główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA postępowanie przetargowe dot. zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe - etap I

Numer ogłoszenia w BZP: 84548 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105168 - 2011 data 09.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., fax. 048 6716350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: 2 122 380,71 PLN..
  • W ogłoszeniu powinno być: 2 122 380,71 PLN, w tym dla etapu I objętego niniejszym postępowaniem przetargowym 122 957,33 PLN..

 

  Wójt Gminy Odrzywół

 

/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 2

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - PRZETARG POWTÓRZONY

 

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - PRZETARG POWTÓRZONY
Numer ogłoszenia w BZP: 405174 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 375392 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - PRZETARG POWTÓRZONY.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2011/2012 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 64156,80 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 64156,80 brutto / Oferta z najwyższą ceną: 64156,80 brutto
· Waluta: PLN.
 
 
Wójt Gminy Odrzywół
/-/ mgr Marian Kmieciak
artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012.

 

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012.
Numer ogłoszenia w BZP: 332262 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305056 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: :Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2011/2012, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   P.H.U. SUKCES Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177 395,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 142 120,00 brutto
· Oferta z najniższą ceną: 142 120,00brutto / Oferta z najwyższą ceną: 170 601,00 brutto
· Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.

 

Odrzywół: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
Numer ogłoszenia w BZP: 322638 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271854 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
 
ZADANIE Nr 1 Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs prawa jazdy kategorii C+E; Liczba uczestników - 5 osób; Zakładany okres realizacji od 01.10.2011roku do 31.08.2012 roku; Liczba godz. 45h, w tym 20h teoria + kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu drogowego 280h szkoleniowych; Miejsce szkolenia - do 20 km od Gminy Odrzywół W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu; badania lekarskie, koszty egzaminów; CPV-80000000-4, 80411000-8.
ZADANIE Nr 2 Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs prawa jazdy kategorii D (kierowca autobusu); Liczba uczestników - 5 osób; Zakładany okres realizacji od 01.10.2011roku do 31.08.2012 roku; Liczba godz. 80h (teoria + praktyka) + 280h kurs kwalifikacji wstępnej; Miejsce szkolenia - do 20 km od Gminy Odrzywół W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu; badania lekarskie, koszty egzaminów; CPV-80000000-4, 80411000-8.
ZADANIE Nr 3 Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs operatora koparko-ładowarki; Liczba uczestników - 5 osób; Zakładany okres realizacji od 02.01.2011roku do 31.07.2012 roku; Liczba godz. 200 h/os; Miejsce szkolenia - do 20 km od Gminy Odrzywół W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu; badania lekarskie, koszty egzaminów; CPV-80000000-4, 80530000-8.
ZADANIE Nr 4 Szkolenie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ze szkol. w zakresie dotacji z Unii Europejskiej; Liczba uczestników - 15 osób; Zakładany okres realizacji od 01.06.2011roku do 31.08.2012 roku; Liczba godz. 40h, w tym: teoria 28h., zajęcia warsztatowe 12h; Zakres szkolenia: -formalnoprawne aspekty podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; planowanie i organizacja działalności gospodarczej; dostępne źródła finansowania własnej działalności pozarolniczej - pozyskiwanie Funduszy Unijnych; Miejsce szkolenia - do 20 km od Gminy Odrzywół; W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu; CPV-80000000-4, 80570000-0..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.10.00-8, 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs prawa jazdy kategorii C+E;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Firma Prywatna LUZ Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 31650,00
·   Oferta z najniższą ceną: 24250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34825,00
·   Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs prawa jazdy kategorii D (kierowca autobusu);

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Firma Prywatna LUZ Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58410,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 41200,00
·   Oferta z najniższą ceną: 41200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44260,00
·   Waluta: PLN.

 Część NR: 3  

Nazwa: Szkolenie zawodowe obejmujące: Kurs operatora koparko-ładowarki;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 12785,00
·   Oferta z najniższą ceną: 12785,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12785,00
·   Waluta: PLN.

 Część NR: 4  

 Nazwa: Szkolenie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ze szkol. w zakresie dotacji z Unii Europejskiej;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 6949,50
·   Oferta z najniższą ceną: 6750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6949,50
·   Waluta: PLN.
 
Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

obrazek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
artykuł nr 5

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012.

 

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012.
Numer ogłoszenia: 240178 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193840 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1. Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.
2. Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.
4. Przewidywana liczba dowożonych uczniów – 193 – liczba osób może ulec zmianie.
5. Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.
9. Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.
10. Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.
11. Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.
12. Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.
13. Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
14. Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98287,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 112905,00 zł brutto
· Oferta z najniższą ceną: 112905,00zł brutto/ Oferta z najwyższą ceną: 115607,00 zł brutto
· Waluta: PLN.
 
Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej ) 58,50 zł słownie: pięćdziesiąt osiem 50/100 złotych.
 
Wójt Gminy Odrzywół
  /-/ mgr Marian Kmieciak