logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2014
1.

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

Odrzywół: Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 20024 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 411878 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. : 

1)     wykonanie chodnika wraz z zatoczkami z kostki brukowej;

2)     wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej;

3)     wykonanie wymiany istniejącego ogrodzenia;

4)     wykonanie barierki przy projektowanym chodniku od strony zbiornika wraz z minimum 5 szt. furtek umożliwiających dostęp do zbiornika;

5)     montaż 8 szt. ławek mocowanych do podłoża w zatoczkach chodnika;

6)     montaż koszy na odpadki w ilości 5 szt.;

7)     montaż latarni solarnych w ilości 9 szt. przy projektowanych ławkach;

8)     montaż typowego grilla ogrodowego na placu utwardzonym kostką brukową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 31.50.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane w ramach Działania 313, 322, 323 _Odnowa i rozwój wsi_ objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ, 26-425 Łęgonice Małe 22, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226702,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 247002,45

·         Oferta z najniższą ceną: 247002,45 / Oferta z najwyższą ceną: 399750,00

·         Waluta: PLN.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-28
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 13:19

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 342236 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318664 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2014/2015 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 7 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 23 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85836,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 75251,40

·         Oferta z najniższą ceną: 75251,40 / Oferta z najwyższą ceną: 76100,10

·         Waluta: PLN.

·         Cena brutto za 1 litr oleju na dzień złożenia oferty: 3,27 zł.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-15 13:02

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015.

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015.
Numer ogłoszenia w BZP: 342160 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319486 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2014/2015, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe - Dariusz Tkaczyk, Kłucko 26, 26-212 Smyków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179434,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 123393,60

·         Oferta z najniższą ceną: 123393,60 / Oferta z najwyższą ceną: 135078,60

·         Waluta: PLN.

·         Cena brutto za 1 tonę: 649,44 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-15
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-15 12:47

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.

Odrzywół: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Numer ogłoszenia: 326362 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296858 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół, polegającej na budowie chodnika za poboczem wraz z odwodnieniem. Powierzchnia utwardzona chodników i zjazdów - 1400m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.33.40-4, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.80-5, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228445,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 192861,96
 • Oferta z najniższą ceną: 192861,96 / Oferta z najwyższą ceną: 297000,00
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-02 11:03

rejestr zmian publikacji »

5.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

Odrzywół: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE
Numer ogłoszenia w BZP: 285348 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242346 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, gmina Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów : 

1)   sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV  jednolitych i jednorodnych fi 200 mm, PE fi 200 mm z odejściami fi 160 mm  o łącznej długości 1343,98  mb w tym :

                        -  PCV fi 200 mm L=1210,43 mb ; 

                    -  PCV fi 160 mm L=53,00 mb;                     

                    -  PE100 SDR17 fi 200 L=80,55 mb                      

2)   sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDR17 fi 90 mm o łącznej długości L=155,00 mb;

3)   34 studnie PE o średnicy fi 1000 mm;

4)   14 studni PE o średnicy fi1000 mm z włazem żeliwnym, szczelnym bez wentylacji;

5)   1 studnię kaskadową PE o średnicy fi 1000 mm włazem żeliwnym, szczelnym bez wentylacji

6)   1 studnię PE o średnicy fi 400 mm;

7)   1 studnię rozprężną PE o średnicy fi 1000 mm na rurociągu tłocznym;

8)   18 trójników PE Dn200/160

9)   żelbetową przepompownię ścieków fi 1500 mm szt. 1;

10)     wykonanie 1 szt. przyłącza energetycznego NN do przepompowni ścieków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane w ramach Działania _PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ_ objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła, Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1187760,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 915659,49

·         Oferta z najniższą ceną: 915659,49 / Oferta z najwyższą ceną: 1438842,80

·         Waluta: PLN.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 14:31

rejestr zmian publikacji »

6.

Zakup zestawu do odbioru ścieków

Odrzywół: Zakup zestawu do odbioru ścieków.
Numer ogłoszenia w BZP: 273600 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245572 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zestawu do odbioru ścieków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup zestawu do odbioru ścieków. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie dla Zamawiającego - Gminy Odrzywół, nowego wyprodukowanego w 2014 roku ciągnika rolniczego oraz nowego wyprodukowanego w 2014 roku wozu asenizacyjnego. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 7 do siwz opis funkcjonalno-techniczny -opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania _Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej_ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U A.R. Chmielewski Sp. J. Punkt Sprzedaży Nr 2, Rajec Szlachecki 147B, 26-613 Radom, Kleczanów 155, 27-641 Obrazów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140772,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 194240,00
 • Oferta z najniższą ceną: 194240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 194240,00
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 11:38

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I - PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I                                    - PRZETARG POWTÓRZONY.
Numer ogłoszenia w BZP: 271846 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231684 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I - PRZETARG POWTÓRZONY..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I - PRZETARG POWTÓRZONY. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czterech zadań: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w miejscowości Wysokin. Zadanie nr 2 Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Praga w miejscowości Odrzywół. Zadanie nr 4 Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w miejscowości Lipiny. Zadanie nr 5 Przebudowa drogi gminnej Odrzywół - Kolonia Kłonna na odcinku 560,0 m etap I. Zadanie nr 6 Przebudowa drogi gminnej Odrzywół - Janówek na odcinku 990,0 m etap I..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 663307,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 777629,51
 • Oferta z najniższą ceną: 777629,51 / Oferta z najwyższą ceną: 1134168,88
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 11:08

rejestr zmian publikacji »

8.

REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Odrzywół: REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE
Numer ogłoszenia w BZP: 270810 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242374 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE, gmina Odrzywół, pow. przysuski, woj. Mazowieckie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-1, 45.42.11.31-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADA BIS, ul. Rapackiego 10/1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182630,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 215000,00

·         Oferta z najniższą ceną: 215000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 256000,00

·         Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 13:42

rejestr zmian publikacji »

9.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015.
Numer ogłoszenia w BZP: 263626 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238890 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Publicznej Szkoły Podstawowej w OdrzywolePublicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 161 – liczba osób może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96898,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 92381,80

·         Oferta z najniższą ceną: 92381,80 / Oferta z najwyższą ceną: 94990,00

·         Waluta: PLN.

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej )  57,38 zł słownie: pięćdziesiąt siedem 38/100 złotych.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-07 09:41

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY
Numer ogłoszenia: 171702 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135018 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25,0m x 45,0m, w tym płyta boiska 24,0m x 44,0 m w miejscowości Ossa;

2) Ogrodzenie boiska;

3) Wykonanie chodników;

4) Zagospodarowanie terenu zieleni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.21.22.21-1, 45.34.20.00-6, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiotowa inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P H-U KASMAR, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238070,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 279948,00
 • Oferta z najniższą ceną: 279948,00 / Oferta z najwyższą ceną: 315294,69
 • Waluta: PLN.

                                         Wójt Gminy Odrzywół

                                      mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-21 13:12

rejestr zmian publikacji »

11.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia: 110466 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51570 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2013 roku w konfiguracji 19+1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. 1 miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim przystosowanego do łatwego demontażu foteli). Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 7 do siwz opis funkcjonalno-techniczny - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,- zał. nr 7 opis przedmiotu zamówienia. Sposób dostawy: Dostarczenie samochodu na oponach zimowych z kompletem kół z oponami letnimi do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53 (parking przed urzędem).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CMS Auto Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209905,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 313650,00
 • Oferta z najniższą ceną: 313650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 313650,00
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 08:40

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj