacja zawiera tylko 5 szt okien. Ile okien będzie demontowanych, a ile tylko dopasowywanych?. Co Państwo zawierają w treści „dopasowanie skrzydeł” czy jest to zamontowanie nowych i ewentualne ich skracanie , czy dotyczy to skrzydeł pozostawionych w budynku bez demontażu ?
Jakie ościeżnice są przewidziane dla skrzydeł drzwiowych o wym. 1.00x2,00 ( drewno, metal)?
 
Odpowiedzi
Add.1 Widniejąca ilość 64 szt. skrzydeł okiennych tj. ( 16 x 2 x 2 ) tzn. 16 okien razy 2 skrzydła okienne od wewn. razy 2 skrzydła okienne od zewn., prawidłowa ilość okien dopasowanych 14 szt. ( 14 x 2 x 2 – ilość skrzydeł okiennych ) zaś pozostałe 2 okna należy wymienić na nowe, zgodnie z pozycją 49 przedmiaru robót.
Add.2 W pomieszczeniu nr 8 mamy 2 okna do demontażu ( wymiana na nowe drewniane uchylne rozwierane dwudzielne ), pozostałe okna należy dopasować ( naprawić ) zgodnie z pozycją 50 przedmiaru robót.
Add.3 Ościeżnice przewidziane dla skrzydeł drzwiowych o wym. 1,00x2,00 – drewniane, zgodnie z pozycją 51 przedmiaru robót.
 
 
     Dyrektor GBP
Bogumiła Stępień

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 14:59

rejestr zmian publikacji »

25.

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach

 

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Odrzywół: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 55672 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół woj. mazowieckie, tel: (048) 6716033, fax: (048) 6716350
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: inna: Gminna Biblioteka Publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)       Roboty wewnętrzne.
a)       zdemontować instalację centralnego ogrzewania;
b)       zdemontować na całej wysokości ścian boazerię drewnianą;
c)       dokonać naprawy tynków poprzez skucie tynków uszkodzonych i uzupełnienie ich nowymi;
d)       pomalować sufity i ściany farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem;
e)       pomalować farbą olejną stolarkę okienną i drzwiową;
f)         pomalować farbą olejną podłogi drewniane;
g)       w obydwu pomieszczeniach dobudowanych ocieplić stropodaszki jednospadowe, układając pomiędzy krokiewkami folię paroprzepuszczalną, wełnę mineralną oraz na całości od spodu do krokwi przybić płytę gipsową GKF grub. 12,5 mm.;
h)       wymienić posadzkę betonową na podłogę drewnianą zgodnie z projektem;
i)         wyremontować istniejące okna i drzwi.
2)       Roboty zewnętrzne
a)       rozebrać i wykonać nowe czapki betonowe na dwóch kominach z umieszczeniem w nich na wsporników dla nowej instalacji odgromowej, starą instalację odgromową zdemontować;
b)       całą konstrukcję więźby dachowej i deskowania szalunku ścian zaimpregnować od ognia impregnatem metodą oprysku lub malowania pędzlem 2x ;
c)       wymienić rynny wiszące i rury spustowe na PCV z założeniem siatek przeciw liściom;
d)       o oczyścić blachę na pokryciu dachu i pomalować ją dwukrotnie nową farbą;
e)       wymienić częściowo obicie ścian zewn. od str. południowej elewacji;
f)         pomalować farbą olejną 2x elewację drewnianą.
3)       Roboty elektryczne
a)       demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;
b)       przebudowę części przyłącza elektrycznego;
c)       wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych wykonanych w korytkach instalacyjnych na tynku;
d)       instalacja przeciwporażeniowa.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Opis Techniczny, Przedmiar robót.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261910-6 Naprawa dachów
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział Odrzywół Nr 18 9145 1024 5000 1166 2000 0001.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, I piętro (budynek Urzędu Gminy w Odrzywole) lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozdz. 11 SIWZ, według formuły spełnia - nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    posiadają wiedzę i doświadczenie -wykażą się, że wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych zbliżonych zakresem prac określonych w przedmiocie zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozdz. 11 SIWZ, według fotrmuły spełnia - nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponują przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacji elektrycznych. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. 11 SIWZ, według fotrmuły spełnia - nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    posiadają wiedzę i doswiadczenie - wykażą się co najmniej trzema robotami budowlanymi o podobnym charakterze, zbliżonymi zakresem prac określonych w przedmiocie zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń o których mowa w rozdz. 11 SIWZ, według fotrmuły spełnia - nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    nie zalegają z opłaceniem opłat i podatków do Urzędu Skarbowego i ZUS. Dołączą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w rozdz. 11 SIWZ, według fotrmuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacji elektrycznych,
oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby oraz z określonym w nich terminem ważności.
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
Nie dotyczy
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.
Załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy na roboty budowlane i roboty elektryczne
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, I piętro (budynek Urzędu Gminy w Odrzywole). Cena formularza 20 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, I piętro (budynek Urzędu Gminy w Odrzywole).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja przedmiotowego zmówienia publicznego planowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
            Dyrektor GBP
         Bogumiła Stępień

Załączniki: Rozmiar:
215.000 KB
1.525 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 11:15

rejestr zmian publikacji »

26.

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NR IT ? 3410/02/2010

 

Odrzywół, dnia 29.01.2010r.
 
 
 
ZMIANA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA    W PRZETARGU NR IT – 3410/02/2010
 
 
Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
 
 
 
Zamawiający GMINA ODRZYWÓŁ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 późn. zm.), wprowadza zmianę do punktu III ppkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym pt.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół dotyczącą okresu gwarancji na w/w przedmiot zamówienia.
Zamawiający zmniejsza okres gwarancji, który po zmianie wynosi - 18 miesięcy.
 
Zamawiający usuwa ppkt 6 następujący po ppkt c.1) w pkt VI SIWZ.
Wykonawcy powinni spełnić warunek c.1):
c.1) Wykaz minimum trzech wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 1 mln zł brutto każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ
 
 
Pozostałe warunki Zamawiającego pozostają bez zmian.
Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 11:08

rejestr zmian publikacji »

27.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół

 

IT – 3410/02/2010
Odrzywół, 21.01.2010r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/02/2010.
Nazwa zadania:  Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza 30 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:
 
Zadanie nr 1
 
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Łęgonice Małe – Różanna.
 
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
 
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład., grunt wilgotny kat. I-II, wykop po rów infiltracyjny;
3)       Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. III, grunt oblepiający ( pod przepusty );
4)       Dolna warstwa ze żwiru 40/80, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny );
5)       Warstwa żwiru 20/40, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy 17 cm ( rów infiltracyjny );
6)       Warstwa żwiru 10/20, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny );
7)       Warstwa górna ze żwiru 4/10, gr. 23 cm, kruszywo rozściełane mechanicznie ( rów infiltracyjny );
8)       Przepusty rurowe pod koroną drogi, wykonanie części przelotowej pref. przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem;
9)       Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm;
10)   Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI;
11)   Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie;
12)   Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
13)   Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
14)   Przepusty pod zjazdami z rur średnicy 40 cm na ławie żwirowej. ( przy cmentarzu i dla płazów );
15)   Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm;
16)   Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
17)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu jw. gr. 10 cm.
 
Zadanie nr 2
 
Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków
jednorodzinnych
 
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
 
1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;
2)       Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III;
3)       Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych;
4)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników;
5)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm;
6)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm;
7)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;
9)       Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni;
10)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie;
11)   Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu;
12)   Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu;
13)   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2.
 
 
Zadanie nr 3
 
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Różanna – Dąbrowa
 
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI;
3)       Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie;
4)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
5)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
6)       Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
7)       Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
 
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają projekty budowlane i przedmiary robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę.
45.23.00.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
45.23.32.80-5 – Wznoszenie barier drogowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 30.07.2010 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy dla każdego z zadań - wypełnione i podpisane przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 1 mln zł brutto każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
I. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt VIII ppkt 2 niniejszej SIWZ.
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
CENA
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-02-11 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-11 o godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                         
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).
 
XVII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)
nie dotyczy
 
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 18306 - 2010 w dniu 21.01.2010 r.
 
            Wójt Gminy Odrzywół
           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-01-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 11:05

rejestr zmian publikacji »

28.

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół.

 

IT – 3410/01/2010
Odrzywół, 11.01.2010r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IT – 3410/06/2009.
Nazwa zadania:  Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół.
 
Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Nazwa zamawiającego: Gmina Odrzywół zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Odrzywół
Ul. Warszawska 53
26 – 425 Odrzywół
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 350
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty. Cena formularza 10 zł.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1.       Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.
2.       Wstawienie dodatkowej stolarki okiennej i drzwiowej.
3.       Wyłożenie płytek ceramicznych;
4.       Wykonanie węzła sanitarnego.
5.       Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
6.       Wyłożenie nawierzchni z kostki brukowej przed i za budynkiem.
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera opis techniczny i przedmiary robót.
 
Nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431100-8 Kładzenie terakoty
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2010 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia / albo / nie spełnia poszczególnych warunków.
 
4.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 do SIWZ.
a.2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
      załącznik nr 2 do SIWZ.
a.2) Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 4 do SIWZ.
a.3) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
 
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty:
 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należyciezałącznik nr 5 do SIWZ
C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawcazałącznik nr 6 do SIWZ
C.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnościzałącznik nr 7 do SIWZ
C.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej okręgowej izby architektów lub inżynierów budownictwa).
 
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
D.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  
 
G. Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 
I. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt VIII ppkt 2 niniejszej SIWZ.
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A-E dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
H.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.
H.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
poświadczonym przez wykonawcę.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
CENA
100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-02-04 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 14 sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-04 o godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Odrzywole
Ul. Warszawska 53
26 - 425 Odrzywół
Pokój nr 17 – sala konferencyjna
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 
XVI. Informacje o udzieleniu zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
XVI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 8686-2010 w dniu 11.01.2010 r.
 
            Wójt Gminy Odrzywół
          /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 13:39

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj