logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2014
1.

Wyjaśnienie II treści Zapytania cenowego dot. Budowy placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 23.09.2014 r.

IT – 2710.24.2.2014

 

 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.24.2014.

      

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt 50 x 5O zamiast nawierzchni wylewanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt 50 x 5O zamiast nawierzchni wylewanej.

 

Pytanie 2:

Z jakiego materiału ma być wykonane ogrodzenie, Ø pręta, wymiary profili i słupków?

Odpowiedź:

Ogrodzenie stalowe malowane proszkowo, Ø pręta – 8 mm, wymiary profili 20x40 mm, słupków Ø 40 mm.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 10:23

rejestr zmian publikacji »

2.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. Budowy placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 19.09.2014 r.

IT – 2710.24.2014

 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.24.2014.


 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1:

Z jakiego materiału jest konstrukcja zestawu-drewniana czy metalowa?
Odpowiedź:

Konstrukcja zestawu – drewniana.

 

Pytanie 2:

Jeśli drewniana to czy to drewno rdzeniowe, bezrdzeniowe czy klejone?
Odpowiedź:

Drewno w konstrukcji zestawu – bezrdzeniowe.

 

Pytanie 3:

Brak wymiarów belek konstrukcji.
Odpowiedź:

Wymiary belek konstrukcji – 9,5x9,5 cm.

 

Pytanie 4:

Z jakiego materiału jest zjeżdżalnia?
Odpowiedź:

Materiału zjeżdżalni – stal nierdzewna boki z HDPE.

 

Pytanie 5:

Z jakiego materiału są daszki i barierki?
Odpowiedź:

Daszki i barierki z materiału – sklejka lub HPL.

 

Pytanie 6:

Czy belki są na kotwach czy mocowane bezpośrednio do ziemi?

Odpowiedź:

Belki mocowane na kotwach.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 13:33

rejestr zmian publikacji »

3.

Zapytanie cenowe dot. Budowy placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Znak sprawy: IT-2710.24.2014

Odrzywół, 17.09.2014 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach.  Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia stanowią:  przedmiar robót oraz Projekt Wykonawczy  znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół:  http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 14.11.2014 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za budowę placu zabaw przy PSP w Myślakowicach zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania budowy placu zabaw oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy dotyczący przedmiotowego zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

11. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

12. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

13. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 10:25

rejestr zmian publikacji »

4.

Zapytanie ofertowe dot. Wycinaki 17 szt. drzew wzdłuż dróg gminnych i z placów publicznych.

Znak sprawy: IT-2710.22.2014

Odrzywół, 01.09.2014 r.  

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Wycinaka 17 szt. drzew wzdłuż dróg gminnych i z placów publicznych.  Zakres przedmiotu zamówienia: wycinka 17 szt. drzew oraz uporządkowanie terenu po dokonanym wyrębie. Miejsce lokalizacji drzew oraz gatunek:

Lp.

Miejscowość

Lokalizacja

Gatunek drzewa

Ilość szt.

1

Odrzywół

na działce przy Urzędzie Gminy

świerk

1

2

Odrzywół

przy Publicznym Przedszkolu

modrzew

2

3

Odrzywół

na placu Przedszkola

topola

2

4

Odrzywół

na Placu Kilińskiego (na rogu)

lipa

1

5

Ossa

przy boisku sportowym

topola

4

6

Myślakowice

na terenie szkoły

akacja

7

Razem

17

 

3.   Termin realizacji zamówienia: 30.09.2014 r.

4.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat) lub przesłać na nr faksu: (48) 67-16-057 w.30.

5.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%.

Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za ścięte drzewa oraz zagospodarowanie ich we własnym zakresie.

6.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: ofertę może złożyć podmiot prowadzący działalność w zakresie wycinki drzew oraz posiadający doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Jerzy Macierzyński, (48) 6716057 w.42, fax: (48) 67-16-057 w.30.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

8.    Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

9.    Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
579.925 KB
33.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-02 11:05

rejestr zmian publikacji »

5.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Dostarczenia sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

Odrzywół, dnia 01.08.2014 roku

Znak sprawy: IT-2710.20.2014

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na:

 

Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:           Gmina Odrzywół

REGON:                                  000545320

NIP:                                         6010086182

Miejscowość                           Odrzywół

Adres:                                     26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:                 www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Sprzęt komputerowy, RTV i AGD należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres szkoły będącej jednostką prowadzącą przedszkole:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Sprzęt komputerowy, RTV i AGD, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Cały dostarczony sprzęt komputerowy, RTV i AGD muszi zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub

oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub

materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i musi być dopuszczony do użytku w zakresie jakim ma służyć, powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonany z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu komputerowego, RTV i AGD pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 27 sierpnia 2014 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół

nie otwierać przed 08.08.2014 r. godz. 10.00

 

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 08.08.2014r. do godz. 10.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę sprzęt komputerowy, RTV i AGD, w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)     w zakresie przedmiotu zamówienia – Jolanta Chochół – Zastępca Dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, tel. (48) 6716040, kom. 660-679-984 e-mail: jolach31@gazeta.pl

2)     w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                                      mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.611 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 16:52

rejestr zmian publikacji »

6.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Dostarczenia pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

Odrzywół, dnia 01.08.2014 roku

Znak sprawy: IT-2710.19.2014

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na:

 

Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:           Gmina Odrzywół

REGON:                                  000545320

NIP:                                         6010086182

Miejscowość                           Odrzywół

Adres:                                     26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:                 www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie pomocy dydaktycznychdla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres szkoły będącej jednostką prowadzącą przedszkole:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub

oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub

materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku dla dzieci szkolnych, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz

uprzedniego używania, wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie pomocy dydaktycznych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych

z dostarczeniem pomocy dydaktycznych pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu,

załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne pomoce, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 27 sierpnia 2014 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół

nie otwierać przed 08.08.2014 r. godz. 10.00

 

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 08.08.2014r. do godz. 10.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne, w opinii Zamawiającego nie będą

wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)     w zakresie przedmiotu zamówienia – Jolanta Chochół – Zastępca Dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, tel. (48) 6716040, kom. 660-679-984 e-mail: jolach31@gazeta.pl

2)     w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.648 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 16:49

rejestr zmian publikacji »

7.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Dostarczenia wyposażenia kuchni dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

Odrzywół, dnia 01.08.2014 roku

Znak sprawy: IT-2710.18.2014

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na:

 

Dostarczenie wyposażenia kuchni dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:           Gmina Odrzywół

REGON:                                  000545320

NIP:                                         6010086182

Miejscowość                           Odrzywół

Adres:                                     26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:                 www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie wyposażenia kuchni dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2. Wyposażenia kuchni należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres szkoły będącej jednostką prowadzącą przedszkole:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Wyposażenia kuchni, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie dostarczone sprzęty wyposażenia kuchni muszą zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Sprzęty muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku w zakresie jakim mają służyć, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia kuchni nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem Wyposażenia kuchni pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 27 sierpnia 2014 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole w ramach projektu pn.: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół

nie otwierać przed 08.08.2014 r. godz. 10.00

 

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 08.08.2014r. do godz. 10.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę wyposażenie kuchni, w opinii Zamawiającego nie będzie

wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)     w zakresie przedmiotu zamówienia – Jolanta Chochół – Zastępca Dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole, tel. (48) 6716040, kom. 660-679-984 e-mail: jolach31@gazeta.pl

2)     w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                                   mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.599 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 16:42

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie cenowe dot. zadania pn.: Budowa mini boiska w Kamiennej Woli.

 

  Znak sprawy: IT-2710.12.2014

Odrzywół, 11.07.2014 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 

 

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Budowa mini boiska w Kamiennej Woli.  Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz Projekt Techniczny  znajduje się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół:  http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 15.10.2014 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za budowę mini boiska  w Kamiennej Woli zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania budowy boiska wielofunkcyjnego oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

10. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

12. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-11 12:28

rejestr zmian publikacji »

9.

Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Odrzywole

 

  Znak sprawy: IT-2710.10.2014

                                                                                Odrzywół, 27.06.2014 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Odrzywole.  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia w postaci w postaci przedmiaru robót znajdują się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 20.08.2014 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za remont łazienek i wymianę stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Odrzywole zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie takiego lub podobnego obiektu. Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania remontu takiego lub podobnego obiektu w którym dokonywane były prace remontowe w zakresie łazienek i stolarki okiennej oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

10. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

12. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 15:24

rejestr zmian publikacji »

10.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty: Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w Odrzywole

Odrzywół, dnia 27.06.2014 r.

IT-2710.09.2014

      

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w Odrzywole”


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.09.2014           

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 2;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;    

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 2

  Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

   Cena brutto wybranej oferty: 114 908,00 zł.

  Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:      

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(brutto)

1

FreeKids s.c.

 A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

119 310,00 zł

2

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

114 908,00 zł

 

                                                                                 Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                  mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 13:13

rejestr zmian publikacji »

11.

Zapytanie cenowe dot. zadania pn.: Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.09.2014

 

Odrzywół, 16.06.2014 r.

   

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w Odrzywole.                   Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz Projekt Budowlano – Wykonawczy znajduje się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 20.08.2014 r.

 

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za budowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw i boiska rekreacyjnego o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania placu zabaw i boiska rekreacyjnego, określający, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

 

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

10. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

12. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

                                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                                                   mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-16 12:02

rejestr zmian publikacji »

12.

Zapytanie cenowe dot. zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.08.2014

Odrzywół, 11.06.2014 r.

 
 

ZAPYTANIE CENOWE


1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole.  Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz Projekt Budowlano – Wykonawczy znajduje się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 20.08.2014 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za budowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania placu zabaw , określający, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

10. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

12. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:26

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku drukuj