główna zawartość
artykuł nr 1

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

Odrzywół: Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół.
Numer ogłoszenia w BZP: 20024 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 411878 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. :

1) wykonanie chodnika wraz z zatoczkami z kostki brukowej;

2) wykonanie placu utwardzonego z kostki brukowej;

3) wykonanie wymiany istniejącego ogrodzenia;

4) wykonanie barierki przy projektowanym chodniku od strony zbiornika wraz z minimum 5 szt. furtek umożliwiających dostęp do zbiornika;

5) montaż 8 szt. ławek mocowanych do podłoża w zatoczkach chodnika;

6) montaż koszy na odpadki w ilości 5 szt.;

7) montaż latarni solarnych w ilości 9 szt. przy projektowanych ławkach;

8) montaż typowego grilla ogrodowego na placu utwardzonym kostką brukową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 31.50.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane w ramach Działania 313, 322, 323 _Odnowa i rozwój wsi_ objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ, 26-425 Łęgonice Małe 22, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226702,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 247002,45

· Oferta z najniższą ceną: 247002,45 / Oferta z najwyższą ceną: 399750,00

· Waluta: PLN.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 342236 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318664 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2014/2015 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 16 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 7 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 23 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85836,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 75251,40

· Oferta z najniższą ceną: 75251,40 / Oferta z najwyższą ceną: 76100,10

· Waluta: PLN.

· Cena brutto za 1 litr oleju na dzień złożenia oferty: 3,27 zł.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015.

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015.
Numer ogłoszenia w BZP: 342160 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319486 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2014/2015, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe - Dariusz Tkaczyk, Kłucko 26, 26-212 Smyków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179434,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 123393,60

· Oferta z najniższą ceną: 123393,60 / Oferta z najwyższą ceną: 135078,60

· Waluta: PLN.

· Cena brutto za 1 tonę: 649,44 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.

Odrzywół: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Numer ogłoszenia: 326362 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296858 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół, polegającej na budowie chodnika za poboczem wraz z odwodnieniem. Powierzchnia utwardzona chodników i zjazdów - 1400m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.33.40-4, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.80-5, 45.23.32.51-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228445,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 192861,96
 • Oferta z najniższą ceną: 192861,96 / Oferta z najwyższą ceną: 297000,00
 • Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

Odrzywół: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE
Numer ogłoszenia w BZP: 285348 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242346 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole, gmina Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów :

1)   sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV  jednolitych i jednorodnych fi 200 mm, PE fi 200 mm z odejściami fi 160 mm  o łącznej długości 1343,98  mb w tym :

  -  PCV fi 200 mm L=1210,43 mb ; 

  -  PCV fi 160 mm L=53,00 mb;  

  -  PE100 SDR17 fi 200 L=80,55 mb

2)   sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 SDR17 fi 90 mm o łącznej długości L=155,00 mb;

3)   34 studnie PE o średnicy fi 1000 mm;

4)   14 studni PE o średnicy fi1000 mm z włazem żeliwnym, szczelnym bez wentylacji;

5)   1 studnię kaskadową PE o średnicy fi 1000 mm włazem żeliwnym, szczelnym bez wentylacji

6)   1 studnię PE o średnicy fi 400 mm;

7)   1 studnię rozprężną PE o średnicy fi 1000 mm na rurociągu tłocznym;

8)   18 trójników PE Dn200/160

9)   żelbetową przepompownię ścieków fi 1500 mm szt. 1;

10)   wykonanie 1 szt. przyłącza energetycznego NN do przepompowni ścieków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.13.00-8, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie dofinansowane w ramach Działania _PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ_ objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła, Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1187760,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 915659,49

· Oferta z najniższą ceną: 915659,49 / Oferta z najwyższą ceną: 1438842,80

· Waluta: PLN.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak