logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2012
1.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odrzywół, dnia 19.10.2012 r.

IT-2710/10/2012

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Rozdział III Pkt 5. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscach gdzie będą prowadzone roboty inwestycyjne, celem zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z projektów budowlano wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Oferent nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w projektach budowlano wykonawczych, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozdział XII Pkt 10. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy przy sporządzeniu oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w kwocie ofertowej uwzględni zakres robót  wymienionych w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastrzeżeń wynikających z wydanych decyzji pozwolenia na budowę.

- Jeżeli w trakcie  realizacji zamówienia  wystąpią  roboty niezbędne  do  wykonania,  a  nie wynikające z powyższych ustaleń, a których pomimo usilnych starań Wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one (po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego) rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5 p.z.p.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, poprzez wykreślenie punktu 7 – oświadczenia dotyczącego o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust.6 PZP).

 

        Wójt Gminy Odrzywół     

  /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:49

rejestr zmian publikacji »

2.

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 389568 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna

 

1)     Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)    nowych posadzek,

c)     remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)    wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

e)     wymianę ogrodzenia terenu SW,

f)     wykonanie opaski wokół istniejącego budynku.

2)     Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)    rozdzielnicy _RG_ Stacji Wodociągowej,

c)     instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

d)    instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

e)     instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

f)     instalacji elektrycznych w zbiorniku napowietrzająco-magazynowym wody,

g)    oświetlenia terenu,

h)     linii kablowych w terenie,

i)      ochrony przeciwpożarowej,

j)      ochrony przeciwprzepięciowej,

k)     ochrony odgromowej.

3)     Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a)     dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)    wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c)     demontaż istniejących instalacji w budynku SW,

d)    dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

e)     wykonanie instalacji technologicznej w budynku SW wraz z montażem urządzeń i armatury,

f)     wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

g)    wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

h)     wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie),

i)      dostawa i montaż zbiornika napowietrzająco - magazynującego wraz z wykonaniem orurowania oraz montażem armatury,

j)      wykonanie zewnętrznych rurociągów wody,

k)     wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód przelewowych i spustowych ze zbiornika,

l)      rozruch stacji.

 

Zadanie nr 2

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa

 

1)     Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)    nowych posadzek,

c)     remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)    termomodernizacji budynku SUW,

e)     wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

f)     wykonanie opaski wokół istniejącego budynku,

g)    wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych (żelbetowy monolityczny).

2)     Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a)     wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)    rozdzielnicy _RG_ Stacji Uzdatniania Wody,

c)     rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu technologicznego _SST_,

d)    instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SUW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

e)     instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

f)     instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

g)    instalacji elektrycznych w zbiornikach magazynowych wody i odstojniku popłuczyn,

h)     oświetlenia terenu,

i)      linii kablowych w terenie,

j)      ochrony przeciwpożarowej,

k)     ochrony przeciwprzepięciowej,

l)      ochrony odgromowej.

3)     Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a)     dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)    wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c)     demontaż istniejących urządzeń i instalacji w budynku SUW,

d)    dostawa i montaż aeratora inżektorowo - kaskadowego,

e)     dostawa i montaż filtrów pionowych ciśnieniowych,

f)     dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

g)    wykonanie instalacji technologicznej w budynku SUW wraz z montażem urządzeń i armatury,

h)     wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, filtrów powietrza oraz armatury,

i)      wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

j)      wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

k)     wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie powietrza),

l)      wykonanie zewnętrznych rurociągów wody surowej i uzdatnionej,

m)   wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód popłucznych wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych,

n)     wykonanie odstojnika wód popłucznych,

o)    wykonanie drenażu rozsączającego wód nadosadowych,

p)    rozruch stacji.

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawierają projekty budowlano - wykonawcze i przedmiary robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.26.20.00-1, 29.83.20.00-0, 28.83.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.33.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8, 18 siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji stacji uzdatniania wody i wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każda. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie (każda z osób) w pełnieniu kierownika budowy / robót od daty uzyskania uprawnień i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 10, 11, 14 siwz,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1.000.000 PLN - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów. 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie zdarzeń losowych, - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 23. Cena formularza 50 zł. Na stronie internetowej BIP Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego oraz wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

             Wójt Gminy Odrzywół

          

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
262.000 KB
106.587 KB
2.200 MB
3.689 MB
5.603 MB
2.489 MB
3.866 MB
5.830 MB
5.253 MB
5.968 MB
4.261 MB
2.621 MB
3.949 MB
1.881 MB
4.457 MB
5.187 MB
3.213 MB
3.743 MB
4.151 MB
3.481 MB
4.652 MB
5.776 MB
4.358 MB
3.209 MB
1.634 MB
3.565 MB
3.655 MB
3.881 MB
4.322 MB
2.579 MB
4.311 MB
615.000 KB
5.230 MB
4.576 MB
5.009 MB
4.720 MB
4.868 MB
5.032 MB
1.755 MB
3.508 MB
4.165 MB
1.399 MB
4.805 MB
4.655 MB
4.903 MB
3.221 MB
1.668 MB
3.105 MB
2.822 MB
4.768 MB
3.461 MB
4.525 MB
5.550 MB
4.822 MB
2.563 MB
4.786 MB
4.036 MB
4.072 MB
2.383 MB
5.334 MB
4.541 MB
3.269 MB
4.374 MB
2.850 MB
2.846 MB
3.079 MB
3.611 MB
868.067 KB
5.053 MB
3.712 MB
5.043 MB
4.491 MB
4.488 MB
4.578 MB
5.142 MB
1.658 MB
2.757 MB
273.781 KB
3.788 MB
4.946 MB
4.100 MB
3.846 MB
3.211 MB
3.587 MB
4.376 MB
3.873 MB
5.386 MB
4.223 MB
5.048 MB
2.776 MB
4.377 MB
4.890 MB
4.886 MB
1.355 MB
3.826 MB
4.938 MB
4.195 MB
3.903 MB
3.171 MB
3.796 MB
3.869 MB
3.449 MB
2.394 MB
5.100 MB
4.587 MB
2.882 MB
2.768 MB
4.718 MB
5.371 MB
4.277 MB
1.473 MB
3.009 MB
536.495 KB
261.500 KB
106.586 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 14:43

rejestr zmian publikacji »

3.

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odrzywół, dnia 24.09.2012 r.

IT – 3410/08/1/2012

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) – zwanej dalej ustawą.

 

 Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013”

Brak jest oświadczenia Zamawiającego czy Zamawiany węgiel będzie zużywany na cele, które korzystają z zwolnienia od podatku akcyzowego czy też ogrzewane będą budynki które nie mają prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Brak tego oświadczenia nie pozwala zastosować niższej ceny dostaw bez podatku akcyzowego który to podatek wynosi 30,46zł netto od tony.

Proszę o odwrotną informację czy do ceny oferowanej doliczać podatek akcyzowy czy nie.

 

Odpowiedź

Na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626) Gmina Odrzywół, jako organ administracji publicznej jest zwolniony od akcyzy wyrobów węglowych.  Wykonawca składający ofertę nie musi do ceny ofertowej doliczać podatku akcyzowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
140.198 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 11:17

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 351146 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2012/2013 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2). 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Aktualna Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 8, cena formularza 10 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53, sekretariat pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                                Wójt Gminy Odrzywół

                             

                              /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
126.000 KB
38.915 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 14:00

rejestr zmian publikacji »

5.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia w BZP: 351028 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2012/2013, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Szczegółowe warunki dotyczące wadium znajdują się w rozdziale VII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2) Potwierdzenie wniesienia wadium. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 23, cena 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                  Wójt Gminy Odrzywół

               

                   /-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
131.500 KB
37.604 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 13:44

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 337898 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in. budowę: 3.1.wodociągu posiadającego następujące parametry techniczne: 1) całkowita długość PVC 110 mm L= 2130 m; 2) rurociąg - rury PVC 110 mm SDR 26 PN10 o połączeniach kielichowych z uszczelką montowaną fabrycznie i za pomocą kształtek PVC - łuki jednokielichowe: a) 11° - PN 10, d n = 110 mm, b) 30° - PN 10, d n = 110 mm, c) 45° - PN 10, d n = 110 mm, d) 60° - PN 10, d n = 110 mm, e) 90° - PN 10, d n = 110 mm, 3) króćce żeliwne FW, 4) króćce żeliwne dwukołnierzowe FF L=500 mm, 5) kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów, 6) hydrant ppoż. nadziemny żeliwny PN16 DN 80, 7) śruby z podkładkami i nakrętkami do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej o symbolu wg EN (1.4301) PN OH18N9, 3.2.Armatura z żeliwa sferoidalnego: 1) zasuwy żeliwne miękkouszczelnione kołnierzowe DN100, 2) trójniki żeliwne kołnierzowe T DN100/80, 3) łączniki kołnierzowo - rurowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8 siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - dwa zadania polegające na budowie sieci wodociągowej o długości min. 2.000,00 m. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • c) dysponują odpowiednim z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 póz 578 ) należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 10, 11, 14 siwz,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 200.000 PLN. - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 200.000 PLN. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów. 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie zdarzeń losowych, - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 23. Cena formularza 30 zł. Na stronie internetowej BIP Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego oraz wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

 Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak


Załączniki: Rozmiar:
239.000 KB
4.617 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-07 17:11

rejestr zmian publikacji »

7.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola
Numer ogłoszenia: 306076 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa i Kamienna Wola. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Ossa Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,225 km ; 2) Szerokości jezdni: 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 6) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 7) Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu; 8) Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego; 9) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Zadanie nr 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamienna Wola. Etap I. Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,260 km; 2) Szerokości jezdni: : 4,50 - 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Korona drogi 6,0 - 7,00 m ; 5) Warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 6) Warstwa wiążąca z asfaltobetonu; 7) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w pkt VIII siwz.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali trzy roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. A.1), i G.1) siwz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.3) siwz
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. A.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywoł, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 20 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

             Wójt Gminy Odrzywół

         

         /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-20 13:28

rejestr zmian publikacji »

8.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odrzywół, dnia 08.08.2012 r.

IT-3410/05/2012

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole – etap I , prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386) –zwanej dalej ustawą.

 Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 W złączniku nr 8 Przedmiar robót oraz w załączniku nr 4 Kosztorys ofertowy, w pozycji nr 26 dotyczącej Ustawienie wiaty przystankowej, zmienia się jednostkę miary:

W przedmiarze i kosztorysie ofertowym jest:

Poz. 26

Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze

ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące

 

1

 

 

m2

 W przedmiarze i kosztorysie powinno być:

Poz. 26

Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze

ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące

 

1

 

 

szt.

 Pozostałe warunki Zamawiającego pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                 /-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 09:43

rejestr zmian publikacji »

9.

Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I

Odrzywół: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I.
Numer ogłoszenia w BZP: 269946 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej w Odrzywole - etap I: Przedmiotem zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; 2) Plantowanie terenów zielonych; 3) Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych; 4) Ustawienie krawężników betonowych; 5) Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. kolorowej gr. kostki 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem; 6) Regulację pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem; 7) Regulację zaworów i hydrantów wodociągowych; 8) Ustawienie wiaty przystankowej dwumodułowej stalowej ze ściankami ze szkła hartowanego i dachem z polikarbonatu, z wykonaniem stóp fundamentowych pod słupki mocujące; 9) Ustawienie ławek żeliwnych z drewnianym oparciem i siedziskiem z wykonaniem stóp fundamentowych i zamocowaniem; 10) Wykonanie i zamontowanie bram wjazdowych wykonanych z elementów stalowych dwuskrzydłowych szerokość bramy 4,0 m, słupki murowane z cegły klinkierowej; 11) Naprawę muru fundamentowego ( ogrodzeniowego ) zaprawą klejową. Szczegółowy zakres i ilość robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 150.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.3) siwz

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. a.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. a.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. a.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 20 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                     Wójt Gminy Odrzywół

                   

                   /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-25 13:41

rejestr zmian publikacji »

10.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.
Numer ogłoszenia: 239146 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2012-2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w OdrzywolePublicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 169 – liczba osób może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 4 wraz z dokumentami (referencje) od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 7. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością autobusów ( minimum dwa autobusy o ilości 55 miejsc każdy) zdolną do realizacji zadania.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: Przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania na załączniku nr 5 wraz z oświadczeniami tych osób o posiadaniu wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: : Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 20 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                             Wójt Gminy Odrzywół

                           /-/ mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
2.301 MB
148.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-09 14:48

rejestr zmian publikacji »

11.

Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin

 

Odrzywół: Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin

Numer ogłoszenia: 207548 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012

 

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont małego zbiornika wodnego w miejscowości Wysokin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 3.1. Roboty w zakresie remontu zbiornika: 1) Roboty w czaszy małego zbiornika; 2) Barierki ochronne; 3) Remont pomieszczenia z ujęciem wody dla celów ppoż.; 4) Udrożnienie istniejącego rowu melioracyjnego pod mostem w ciągu ulicy Warszawskiej; 5) Udrożnienie istniejącego rowu melioracyjnego powyżej mostu na długości 20 m; 6) Remont istniejącej zastawki betonowej; 7) Ubezpieczenie skarpy zbiornika powyżej prawego przyczółka, zastawki na dług. 6,75 m; 8) Ubezpieczenie prawej skarpy rowu melioracyjnego poniżej prawego przyczółka istniejącej zastawki na dług. 5,00 m; 3.2. Roboty w zakresie placu przy zbiorniku: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Roboty ziemne; 3) Fundamenty, schody, balustrady; 4) Nawierzchnie utwardzone; 5) Wyposażenie placu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7, 45.22.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Szczególowe warunki dotyczace wadium zostały zamieszczone w SIWZ w pkt 13.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie rekultywacji stawu ( m.in. roboty ziemne, umacnianie brzegu lub skarpy) lub innego zbiornika wodnego lub rzeki o wartości minimum 100.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia w specjalności wodno - melioracyjnej lub konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłacanymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izby Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej , Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr. 63 , poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia w specjalności wodno - melioracyjnej lub konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłacanymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izby Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej , Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr. 63 , poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 100.000,00 zł, Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunek ten będzie spełniony jeżeli łączna wartość ubezpieczenia będzie co najmniej równa wymaganej wysokości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 ·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1) Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 6); 2) dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego; - wystąpienie zdarzeń losowych; - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 23, cena formularza 20 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                             Wójt Gminy Odrzywół

                   /-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-25 10:43

rejestr zmian publikacji »

12.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

 

Znak sprawy: IT – 3410/02/2012
Odrzywół, 28.02.2012r.
 
 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI
 
w postępowaniu przetargowym
 
na wykonanie zadania pn.;
 
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie”
 
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 23.02.2012 r. na stronie BIP Gminy Odrzywół, Zamawiający w załączeniu zamieszcza dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
 
Termin składania ofert, zgodnie ze zmianą, został ustalony na dzień: 6 marca 2012 roku do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-28 13:04

rejestr zmian publikacji »

13.

Zmiana terminu składania ofert

Znak sprawy: IT – 3410/02/2012

Odrzywół, 23.02.2012r.

 

 

 

Zmiana terminu składania ofert

 

 

w postępowaniu przetargowym

 

na wykonanie zadania pn.;

 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie”

 

 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386) informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostaję zmieniony na dzień 6 marca 2012roku. Zmiana wynika konieczności zamieszczenia dodatkowych materiałów dotyczących dokumentacji, które to zostaną zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 28.02.2012 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieszcza poniżej.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 12:05

rejestr zmian publikacji »

14.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odrzywół, dnia 23.02.2012 r.

IT-3410/02/2012

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie    , prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Pkt 13.2. otrzymuje brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 6 marca 2012 r przed godz. 1100.”

 

Pkt 15.3. otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć  w nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu.

Na opakowaniu muszą znajdować się następujące oznaczenia:

a)       nazwa i adres Zamawiającego,

b)      nazwa i adres Wykonawcy,

c)       napis : 

„Oferta na Przebudowę i rozbudowę budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie”, oraz  „Nie  otwierać  przed 06.03.2012r., godz. 12:00”.

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak wyżej , a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub  „WYCOFANIE”.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.”

 

Pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy złożyć do dnia: 2012-03-06 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 -425 Odrzywół

Pokój nr 14 sekretariat”

 

Pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-03-06 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 -425 Odrzywół

Pokój nr 17 – sala konferencyjna”

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 12:04

rejestr zmian publikacji »

15.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 54064 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32044 - 2012 data 02.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., fax. 048 6716350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 12:03

rejestr zmian publikacji »

16.

Uwagi dotyczące postępowania przetargowego

 

Znak sprawy: IT – 3410/02/2012
 
Odrzywół, 10.02.2012r.
 
 
 
 
Uwagi dotyczące postępowania przetargowego
 
na wykonanie zadania pn.;
 
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie”
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że został poprawiony Przedmiar robót dotyczący robót sanitarnych w cz I Świetlica. Wszyscy Wykonawcy przystępujący do przetargu powinni zastosować aktualny przedmiar do wyceny robót sanitarnych.
 
 
 
Zamawiający podał w SIWZ, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 333 „Odnowa i rozwój wsi” i w związku z tym załączone przedmiary robót zostały podzielone ze względu na brak możliwości finansowania części OSP w ramach w/w Programu. Sumy poszczególnych pozycji z robót z części OSP i Świetlicy stanowią całkowity obraz do wykonania w ramach danego rodzaju robót. Dla ułatwienia obliczenia wartości zamówienia Wykonawcy mogą zsumować poszczególne pozycje tego samego rodzaju robót z przedmiarów OSP i Świetlicy. Jednakże kosztorys o którym mowa w pkt 20.10. SIWZ będzie musiał zawierać podział robót na część OSP i Świetlicę.

Załączono przedmiary w formie zeskanowanej, gdyż Zamawiający posiadał jedynie wersję papierową przedmiarów.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 16:53

rejestr zmian publikacji »

17.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie

 

Odrzywół: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Numer ogłoszenia w BZP: 32044 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Centrum Wiejskie w Wysokinie.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku OSP na Centrum Wiejskie spełniające funkcje miejsca spotkań lokalnej społeczności;
b) roboty sanitarne obejmują: budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przebudowę i budowę wewnętrznych instalacji polegających na budowie istniejącej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i kotłowni na olej opałowy lekki z kotłem o wydajności 30 kW;
c) roboty elektryczne: montaż instalacji elektrycznych pomieszczeń świetlicy i OSP.
d) zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie ogrodzenia panelowego z zastosowaniem systemowych słupków i podmurówek. Panele stalowe cynkowane ogniowo, pokryte warstwą lakieru proszkowego poliestrowego, nakładanego metodą elektrostatyczną i wypalanego. Brama przesuwna panelowa lub z profili zamkniętych. Furtki rozwierane 2 szt. rozwierane do wewnątrz z wypełnieniem takim jak w bramie; utwardzenie terenu z wyłożeniem kostki betonowej grub. 8 cm.
e) rozbiórka budynku gospodarczego.
 
Podstawowe parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy: istniejąca 145,10 m2, projektowana 218,90 m2, całość 364,00 m2;
- powierzchnia użytkowa: istniejąca 115,80 m2, projektowana 178,80 m2, całość 294,60 m2;
- powierzchnia przebudowywana: 115,80 m2;
- kubatura: 2113,40 m3;
- wysokość: 7,83 m od poziomu terenu przy wejściu głównym;
- gabaryty: 2,53x17,24 m.
 
Dokładny zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, treść SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                    
Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznakowanie robót, ewentualne odwodnienie wykopów, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań, uporządkowanie terenu. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów.
 
3.2. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
a) Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 333 „Odnowa i rozwój wsi”.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed podpisaniem umowy opracował i przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, (oraz ewentualne przestoje);   
c) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym  łącznie z uzgodnieniami (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów na rysunkach oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) oraz dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień;
d) Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do zapoznania się z naturą i rodzajem gruntu, wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie inwestycji, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji, obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy;
e) Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy oraz jego specyfiki, braku możliwości dojazdu, poboru wody lub odprowadzenia ścieków dla potrzeb zaplecza budowy itd., nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie;
f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt na czas realizacji budowy zorganizuje własne zaplecze budowy w tym biuro budowy oraz pomieszczenia i sanitariaty dla pracowników.  
g) Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porządku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenie zgromadzonych materiałów, informowanie w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach mających związek z przedmiotowymi sieciami, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół niej w tym wykona ogrodzenie placu budowy oraz zapewni właściwe oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu i zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją;
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy;
j) Jeżeli w SIWZ lub w jej załącznikach pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie budowlanym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
k) Zamawiający przewiduje płatności częściowe .
l) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                       Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa Zamówień Publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.43.00.00-0, 34.92.82.00-0, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.23.11-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 13 SIWZ.
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
·                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane o wielkości i charakterze zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, polegające na wykonaniu nowych obiektów kubaturowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności firmy jest krótszy w tym okresie. Wartość każdego zrealizowanego zamówienia winna wynosić co najmniej 200 000,00 złotych brutto.
·                 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli dysponują co najmniej osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, t.j.: - 1 osobą ( kierownik budowy), która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - 1 osobą ( kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osobą - (kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, a ponadto osoby te posiadają co najmniej 2 -letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) oraz przynależą do właściwej izby zawodowej.
·                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Wykonawcy spełniają ten warunek, jeżeli dysponują co najmniej osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, t.j.: - 1 osobą ( kierownik budowy), która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - 1 osobą ( kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - 1 osobą - (kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, a ponadto osoby te posiadają co najmniej 2 -letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) oraz przynależą do właściwej izby zawodowej.
·                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Wykonawcy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli 1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych, 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunki te będą spełnione jeżeli łączne wartości czy to ubezpieczenia czy posiadanych środków (zdolność kredytowa) będzie co najmniej równa wymaganej wysokości.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                       informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·                 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 6); 2) dowód wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego; - wystąpienie zdarzeń losowych; - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 23, cena formularza 20 zł + ewentualne koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 333 _Odnowa i rozwój wsi_.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                         Wójt Gminy Odrzywół

                     /-/ mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-23 09:58

rejestr zmian publikacji »

18.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Odrzywół: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia w BZP: 3442 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego - wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011 roku, 9-cio miejscowego (wliczając miejsce kierowcy) samochodu przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53. Oferowany samochód musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. Niedopuszczalne jest aby oferowany samochód, w okresie od daty produkcji do daty dostawy, podlegał jakimkolwiek naprawom. Wymagane minimalne parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł. (słownie : dwa tysiące pięćset złotych).
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·                 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia, których przedmiotem była dostawa samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
·                 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·                 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
·                 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                             Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych, wykonawca składa pełnomocnictwo do podpisania oferty. 2. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Opis zawierający parametry techniczne oraz informacje o wyposażeniu oferowanego samochodu.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 23, cena formularza 10 zł + ewentualne koszty przesyłki..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup dofinansowany ze środków PFRON..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                              Wójt Gminy Odrzywół
                             /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 11:02

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj