logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2010
1.

Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

 

Odrzywół: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia BZP: 369832 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334850 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2010/2011 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2010/2011 oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42080,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 41382,40 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 41382,40brutto / Oferta z najwyższą ceną: 41968,00 brutto
·         Waluta: PLN.
 
 
           Wójt Gminy Odrzywół

               /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-16 11:35

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011

 

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011.
Numer ogłoszenia w BZP: 358740 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321812 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2010/2011..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2009/2010 o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel orzech I - 190 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PHU SUKCES, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130196,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 142310,00 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 142310,00brutto / Oferta z najwyższą ceną: 144875,00 brutto
·         Waluta: PLN.
 
                         Wójt Gminy Odrzywół

                        /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 12:08

rejestr zmian publikacji »

3.

Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

 

Odrzywół: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer ogłoszenia: 353244 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324660 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Bank Spółdzielczy w Radomiu, ul. Czachowskiego 21 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 406269,17
·         Oferta z najniższą ceną: 406269,17 / Oferta z najwyższą ceną: 435241,34
·         Waluta: PLN.
 
                                         Wójt Gminy Odrzywół

                                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-02 13:39

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola

 

Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola
Numer ogłoszenia w BZP: 333426 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284194 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna - Kamienna Wola - Las Kamiennowolski do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 330402W Kłonna – Kamienna Wola – Las Kamiennowolski – do drogi krajowej nr 48 w miejscowości Kamienna Wola.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1)      Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)      Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej tłuczniowej, rur żelbetowych fi 60 cm, izolacji styków rur papą i rur lepikiem z wykonaniem wykopu pod przepust;
3)      Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych ze skrzydełkami z wykonaniem ławy tłuczniowej i izolacją;
4)      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie;
5)      Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( podbudowa pomocnicza);
6)      Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym dowożonym z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm;
7)      Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
8)      Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
9)      Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
10) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu;
11) Wykonanie jw. grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm;
12) Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
13) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki ) z zagęszczeniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.;
14) Oczyszczeni rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20 cm ( rowy przy drodze DK48 na długości 10 m po obu stronach przepustu);
15) Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami;
16) Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych wg projektu organizacji ruchu folia odblaskowa I generacji z tabliczkami typu T.
 
Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiary robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163085,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 146673,29 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 146673,29brutto / Oferta z najwyższą ceną: 0,00 brutto
·         Waluta: PLN.
 
                           Wójt Gminy Odrzywół

                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-15 14:49

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY
Numer ogłoszenia w BZP: 311506 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259784 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa poboczy - chodników w miejscowościach Wysokin i Ceteń w ciągu dróg gminnych: 1) Odcinek 1 (etap 1) ulica Źródłowa i jej przedłużenie strona prawa dł. 527m.; 2) Odcinek 2 (etap 2) ul. Brzeska i ul. Wesoła strona lewa dł. 507,50m.; Całkowita długość odcinków 1 034,50m. Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów: Nawierzchnia chodników szer. 1,5m z kostki brukowej (czerwonej) gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10cm. Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Obrzeże betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej (szarej) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z betonu B-7,5MPa. Grubość warstwy 15cm..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • P.P.H.U INSBUD Marek Sykuła, Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 232969,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 298768,27 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 298768,27brutto / Oferta z najwyższą ceną: 320756,00 brutto
·         Waluta: PLN.
Wójt Gminy Odrzywół

                                                                               /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 14:07

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 284454 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214146 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Lipinach gmina Odrzywół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
-          podbudowa przepuszczalna
-          nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1.   Typ włókna: monofil
2.   Skład chemiczny włókna; polietylen
3.   Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4.   Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
-          obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu
od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 
do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  
-          wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach   – 2 sztuki
- siatki do bramek     – 2 sztuki
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:
19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
-          podbudowa
- podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik
nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).                   
-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)
            technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna
dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
-          wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm     – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości   – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach     – 2 sztuki
-          wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)     – 2 sztuki
- siatka do siatkówki      – 1 sztuka
-          wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach      – 2 sztuki
- siatki do bramek    – 2 sztuki
 2.3.  Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).
 
 2.4.  Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
2.5.  Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • MORIS-SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 719361,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 991363,36 zł brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 826092,09zł brutto
·         Oferta z najwyższą ceną: 1186000,00 zł brutto
·         Waluta: PLN.
 
                    Wójt Gminy Odrzywół

                      /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-09-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-09 11:23

rejestr zmian publikacji »

7.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011

 

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011
Numer ogłoszenia BZP: 252940 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 230158 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2010-2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.      Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
2.      Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.
3.      Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.
4.      Przewidywana liczba dowożonych uczniów – 179 – liczba osób może ulec zmianie.
5.      Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.
6.      Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7.      Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.
8.      Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.
9.      Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.
10. Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.
11. Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.
12. Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.
13. Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
14. Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.
16. Planowane trasy przejazdu w SIWZ
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 124, 26-200 Końskie, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95651,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 84130,00
·         Oferta z najniższą ceną: 84130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123331,00
·         Waluta: PLN.
Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej ) 47,00 zł słownie: czterdzieści siedem złotych.
 
 
                              Wójt Gminy Odrzywół
                             /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-17 10:54

rejestr zmian publikacji »

8.

Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole

 

Odrzywół: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole
Numer ogłoszenia w BZP: 213984 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111411 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu i realizacja przebudowy, rozbudowy i usprawnienia oczyszczalni ścieków w Odrzywole.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie. Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy oczyszczalni, zgodnie z założeniami przedstawionymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym, zapewniającej uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego - oczyszczania ścieków w stopniu odpowiednim i zgodnym z przepisami a także finalnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Do Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, PIP, SANEPID, właściwe jednostki Starostwa Powiatowego itp., oraz umożliwienie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizacja inwestycji wymaga zmiany technologii oczyszczania z cyklicznej (SBR) na przepływową oraz dostosowanie obiektów oczyszczania istniejących i nowobudowanych do realnego ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych i dowożonych (kubatura oczyszczania biologicznego, sedymentacja wtórna, itd.). Niezbędne jest wykonanie bloku oczyszczania mechanicznego a także przebudowa i rozbudowa stanowiska przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Konsekwencją powyższych wymagań będzie: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, wykonanie badań gruntowo-wodnych i określenie uwarunkowań posadowienia nowych, przebudowywanych i modernizowanych obiektów i elementów oczyszczalni ścieków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej w stopniu niezbędnym do zrealizowania zadania, sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, wynikających m.in. z Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony środowiska, itd. przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów nakładczych i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów z uwzględnieniem wszelkich prac: demontażowych i rozbiórkowych, remontowych, ogólnobudowlanych, montażowych, technologicznych oraz utylizacji wszelkich odpadów będących wynikiem powyższych robót, przeprowadzenie rozruchów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, rozruchu technologicznego oraz badań wymaganych dla oczyszczalni ścieków, a także przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem zbudowanej oczyszczalni do użytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi oczyszczalni i konserwacji wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie a także wszelkie inne pozostałe czynności, które wynikną w trakcie inwestycji, niezbędne do uzyskania zakładanego celu. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za funkcjonowanie oczyszczalni podczas modernizacji Szczegółowy opis w postaci Programu Funkcjonalno-użytkowego znajduje się na stronie Zamawiającego www.odrzywol.ug.gov.pl.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8, 45.23.24.21-9, 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Projektowo-Usługowy _NOSAN_ Grzegorz Nowak jako Lider w Konsorcjum z firmą _FAMBUD - Jerzy Pietrzak_ Sp. z o.o., Ul. Hanke Bosaka 9, 25-217 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1148660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1370000,00
·         Oferta z najniższą ceną: 1370000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1550000,00
·         Waluta: PLN.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-19 09:10

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia: 196602 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148138 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowa Góra gmina Odrzywół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę:
3.1. Wodociąg posiada następujące parametry techniczne: 1) całkowita długość PVC 110 mm L = 952 m; 2) rurociąg - rury PVC PIPE LIFE 110 mm SDR 21 PN10 o połączeniach kielichowych z uszczelką Power - Lock montowaną fabrycznie i za pomocą kształtek PVC - łuki jednokielichowe: a) 90 stopni - PN 12,5, dn =110 mm ; b) 22 stopni - PN 12,5, dn =110 mm ; c) 11 stopni - PN 12,5, dn = 110 mm. 3.2. Armatura: 1) zasuwa żeliwna miękkouszczelniona kołnierzowa DN80 i DN100 ; 2) trójniki żeliwne kołnierzowe T DN80 i DN100/80 ; 3) króćce żeliwne F ; 4) króćce żeliwne dwukołnierzowe FF; 5) kołnierz ślepy X ; 6) kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów ; 7) hydranty p.poż. jako nadziemne, żeliwne, DN 80 ; 8) obudowy zasuw teleskopowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zadanie jest projektem, który będzie współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177589,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 69978,09
·         Oferta z najniższą ceną: 69978,09 / Oferta z najwyższą ceną: 90607,88
·         Waluta: PLN.
 
                                                 Wójt Gminy Odrzywół

                                      /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-06 10:49

rejestr zmian publikacji »

10.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe

 

Odrzywół: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe
Numer ogłoszenia: 187864 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145844 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół - nowe postępowanie przetargowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:
 
Zadanie nr 1
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Łęgonice Małe – Różanna.
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w grunciekat. III, głębokość wykopu do 3 m (pod przepust);
3)       Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych fi60 cm, izolacji styków papą i rur lepikiem;
4)       Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm;
5)       Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, mechanicznie;
6)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 , średnia gr. 6 cm po zagęszczeniu;
7)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/63, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
8)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
9)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
10)   Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej (przy cmentarzu i dla płazów);
11)   Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm;
12)   Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
13)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
 
Zadanie nr 2
Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym;
2)       Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III;
3)       Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych;
4)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników;
5)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm;
6)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm;
7)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;
9)       Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni;
10)   Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie;
11)   Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu;
12)   Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu;
13)   Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2.
 
Zadanie nr 3
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Różanna – Dąbrowa
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, mechanicznie;
3)       Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm;
4)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową
5)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
6)       Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
7)       Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1463011,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1384507,00
·         Oferta z najniższą ceną: 1384507,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1526161,55
·         Waluta: PLN.
 
                             Wójt Gminy Odrzywół

                                 /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-29 15:08

rejestr zmian publikacji »

11.

Zakup energii elektrycznej

 

Odrzywół: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 183970 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117389 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2011r. wynosi 666 363,00 kWh..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179851,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 206492,56
·         Oferta z najniższą ceną: 206492,56 / Oferta z najwyższą ceną: 219174,78
·         Waluta: PLN.
 
                                Wójt Gminy Odrzywół

                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-25 14:20

rejestr zmian publikacji »

12.

Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze

 

Odrzywół: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze
Numer ogłoszenia: 182390 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139702 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach realizacji inwestycji pn: Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, Kamiennej Woli i Dębowej Górze o następujących parametrach: A) ciągnik rolniczy fabrycznie nowy (dopuszcza się rok produkcji 2009 i 2010): 1) Moc silnika od 70 do 90 KM; 2) Liczba cylindrów nie mniejsza niż 4; 3) Pojemność silnika max 4500 cm3; 4) Paliwo, olej napędowy; 5) Napęd min 4x4; 6) Typ turbodoładowany z wtryskiem bezpośrednim; 7) Skrzynia biegów mechaniczna, synchronizowana, min prędkość 40 km/h; 8) Sprzęgło suche; 9) Akumulator; 10) Sprężarka; 11) Zaczepy transportowe górny i dolny, zaczep tylny przesuwny z możliwością ciągnięcia przyczep jednoosiowych i wieloosiowych, zaczep przedni; 12) Podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu min. 3500 kg.; 13) Przedni TUZ o udźwigu min. 1500 kg.; 14) Watek obrotu mocy min. 540 /1000 obr /min; 15) Minimalna ilość wyjść hydrauliki zewnętrznej: 2 pary wyjść tył + 1 para wyjść przód; 16) Tylne koła 480/70R34; 17) Przednie koła 380/70R24; 18) Układ kierowania - hydrauliczny, ze wspomaganiem; 19) Obciążniki przód i tył; 20) Kabina z klimatyzacja i wentylacja, ogrzewana; 21) Siedzenie kierowcy komfortowe o zawieszeniu mechanicznym; 22) Światła ostrzegawcze żółte (kogut); 23) Wyposażenie dodatkowe: spychacz przedni, ładowacz czołowy o udźwigu nominalnym min 1500 kg i łyżce szer. 2m, pług do śniegu z możliwością montażu; 24) Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych oraz instrukcja obsługi i katalog części zamiennych. B. Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy (dopuszcza się rok produkcji 2009 i 2010): 1) Pojemność 5000 litrów; 2) Zbiornik ocynkowany; 3) Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła; 4) Ogumienie 2 sztuki 400/60x15,5 lub 500/50x17; 5) Sprężarka; 6) Syfon Ø 60 z odstojnikiem i kranikiem spustowym 7) Błotniki metalowe; 8) Pływakowy wskaźnik napełniania z przodu zbiornika; 9) Instalacja elektryczna 12V ze złączem; 10) Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego; 11) Przewody i złącza hydrauliczne; 12) Armatura 4 cale; 13) Wąż 4 cale (Ø 110) z koszem ssacym - długość węża ssawnego 6m; 14) Uchwyty na wąż ssawny; 15) Główna zasuwa spustowa o średnicy 4 cale sterowana hydraulicznie; 16) Tylny właz o średnicy 700mm; 17) Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy; 18) Zasuwy mosiężne; 19) Współpraca z ciągnikiem o mocy 70 - 90 KM; 20) Wałek przekaźnika mocy;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • AGROBARD A. Skronik, D. Tyczyński Spółka jawna, Oblas 25 B, 26-650 Przytyk, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143442,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 176412,00
·         Oferta z najniższą ceną: 176412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 229091,60

Waluta: PLN.

 

                                    Wójt Gminy Odrzywół

                          /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 15:02

rejestr zmian publikacji »

13.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół

 

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 160836 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 161248 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107525 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłonna - Kolonia gmina Odrzywół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę: 3.1.wodociągu posiadającego następujące parametry techniczne:
a) całkowita długość PVC SDR 21 PN 12,5 Ø 110 mm L = 5040 m;
b) łuki segmentowe:
- 900 – PN 10, dn =100 mm,
- 600 – PN 10, dn =100 mm,
- 450 – PN 10, dn =100 mm,
- 300 – PN 10, dn = 100 mm,
- 220 – PN 10, dn = 100 mm,
- 110 – PN 10, dn = 100 mm,
3.2 armatura:
- zasuwy żeliwne kołnierzowe owalne PN10/16 szereg 15 (FIG 002), DN100 i DN80
- trójniki żeliwne kołnierzowe T DN100/100, DN100/80,
- króćce żeliwne FW
- króćce żeliwne dwukołnierzowe FF
- kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów,
- hydranty p.poż. nadziemne żeliwne, DN 80,
- obudowy zasuw teleskopowe.
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zadanie jest projektem, który będzie współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177589,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 329854,54 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 329854,54brutto / Oferta z najwyższą ceną: 650534,45 brutto
·         Waluta: PLN.
 
                           Wójt Gminy Odrzywół

                         /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 14:04

rejestr zmian publikacji »

14.

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach

 

GBP – 3410/01/2010
                                                              Odrzywół, dn. 12.04.2010 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55672 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 48 6716 033, faks 48 67 16 350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna Biblioteka Publiczna.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Roboty wewnętrzne.
a) zdemontować instalację centralnego ogrzewania;
b) zdemontować na całej wysokości ścian boazerię drewnianą;
c) dokonać naprawy tynków poprzez skucie tynków uszkodzonych i uzupełnienie ich nowymi;
d) pomalować sufity i ściany farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem;
e) pomalować farbą olejną stolarkę okienną i drzwiową;
f) pomalować farbą olejną podłogi drewniane;
g) w obydwu pomieszczeniach dobudowanych ocieplić stropodaszki jednospadowe, układając pomiędzy krokiewkami folię paroprzepuszczalną, wełnę mineralną oraz na całości od spodu do krokwi przybić płytę gipsową GKF grub. 12,5 mm.;
h) wymienić posadzkę betonową na podłogę drewnianą zgodnie z projektem;
i) wyremontować istniejące okna i drzwi.
2) Roboty zewnętrzne
a) rozebrać i wykonać nowe czapki betonowe na dwóch kominach z umieszczeniem w nich na wsporników dla nowej instalacji odgromowej, starą instalację odgromową zdemontować;
b) całą konstrukcję więźby dachowej i deskowania szalunku ścian zaimpregnować od ognia impregnatem metodą oprysku lub malowania pędzlem 2x ; 
c) wymienić rynny wiszące i rury spustowe na PCV z założeniem siatek przeciw liściom;
d) oczyścić blachę na pokryciu dachu i pomalować ją dwukrotnie nową farbą;
e) wymienić częściowo obicie ścian zewn. od str. południowej elewacji;
f) pomalować farbą olejną 2x elewację drewnianą.
3) Roboty elektryczne
a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;
b) przebudowę części przyłącza elektrycznego;
c) wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych wykonanych w korytkach instalacyjnych na tynku;
d) instalacja przeciwporażeniowa..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.10.00-3, 45.43.21.14-6, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.26.25.00-6, 45.26.19.10-6.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja przedmiotowego zmówienia publicznego planowana jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • DACH - BUD ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY s.c. Janusz Grzegorczyk & Marian Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151 177,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 69 993,25 netto, 85 391,77 brutto
  • Oferta z najniższą ceną: 69 993,25 netto,  85 391,77 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 168 535,23 netto, 205 612,98 brutto.
  • Waluta: PLN.
   
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem 101712-2010 w dniu: 12-04-2010r.
 
                      Dyrektor GBP 
                   Bogumiła Stępień

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-12 14:07

rejestr zmian publikacji »

15.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Odrzywół: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół

 
Numer ogłoszenia: 61126 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18306 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Odrzywół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:
 
Zadanie nr 1
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Łęgonice Małe – Różanna.
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład., grunt wilgotny kat. I-II, wykop po rów infiltracyjny;
3)       Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. III, grunt oblepiający ( pod przepusty );
4)       Dolna warstwa ze żwiru 40/80, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny );
5)       Warstwa żwiru 20/40, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy 17 cm ( rów infiltracyjny );
6)       Warstwa żwiru 10/20, kruszywo rozściełane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( rów infiltracyjny );
7)       Warstwa górna ze żwiru 4/10, gr. 23 cm, kruszywo rozściełane mechanicznie ( rów infiltracyjny );
8)       Przepusty rurowe pod koroną drogi, wykonanie części przelotowej pref. przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem;
9)       Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm;
10)    Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI;
11)    Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie;
12)    Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
13)    Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
14)    Przepusty pod zjazdami z rur średnicy 40 cm na ławie żwirowej. ( przy cmentarzu i dla płazów );
15)    Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , gr. namułu 20 cm;
16)    Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
17)    Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu jw. gr. 10 cm.
 
Zadanie nr 2
Budowa drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków
jednorodzinnych
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;
2)       Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III;
3)       Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych;
4)       Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników;
5)       Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm;
6)       Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm;
7)       Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych;
8)       Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;
9)       Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. do 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład 50% powierzchni;
10)    Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu ręcznie;
11)    Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie; z projektu stałej organizacji ruchu;
12)    Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; z projektu stałej organizacji ruchu;
13)    Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2.
 
Zadanie nr 3
Przebudowa drogi gminnej nr 330406W Różanna – Dąbrowa
Powyższe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie następujących robót budowlanych:
1)       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym;
2)       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI;
3)       Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie;
4)       Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową;
5)       Wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
6)       Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład;
7)       Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1313844,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1072974,93 brutto
·         Oferta z najniższą ceną: 1072974,93brutto / Oferta z najwyższą ceną: 1483740,17 brutto
·         Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-05 15:37

rejestr zmian publikacji »

16.

Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Odrzywół: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół

Numer ogłoszenia: 60970 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8686 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłonnie Gmina Odrzywół.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1)      Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej.
2)      Wstawienie dodatkowej stolarki okiennej i drzwiowej.
3)      Wyłożenie płytek ceramicznych.
4)      Wykonanie węzła sanitarnego.
5)      Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
6)      Wyłożenie nawierzchni z kostki brukowej przed i za budynkiem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Andrzej Skrok, ul. PCK 7 m. 22, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224751,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 147009,43 brutto
 • Oferta z najniższą ceną: 147009,43brutto / Oferta z najwyższą ceną: 199471,59 brutto
 • Waluta: PLN.
                        Wójt Gminy Odrzywół
                 /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2010-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-05 15:30

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj