logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2013
1.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostało opublikowanie tutaj


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-22 09:23

rejestr zmian publikacji »

2.

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

– projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
 
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywół
Nr tel.48/6716057
Email: info@odrzywol.ug.gov.pl
 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę do placówek i rozładunek pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego oraz jego załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi systemu oświaty i kształcenia.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w zakresie:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
  • ­ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, artystycznych , języka angielskiego i informatyki.
 4. Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Załącznik nr 2
 5. Wykonawca doposaży 2 placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Gminy Odrzywół, dla których jest ona organem prowadzącym:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole, (26-425 Odrzywół , ul. Warszawska 51)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach. (26-425 Odrzywół , Myślakowice 1)
 6. Wszystkie elementy składające się na doposażenie bazy dydaktycznej należy dostarczyć do wymienionych w pkt 5 dwóch placówek.
 7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem zakupywanych pomocy dydaktycznych do poszczególnych placówek (dostawy, przesyłki, transportu).
 8. Zamawiający informuje, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zapozna się z wytycznymi programowymi oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.
 10. Do oferty należy załączyć:
  • Formularz oferty zgodny ze wzorem – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  • Dokumenty poświadczające do reprezentowania/składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/złożenia oferty, załącznik nr 3
  • Katalog lub zdjęcia oferowanych produktów;
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury VAT po zrealizowaniu całości zadania. Wykonawca wystawi 2 faktury VAT dla Zamawiającego – dla każdej ze Szkół oddzielnie. Stopień szczegółowości faktury – wyszczególnienia poszczególnych materiałów – określi Zamawiający. Faktura winna wyszczególnić poszczególne urządzenia, materiały, sprzęty wraz z cenami jednostkowymi oraz łączną brutto.
 13. Wykonawca udzieli gwarancji: na urządzenia – 12 miesięcy.
 14. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęty winne być równoważne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą funkcjom, treściom i wartościom merytorycznym dla jakiej są przewidziane.
 15. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne powinny zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty, lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfika urządzenia lub materiału).
3. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium:
zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 145/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013 r. znajduje się na stronie internetowej www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zarządzenia Wójta
 
4. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę do zapytania należy przesłać na adres:
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywół
Nr tel. 48/6716057
Email: info@odrzywol.ug.gov.pl
 
w terminie do dnia 14 listopada 2013r. (liczy się data wpłynięcia do urzędu)
 
5. ROZSTRZYGNIECIE I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 29.11.2013 roku.
Termin realizacji dostaw 31 grudnia 2013r.

Załączniki: Rozmiar:
99.933 KB
72.716 KB
99.124 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-28 12:45

rejestr zmian publikacji »

3.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące oferty:
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Bożena Wielgus
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Dorota Bielska
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jan Czerski
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji społecznej 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Stanisław Piękoś.
Oferty ww osób spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo i zgodne z zapytaniem ofertowym.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 22:42

rejestr zmian publikacji »

4.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące oferty:
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl I – 30 godz. rocznie – cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jolanta Chochół
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Lewińska
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Niemirska
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Kopytowska
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Rychta
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Lewińska
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Niemirska
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Kopytowska
 11. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 3 grupy z kl I-III po 30 godz. = 90 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Barbara Tyka
 12. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy z kl. I-III = 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Rychta
 13. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo 1 grupa = 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Elżbieta Reszelewska
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zajęć komputerowych 1 grupa z kl. II - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska, 1 grupa z kl. III po 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jolanta Chochół
 15. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie 1 grupa 2 x w tygodniu = 60 godz. cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Anna Gut
 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie 1 grupa = 30 godz.- cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Lucyna Zając
 17. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego 2 grupy (kl. II, III). Łącznie 60 godz. cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Barbara Jackowska
Oferty ww osób spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo i zgodne z zapytaniem ofertowym.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-25 22:41

rejestr zmian publikacji »

5.

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” POKL.09.01.02-14-200/13.
 
pt. „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
(nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-200/13-00)
 
 
w dniu 10 września 2013 r.
 ogłasza nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Myślakowicach na następujące stanowiska:
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 grupa = 30 godz.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1 grupa = 30 godz.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne 1 grupa = 30 godz.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji społecznej 1 grupa = 30 godz.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 12.00, Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektu   „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
 
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Odrzywole po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zapytanie jest kierowane do nauczycieli PSP w Myślakowicach współpracujących od co najmniej 12 m-cy z Beneficjentem – Gmina Odrzywół.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole osobiście lub telefonicznie 48/ 67 16 040. Osoby do kontaktu: Anna Zbrowska– dyrektor PSP lub Jolanta Chochół– wicedyrektor PSP w Odrzywole lub w Urzedzie Gminy w Odrzywole Ewa Czernicka tel. (48) 67 16 057 w. 47
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 2.  
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 4. Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
   
 5. Czas trwania projektu: od 23.09.2013 r. do 16.06.2014 r.
 6. Oferty powinny zawierać:
  1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6
  3. Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:
   • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata
   • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (zgodnie z załącznikiem nr 3)
   • Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4,
   
 7. Kryterium oceny ofert: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 143/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013r.

Załączniki: Rozmiar:
224.500 KB

Podmiot udostępniający informację: PSP w Myślakowicach
Za treść odpowiada: Bożena Wielgus
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-10 15:55

rejestr zmian publikacji »

6.

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” POKL.09.01.02-14-200/13.
 
pt. „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
(nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-200/13-00)
 
 
w dniu 10 września 2013 r.
 ogłasza nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Odrzywole na następujące stanowiska:
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl I – 30 godz. rocznie
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIa – 30 godz. rocznie
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIb – 30 godz. rocznie
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIa – 30 godz. rocznie
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIb – 30 godz. rocznie
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I – 30 godz. rocznie
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIa – 30 godz. rocznie
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIb – 30 godz. rocznie
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIa – 30 godz. rocznie
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIb – 30 godz. rocznie
 11. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 3 grupy z kl I-III po 30 godz. = 90 godz.
 12. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy z kl. I-III = 30 godz.
 13. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo 1 grupa = 30 godz.
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zajęć komputerowych 1 grupa z kl. II, 1 grupa z kl. III po 30 godz. = 60 godz.
 15. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie 1 grupa 2 x w tygodniu = 60 godz.
 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie 1 grupa = 30 godz.
 17. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego 2 grupy (kl. II, III). Łącznie 60 godz.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 12.00, Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektu   „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
 
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Odrzywole po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zapytanie jest kierowane do nauczycieli PSP w Odrzywole współpracujących od co najmniej 12 m-cy z Beneficjentem – Gmina Odrzywół.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole osobiście lub telefonicznie 48/ 67 16 040. Osoby do kontaktu: Anna Zbrowska– dyrektor PSP lub Jolanta Chochół– wicedyrektor PSP w Odrzywole lub w Urzedzie Gminy w Odrzywole Ewa Czernicka tel. (48) 67 16 057 w. 47
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami uzdolnionymi
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 3.  
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 5.  
 6. Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć dodatkowych dla dzieci z zaburzeniami mowy
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi zaburzenia rozwoju mowy
 7.  
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia  gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi wady postawy
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 9.  
 10. Czas trwania projektu: od 23.09.2013 r. do 16.06.2014 r.
 11. Oferty powinny zawierać:
  1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6
  3. Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (zgodnie z załącznikiem nr 3)
  • Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4,
 12. Kryterium oceny ofert: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 143/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013r.

Załączniki: Rozmiar:
224.500 KB

Podmiot udostępniający informację: PSP w Odrzywole
Za treść odpowiada: Anna Zbrowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-10 15:56

rejestr zmian publikacji »

7.

Zagospodarowanie parku gminnego w Odrzywole

Odrzywół, dnia 09.08.2013 r.

Znak sprawy: Z/1/2013

 

                                                                                             

 

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 

 

 

1.      Zamawiający : Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół zaprasza do złożenia ofert na:

2.      Przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie parku gminnego w Odrzywole” obejmujące roboty ogrodnicze oraz wyposażenie terenu.

3.      Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót w załączeniu.

4.      Na stronie BIP Odrzywół  w zakładce Zapytania ofertowe- 2013 dostępny jest projekt zagospodarowania parku wraz z załącznikami.

5.      Termin realizacji zamówienia: 30.09.2013 r.

6.      Miejsce i termin złożenia oferty: 23.08.2013 r.- Sekretariat Urzędu Gminy
w Odrzywole- pok. Nr 14

7.      Inne warunki Zamawiającego:

a)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne”

-  Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

-  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

b)      Zakupy nasadzeń nastąpią po akceptacji Zamawiającego

c)      Oferta pisemna powinna zawierać zryczałtowaną cenę brutto wykonania zadania
 i krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie zagospodarowania terenów zielonych.

8.      Warunki płatności: faktura VAT płatna w terminie 14 dni

9.      Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wypełniony według Załącznika oraz kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kopie wpisu do KRS poświadczoną za zgodność przez oferenta.

10.  Kryterium wyboru ofert: cena 100%

11.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

12.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Jastrzębska, tel. (48) 6716057 w. 39

13.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

14.  Treść oferty:

 

1.        Nazwa wykonawcy………………………………………………………………….

2.        Adres wykonawcy……………………………………………………………………

3.        NIP………………………………………………………………………………………

4.        REGON…………………………………………………………………………………

5.        Numer rachunku bankowego…………………………………………………………

 

 

6.        Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia; „Zagospodarowanie parku gminnego
w Odrzywole” za             
       

 

 

 

Cenę netto………………………………….zł

( słownie złotych……………………………………………………………………)

Podatek VAT………………………………..zł

( słownie złotych………………………………………………………………………)

Cenę brutto………………………………….zł

( słownie złotych……………………………………………………………………)

 

7.         Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

8.        Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2013 r.

9.         Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.    Akceptuję wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym

11.    Do oferty załączam:

1………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………….

 

 

……………………….dnia………………………

miejscowość                 data

 

                                                                       ……………………………………………………….

                        Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

                                                                              …………………………………………………..

                                                                              Pieczątka wykonawcyPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Katarzyna Jastrzębska
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-28 12:03

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie ofertowe dot. ?Modernizacji boiska gminnego w Odrzywole - etap I?

Zapytanie ofertowe.

 

            Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Modernizacja boiska gminnego w Odrzywole - etap I”.

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę kostki brukowej

-poszerzenie płyty boiska

-budowę piłkochwytów

Termin wykonania robót – 30.09.2013r. Szczegółowy zakres robót określa przedmiot robót (w załączeniu). Zainteresowane podmioty mogą składać pisemne oferty w terminie do 5 sierpnia 2013 (Poniedziałek) do godziny 1200.

Oferta pisemna powinna zawierać zryczałtowaną cenę brutto wykonania robót i krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie budowy i modernizacji boisk ziemnych.

Do oferty należy załączyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię wpisu do KRS poświadczoną za zgodność przez oferenta.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
40.530 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 10:18

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku drukuj