główna zawartość
artykuł nr 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odrzywół, dnia 19.10.2012 r.

IT-2710/10/2012

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Rozdział III Pkt 5. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscach gdzie będą prowadzone roboty inwestycyjne, celem zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z projektów budowlano wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Oferent nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w projektach budowlano wykonawczych, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozdział XII Pkt 10. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy przy sporządzeniu oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w kwocie ofertowej uwzględni zakres robót  wymienionych w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastrzeżeń wynikających z wydanych decyzji pozwolenia na budowę.

- Jeżeli w trakcie  realizacji zamówienia  wystąpią  roboty niezbędne  do  wykonania,  a  nie wynikające z powyższych ustaleń, a których pomimo usilnych starań Wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one (po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego) rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5 p.z.p.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, poprzez wykreślenie punktu 7 – oświadczenia dotyczącego o konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej.

 

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust.6 PZP).

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 389568 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Zadanie nr 1

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna

 

1) Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a) fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)   nowych posadzek,

c) remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)   wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

e) wymianę ogrodzenia terenu SW,

f) wykonanie opaski wokół istniejącego budynku.

2) Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a) wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)   rozdzielnicy _RG_ Stacji Wodociągowej,

c) instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

d)   instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

e) instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

f) instalacji elektrycznych w zbiorniku napowietrzająco-magazynowym wody,

g)   oświetlenia terenu,

h) linii kablowych w terenie,

i)   ochrony przeciwpożarowej,

j)   ochrony przeciwprzepięciowej,

k) ochrony odgromowej.

3) Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a) dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)   wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c) demontaż istniejących instalacji w budynku SW,

d)   dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

e) wykonanie instalacji technologicznej w budynku SW wraz z montażem urządzeń i armatury,

f) wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

g)   wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

h) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie),

i)   dostawa i montaż zbiornika napowietrzająco - magazynującego wraz z wykonaniem orurowania oraz montażem armatury,

j)   wykonanie zewnętrznych rurociągów wody,

k) wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód przelewowych i spustowych ze zbiornika,

l)   rozruch stacji.

 

Zadanie nr 2

Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolonia Ossa

 

1) Zakres robót objętych branżą budowlaną obejmuje wykonanie m. in.:

a) fundamentów pod urządzenia wewnątrz budynku stacji,

b)   nowych posadzek,

c) remontu budynku w zakresie wykończeń,

d)   termomodernizacji budynku SUW,

e) wydzielenie nowych pomieszczeń w budynku SW,

f) wykonanie opaski wokół istniejącego budynku,

g)   wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych (żelbetowy monolityczny).

2) Zakres robót objętych branżą elektryczną obejmuje wykonanie m. in.:

a) wewnętrznej linii zasilającej WLZ od zestawu kablowo pomiarowego ZKP do projektowanej rozdzielnicy _RG_,

b)   rozdzielnicy _RG_ Stacji Uzdatniania Wody,

c) rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej układu technologicznego _SST_,

d)   instalacji elektrycznych potrzeb własnych w budynku SUW tj.:

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji siłowych,

e) instalacji elektrycznych zasilania i sterowania urządzeniami technicznymi układu technologicznego,

f) instalacji elektrycznych w obudowach studni głębinowych,

g)   instalacji elektrycznych w zbiornikach magazynowych wody i odstojniku popłuczyn,

h) oświetlenia terenu,

i)   linii kablowych w terenie,

j)   ochrony przeciwpożarowej,

k) ochrony przeciwprzepięciowej,

l)   ochrony odgromowej.

3) Zakres robót objętych branżą technologiczno - sanitarną wchodzi m. in.:

a) dostawa i montaż pomp głębinowych,

b)   wymiana armatury w istniejących studniach głębinowych,

c) demontaż istniejących urządzeń i instalacji w budynku SUW,

d)   dostawa i montaż aeratora inżektorowo - kaskadowego,

e) dostawa i montaż filtrów pionowych ciśnieniowych,

f) dostawa i montaż automatycznego zestawu pompowego,

g)   wykonanie instalacji technologicznej w budynku SUW wraz z montażem urządzeń i armatury,

h) wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, filtrów powietrza oraz armatury,

i)   wykonanie instalacji dozowania podchlorynu sodu wraz z montażem urządzeń i armatury,

j)   wykonanie podpór pod projektowane rurociągi,

k) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku SUW (wod-kan, wentylacja, ogrzewanie, osuszanie powietrza),

l)   wykonanie zewnętrznych rurociągów wody surowej i uzdatnionej,

m) wykonanie zewnętrznej kanalizacji wód popłucznych wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych,

n) wykonanie odstojnika wód popłucznych,

o)   wykonanie drenażu rozsączającego wód nadosadowych,

p)   rozruch stacji.

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawierają projekty budowlano - wykonawcze i przedmiary robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.26.20.00-1, 29.83.20.00-0, 28.83.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.33.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. 8, 18 siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji stacji uzdatniania wody i wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każda. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. 9, 14 siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, i posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie (każda z osób) w pełnieniu kierownika budowy / robót od daty uzyskania uprawnień i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt 10, 11, 14 siwz,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: - posiadanie środków własnych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1.000.000 PLN - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.000.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt.12, 13, 14, 15 siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów. 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: - zmiany terminów i płatności objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, - zmiany zakresu robót - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, - zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, - zmian przewidzianych zapisami umowy lub siwz. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, - wystąpienie zdarzeń losowych, - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 23. Cena formularza 50 zł. Na stronie internetowej BIP Gminy Odrzywół www.bip.odrzywol.akcessnet.net.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Województwa Mazowieckiego oraz wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 262 KB
Załączniki do SIWZ 107 KB
Przedmiary robót SUW Kłonna branża bdowlana MB
Przedmiary robót SUW Kłonna branża elektryczna MB
Przedmiary robót SUW Kłonna branża sanitarna MB
Przedmiary robót SUW Kolonia Ossa branża bdowlana MB
Przedmiary robót SUW Kolonia Ossa branża elektryczna MB
Przedmiary robót SUW Kolonia Ossa branża sanitarna MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 01 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 02 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 03 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 04 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 05 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 06 MB
SUW Kłonna tom I Projekt zagospodarowania Terenu 07 MB
SUW Kłonna tom II część Budowlano_Konstrukcyjna 01 MB
SUW Kłonna tom II część Budowlano_Konstrukcyjna 02 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 01 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 02 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 03 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 04 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 05 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 06 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 07 MB
SUW Kłonna tom III część Technologiczno_Sanitarna 08 MB
SUW Kłonna tom IV część Elektryczna 01 MB
SUW Kłonna tom IV część Elektryczna 03 MB
SUW Kłonna tom IV część Elektryczna 04 MB
SUW Kłonna tom IV część Elektryczna 05 MB
SUW Kłonna tom V Przebudowa układu zasiłania 01 MB
SUW Kłonna tom V Przebudowa układu zasiłania 02 MB
SUW Kłonna tom V Przebudowa układu zasiłania 03 615 KB
SUW Kłonna tom V Przebudowa układu zasiłania 04 MB
SUW Kłonna tom V Przebudowa układu zasiłania 05 MB
SUW Kłonna tom VI Operat Wodnoprawny 01 MB
SUW Kłonna tom VI Operat Wodnoprawny 02 MB
SUW Kłonna tom VI Operat Wodnoprawny 03 MB
SUW Kłonna tom VI Operat Wodnoprawny 04 MB
SUW Kłonna_Informacja BIOZ MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 03 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 04 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 05 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 06 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 07 MB
SUW Kolonia Ossa tom I Projekt zagospodarowania Terenu 08 MB
SUW Kolonia Ossa tom II część Budowlano_Konstrukcyjna 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom II część Budowlano_Konstrukcyjna 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom II część Budowlano_Konstrukcyjna 03 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 03 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 04 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 05 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 06 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 07 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 08 MB
SUW Kolonia Ossa tom III część Technologiczno_Sanitarna 09 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 03 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 04 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 05 MB
SUW Kolonia Ossa tom IV część Elektryczna 06 MB
SUW Kolonia Ossa tom V Przebudowa układu zasiłania 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom V Przebudowa układu zasiłania 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom V Przebudowa układu zasiłania 03 868 KB
SUW Kolonia Ossa tom V Przebudowa układu zasiłania 04 MB
SUW Kolonia Ossa tom V Przebudowa układu zasiłania 05 MB
SUW Kolonia Ossa tom VI Operat Wodnoprawny 01 MB
SUW Kolonia Ossa tom VI Operat Wodnoprawny 02 MB
SUW Kolonia Ossa tom VI Operat Wodnoprawny 03 MB
SUW Kolonia Ossa tom VI Operat Wodnoprawny 04 MB
SUW Kolonia Ossa tom VI Operat Wodnoprawny 05 MB
SUW Kolonia Ossa_Informacja BIOZ MB
SUW Kolonia Ossa_Informacja Dokumentacja Geotechniczna MB
Wyjaśnienie SIWZ nr 01 274 KB
STWiOR SUW Kłonna 01 MB
STWiOR SUW Kłonna 02 MB
STWiOR SUW Kłonna 03 MB
STWiOR SUW Kłonna 04 MB
STWiOR SUW Kłonna 05 MB
STWiOR SUW Kłonna 06 MB
STWiOR SUW Kłonna 07 MB
STWiOR SUW Kłonna 08 MB
STWiOR SUW Kłonna 09 MB
STWiOR SUW Kłonna 10 MB
STWiOR SUW Kłonna 11 MB
STWiOR SUW Kłonna 12 MB
STWiOR SUW Kłonna 13 MB
STWiOR SUW Kłonna 14 MB
STWiOR SUW Kłonna 15 MB
STWiOR SUW Kłonna 16 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 01 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 02 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 03 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 04 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 05 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 06 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 07 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 08 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 09 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 10 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 11 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 12 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 13 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 14 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 15 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 16 MB
STWiOR SUW Kolonia Ossa 17 MB
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 02 MB
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 536 KB
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianach 262 KB
Załączniki do SIWZ po zmianach 107 KB
artykuł nr 3

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odrzywół, dnia 24.09.2012 r.

IT – 3410/08/1/2012

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) – zwanej dalej ustawą.

 

 Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013”

Brak jest oświadczenia Zamawiającego czy Zamawiany węgiel będzie zużywany na cele, które korzystają z zwolnienia od podatku akcyzowego czy też ogrzewane będą budynki które nie mają prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego.

Brak tego oświadczenia nie pozwala zastosować niższej ceny dostaw bez podatku akcyzowego który to podatek wynosi 30,46zł netto od tony.

Proszę o odwrotną informację czy do ceny oferowanej doliczać podatek akcyzowy czy nie.

 

Odpowiedź

Na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626) Gmina Odrzywół, jako organ administracji publicznej jest zwolniony od akcyzy wyrobów węglowych.  Wykonawca składający ofertę nie musi do ceny ofertowej doliczać podatku akcyzowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ 140 KB
artykuł nr 4

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Numer ogłoszenia: 351146 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2012/2013 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w łącznej ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy 4 tys. litrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2). 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Aktualna Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 8, cena formularza 10 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53, sekretariat pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

  Wójt Gminy Odrzywół

 

  /-/ mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Numer ogłoszenia w BZP: 351028 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2012/2013, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Szczegółowe warunki dotyczące wadium znajdują się w rozdziale VII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2) Potwierdzenie wniesienia wadium. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 23, cena 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

  Wójt Gminy Odrzywół

 

/-/ mgr Marian Kmieciak