główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 03.10.2012 r.

IT-2710.10. 2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2013/2014  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie”

 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.10.2013  

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

  Liczba złożonych ofert: 1;  

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

  W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

  Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

      Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Cena brutto 1 litra oleju

 

Wartość zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,51

80 626,50

300

    Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z up. Wójta

  SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

 

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014

Odrzywół, dn. 03.10.2013 r.

IT – 2710.09.2013


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014”

 

   

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.09.2013  

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

Liczba złożonych ofert: 1 oferta

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

  

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 1

 

 

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

 

 

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

1

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

26 – 811 Wyśmierzyce

ul. Mickiewicza 9

748,00

142 120,00

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

  Z up. Wójta

  SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

 

artykuł nr 3

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 02.10.2013 r.

IT-2710.08.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.08.2013  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez: P.H.U. DRÓG – BUD Bożena Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 154

225,27

225,27

2

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „ELBUD”

Elżbieta Łagowska

ul. Bieszczadzka 17 lok. 1

26-600 Radom

273,27

273,27

3

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

281,52

281,52

4

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

264,99

264,99

5

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożena Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

300

300

6

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

271,68

271,68

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

 

Z up. Wójta

  SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

artykuł nr 4

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

Odrzywół, dn. 12.08.2013 r.

IT – 2710.07.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710/.07.2013

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2  

Liczba odrzuconych ofert: 0  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 57,40 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 40/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

245,57

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: ?Nadzieja na lepsze jutro

 

IT – 2710.06.2013

Odrzywół, dn. 09.08.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.:Nadzieja na lepsze jutro”.

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710.06.2013  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7; zawierających jedną lub kilka części zamówienia.

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące Oferty:

 

Część I zamówienia: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

Wykonawca: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło.

 

Część II zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.

 

Część III zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom.

 

Część IV zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

Wykonawca: Ośrodek Kursów O.K. Edmund Kwidziński ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo.

 

Część V zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

Wykonawca: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło.

 

Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom.

 

Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części której oferta dotyczy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Cena brutto oferty

Część I zamówienia: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

I

300

6 540,52

3

Centrum Doradztwa i Edukacji

ul. Traugutta 16A/75

25-520 Kielce

I

214,41

9 152,00

4

Wielkopolska Akademia

Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

I

199,60

9 830,40

Część II zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

II

294,96

15 500,00

6

Ośrodek Szkolenia Motorowego

ul. Targowa 23

26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

II

261,27

17 500,00

7

Firma Prywatna ”LUZ”

Irena Kwiecień

ul. Legionów Polskich 4A/17

26-400 Przysucha

II

300

15 240,00

Część III zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

III

169,83

15 369,13

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

III

300

8 700,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

III

220,81

11 820,00

Część IV zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

IV

246,96

11 370,26

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

IV

224,64

12 500,00

4

Wielkopolska Akademia

Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

IV

189,12

14 848,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

IV

300

9 360,00

Część V zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

V

300

2 367,86

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

V

215,25

3 300,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

V

127,77

 5 560,00

Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

VI

171,06

8 418,26

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

VI

300

4 800,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

VI

166,68

8 640,00

 

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały odrzucone następujące oferty:

1) oferta nr 4, w  części nr VI, złożona przez:  Wielkopolską Akademię  Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp – tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną przez Zamawiającego w dniu 18.07.2013 r.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny  sposób.

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak