główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

Odrzywół: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia BZP: 369832 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334850 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2010/2011 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42080,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 41382,40 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 41382,40brutto / Oferta z najwyższą ceną: 41968,00 brutto
· Waluta: PLN.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

 

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011.
Numer ogłoszenia w BZP: 358740 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321812 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2009/2010 o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I - 190 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PHU SUKCES, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130196,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 142310,00 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 142310,00brutto / Oferta z najwyższą ceną: 144875,00 brutto
· Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

Odrzywół: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 353244 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324660 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Bank Spółdzielczy w Radomiu, ul. Czachowskiego 21 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 406269,17
· Oferta z najniższą ceną: 406269,17 / Oferta z najwyższą ceną: 435241,34
· Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola

 

Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola
Numer ogłoszenia w BZP: 333426 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284194 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna – Kamienna Wola – Las Kamiennowolski – do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1)   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)   Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej tłuczniowej, rur żelbetowych fi 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem z wykonaniem wykopu pod przepust;
3)   Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami z wykonaniem ławy tłuczniowej i izolacją;
4)   Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie;
5)   Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( podbudowa pomocnicza);
6)   Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm;
7)   Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
8)   Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
9)   Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
11) Wykonanie jw. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm;
12) Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
13) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki ) z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.;
14) Oczyszczeni rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20 cm ( rowy przy drodze DK48 na długości 10 m po obu stronach przepustu);
15) Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami;
16) Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych wg projektu organizacji ruchu folia odblaskowa I generacji z tabliczkami typu T.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiary robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163085,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 146673,29 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 146673,29brutto / Oferta z najwyższą ceną: 0,00 brutto
· Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

    /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY
Numer ogłoszenia w BZP: 311506 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259784 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń w ciągu dróg gminnych: 1) Odcinek 1 (etap 1) ulica Źródłowa i jej przedłużenie strona prawa dł. 527m.; 2) Odcinek 2 (etap 2) ul. Brzeska i ul. Wesoła strona lewa dł. 507,50m.; Całkowita długość odcinków 1 034,50m. Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów: Nawierzchnia chodników szer. 1,5m z kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Obrzeże betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej (szarej) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z betonu B-7,5MPa. Grubość warstwy 15cm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła, Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232969,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 298768,27 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 298768,27brutto / Oferta z najwyższą ceną: 320756,00 brutto
· Waluta: PLN.
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak