główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 417120 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389368 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2013/2014 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 7 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 23 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-0, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 80626,50

· Oferta z najniższą ceną: 80626,50 / Oferta z najwyższą ceną: 80626,50

· Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół.
Numer ogłoszenia: 417090 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373000 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ceteń. Zadanie nr 2 Remont chodników przy ul. Ogrodowej w Odrzywole. Zadanie nr 3 Remont chodników przy Pl. Kilińskiego i ul. Tomaszowskiej w Odrzywole. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.33.40-4, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. DRÓG - BUD Bożenna Jakubczyk, ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261583,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 244227,05
 • Oferta z najniższą ceną: 244227,05 / Oferta z najwyższą ceną: 325236,42
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 417002 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388900 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2013/2014, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. SUKCES Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 142120,00

· Oferta z najniższą ceną: 142120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142120,00

· Waluta: PLN.

· Cena brutto za 1 tonę: 748,00 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.

obrazek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Odrzywół: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Numer ogłoszenia: 339556 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263532 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Część I zamówienia:

Warsztaty z doradcą zawodowym, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Warsztaty z psychologiem, obejmujące:

Liczba uczestników - 32 osoby; 16 osób w 2013 roku oraz 16 osób w 2014 roku;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.08.2013 roku oraz od 01.02.2014 roku do 31.03.2014 roku;

Liczba godz. 16 w 2013 roku oraz 16 w 2014 roku;

Miejsce szkolenia: 16 godz. zajęć odbędzie się podczas wyjazdu integracyjnego zorganizowanego przez Zamawiającego dla uczestników Projektu oraz 16 godz. w Odrzywole lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, , wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część II zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 30.10.2013 roku;

Liczba godzin: 30 godz. teoretycznych i  30 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, badania lekarskie, koszty egzaminów, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część III zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs kucharza, obejmujące:

Liczba uczestników - 6 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.08.2013 roku do 31.10.2013 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. w tym 70 godz. praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia teoretycznego składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,  wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część IV zamówienia:

 

Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obejmujące:

Liczba uczestników - 10 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część V zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera, obejmujące:

Liczba uczestników - 2 osoby;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

 

Część VI zamówienia:

Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki, obejmujące:

Liczba uczestników - 4 osób;

Zakładany okres realizacji od 01.02.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Liczba godzin: łącznie 120 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych;

Miejsce szkolenia: Odrzywół lub w odległości nie większej niż 20 km;

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, badania lekarskie, wykonawca na własny koszt zapewni uczestnikom ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia składający się z drugiego dania, susz konferencyjny (ciasteczka, paluszki itp.) oraz napoje: kawę, herbatę, wodę mineralną,, wykonawca na własny koszt zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia zajęć; ewentualne koszty dojazdu uczestników w przypadku, gdy zajęcia odbywały się będą poza miejscowością Odrzywół;

CPV-80000000-4, 80500000-9, 80530000-8 .

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Nadzieja na lepsze jutro współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6540,52
 • Oferta z najniższą ceną: 6540,52 / Oferta z najwyższą ceną: 9830,40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Prywatna LUZ Irena Kwiecień, ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15240,00
 • Oferta z najniższą ceną: 15240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17500,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3  

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski, ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8700,00
 • Oferta z najniższą ceną: 8700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15369,13
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4  

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kursów O.K. Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9360,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14848,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5  

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2367,86
 • Oferta z najniższą ceną: 2367,86 / Oferta z najwyższą ceną: 5560,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6  

Nazwa: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski, ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16060,80
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Numer ogłoszenia w BZP: 337454 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291708 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2. Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4. Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 167 – liczba osób może ulec zmianie.

5. Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9. Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108240,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 95858,00

· Oferta z najniższą ceną: 95858,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115230,00

· Waluta: PLN.

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej )  57,40 zł słownie: pięćdziesiąt siedem 40/100 złotych.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak