logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2015
1.

Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II

Odrzywół, dnia 07.10.2015

Znak postępowania : IT-2710.20.2015

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II”

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

 

Gmina Odrzywół

 

  ul. Warszawska 53

 

  26 – 425 Odrzywół

 

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II.

    

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu zadań:

 

 

Zadanie nr 1

 

Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice na odcinku 100,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 2

 

  Remont drogi gminnej w Kamiennej Woli na odcinku 170,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 3

 

  Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia na odcinku 200,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 4

 

  Remont drogi gminnej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 5

 

  Remont drogi gminnej Królówka - Błota Brudzewskie na odcinku 110,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 6

 

  Remont drogi gminnej od drogi powiatowej ( do Lipin ) w kierunku Kamiennej Woli na odcinku 300,0 m – etap II.

 

 

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5.     Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6.     Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7.     Wymagana gwarancja na wykonane prace – 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

   

 1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
 2. Okres wykonania zamówienia do 16.11.2015 r.
 3. Waluta – PLN.
 4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde.

   Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.     Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

     

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

   Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.20.2015 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II .

 
 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 
 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.    

 

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 19 października 2015 r. o godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.


 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

  

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 
KRYTERIUM                                                                 RANGA

    CENA                                                              -    100 %                                         

  

Cena – obliczana jest wg wzoru:

 

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna,           C n – cena oferty badanej

    

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawcę cenę brutto za całość zamówienia.

 W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

  

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

 Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

   

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2  –  Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg – etap II.

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-07 12:27

rejestr zmian publikacji »

2.

Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Odrzywół, dnia 14.09.2015

Znak postępowania : IT-2710.17.2015

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

   

 

Zamawiający:

Gmina Odrzywół

 

  ul. Warszawska 53

 

  26 – 425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

„Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE”

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół 

ul. Warszawska 53 

26 – 425 Odrzywół

 

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu zadań:

Zadanie nr 1

 

  Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice na odcinku 100,0 m.

 

  Zadanie nr 2

 

  Remont drogi gminnej w Kamiennej Woli na odcinku 170,0 m.

 

  Zadanie nr 3

 

  Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia na odcinku 200,0 m.

 

  Zadanie nr 4

 

  Remont drogi gminnej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m.

 

  Zadanie nr 5

 

  Remont drogi gminnej Królówka - Błota Brudzewskie na odcinku 110,0 m.

 

  Zadanie nr 6

 

  Remont drogi gminnej od drogi powiatowej ( do Lipin ) w kierunku Kamiennej Woli na odcinku 300,0 m.

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5.     Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6.     Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7.     Wymagana gwarancja na wykonane prace – 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

 1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
 2. Okres wykonania zamówienia do 30.10.2015 r.
 3. Waluta – PLN.
 4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde. 

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.  

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV: 

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.     Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.17.2015 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE . 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.    

 

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 25 września 2015 r. o godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania. 

 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

KRYTERIUM                                                               RANGA

CENA                                                                    -    100 %                                         

Cena – obliczana jest wg wzoru:

 

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna,           C n – cena oferty badanej 

 

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawcę cenę brutto za całość zamówienia.

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2  –  Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy.

 Wójt Gminy Odrzywół

                                                                  mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-18 11:28

rejestr zmian publikacji »

3.

Zapytanie ofertowe dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 31.08.2015 roku

Znak sprawy: IT-2710.15.2015

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


na:


Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:           Gmina Odrzywół

REGON:                                  000545320

NIP:                                         6010086182

Miejscowość                           Odrzywół

Adres:                                     26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:                 www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz foteli i stolików komputerowych do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole.

2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Sprzęt komputerowy o którym mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Cały dostarczony sprzęt komputerowy musi zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub

oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub

materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i musi być dopuszczony do użytku w zakresie jakim ma służyć, powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonany z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu komputerowego nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu komputerowego pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 25 września 2015 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

  

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 nie otwierać przed 09.09.2015 r. godz. 10.00

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 09.09.2015 r. do godz. 10.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę sprzęt komputerowy w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)     w zakresie przedmiotu zamówienia – Łukasz Pawlikowski – Informatyk w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057, kom. 692 354 864 e-mail: informatyk@odrzywol.eu

2)     w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
1.121 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-31 14:12

rejestr zmian publikacji »

4.

Wyjaśnienie nr 3 treści Zapytania cenowego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Odrzywół, dnia 19.08.2015 r.

IT – 2710.13.3.2015

  

Wyjaśnienie nr 3 treści Zapytania cenowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.13.2015.

   

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

  

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju konstrukcji(drewno klejone, drewno rdzeniowe, metal) z jakiej ma zostać wykonana zjeżdżalnia z daszkiem?

Odpowiedź:

Konstrukcja zestawu  opiera się na okrągłych słupach wykonanych z drewna bezrdzeniowego o średnicy 120 mm, osadzonych w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Drewno impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową, co zwiększy odporność drewna na czynniki atmosferyczne.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

  

 

Z up. Wójta

  mgr Genowefa Pogorzała

     SEKRETARZ GMINY

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-20 10:00

rejestr zmian publikacji »

5.

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania cenowego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Odrzywół, dnia 18.08.2015 r.

IT – 2710.13.2.2015

  

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.13.2015.

  

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

  

Pytanie 1:

W nawiązaniu w dniu dzisiejszym odpowiedzi o sygnaturze IT-2710.13.1.2015, udzielonej przez Zamawiającego, chcieliśmy nadmienić, że ogrodzenia, które nie stanowią urządzeń zabawowych, a jedynie wyposażenie dodatkowe placów zabaw nie posiadają certyfikatów zgodności z normą. Norma PN-EN 1176 odnosi się wyłącznie do urządzeń zabawowych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza atest producenta na zastosowane ogrodzenia zamiast certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza atest producenta na zastosowane ogrodzenia zamiast certyfikatu.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 15:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Odrzywół, dnia 17.08.2015 r.

IT – 2710.13.1.2015

  

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.13.2015.


 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1:

W wykazie urządzeń do wyposażenia placu zabaw ujęto ogrodzenie z płotka metalowego według załączonego rysunku. Płotek ten wykonany jest z pręta o grubości 10mm. W związku z tym w zakresie całego zadania – przy łącznej ilości ok. 54 mb ogrodzenia + 1 szt. furtki dostawa i montaż ogrodzenia będą stanowiły większą część całkowitego kosztu wykonania zadania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia o tych samych parametrach funkcjonalnych, z paneli ogrodzeniowych również malowanych proszkowo na zielono, ale o grubości prętów – 4mm oraz wysokości 1 m lub wyższych, beż ostrych zakończeń na szczycie paneli? Pozwoliłoby to na znaczną oszczędność kosztów ogrodzenia w stosunku do ogrodzenia przedstawionego w dokumentacji zapytania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia w innej technologii niż podana w projekcie pod warunkiem, że będzie ono wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu obiektów i będzie posiadać odpowiednie certyfikaty..

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 11:53

rejestr zmian publikacji »

7.

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

Odrzywół, dnia 14.08.2015

Znak postępowania : IT-2710.14.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zamawiający:

    

Gmina Odrzywół

                       ul. Warszawska 53

 26 – 425 Odrzywół  

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

„Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich”

 

 
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

 Gmina Odrzywół

 ul. Warszawska 53

 26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich.

    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu zadań:

       Zadanie nr 1

       Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice na odcinku 1050,0 m.

  Zadanie nr 2

 Remont drogi gminnej w Kamiennej Woli na odcinku 250,0 m.

 Zadanie nr 3

 Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia na odcinku 880,0 m.

  Zadanie nr 4

 Remont drogi gminnej Emilianów - Badulki na odcinku 900,0 m.

 Zadanie nr 5

 Remont drogi gminnej Królówka - Błota Brudzewskie na odcinku 380,0 m.

  Zadanie nr 6

 Remont drogi gminnej od drogi powiatowej ( do Lipin ) w kierunku Kamiennej Woli na odcinku 1000,0 m.

 

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5.     Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6.     Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7.     Wymagana gwarancja na wykonane prace – 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

   

 1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
 2. Okres wykonania zamówienia do 30.10.2015 r.
 3. Waluta – PLN.
 4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

  

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde.

  Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

  

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

   

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.     Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

   

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

   

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

  Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.14.2015 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich .

   

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

    

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.    

 

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.


 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

  

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

KRYTERIUM                                        RANGA

     CENA                                          -    100 %                                         

 

  Cena – obliczana jest wg wzoru:

 

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna,           C n – cena oferty badanej

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawcę cenę brutto za całość zamówienia.

 W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

  

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

 Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

  

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2  –  Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-18 11:49

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie ofertowe dot. Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Znak sprawy: IT-2710.13.2015

Odrzywół, 12.08.2015 r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

 

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń.  Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, Projekt Techniczny oraz Specyfikacje Techniczne znajdują się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

3.   Termin realizacji zamówienia: 30.09.2015 r.

4.   Okres gwarancji: 36 miesięcy.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za budowę placu zabaw w miejscowości Ceteń zgodnie z powyższą specyfikacją. Podana cena ustalona zostanie na cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać podwyższeniu.

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca powinien złożyć dowód dotyczący wykonania placu zabaw , określający, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

9.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

10. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

12. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek. Zostanie zamieszczona również informacja na stronie BIP Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-20 10:02

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja dodatkowa do Zapytania ofertowego Ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 10.08.2015

Znak postępowania : IT-2710.10.2015

 


Informacja dodatkowa

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  

na zadanie pn.:

  

 

Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

 

 

  

 

Zamawiający, Gmina Odrzywół zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji inwestycji na posesjach prywatnych z jednoczesnym zachowaniem takich samych parametrów ogniw fotowoltaicznych.

  

Z up. Wójta

 

  mgr Genowefa Pogorzała

 

     SEKRETARZ GMINY

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-12 13:11

rejestr zmian publikacji »

10.

Zapytanie ofertowe dot. Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

Odrzywół, dnia 10.08.2015

 

 

Dotyczy projektu: Nr: RW.II.7160.23.23.2015.KMP  pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach umowy  o dofinansowanie nr 00001-6921-UM0780023/15 zawartej w dniu 30.07.2015 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 

Zamawiający:

  

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 

„Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych”

 

 

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

 

Znak postępowania : IT-2710.10.2015

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

3.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół

Ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  wykonanie projektu oraz zainstalowanie 8 szt. instalacji fotowoltaicznych w Gminie Odrzywół.

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy.

5.     Prace będą wykonywane na czynnych obiektach.

6.     Termin realizacji zamówienia do 30.09.2015 r.

7.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Program funkcjonalno – użytkowy cz.1 i 2  (część opisowa i informacyjna) oraz Program funkcjonalno – użytkowy cz. 3 (załączniki graficzne) – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Program funkcjonalno – użytkowy ma posłużyć do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

8.     Program funkcjonalno – użytkowy  znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

9.     Wymagana pisemna gwarancja i rękojmia na wykonane prace i zainstalowane urządzenia – minimum 60 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie wykonania instalacji będącej przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu instalacji.

13.  Wykonawca zapewnia i przestrzega warunków bezpieczeństwa przez cały okres wykonywania instalacji.

14.  Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonania instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

15.  Wykonawca zapewni  na własny koszt: utrzymanie porządku na terenie prowadzenia instalacji, stan wolny od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie odpadów i śmieci na własny koszt, a po zakończeniu instalacji – uporządkowanie  terenu.

16.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

17.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania instalacji, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

 1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie instalacje znajdują się na dachach budynków mieszkalnych oraz dachu budynku Urzędu Gminy (lokalizacja ODZ 51) za wyjątkiem lokalizacji ODZ 08, gdzie instalacja przeznaczona dla budynku mieszkalnego zlokalizowana będzie na budynku gospodarczym - patrz Program Funkcjonalno-Użytkowy Tabela 1 i 2.
 2. Okres wykonania zamówienia do 30.09.2015 r.
 3. Waluta – PLN.
 4. Zapłata za wykonanie instalacji w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 – t.j.), w myśl art. 20 lit. h posiada certyfikat potwierdzający posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii:

- systemów fotowoltaicznych,

A ponadto:

1.     Udokumentuje wykonanie usług w zakresie montaży instalacji fotowoltaicznych na następujących typach pokryć dachowych:  blachodachówka, blacha trapezowa, blacha oraz na dachach płaskich,

2.     posiada udokumentowane zrealizowane inwestycje fotowoltaiczne o łącznej mocy nie mniejszej niż łączna moc przewidziana do realizacji w niniejszym zadaniu Tabela 2 pkt 1.4.1. Programu funkcjonalno - użytkowego. Dokumentami potwierdzającymi mogą być np. referencje, protokoły odbiorów itp.

3.     Projekt instalacji musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w rozdziale 2 art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409).

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 

1.     Certyfikat potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych;

2.     Wykaz wykonanych usług w zakresie montaży instalacji fotowoltaicznych na następujących typach pokryć dachowych:  blachodachówka, blacha oraz na dachach płaskich

3.     Wykaz udokumentowanych zrealizowanych inwestycji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż łączna moc przewidziana do realizacji w niniejszym zadaniu. Dokumentami potwierdzającymi mogą być np. referencje, protokoły odbiorów itp.

4.     Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w rozdziale 2 art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409).

 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy..

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V SIWZ.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.10.2015 „ Instalacja ogniw fotowoltaicznych  dla Gminy Odrzywół” .

 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godz. od 8:00 do 15:00.    

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

4.       Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

 

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

KRYTERIUM                                                                           RANGA

§  CENA                                                                               -    90 %                                         

 

Cena – obliczana jest wg wzoru:

(C min / C n) x 90

C min – cena minimalna,           C n – cena oferty badanej

 

KRYTERIUM                                                                           RANGA

§  GWARANCJA                                                                     - 10 %

Ocena punktowa: 0-10 pkt.

Ocena punktowa dla tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

 

-         Wykonawca, który przedstawi gwarancję producenta/importera na panele fotowoltaiczne na okres 6 lat i na falowniki 6 lat uzyskuje 2 pkt.,

-         Wykonawca, który przedstawi gwarancję producenta/importera na panele fotowoltaiczne na okres 7 lat i na falowniki 7 lat uzyskuje 4 pkt.,

-         Wykonawca, który przedstawi gwarancję producenta/importera na panele fotowoltaiczne na okres 8 lat i na falowniki 8 lat uzyskuje 6 pkt.,

-         Wykonawca, który przedstawi gwarancję producenta/importera na panele fotowoltaiczne na okres 9 lat i na falowniki 9 lat uzyskuje 8 pkt.,

-         Wykonawca, który przedstawi gwarancję producenta/importera na panele fotowoltaiczne na okres 10 lat i na falowniki 10 lat uzyskuje 10 pkt.

Jeżeli okres gwarancji na ww. elementy instalacji będzie różny, do oceny przyjmuje się okres krótszy.

Warunki gwarancji powinny być przedstawione w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto.

 

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty

Załącznik nr 2    Program funkcjonalno – użytkowy cz.1 i 2  (część opisowa i informacyjna) oraz Program funkcjonalno – użytkowy cz. 3 (załączniki graficzne)

Załącznik nr 3    Projekt umowy

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-12 13:10

rejestr zmian publikacji »

11.

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół

Zapytanie ofertowe

 

             Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”. Zakres zadania obejmuje :

1.  Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych z 21 posesji.

2.  Zdjęcia z dachu 970 m2, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 6 posesji.

 Łącznie do odbioru i utylizacji jest 55,76 Mg wyrobów azbestowych (płyt dachowych)
w tym 10,67 Mg do zdjęcia z dachów. Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02.
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

      Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem zryczałtowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ( ul. Warszawska 53) w terminie do 24 lipca 2015 r. do godz. 1600. oferty mogą być przesłane drogą pocztową (decyduje data wpływu). Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, tel. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-07-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-07-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 12:52

rejestr zmian publikacji »

12.

Wyjaśnienie II treści Zapytania cenowego dot. Dostawy i montażu kotary do Hali Sportowej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 27.04.2015 r.

IT – 2710.04.2.2015

 

  

Wyjaśnienie II treści Zapytania cenowego

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż kotary do Hali Sportowej w Odrzywole, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.04.2015.

                                                                 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1:

Jaki ma być kolor materiału?
Odpowiedź:

Kolor materiału kotary – zielony.

 

Pytanie 2:

Czy materiał ma posiadać atest trudnopalności? Jeśli tak to czy ma być trwaletrudnopalny (czyli można go czyścić na mokro) czy ”zwykła” trudnopalność?
Odpowiedź:

Materiał – ”zwykła” trudnopalność .

 

Pytanie 3:

Kotara ma być podnoszona pionowo. Czyli ma działać na zasadzie gilotyny? Jeśli tak to rozumiem, że hala jest na tyle wysoka, że jest tam miejsce na tego typu rozwiązanie.
Odpowiedź:

Kotara ma być podnoszona pionowo na zasadzie gilotyny. Warunku konstrukcyjne pozwalają na zastosowanie takiego rozwiązania.

 

Pytanie 4:

Jakie są warunki do montażu mechanizmu podnoszącego? Tzn. jaka jest konstrukcja dachu, wysokość hali itd.
Odpowiedź:

Warunki do montażu mechanizmu podnoszącego: dach dwuspadowy, wymiary wewnątrz hali: szerokość – 20m, wysokość ścian – 8m, wysokość do kalenicy około: 11 m.

 

Pytanie 5:

Czy jest określona szybkość podnoszenia kotary?
Odpowiedź:

Nie jest określona szybkość podnoszenia kotary.

 

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-27 11:08

rejestr zmian publikacji »

13.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. Dostawy i montażu kotary do Hali Sportowej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 23.04.2015 r.

IT – 2710.04.1.2015

 

 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż kotary do Hali Sportowej w Odrzywole, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.04.2015.

                                                                 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1:

Montaż kotary ma być wykonany pod dźwigarem czy między dźwigarami?
Odpowiedź:

Montaż kotary ma być wykonany pod dźwigarem.

 

Pytanie 2:

Czy powierzchnia kotary ma być nieprzezroczysta na całej jej wysokości czy tylko np. do wysokości 2,5m?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby kotara była nieprzezroczysta do wysokości 2,5m.

 

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 14:10

rejestr zmian publikacji »

14.

Zapytanie ofertowe dot. Dostawy i montażu kotary do Hali Sportowej w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.04.2015

Odrzywół, 17.05.2015 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Odrzywół przyjmuje  oferty od potencjalnych Wykonawców na następujące roboty:

Dostawa i montaż kotary do Hali Sportowej w Odrzywole.

Szczegółowe warunki:

- wymiary kotary 19-20 m x x7m;

- powierzchnia nieprzezroczysta

- podnoszenie kotary napędem elektrycznym;

- podnoszenie pionowe;

- termin wykonania do 15.06.2015 r.;

- gwarancja – 36 miesięcy.

Szczegółowe oferty z opisem konstrukcji i ceną wykonania można składać w terminie do 30.04.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53,  26-425 Odrzywół lub na adres e-mail: wojt@odrzywol.eu

                                                                                               

                                                                             Z poważaniem

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 09:03

rejestr zmian publikacji »

15.

Zapytanie ofertowe dot. organizacji imprezy sportowej - Ogólnopolski Wyścig Crossowy ? Odrzywół 2015.

Znak sprawy: IT-2710.02.2015

Odrzywół, 17.03.2015  r.

 

Zaproszenie do składania ofert.

 

            Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację imprezy sportowej – Ogólnopolski Wyścig Crossowy – Odrzywół 2015.

Informacje szczegółowe:

1.      Termin: 10 maja 2015r. godz. 1100 – 1500   

2.      Trasa – Odrzywół wzdłuż rzeki Drzewiczki, wzniesienia w okolicach Różanny                   i Stanisławowa. Trasy:

Mała  - ok. 15 km.

Średnia – ok. 30 km.

Zaawansowana – ok. 60 km.

3.      Zakres prac ewentualnego Wykonawcy zamówienia :

- przygotowanie miejsca startowego i mety.

- rejestracja uczestników.

- rejestracja indywidualnych wyników uczestników – pomiar czasu przejazdu uczestników na odcinkach i na mecie.

- przygotowanie, sprawdzenie i oznakowanie tras.

- promocja wyścigu w mediach.

- nagrody rzeczowe i puchary dla uczestników.

- ubezpieczenie uczestników   

              -uzgodnienie trasy z Zarządcami dróg i Policją.

   4.Wykonawca musi dysponować doświadczeniem w organizacji tego typu imprez.

    5.Maksymalna wysokość  środków jaką może Gmina przeznaczyć na koszty imprezy to kwota 12 000,00 zł.

     6. Zlecający -  Gmina Odrzywół zrealizuje następujące czynności związane z wyścigiem:

          - zabezpieczenie tras przez OSP.

          -  poczęstunek dla uczestników.

         - udostępnienie placu i pomieszczeń na potrzeby organizacji imprezy.

Pisemne oferty na organizację imprezy z podaniem ceny, opisem doświadczenia w realizacji podobnego typu przedsięwzięcia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole. ul. Warszawska 53 w terminie do 7 kwietnia b.r. Szczegółowych  informacji udziela Pan Marek  Matuszczak tel. 48 6716057 w.47, lub pod adresem e-mail wojt@odrzywol.eu

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 12:59

rejestr zmian publikacji »

16.

Zapytanie ofertowe dot. Zakupu samochodu dostawczego typ Doka.

Znak sprawy: IT-2710.01.2015

Odrzywół, 12.03.2015  r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1.  Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

zaprasza do złożenia ofert na:

2.   Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu dostawczego typ Doka.  

3.   Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup używanego samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową typ Doka. Samochód winien być nie starszy niż 2005 rok produkcji. Pojazd ma posiadać homologację ciężarową na dzień odbioru, posiadać znak CE i deklarację zgodności z obowiązującymi normami i przepisami oraz spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). NADWOZIE Pojazd używany bezwypadkowy - rok produkcji nie starszy niż 2005, zarejestrowany lub wszelkie formalności związane z odprawą celną opłacone, dokumenty przetłumaczone na język polski, podany nr VIN, dopuszczalna masa całkowita pojazdu - 3 500 kg, gwarantowany przebieg pojazdu nie większy niż 300 tys. km., stan techniczny bez zarzutu, dwuosiowy, układ przeniesienia napędu przedni lub tylny, kabina kierowcy min. 5 osobowa, silnik o mocy nie mniejszej niż 100 KM, skrzynia biegów manualna, stan opon w pojeździe nowe lub zużycie nie większe niż 20%, , radio, lusterka wsteczne szerokokątne, zbiornik paliwa o pojemności minimalnej 60 l, zamykany korek wlewu paliwa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne równoważne z opisywanym. ZABUDOWA: Ładowność nominalna nie mniejsza niż 800 kg., zabudowa skrzyni aluminiowa lub inna z zabezpieczeniem antykorozyjnym o wymiarach minimum 2,20 m. x 2,00 m., Zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne równoważne z opisywanym. Dodatkowe wymagania: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, 2 kliny pod koła, gaśnica.

4.   Termin realizacji zamówienia: 15.04.2015r.

5.   Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat).

6.   Warunki płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.   Kryteria wyboru oferty: Cena oraz wartość techniczna, wartości estetyczne, funkcjonalne, koszty użytkowania. Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym cenę za cały przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie powyższych kryteriów po wcześniejszych oględzinach przedmiotu zamówienia oraz po dokonaniu jazdy próbnej. Cena podana w formularzu powinna zawierać wszelkie opłaty i zobowiązania zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.   Inne warunki wymagane przez Zamawiającego:

1) Zamawiający dokona wyboru oferty od sprzedających w obrębie 60 km od siedziby zamawiającego.

2) Sprzedający wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot zamówienia.

3) Sprzedający sporządzi ofertę na załączonym druku załączając do niej dokumentację fotograficzną przedmiotu zamówienia oraz opis funkcjonalno-techniczny pojazdu.

9.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu.

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

11. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

12. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

13. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 15:12

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku drukuj