główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

Zawiadomienie o wyborze oferty zostało opublikowanie tutaj

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.

– projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
 
 
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywół
Nr tel.48/6716057
Email: info@odrzywol.ug.gov.pl
 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę do placówek i rozładunek pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego oraz jego załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi systemu oświaty i kształcenia.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w zakresie:
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;
  • ­ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, artystycznych , języka angielskiego i informatyki.
 4. Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Załącznik nr 2
 5. Wykonawca doposaży 2 placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Gminy Odrzywół, dla których jest ona organem prowadzącym:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Odrzywole, (26-425 Odrzywół , ul. Warszawska 51)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach. (26-425 Odrzywół , Myślakowice 1)
 6. Wszystkie elementy składające się na doposażenie bazy dydaktycznej należy dostarczyć do wymienionych w pkt 5 dwóch placówek.
 7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem zakupywanych pomocy dydaktycznych do poszczególnych placówek (dostawy, przesyłki, transportu).
 8. Zamawiający informuje, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 9. Wykonawca przed podpisaniem umowy zapozna się z wytycznymi programowymi oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.
 10. Do oferty należy załączyć:
  • Formularz oferty zgodny ze wzorem – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  • Dokumenty poświadczające do reprezentowania/składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/złożenia oferty, załącznik nr 3
  • Katalog lub zdjęcia oferowanych produktów;
 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury VAT po zrealizowaniu całości zadania. Wykonawca wystawi 2 faktury VAT dla Zamawiającego – dla każdej ze Szkół oddzielnie. Stopień szczegółowości faktury – wyszczególnienia poszczególnych materiałów – określi Zamawiający. Faktura winna wyszczególnić poszczególne urządzenia, materiały, sprzęty wraz z cenami jednostkowymi oraz łączną brutto.
 13. Wykonawca udzieli gwarancji: na urządzenia – 12 miesięcy.
 14. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęty winne być równoważne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą funkcjom, treściom i wartościom merytorycznym dla jakiej są przewidziane.
 15. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne powinny zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty, lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfika urządzenia lub materiału).
3. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium:
zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 145/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013 r. znajduje się na stronie internetowej www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zarządzenia Wójta
 
4. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę do zapytania należy przesłać na adres:
 
Gmina Odrzywół
ul. Warszawska 53,
26-425 Odrzywół
Nr tel. 48/6716057
Email: info@odrzywol.ug.gov.pl
 
w terminie do dnia 14 listopada 2013r. (liczy się data wpłynięcia do urzędu)
 
5. ROZSTRZYGNIECIE I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 29.11.2013 roku.
Termin realizacji dostaw 31 grudnia 2013r.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 100 KB
Załącznik Nr 2 73 KB
Załącznik Nr 3 99 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące oferty:
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Bożena Wielgus
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Dorota Bielska
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jan Czerski
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji społecznej 1 grupa = 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Stanisław Piękoś.
Oferty ww osób spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo i zgodne z zapytaniem ofertowym.

 

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
na zadanie:
Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
POKL.09.01.02-14-200/13
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350
 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące oferty:
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl I – 30 godz. rocznie – cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jolanta Chochół
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Lewińska
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Niemirska
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w kl IIIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Kopytowska
 6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. I – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Rychta
 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Lewińska
 9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIa – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Niemirska
 10. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w kl. IIIb – 30 godz. rocznie - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Kopytowska
 11. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 3 grupy z kl I-III po 30 godz. = 90 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Barbara Tyka
 12. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy z kl. I-III = 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Maria Rychta
 13. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo 1 grupa = 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Elżbieta Reszelewska
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zajęć komputerowych 1 grupa z kl. II - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Ewa Kwiatkowska, 1 grupa z kl. III po 30 godz. - cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Jolanta Chochół
 15. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie 1 grupa 2 x w tygodniu = 60 godz. cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Anna Gut
 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie 1 grupa = 30 godz.- cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Lucyna Zając
 17. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego 2 grupy (kl. II, III). Łącznie 60 godz. cena za godz. zajęć brutto: 50,00 zł – Barbara Jackowska
Oferty ww osób spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo i zgodne z zapytaniem ofertowym.

 

artykuł nr 5

Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół” POKL.09.01.02-14-200/13.
 
pt. „Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
(nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-200/13-00)
 
 
w dniu 10 września 2013 r.
 ogłasza nabór ofert do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Myślakowicach na następujące stanowiska:
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1 grupa = 30 godz.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 1 grupa = 30 godz.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne 1 grupa = 30 godz.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia z komunikacji społecznej 1 grupa = 30 godz.
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 18.09.2013 r. do godz. 12.00, Sekretariat Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektuIndywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół”
 
Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Odrzywole po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zapytanie jest kierowane do nauczycieli PSP w Myślakowicach współpracujących od co najmniej 12 m-cy z Beneficjentem – Gmina Odrzywół.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole osobiście lub telefonicznie 48/ 67 16 040. Osoby do kontaktu: Anna Zbrowska– dyrektor PSP lub Jolanta Chochół– wicedyrektor PSP w Odrzywole lub w Urzedzie Gminy w Odrzywole Ewa Czernicka tel. (48) 67 16 057 w. 47
 
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
 2.  
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 4. Zakres zadań i odpowiedzialności:
  • Prowadzenie zajęć w grupach w ramach projektu
  • Tworzenie programu zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Współpraca z koordynatorem projektu
  • Prowadzenie konsultacji z rodzicami uczestników
  • Wykonywanie zadań zleconych przez koordynatora na rzecz projektu w szczególności związanego z monitorowaniem i ewaluacją, sprawozdaniem oraz promocją zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
   
  Wymagania i umiejętności niezbędne, związane ze stanowiskiem prowadzącego zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • wykształcenie wyższe, pedagogiczne zgodne ze specyfiką prowadzonych zajęć
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • doświadczenie zawodowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami mającymi trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • dostępność do prowadzenia zajęć bezpośrednio przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych przez uczniów
   
 5. Czas trwania projektu: od 23.09.2013 r. do 16.06.2014 r.
 6. Oferty powinny zawierać:
  1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6
  3. Dokumenty aplikacyjne opisane poniżej:
   • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierające w szczególności informacje o dotychczasowej pracy, doświadczeniu zawodowym kandydata
   • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (zgodnie z załącznikiem nr 3)
   • Podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 4,
   
 7. Kryterium oceny ofert: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych przyjętego Zarządzeniem Nr 143/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 02.09.2013r.
Załączniki:
Załączniki do zapytania 225 KB