główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

 
IT-3410/16/2010
Odrzywół dnia 04.11.2010r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
 
Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
 
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/16/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7, za ryczałtową cenę 1 litra oleju 2,12 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,59 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 26.10.2010r. wynosiła 2229,00 zł netto za 1 m3 oleju opałowego. Wartość dla całego zamówienia 41 382,40 zł brutto (słownie; czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 40/100 złotych).
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:  

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
 
1
TERM-OIL Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Ofiar Firleja 7
c. netto 1 litra oleju
2,12 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,59 zł
300
2
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
c. netto 1 litra oleju
2,15 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,62 zł
296,55
3
PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
c. netto 1 litra oleju
2,13 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,60 zł
298,86

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

IT – 3410/14/2010

  Odrzywół, dn. 21.10.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/14/2010

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 1

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE, ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 142 310,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

2

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena

26-811 WYŚMIERZYCE

ul. Mickiewicza 9

300

 

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 1 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – TRANSPORTOWE Wiesław Kędziora 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 24 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z póżn. zm.) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zakańczając do oferty następujących dokumentów:

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4) atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność)

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

...........................................

     ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 

 

 

artykuł nr 3

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

IT – 3410/15/2010
  Odrzywół, dn. 18.10.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/15/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0
Kryteria wyboru ofert:Cena - znaczenie 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
Bank Spółdzielczy w Radomiu 26- 600 Radom, ul. Czachowskiego 21 A. Cena oferty za całość zamówienia na dzień 18.10.2010r.r. wyniosła 406 269,17 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 17/100 zł). Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Radomiu spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:  

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Bank Spółdzielczy w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Grodzka 3
284,76
2
Bank Spółdzielczy w Radomiu
26- 600 Radom
ul. Czachowskiego 21 A
300
3
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
26 – 600 Radom
ul. Kilińskiego 15/17
280,02

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna ? Kamienna Wola ? Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola

 

IT – 3410/13/2010
Odrzywół, dn. 29.09.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna – Kamienna Wola – Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/13/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Ilość złożonych ofert:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów za cenę brutto 146 673,29 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 29/100  złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.  spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub    e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 5

Budowa poboczy ? chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

 

IT – 3410/12/2010
Odrzywół, dn. 10.09.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Budowa poboczy – chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/12/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi za cenę brutto 298 768,27 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 27/100 złotych). Oferta złożona przez P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobową Komisję Przetargową: 
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Giermakowska
ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH ,
Łęgonice Małe 22
26-425 ODRZYWÓŁ
279,45
2
P H-U „KASMAR”
ul. Jastrzębia 5/46
26-600 Radom
281,49
3
P.P.H.U INSBUD
Marek Sykuła
Sucha, ul. Kasztanowa 14 c
26-800 Białobrzegi
300

  
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak