logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2010
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

                                                                                             
IT-3410/16/2010
                                                                             Odrzywół dnia 04.11.2010r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
 
Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
 
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/16/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0    
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7, za ryczałtową cenę 1 litra oleju 2,12 zł. (netto), a z 22% podatkiem VAT za kwotę 2,59 zł. (brutto) (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy), a kalkulację ceny oleju przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., którego hurtowa cena zbytu oleju opałowego ogłoszona na dzień 26.10.2010r. wynosiła 2229,00 zł netto za 1 m3 oleju opałowego. Wartość dla całego zamówienia 41 382,40 zł brutto (słownie; czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 40/100 złotych).
 
  
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:                

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
 
1
TERM-OIL Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Ofiar Firleja 7
c. netto 1 litra oleju
2,12 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,59 zł
300
2
KONKRET Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Mariańskiego 36
c. netto 1 litra oleju
2,15 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,62 zł
296,55
3
PETROLIS Sp. z o.o.
26-700 Zwoleń
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
c. netto 1 litra oleju
2,13 zł plus podatek
VAT 22% 0,47 zł
c. brutto 2,60 zł
298,86

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-16 11:47

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

IT – 3410/14/2010

                                                                                                                                  Odrzywół, dn. 21.10.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/14/2010  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 1            

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena 26-811 WYŚMIERZYCE, ul. Mickiewicza 9 za cenę brutto 142 310,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

2

P.H.U. ”SUKCES” – Krzosek Bożena

26-811 WYŚMIERZYCE

ul. Mickiewicza 9

300

 

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 1 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – TRANSPORTOWE Wiesław Kędziora 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 24 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z póżn. zm.) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 2 pkt 4 – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zakańczając do oferty następujących dokumentów:

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

4) atesty potwierdzające gatunek opału: węgla (wartość opałową - kaloryczność, zawartość popiołu, zawartość siarki i wilgotność)

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

   ...........................................

                            ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-21 12:43

rejestr zmian publikacji »

3.

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

IT – 3410/15/2010
                                                                            Odrzywół, dn. 18.10.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/15/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0    
Kryteria wyboru ofert:Cena - znaczenie 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:  
Bank Spółdzielczy w Radomiu 26- 600 Radom, ul. Czachowskiego 21 A. Cena oferty za całość zamówienia na dzień 18.10.2010r.r. wyniosła 406 269,17 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 17/100 zł). Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Radomiu spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:    

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Bank Spółdzielczy w Przysusze
26-400 Przysucha
ul. Grodzka 3
284,76
2
Bank Spółdzielczy w Radomiu
26- 600 Radom
ul. Czachowskiego 21 A
300
3
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
26 – 600 Radom
ul. Kilińskiego 15/17
280,02

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół

                                                                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-18 11:43

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna ? Kamienna Wola ? Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola

 

IT – 3410/13/2010
                                                                                   Odrzywół, dn. 29.09.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna – Kamienna Wola – Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/13/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Ilość złożonych ofert:
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów za cenę brutto 146 673,29 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 29/100  złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.  spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub         e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
                  

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 13:36

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa poboczy ? chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

 

IT – 3410/12/2010
                                                                             Odrzywół, dn. 10.09.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Budowa poboczy – chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/12/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0    
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi za cenę brutto 298 768,27 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem 27/100 złotych). Oferta złożona przez P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobową Komisję Przetargową: 
 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Giermakowska
ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH , 
Łęgonice Małe 22
26-425 ODRZYWÓŁ
279,45
2
P H-U „KASMAR”
ul. Jastrzębia 5/46
26-600 Radom
281,49
3
P.P.H.U INSBUD
Marek Sykuła
Sucha, ul. Kasztanowa 14 c
26-800 Białobrzegi
300

  
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 14:18

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół

                                                                                                                             Odrzywół, dn. 23.08.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/09/2010  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 1            

Kryteria wyboru ofert: Cena (KC) - znaczenie 70 pkt

Jakość oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (KT) – znaczenie 20 pkt

Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej (KP)– znaczenie 10 pkt

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 5 złożona przez:

MORIS-SPORT Sp. z o.o. ul. Równoległa 1, 02-235 WARSZAWA za cenę brutto 991 363,36 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 36/100 złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez MORIS-SPORT Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych..

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobową Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt według kryterium

Cena (KC) - znaczenie 70 pkt

Jakość oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (KT) – znaczenie 20 pkt

Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej (KP)– znaczenie 10 pkt

RAZEM

1

Media Stadion Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2

71-010 Szczecin

210

0

0

210

2

Polcourt Spółka Akcyjna

ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7

01-510 Warszawa

167,85

0

0

167,85

3

Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6

22-100 Chełm

146,28

0

0

146,28

5

MORIS-SPORT Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1

02-235 WARSZAWA

174,99

60

30

264,99

 

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 4 złożona przez firmę „SKŁADOWSKI BUDOWNICTWO” Włodzimierz Składowski, Werówka 21, 26-340 Drzewica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z póżn. zm.) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)      brak formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 7 SIWZ, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp, a co się z tym wiąże brak akceptacji warunków w przedmiotowym postępowaniu przetargowym

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                                                     /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-23 09:08

rejestr zmian publikacji »

7.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011

 

IT – 3410/11/2010
                                                                                        Odrzywół, dn. 09.08.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/11/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3         
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich Spółka Akcyjna ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich Spółka Akcyjna spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych..
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich Spółka Akcyjna
ul. Piłsudskiego 124
26-200 Końskie
300
3
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.
ul. 1905 Roku 47
26 – 600 RADOM
204,63

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z póżn. zm.) ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2, pkt 2. Kwota w ofercie musi być podana brutto wraz z podatkiem VAT za dowóz i odwóz 1 osoby za miesiąc, wielkość podatku VAT oraz cenę netto (biletu miesięcznego komunikacji publicznej) zgodnie z zapisami SIWZ pkt XII ppkt 6. Nie jest to oczywista omyłka pisarska (którą Zamawiający mógłby poprawić na podstawie art. 87 ust. 2, pkt 2) "widoczna na pierwszy rzut oka" bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych przeliczeń. Ponadto omyłka ta jest niewątpliwą omyłką rachunkową powstałą przy wykonywaniu działania matematycznego – mnożenia ceny netto przez podatek VAT. Co ważne, to na wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego obliczenia podatku. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
           
 
                                                                                                
Z up. Wójta
/-/ mgr Genowefa Pogorzała
   SEKRETARZ GMINY

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-09 11:28

rejestr zmian publikacji »

8.

Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole

 

IT – 3410/04/2010
                                                                Odrzywół, dn. 09.07.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O  ZAKOŃCZENIU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
 
na zadanie:
Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/04/2010  
Tryb wyboru wykonawcy: Licytacja elektroniczna
Liczba Wykonawców biorących udział w licytacji: 2       
Kryteria wyboru ofert:najniższa cena
W wyniku przeprowadzonej licytacji elektronicznej w dniu 09.07.2010r. i zakończonej o godz. 13:00 zwycięzcą zostało konsorcjum:
Lider: Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN” Nowak Grzegorz
ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce
Partner: „FAMBUD – Jerzy Pietrzak” Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 73, 96-100 Skierniewice
 
z ofertą o wartości 1 370 000,00 PLN brutto
słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych
 
 
                       Wójt Gminy Odrzywół

                     /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-09 15:54

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół

 

IT – 3410/08/2010
                                                              Odrzywół, dn. 22.06.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/08/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 2          
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom za cenę brutto 69 978,09 zł (słownie: sześćdziesiąty dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem 09/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych
Józef Piwnicki
Kozłów 91
26-613 Radom
300
2
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przysusze
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
231,69

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
                                         Wójt Gminy Odrzywół
                                        /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-22 11:30

rejestr zmian publikacji »

10.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe

 

IT – 3410/07/2010
                                                                   Odrzywół, dn. 16.06.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół
– nowe postępowanie przetargowe”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/07/2010
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 4          
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów za cenę brutto 1 384 507,00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedem złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.  spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
„CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Zygmunt Cieśla
ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
272,16
2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
279,45
3
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
300
4
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR” Marek Sasin
Ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom
274,05

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
                                     Wójt Gminy Odrzywół

                                  /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-16 11:17

rejestr zmian publikacji »

11.

Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze

 

IT – 3410/06/2010
                                                               Odrzywół, dn. 07.06.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: „Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/06/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 4      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:
”AGROBARD” A. Skronik, D. Tyczyński Spółka jawna Oblas 25 B, 26-650 Przytyk za cenę brutto 176 412,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych). Oferta złożona przez ”AGROBARD” A. Skronik, D. Tyczyński Spółka jawna spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez ”AGROBARD” A. Skronik, D. Tyczyński Spółka jawna spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
P.H.U. REMONT Władysław Rękas
Chylice, ul. Starochylicka 26, 05-510 Konstancin-Jeziorna
231,03
2
”AGROBARD” A. Skronik, D. Tyczyński Spółka jawna
Oblas 25 B, 26-650 Przytyk
300
3
PPHU „A.R. CHMIELEWSKI” Sp. jawna
inż. Andrzej Chmielewski & Ryszard Chmielewski
Kleczanów 155, 27-641 Obrazów
256,77

 
Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 4 złożona przez firmę KNYCHTECH Przemysław Knych ul. G. Zapolskiej 30/9, 45-356 Opole na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9.02.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z póżn. zm.) z powodu niespełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1)      Wykonawca nie podał wymaganego terminu wykonania zamówienia;
2)      Wykonawca nie zaakceptował warunków płatności (30 dni) a co za tym idzie jednego z warunków wzoru umowy.
 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:
1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
 
                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                         /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-07 14:50

rejestr zmian publikacji »

12.

Zakup energii elektrycznej

 

IT – 3410/05/2010
                                                             Odrzywół, dn. 25.05.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Zakup energii elektrycznej”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/05/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 3      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:
PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. , Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamiennaza cenę brutto 206 492,56 (słownie: dwieście sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 56/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Energia Obrót S.A.
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
282,63
2
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie –
Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
295,23
3
PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko - Kamienna
300

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Wójt Gminy Odrzywół

                                                                        /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-25 12:57

rejestr zmian publikacji »

13.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół

 

IT – 3410/03/2010
                                                              Odrzywół, dn. 25.05.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna – Kolonia gmina Odrzywół”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/03/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 4 złożona przez:
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom za cenę brutto 329 854,54 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 54/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta złożona przez Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WIMAR”
Waldemar Markowski
Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica
152,13
2
Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany
Roman Zwierzchowski
Zgorzała, ul. Postępu 196
05-500 Piaseczno
252,57
3
CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 83-89
26-300 Opoczno
265,17
4
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych
Józef Piwnicki
Kozłów 91
26-613 Radom
300
5
P.P.H.U. INSBUD
Marek Sykuła
Sucha, ul. Kasztanowa 14 c
26-800 Białobrzegi
220,56

 
Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Wójt Gminy Odrzywół

                                                             /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-25 12:48

rejestr zmian publikacji »

14.

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach

 

Znak sprawy: GBP – 3410/01/2010
                                                                  Odrzywół, dn. 31.03.2010 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach”
 
Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół woj. mazowieckie, tel: (048) 6716033, fax: (048) 6716350
Znak sprawy: GBP – 3410/01/2010     
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 6     
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 5 złożona przez:
„DACH – BUD” ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY s.c. Janusz Grzegorczyk & Marian Pietrasik ul. Lubelska 69/71 , zRadomia za cenę brutto 85 391,77 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden 77/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 
        

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
RAZEM
2
Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok
ul. PCK 7 m. 22 , 26-600 Radom
254,04
254,04
3
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne s.c.
ul. Bogusławskiego 19/36 ,  
01-923 Warszawa
140,94
140,94
4
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ”ZAWISZA”  
Jerzy Zawisza
ul. Wielkopolska 7 ,   26-600 Radom
181,68
181,68
5
„DACH – BUD” ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY s.c.
Janusz Grzegorczyk & Marian Pietrasik
ul. Lubelska 69/71 ,   26-600 Radom
300
300
6
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”
ul. Kilińskiego 15/17 ,   26-600 Radom
281,07
281,07

         Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta nr 1 złożona przez SEVVENNA MATERIAŁY BUDOWLANE HURT I DETAL Cedzyna 179 B, 25-900 Kielce na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) Zamawiający odrzucił ofertę firmy SEVVENNA MATERIAŁY BUDOWLANE, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt VI D.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, brak opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
        
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) zawiadamia o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 Dyrektor GBP

Bogumiła Stępień


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-31 14:05

rejestr zmian publikacji »

15.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół

 

IT – 3410/02/2010
                                                               Odrzywół, dn. 17.02.2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół”
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
Znak sprawy: IT – 3410/02/2010      
Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony
Liczba złożonych ofert: 5      
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkówza cenę brutto 1 072 974,93
(słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery 93/100 złotych).
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA
(znaczenie 100 %)
1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
300
2
”FEDRO” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck
216,96
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH
w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec
265,71
4
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ”CEZET BIS” Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice
267,63
5
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
271,02

 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-02-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-17 11:15

rejestr zmian publikacji »

16.

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół

IT – 3410/01/2010

Odrzywół, dn. 15.02.2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

na zadanie:

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie  Gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 3410/01/2010    

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 19

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 5 złożona przez:

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok ul. PCK 7 m. 22 z Radomia  za cenę brutto 147 009,43 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięć 43/100 złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

               

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

USŁUGI MURARSKIE „MUR-BUD-ANDRZEJ”

Pyszczek Andrzej Grzegorz

ul. Potkańskiego 58a,    26-600 Radom

227,85

2

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ”POLIBUD”

Leopold Czarnecki

ul. Leśna 25,  26-680 Wierzbica

253,53

3

ZAKŁAD REMONTOWO-USŁUGOWO-KONSERWACYJNY

Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17,   26-600 Radom

243,84

4

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KOMFORT” s.j.

M. Augustyniak, I. Augustyniak

ul. Wjazdowa 4 pok. 206,    26-600 Radom

231,87

5

Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok

ul. PCK 7 m. 22, 26-600 Radom

300

6

Usługi Budowlane ”EDGAR” Grzegorz Kłak

Ruszkowice, ul. Wesoła 45,  26-422 Borkowice

250,68

7

„DACH – BUD”  ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY s.c.

Janusz Grzegorczyk & Marian Pietrasik

ul. Lubelska 69/71,  26-600 Radom

261,78

8

Zakład Remontowo-Budowlany ”DOMEK”

ul. Świętokrzyska 46,   26-400 Przysucha

236,22

9

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE IMPORTOWO-EXPORTOWE Raczyński Andrzej

Kotfin 4A,  26-434 Gielniów

255,54

10

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17,   26-600 Radom

287,04

11

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE

„REMAR” Rafał Makowski

ul. Brandta 48,    26-505 Orońsko

263,07

12

”INTEGRA” Przedsiębiorstwo Usługowe Anna Grzyb

ul. Botaniczna 13,   26-613 Radom

232,32

13

”APIS” Spółka cywilna  G. Lewandowski, Z. Partycki

ul. Mokra 2,   26-600 Radom

221,10

14

USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Krzysztof Guldziński

ul. B. Krzywoustego 11,  26-300 Opoczno

233,13

15

P.H.U. EVELCAM s.c. Śledziewski, Mordak

Małęczyn, ul. Lubelska 24a,  26-634 Gózd

249,30

16

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46,    26-600 Radom

251,34

17

Zakład Remontowo-Budowlany Konrad Pierzchała

Brogowa 3 A,   26-411 Rusinów

252,12

18

H.M.B. SYL-BUD Karol Michalec

ul. Klwatecka 75a,   26-600 Radom

228,57

19

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

ul. Grzebieniowa 20 C,   26-600 Radom

243,54

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

                                                                      ...........................................

           ( podpis kierownika jednostki zamawiającej )

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 11:03

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj