logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2013
1.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 417120 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389368 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2013/2014 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 7 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 23 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-0, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 80626,50

·         Oferta z najniższą ceną: 80626,50 / Oferta z najwyższą ceną: 80626,50

·         Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 14:05

rejestr zmian publikacji »

2.

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół.
Numer ogłoszenia: 417090 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373000 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ceteń. Zadanie nr 2 Remont chodników przy ul. Ogrodowej w Odrzywole. Zadanie nr 3 Remont chodników przy Pl. Kilińskiego i ul. Tomaszowskiej w Odrzywole. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.33.40-4, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. DRÓG - BUD Bożenna Jakubczyk, ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261583,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 244227,05
 • Oferta z najniższą ceną: 244227,05 / Oferta z najwyższą ceną: 325236,42
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                               mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 13:57

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 417002 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388900 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2013/2014, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. SUKCES Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 142120,00

·         Oferta z najniższą ceną: 142120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142120,00

·         Waluta: PLN.

·         Cena brutto za 1 tonę: 748,00 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 13:46

rejestr zmian publikacji »

4.

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Odrzywół: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Numer ogłoszenia: 339556 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263532 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Część I zamówienia:

Warsztaty z doradcą zawodowym, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Warsztaty z psychologiem, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: 16 godz. zajęć odbędzie się podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez Zamawiającego dla uczestników Projektu oraz 16 godz. w Odrzywole lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, , wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część II zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 30.10.2013 roku;

Liczba godzin: 30 godz. teoretycznych i  30 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, badania lekarskie, koszty egzaminów, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część III zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs kucharza, obejmujące:

Liczba uczestników - 6 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.10.2013 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. w tym 70 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,  wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część IV zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część V zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera, obejmujące:

Liczba uczestników - 2 osoby;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część VI zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki, obejmujące:

Liczba uczestników - 4 osób;      

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Nadzieja na lepsze jutro współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6540,52
 • Oferta z najniższą ceną: 6540,52 / Oferta z najwyższą ceną: 9830,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Prywatna LUZ Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15240,00
 • Oferta z najniższą ceną: 15240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17500,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski, ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 8700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15369,13
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kursów O.K. Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9360,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14848,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2367,86
 • Oferta z najniższą ceną: 2367,86 / Oferta z najwyższą ceną: 5560,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski, ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16060,80
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-22 14:05

rejestr zmian publikacji »

5.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 337454 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291708 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w OdrzywolePublicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 167 – liczba osób może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108240,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 95858,00

·         Oferta z najniższą ceną: 95858,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115230,00

·         Waluta: PLN.

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej )  57,40 zł słownie: pięćdziesiąt siedem 40/100 złotych.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 13:48

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół

Odrzywół: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Numer ogłoszenia w BZP: 327198 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258074 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25,0m x 45,0m, w tym płyta boiska 24,0m x 44,0 m w miejscowości Kłonna; 2) Ogrodzenie boiska; 3) Wykonanie chodników; 4) Zagospodarowanie terenu zieleni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.21.22.21-1, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P H-U KASMAR, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260261,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 293000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 293000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 397843,02
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-13 13:02

rejestr zmian publikacji »

7.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe.
Numer ogłoszenia: 325634 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259358 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Parametry techniczne drogi:

1)     Całkowita długość drogi: 0,859 km ;

2)     Szerokości jezdni: 5,00 m;

3)     Szerokość poboczy 0,75 m ;

4)     Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie  kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

5)     Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm;

6)     Skropienie mechanicznie nawierzchni nieulepszonych emulsją asfaltową;

7)     Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm;

8)     Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.;

9)     Wykonanie poboczy z pospółki z rozłożeniem mechanicznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

10)  Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208235,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 212875,67
 • Oferta z najniższą ceną: 212875,67 / Oferta z najwyższą ceną: 258316,33
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                             mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 15:11

rejestr zmian publikacji »

8.

Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I.

Odrzywół: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I.
Numer ogłoszenia w BZP: 302160 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248936 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu: a) istniejących konstrukcji nośnych - wysięgniki, mocowania, haki, b) istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń - przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, c) wymiana istniejących punktów świetlnych - oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia w ilości 88 szt. Zakres prac dla poszczególnych miejscowości w Gminie Odrzywół zawiera dokumentacja programowa będąca załącznikiem do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114326,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 57751,16
 • Oferta z najniższą ceną: 57751,16 / Oferta z najwyższą ceną: 99448,26
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 10:13

rejestr zmian publikacji »

9.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

 

 

Dz.U./S S113

13/06/2013  

193430-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na

usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

PL-Odrzywół: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2013/S 113-193430

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)       Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53
Osoba do kontaktów: Marek Matuszczak
26-425 Odrzywół
POLSKA
Tel.: +48 486716057
E-mail:
mmatuszczak@odrzywol.eu
Faks: +48 486716057-30

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.odrzywol.eu

I.2)       Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)       Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)       Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)       Opis

II.1.1)    Nazwa nadana zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów – przez okres 36 miesięcy.

II.1.2)    Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów.
Kod NUTS

II.1.3)    Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)    Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez okres 36 miesięcy polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach następujących Gmin: Odrzywół, Klwów, Rusinów, Gielniów i Potworów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.5)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90510000, 90514000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000

II.1.6)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)       Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)    Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 2 929 006,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)     Rodzaj procedury

IV.1.1)  Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2)     Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)  Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)     Informacje administracyjne

IV.3.1)  Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IT-2710.02.2013.

IV.3.2)  Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2013/S 70-116614 z dnia 10.4.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 

Część nr: 1 - Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów – przez okres 36 miesięcy

V.1)      Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.5.2013

V.2)      Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3)      Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
POLSKA
E-mail:
sekretariat@pgkimprzysucha.pl
Tel.: +48 486752294
Adres internetowy:
www.pgkimprzysucha.pl
Faks: +48 486752294

V.4)      Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 174 195,71 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 929 006,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 3

V.5)      Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)     Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)     Informacje dodatkowe:

VI.3)     Procedury odwoławcze

VI.3.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)  Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax, poczta elektroniczna).
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.3.3)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.6.2013

 

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                  mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.322 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 14:45

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole

Odrzywół: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem                        i infrastrukturą w Odrzywole
Numer ogłoszenia w BZP: 120942 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013

  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA                       - Roboty budowlane

 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59156 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1.    Budowę boiska wielofunkcyjnego z wyrysowanymi liniami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej;

2.  Budynek zaplecza;

3.  Budowę piłkochwytów;

4.  Drenaż ze studniami chłonnymi;

5.  Mur oporowy z ogrodzeniem działki;

6.  Ogrodzenie ujęcia wody;

7.  Utwardzenie terenu;

8.  Naprawa studzienek ochronnych przy oknach piwnicznych istniejącego budynku szkoły;

9.  Urządzenie terenów zielonych;

10. Oświetlenie boiska;

11. Instalacje elektryczne części zaplecza socjalnego boiska;

12.  Drenaż boiska sportowego i przyległego terenu;

13. Instalacja c.o. w utworzonym pomieszczeniu zaplecza.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.27.00-8, 45.31.60.00-5, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do Projektu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 715713,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 537826,48
 • Oferta z najniższą ceną: 537826,48 / Oferta z najwyższą ceną: 724105,74
 • Waluta: PLN.

 

                            Wójt Gminy Odrzywół

                            /-/ mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-27 10:38

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj