logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2013
1.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Numer ogłoszenia w BZP: 389368 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2013/2014 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 7 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 23 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-0, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2). 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Aktualna Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół , ul. Warszawska 53, pokój nr 8, cena formularza 10 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, 26 - 425 Odrzywół, ul. Warszawska 53, sekretariat pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                                             Wójt Gminy Odrzywół

                                             mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
133.000 KB
47.564 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 14:23

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 388900 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2013/2014, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Szczegółowe warunki dotyczące wadium znajdują się w rozdziale VII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2) Potwierdzenie wniesienia wadium. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 23, cena 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

                                             Wójt Gminy Odrzywół

                                              mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
135.000 KB
46.156 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 12:56

rejestr zmian publikacji »

3.

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół.
Numer ogłoszenia: 373000 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ceteń. Zadanie nr 2 Remont chodników przy ul. Ogrodowej w Odrzywole. Zadanie nr 3 Remont chodników przy Pl. Kilińskiego i ul. Tomaszowskiej w Odrzywole. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.33.40-4, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.51-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w pkt VIII siwz.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali trzy roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. A.1), i G.1) siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.3) siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. A.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 30 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                              mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
189.500 KB
4.549 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 13:54

rejestr zmian publikacji »

4.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 291708 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w OdrzywolePublicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 167 – liczba osób może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Szczegóły dotyczące wadium znajdują się w pkt VIII SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 4 wraz z dowodami od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 7. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością autobusów ( minimum dwa autobusy o ilości 55 miejsc każdy) zdolną do realizacji zadania.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: Przedstawi wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania na załączniku nr 5 wraz z oświadczeniami tych osób o posiadaniu wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych do oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu nie wynika z innych dokumentów. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt VIII ppkt 4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 20 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 


Załączniki: Rozmiar:
167.000 KB
2.313 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-24 10:27

rejestr zmian publikacji »

5.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół, dnia 19.07.2013 r.

Znak sprawy: IT-2710.05.2013

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

Pkt III ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Parametry techniczne drogi:

1)     Całkowita długość drogi: 0,859 km ;

2)     Szerokości jezdni: 5,00 m;

3)     Szerokość poboczy 0,75 m ;

4)     Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie  kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

5)     Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm;

6)     Skropienie mechanicznie nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową;

7)     Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;

8)     Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.;

9)     Wykonanie poboczy z pospółki z rozłożeniem mechanicznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

10)  Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu.

 

Szczegółowy zakres i  ilość robót zawierają projekt budowlano – wykonawczy i przedmiar robót.

 

Pkt VIII ust. 2  Wymagania dotyczące wadium

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 26 lipca 2013 r przed godz. 1100,.

 

 

Pkt X ust. 1) Opis sposobu przygotowania oferty

oferta  powinna  być  opakowana  nieprzejrzystą  kopertą  zewnętrzną  zaadresowaną  na  Zamawiającego,  z  napisem:  „Oferta na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe”, oraz  „Nie  otwierać  przed 26.07.2013 r., godz. 12:00”.

 

Pkt XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać do dnia: 2013-07-26 do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 -425 Odrzywół

Pokój nr 14 sekretariat

 

Pkt XI. Miejsce i termin otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-07-26 o godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 -425 Odrzywół

Pokój nr 17 – sala konferencyjna

 

Zamawiający zmienia w załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy,  w § 1 zapis dotyczący przedmiotu umowy w ppkt 2), który otrzymuje brzmienie:

2) Szerokości jezdni: 5,00 m;

Wszystkie zmiany dokonane w SIWZ zaznaczono kolorem pomarańczowym. SIWZ po modyfikacji w załączeniu na stronie Zamawiającego.

 

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 26.07.2013 r. do godz. 11:00 (art. 38 ust.6 PZP).

 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu.

 

 

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                                         mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-19 16:10

rejestr zmian publikacji »

6.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe.

Numer ogłoszenia: 148947 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259358 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., fax. 048 6716350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,859 km ; 2) Szerokości jezdni: 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 5) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm; 6) Skropienie mechanicznie nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową; 7) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm; 8) Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.; 9) Wykonanie poboczy z pospółki z rozłożeniem mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 10) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,859 km ; 2) Szerokości jezdni: 5,00 m; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 5) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm; 6) Skropienie mechanicznie nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową; 7) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm; 8) Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.; 9) Wykonanie poboczy z pospółki z rozłożeniem mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 10) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają projekt budowlano - wykonawczy i przedmiar robót..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 23.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: 26.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53, 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                                             mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-19 15:56

rejestr zmian publikacji »

7.

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół, dnia 19.07.2013 r.

IT – 2710.05.1.2013

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy:  IT – 2710.05.2013.

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie nr 1:

Pkt. III.1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz § 1 pkt.  Wzoru Umowy, zakłada wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m, natomiast załączony przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz rys. nr 4 „Przekroje normalne i konstrukcyjne”, zakładają wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m. Z racji tego, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, wskazanie docelowej szerokości jezdni drogi przewidzianej do modernizacji oraz ewentualne korekty w załączonej dokumentacji przetargowej.

 

Odpowiedź nr 1:

Dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia należy przyjąć szerokość jezdni z Projektu budowlano – wykonawczego oraz przedmiaru robót. Zamawiający wskazuję docelową szerokość jezdni przewidzianej do modernizacji zgodnie z w/w opracowaniami w ilości 5,00 m.

Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia w tym zakresie oraz przedłuży okres składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach wynikających z modyfikacji.

 

                                                      Z up. Wójta

                                                  SEKRETARZ GMINY

                                              mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-19 15:25

rejestr zmian publikacji »

8.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

Odrzywół, dnia 18.07.2013 r.

Znak sprawy: IT-2710.06.2013

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro., prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

Pkt III  Część VI zamówienia otrzymuje brzmienie:

Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki, obejmujące:

Liczba uczestników - 4 osób;      

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

Pkt XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać do dnia: 2013-07-29 do godz. 9:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 - 425 Odrzywół

Pokój nr 14 sekretariat

2.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3.Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-07-29 o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Odrzywole

Ul. Warszawska 53

26 - 425 Odrzywół

Pokój nr 17 – sala konferencyjna

Pkt X ust. 3 ppkt 2 Opis sposobu przygotowania oferty otrzymuje brzmienie:

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta - Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

nie otwierać przed dniem 29.07.2013 r., godz. 10.00.

oraz z dopiskiem które części zamówienia zawiera oferta.

Zamawiający zmienia w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy,

1)        Zapis w tabeli dotyczący części nr VI, który otrzymuje brzmienie:

Szkolenie zawodowe – kurs kosmetyczki

Wszystkie zmiany dokonane w SIWZ zaznaczono kolorem pomarańczowym. SIWZ po modyfikacji w załączeniu.

 

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 29.07.2013 r. do godz. 9:00 (art. 38 ust.6 PZP).

 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu w szczególności Części VI zamówienia.

 

 

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 17:50

rejestr zmian publikacji »

9.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

Odrzywół: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

Numer ogłoszenia w BZP: 283096 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263532 - 2013 data 05.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., fax. 048 6716350.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące: Liczba uczestników - 4 osób; Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku; Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych; Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km; W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół; CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki, obejmujące: Liczba uczestników - 4 osób; Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku; Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych; Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km; W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół; CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał I.
 • W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące: Liczba uczestników - 4 osób; Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku; Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych; Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km; W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół; CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 . 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki, obejmujące: Liczba uczestników - 4 osób; Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku; Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych; Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km; W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół; CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 . 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                                            mgr Genowefa Pogorzała


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 17:41

rejestr zmian publikacji »

10.

Wyjaśnienie treści SIWZ budowa boiska w Kłonnie

Odrzywół, dnia 16.07.2013 r.

IT – 2710.04.2013

  

Wyjaśnienie treści

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy:  IT – 2710.04.2013.

 

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje, miejsce składowania ziemi z korytowania czy też koszt jej składowania należy uwzględnić w ofercie?

 Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje miejsce składowania ziemi z korytowania. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa zostanie wskazane wyznaczone miejsce do składowania ziemi.

W związki z powyższym koszt jej składowania nie należy uwzględniać w ofercie.

  

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                                                  mgr Genowefa Pogorzała

 


Załączniki: Rozmiar:
225.291 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-16 11:25

rejestr zmian publikacji »

11.

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Odrzywół: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Numer ogłoszenia: 263532 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Część I zamówienia:

Warsztaty z doradcą zawodowym, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Warsztaty z psychologiem, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: 16 godz. zajęć odbędzie się podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez Zamawiającego dla uczestników Projektu oraz 16 godz. w Odrzywole lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, , wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część II zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 30.10.2013 roku;

Liczba godzin: 30 godz. teoretycznych i  30 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, badania lekarskie, koszty egzaminów, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część III zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs kucharza, obejmujące:

Liczba uczestników - 6 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.10.2013 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. w tym 70 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,  wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część IV zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część V zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera, obejmujące:

Liczba uczestników - 2 osoby;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część VI zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:

Liczba uczestników - 4 osób;      

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 40% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają Obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie dla osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone j.w. na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie szkolenia grupowego (min. 5 osób) zgodnie z przedmiotem zamówienia lub o tematyce porównywalnej do przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożony wykaz wykonanych usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 3 do siwz. A.4) Wykaz usług szkoleniowych - załączniki nr 5 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy zmiany te są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole, Ul. Warszawska 53, 26 - 425 Odrzywół, Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Nadzieja na lepsze jutro współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz Warsztaty z psychologiem..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Warsztaty z doradcą zawodowym, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;
 • Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;
 • Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 •  
 • Warsztaty z psychologiem, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;
 • Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;
 • Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;
 • Miejsce szkolenia: 16 godz. zajęć odbędzie się podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez Zamawiającego dla uczestników Projektu oraz 16 godz. w Odrzywole lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, , wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 10 osób;
 • Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 30.10.2013 roku;
 • Liczba godzin: 30 godz. teoretycznych i  30 godz. praktycznych;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, badania lekarskie, koszty egzaminów, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Szkolenie zawodowe - kurs kucharza, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 6 osób;
 • Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.10.2013 roku;
 • Liczba godzin: łącznie 100 godz. w tym 70 godz. praktycznych;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,  wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 10 osób;
 • Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;
 • Liczba godzin: łącznie 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 2 osoby;
 • Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;
 • Liczba godzin: łącznie 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:
 • Liczba uczestników - 4 osób;   
 • Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;
 • Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;
 • Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;
 • W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;
 • CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                               mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 17:53

rejestr zmian publikacji »

12.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe.
Numer ogłoszenia w BZP: 259358 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Parametry techniczne drogi: 1) Całkowita długość drogi: 0,859 km ; 2) Szerokości jezdni: 5,50 ; 3) Szerokość poboczy 0,75 m ; 4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 5) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm; 6) Skropienie mechanicznie nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową; 7) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm; 8) Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.; 9) Wykonanie poboczy z pospółki z rozłożeniem mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 10) Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w pkt VIII siwz.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI, pkt. B.4), B.7) siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu, tj. wykonali trzy roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.1), C.2) i G.1) siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, pojazdów i wyposażenia technicznego (jednostek sprzętowych): - w asortymencie i ilościach koniecznych do wykonania zamówienia, a wynikających z technologii robót; - gwarantującego terminowe i jakościowe dobre wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. A.1), i G.1) siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg oraz należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. C.2) i C.3) siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi spełnić następujące warunki: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000 PLN Ocena spełnienia warunków na podstawie dostarczonych dokumentów opisanych w Rozdziale VI pkt. D.1) siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pozostałyby załącznikami wymaganymi w Rozdziale VI SIWZ. A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2 do SIWZ. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 p.z.p. - załączniki nr 9 do siwz. A.4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, - siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania ,np. gradobicie, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim. c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, d) rezygnacja Zamawiającego z wykonania niektórych elementów robót. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, b) zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, c) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. d) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji przez producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywoł, pokój nr 23, za opłatą w wysokości 30 zł + ewentualne koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Odrzywole Ul. Warszawska 53 26 -425 Odrzywół Pokój nr 14 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie będzie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                             mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-19 16:12

rejestr zmian publikacji »

13.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 258074 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25,0m x 45,0m, w tym płyta boiska 24,0m x 44,0 m w miejscowości Kłonna; 2) Ogrodzenie boiska; 3) Wykonanie chodników; 4) Zagospodarowanie terenu zieleni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.21.22.21-1, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w rozdziale 9 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 250 000,00 złotych brutto (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z robót budowlanych;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą udokumentować dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: o konstrukcyjno-budowlanej, - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami; c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą udokumentować, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 250 000 złotych (słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. b) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. c) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy równie_ spółki cywilnej); 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy; 4. Dowód wniesienia wadium na warunkach określonych w rozdziale 9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 23. Cena formularza 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 14 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                       mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-16 11:27

rejestr zmian publikacji »

14.

Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I.

Odrzywół: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I
Numer ogłoszenia: 248936 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół , ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzywol.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu: a) istniejących konstrukcji nośnych - wysięgniki, mocowania, haki, b) istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń - przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, c) wymiana istniejących punktów świetlnych - oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia w ilości 88 szt. Zakres prac dla poszczególnych miejscowości w Gminie Odrzywół zawiera dokumentacja programowa będąca załącznikiem do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 2 § 9 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwie roboty [ dwie niezależne umowy ] w zakresie sieci elektrycznych na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli poszczególne roboty wykonane były na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto każda. Na dowód tego przedłoży Wykaz robót wraz z dokumentami poświadczającymi na każdą umieszczoną w nim robotę budowlaną, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponują odpowiednim sprzętem budowlanym tj.: - min. 2 szt. samochodowych podnośników montażowych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w wymaganym zamówieniem zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Oferty.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponują, co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca przedłoży Wykaz przewidzianych do realizacji kierowników budowy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Oferty; 2. Dysponują co najmniej 5 /pięcioma/ osobami przeznaczonymi do wykonywania robót budowlanych. Wykonawca przedłoży wykaz, przewidzianych do realizacji osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do Oferty wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) posiadają opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. c) posiadają w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Potwierdzenie złożenia wadium. 3. Kosztorys ofertowy - zgodnie z załączonym przedmiarem, według załączonego wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) W zakresie terminów (możliwość przerwania robót a więc i realizacji umowy): a) na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (technologiczna niemożność), b) w następstwie postępowań administracyjnych, w tym wydłużonych (wykraczających poza terminy określone w KPA) procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia - udokumentowanych, c) możliwość wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, d) w przypadku wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, hydrologicznymi, archeologicznymi, wodnymi itd. w szczególności w sytuacji wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w otrzymanej dokumentacji, e) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2) W zakresie wartości zamówienia: a) ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia; b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych, c) w przypadku konieczności usunięcia błędów w dokumentacji, wprowadzenia zmian w dokumentacji. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Odrzywole 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 pokój nr 23. Cena formularza 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pokój nr 14 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja pn.: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I , będzie współfinasowana przy udziale WFOŚiGW.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Kierownik Zamawiającego

 Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                   mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 14:32

rejestr zmian publikacji »

15.

Ogłoszenie dodatkowych informacji -- sprostowanie - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Dz. U./S  S91

11/05/2013   

153802-2013-PL

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Odrzywół: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2013/S 091-153802

Ogłoszenie dodatkowych informacji – sprostowanie

Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, Osoba do kontaktów: Marek Matuszczak, Odrzywół26-425, POLSKA. Tel.: +48 486716057. Faks: +48 486716057-30. E-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.4.2013, 2013/S 70-116614)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90000000, 90500000, 90510000, 90514000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Usługi związane z odpadami

Usuwanie i obróbka odpadów

Usługi recyklingu odpadów

Usługi wywozu odpadów

Usługi transportu odpadów

Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Usługi gospodarki odpadami

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.:

a) samochód specjalny przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - co najmniej 2 szt.,

b) samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. – co najmniej 2 szt.,

c) samochód specjalny z HDS przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach - co najmniej 2 szt.

d) samochód specjalny służący jako mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych - co najmniej 1 szt.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj .wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej 200 Mg. Dowodem potwierdzającym mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.:

a) samochód specjalny przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - co najmniej 2 szt.,

b) samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. – co najmniej 2 szt.,

d) samochód specjalny służący jako mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych - co najmniej 1 szt.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj .wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej 200 Mg. Dowodem potwierdzającym mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

kierownik zamawiającego

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                              mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
761.786 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-13 09:48

rejestr zmian publikacji »

16.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Odrzywół, dnia 09.05.2013 r.

Znak sprawy: IT-2710.02.2013

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy:  IT – 2710.02.2013. – zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Pkt 1.14.  otrzymuje brzmienie:

Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Pkt 1,26. lit. a).  otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania uprawnionym komórkom organizacyjnym (odpowiedzialnym za nadzór nad ochroną środowiska) poszczególnych Urzędów Gmin, będących stronami porozumienia sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierających informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów poszczególnych frakcji.

Pkt 4 ust. 3.  otrzymuje brzmienie:

W Formularzu cenowym należy podać cenę za 1 Mg odpadów według rozpisanych rodzajów odpadów.

Pkt 4 ust. 10.  otrzymuje brzmienie:

Rozliczenia za wykonanie usługi będą rozliczane za faktycznie wykonane w okresie miesiąca opróżnienia/odbiory pojemników danego typu z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowej podanej za 1 Mg danych odpadów.

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy pkt 2.  otrzymuje brzmienie:

2.    Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ w oparciu o dane udostępnione przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz zgodnie z poniższym Formularzem cenowym:

Lp.

JM

Rodzaj  odpadu

Cena brutto za jm.

1

1 Mg

Odpady niesegregowane

 

2

1 Mg

Odpady segregowane - bioodpady

 

3

1 Mg

Odpady segregowane – papier i tektura

 

4

1 Mg

Odpady segregowane - szkło

 

5

1 Mg

Odpady segregowane – tworzywa sztuczne

 

6

1 Mg

Odpady segregowane - popiół

 

7

1 Mg

Odpady wielkogabarytowe

 

8

1 Mg

Gruz budowlany i rozbiórkowy

 

9

1 Mg

Elektro śmieci

 

10

1 Mg

Opony

 

11

1 Mg

Leki

 

 

Lp.

Gmina

Ilość pkt. odbioru

Cena brutto za 1 uok świadczenia usług

Cena brutto za cały okres świadczenia usług

(kol. 4 x18 uok*)

1

2

3

4

5

1

Odrzywół

1044

 

 

2

Potworów

1003

 

 

3

Klwów

1106

 

 

4

Gielniów

1341

 

 

5

Rusinów

1330

 

 

Razem

 

 

*         uok – zdefiniowany w Dziale IV SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 5 ust. 5  otrzymuje brzmienie:

W okresie trwania umowy przewiduje maksymalnie 3 razy (raz na rok – przy czym pierwsza w 2014 roku) waloryzację/zmianę cen jednostkowych za 1Mg odpadów danego rodzaju w oparciu o dane opublikowana przez GUS dotyczące zmian cen towarów i usług w odniesieniu do roku poprzedzającego publikację. Waloryzacja ta nie będzie wyższa niż wynikająca z treści komunikatu GUS.

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA   UMOWY § 3 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki do dnia 28 czerwca 2013 r. Wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących poszczególne gospodarstwa domowe dostosowuje Wykonawca. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej dwukrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7:00-20:00.

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Zamawiający usuwa poprzez wykreślenie w § 3 ust. 6.

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY § 4 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

Zamawiający przekaże Wykonawcy pierwszy wykaz nieruchomości z których odbierane będą odpady w terminie 3 tygodni od przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. W pozostałych przypadkach wykazy nieruchomości przekazywane będą w  siedzibie Zamawiającego w terminie 2 tygodni przed końcem miesiąca poprzedzającego odbiór. W wykazie Zamawiający poda informacje o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Do pkt 1.24.  dodano zapis:

Na zgłoszenie telefoniczne Wykonawca w terminie 3 dni dokona odbioru zapełnionych pojemników na przeterminowane leki w aptekach i baterii w punktach użyteczności publicznej.

Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY do § 5 dodaje się ust. 7 który  otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dopuszcza podwyższanie lub obniżenie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmian stawek na RIPOK w oparciu średniomiesięczną ilość odebranych odpadów poprzedzających zmianę cen na RIPOK

W Pkt 2 SIWZ w zakresie wymogu dotyczącego potencjału technicznego ppkt z lit. c) zostaje usunięty wymóg dotyczący posiadania co najmniej 2 szt. samochód specjalny z HDS przystosowanych do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach.

 

Wszystkie zmiany dokonane w SIWZ zaznaczono kolorem niebieskim. Poprawiona SIWZ w załączeniu.

 

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art.38 ust.6 PZP).

 

 

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje dokonane w wyniku ich udzielenia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

        Wójt Gminy Odrzywół

      /-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 08:39

rejestr zmian publikacji »

17.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Treść Sprostowania ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w załączonym pliku.


Załączniki: Rozmiar:
1.392 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 14:48

rejestr zmian publikacji »

18.

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Odrzywół, 09.05.2013r.

IT?2710.02.2013

 

 

Wykonawcy, zainteresowani udziałem

w przetargu nieograniczonym

nr sprawy   IT 2710.02.2013

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy" (nr sprawy: IT 2710.02.2013)

 

Urząd Gminy Odrzywół w Odrzywole działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w terminach przewidzianych przepisami wyżej wymienionej ustawy Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

 WSZYSTKIE PYTANIA I ODPOWIEDZI PODANE SĄ W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 13:24

rejestr zmian publikacji »

19.

Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Odrzywół, dnia 19.04.2013 r.

IT – 2710.02.1.2013

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy:  IT – 2710.02.2013.

  

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 Pytanie:

Czy wymagane będzie posiadanie „Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” osobno dla poszczególnych gmin, czy wystarczy tylko posiadanie takiego wpisu dla Gminy Odrzywół?

 Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od wykonawców posiadania „Wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” osobno dla poszczególnych gmin.

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 2 Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w ppkt a) Zamawiający wyraźnie wskazał, że Wykonawca musi posiadać: aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójtów Gmin objętych postępowaniem (wszystkich 5) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zamawiający zawarł taki warunek odwołując się do przepisów dotyczących wymogów świadczenia tego rodzaju działalności m. in. wymogu świadczenia tego rodzaju usług na terenie danej gminy.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
331.402 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-19 11:06

rejestr zmian publikacji »

20.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.

Dz.U./S   S70

10/04/2013      

116614-2013-PL

 

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

PL-Odrzywół: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2013/S 070-116614

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
Osoba do kontaktów: Marek Matuszczak
26-425 Odrzywół
POLSKA
Tel.: +48 486716057
E-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu
Faks: +48 486716057-30

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.odrzywol.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne

Kod NUTS PL128

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez okres 36 miesięcy polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach następujących Gmin: Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów i Potworów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90510000, 90514000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 174 195,71 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 30.6.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

ZAMAWIAJĄCY żąda wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 PLN / słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały zawarte w §5 i §6 istotnych postanowień umowy, będących załacznikiem nr 6 do SIWZ.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójtów Gmin objętych postępowaniem (wszystkich 5) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych,
c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 200 1lr. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 500 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj.:
a) samochód specjalny przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - co najmniej 2 szt.,
b) samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. – co najmniej 2 szt.,
c) samochód specjalny z HDS przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach - co najmniej 2 szt.
d) samochód specjalny służący jako mobilny punkt selektywnej zbiórki niebezpiecznych odpadów komunalnych - co najmniej 1 szt.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj .wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej 200 Mg. Dowodem potwierdzającym mogą być między innymi kopie kart przekazania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IT-2710.02.2013

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.5.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 16.5.2013 - 10:30

Miejscowość:

Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sala nr 17

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Czynność otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax, poczta elektroniczna).
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

5.4.2013

                         Wójt Gminy Odrzywół

                           mgr Marian Kmieciak

     (kierownik jednostki zamawiającej )

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 15:01

rejestr zmian publikacji »

21.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole

Odrzywół, dnia 21.02.2013 r.

Znak sprawy: IT-2710.01.2013

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) –zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, 6 ustawy Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Rozdział 4 ust. 1 pkt 1 ppkt c.2. otrzymuje brzmienie:

c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

Do Rozdziału 6 ust. 1 dodano literę d) która otrzymuje brzmienie:

Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w  którym rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

8 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM

 

1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

 

2.Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie pokrycia boiska przepuszczalną nawierzchnią poliuretanową, dwuwarstwową, kolorystyka zgodnie z projektem technicznym

Jest to przepuszczalna nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm -wersja podstawowa.

Nawierzchnię poliuretanową otrzymuje się dwuetapowo. Warstwę spodnią (nośną) stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym Tak przygotowany dywan gumowy  następnie jest zamykany  za pomocą wysokoplastycznej szpachli poliuretanowej, na którą nanosi się tworzywo poliuretanowe następnie zasypuje granulatem.   Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy utyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2mm.  Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

 

Jako warstwę wykończeniową boiska przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach:

Grubość całkowita: 13mm

Przepuszczalność dla wody: Tak

Konstrukcja nawierzchni:

baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 mm;

strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2mm.

Parametry zgodne z atestami. Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni przepuszczalnej należy bezwzględnie uzyskać odbiór podbudowy z kruszywa przez inspektora nadzoru. Podstawą odbioru będzie prawidłowość wyprofilowania nawierzchni potwierdzona pomiarami geodezyjnymi opartymi na siatce kwadratów o wym max 5x5m oraz pomiary stopnia zagęszczenia i nośności podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł, 2 m, nie powinny być większe niż 2 mm .

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć ) .

Warunki   niezbędne  do  prawidłowej  instalacji  nawierzchni

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

1.Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , i powinna wynosić min. 13 mm

2.Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

3.Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwa, elastyczną.

4.Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

5.Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej.

6.Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających  późniejsze użytkowanie

7.  Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp).

Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych;

1.  Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych.

2.  Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, Większość producentów systemów opiera się na tej normie. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata Techniczna 1T6 , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

3.  Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi się do technologii opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni.

4.  W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4. wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr. 3, wiersz 7.

5.  Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami w

Zależność ta przedstawia się następująco;

 

Lp.

Odległość     pomiędzy mierzonymi punktami w mb

Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm

1

0,1

2

2

1,0

3

3

4,0

8

4

10,0

15

5

15,0

20

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1m2(jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej

Odbiór  robót

Odbiór robót obejmuje wykonanie :

-dwuwarstwowej nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

Certyfikat IAAF - na produkt

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodności

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

UWAGI

-Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania,

 

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót,  o następujące prace:

 

w załączeniu uzupełnienie przedmiaru.

 

Zamawiający zmienia w załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór oferty,

1)        ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia: 31.10.2014 r.

2)        ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy 60 miesięcy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

Wszystkie zmiany dokonane w SIWZ zaznaczono kolorem pomarańczowym. Poprawiona SIWZ w załączeniu.

 

W związku z dokonaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust.6 PZP).

 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu.

           Wójt Gminy Odrzywół

          /-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-21 13:57

rejestr zmian publikacji »

22.

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole

Odrzywół, dnia 21.02.2013 r.

IT – 2710.01.2013

 

Wyjaśnienie treści

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą.

Znak sprawy:  IT – 2710.01.2013.

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1 

 

Zwracany się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym była przepuszcza czy nie. Dokumentacja projektowa zawiera wiele sprzeczności w tym zakresie. Zamawiający opisuje technologie wykonania nawierzchni jako nawierzchnie nieprzepuszczalną typu natrysk. (ze szpachlą zamykającą pory) natomiast określając właściwości  nawierzchni określa ją jako przepuszczalną.

 

Odpowiedź 1 

 

Zamawiający wymaga, by nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym była przepuszcza.

W materiałach Instytutu Techniki Budowlanej dotyczących nawierzchni boisk sportowych z tworzyw sztucznych, nawierzchnie poliuretanowe podzielone są na trzy rodzaje:

pełny EPDM, typu sandwich, typu natrysk.

Każda z tych nawierzchni może być przepuszczalna i nieprzepuszczalna dla wody,
a nawierzchnia typu "natrysk" określona jest jako "zazwyczaj przepuszczalna dla wody"

(str. 48. Techniczne aspekty budowy kompleksów sportowych ”Moje Boisko-Orlik 2012”

Dorota PIĘTKA, Jacek POPCZYK, Renata ZAMOROWSKA Instytut Techniki Budowlanej)

Zamawiający uważa, że nie ma tu problemu, aby spełnić wymaganie przepuszczalności dla wody.

 

Pytanie 2 

 

Informuję, iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli  zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej ITB konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu , którego parametry przedstawia Zamawiający.

Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.

Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych – wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu natrysk, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartość parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami.

Parametry podawane w dokumentacji ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB.  Uzyskanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne z dopuszczeniem go do użycia.

Zamawiający stawia się w pozycji jednostki kompetentnej do decydowania, które parametry (wg dokumentacji technicznej ITB) i jakie ich wartości są odpowiednie, nie mając do tego żadnych uprawnień, a jednocześnie podważając kompetencje podmiotu merytorycznie właściwego do przeprowadzania tego typu ocen i dopuszczania na rynek wyrobów budowlanych. Odrzuca bowiem produkty, które zostały dopuszczone przez ITB.

Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne p