główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II

Odrzywół, dnia 07.10.2015

Znak postępowania : IT-2710.20.2015

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II”

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

1. Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Dane Zamawiającego:

 

Gmina Odrzywół

 

  ul. Warszawska 53

 

  26 – 425 Odrzywół

 

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II.

    

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu zadań:

 

 

Zadanie nr 1

 

Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice na odcinku 100,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 2

 

  Remont drogi gminnej w Kamiennej Woli na odcinku 170,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 3

 

  Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia na odcinku 200,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 4

 

  Remont drogi gminnej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 5

 

  Remont drogi gminnej Królówka - Błota Brudzewskie na odcinku 110,0 m – etap II.

 

  Zadanie nr 6

 

  Remont drogi gminnej od drogi powiatowej ( do Lipin ) w kierunku Kamiennej Woli na odcinku 300,0 m – etap II.

 

 

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6. Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7. Wymagana gwarancja na wykonane prace – 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

   

  1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
  2. Okres wykonania zamówienia do 16.11.2015 r.
  3. Waluta – PLN.
  4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde.

   Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

· Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

   Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2. Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3. Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.20.2015 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II .

 
 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.

 

2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 19 października 2015 r. o godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.


 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1. Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

  

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 
KRYTERIUM RANGA

    CENA                         -   100 %  

Cena – obliczana jest wg wzoru:

 

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej

    

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawcę cenę brutto za całość zamówienia.

 W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

  

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

 Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

   

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2  –  Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg – etap II.

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Odrzywół, dnia 14.09.2015

Znak postępowania : IT-2710.17.2015

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

   

 

Zamawiający:

Gmina Odrzywół

 

  ul. Warszawska 53

 

  26 – 425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

„Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE”

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół 

ul. Warszawska 53 

26 – 425 Odrzywół

 

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sześciu zadań:

Zadanie nr 1

 

  Remont drogi gminnej Jelonek - Nieznamierowice na odcinku 100,0 m.

 

  Zadanie nr 2

 

  Remont drogi gminnej w Kamiennej Woli na odcinku 170,0 m.

 

  Zadanie nr 3

 

  Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 do Kłonny Kolonia na odcinku 200,0 m.

 

  Zadanie nr 4

 

  Remont drogi gminnej Emilianów - Badulki na odcinku 120,0 m.

 

  Zadanie nr 5

 

  Remont drogi gminnej Królówka - Błota Brudzewskie na odcinku 110,0 m.

 

  Zadanie nr 6

 

  Remont drogi gminnej od drogi powiatowej ( do Lipin ) w kierunku Kamiennej Woli na odcinku 300,0 m.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6. Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7. Wymagana gwarancja na wykonane prace – 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

  1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
  2. Okres wykonania zamówienia do 30.10.2015 r.
  3. Waluta – PLN.
  4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde. 

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.  

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV: 

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

· Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2. Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3. Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.17.2015 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE . 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.

 

2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 25 września 2015 r. o godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania. 

 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2. Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

KRYTERIUM RANGA

CENA   -   100 %  

Cena – obliczana jest wg wzoru:

 

(C min / C n) x 100

C min – cena minimalna, C n – cena oferty badanej 

 

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawcę cenę brutto za całość zamówienia.

W cenę oferty muszą być wliczone wszelkie koszty wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2  –  Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

Załącznik nr 3  –  Wzór umowy.

 Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 31.08.2015 roku

Znak sprawy: IT-2710.15.2015

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE


na:


Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Odrzywół

REGON:   000545320

NIP:    6010086182

Miejscowość Odrzywół

Adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa: www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz foteli i stolików komputerowych do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole.

2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Sprzęt komputerowy o którym mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Cały dostarczony sprzęt komputerowy musi zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub

oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub

materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i musi być dopuszczony do użytku w zakresie jakim ma służyć, powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonany z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu komputerowego nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu komputerowego pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 25 września 2015 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

  

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 nie otwierać przed 09.09.2015 r. godz. 10.00

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 09.09.2015 r. do godz. 10.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę sprzęt komputerowy w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia – Łukasz Pawlikowski – Informatyk w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057, kom. 692 354 864 e-mail: informatyk@odrzywol.eu

2) w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 4

Wyjaśnienie nr 3 treści Zapytania cenowego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Odrzywół, dnia 19.08.2015 r.

IT – 2710.13.3.2015

  

Wyjaśnienie nr 3 treści Zapytania cenowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.13.2015.

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

  

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju konstrukcji(drewno klejone, drewno rdzeniowe, metal) z jakiej ma zostać wykonana zjeżdżalnia z daszkiem?

Odpowiedź:

Konstrukcja zestawu  opiera się na okrągłych słupach wykonanych z drewna bezrdzeniowego o średnicy 120 mm, osadzonych w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Drewno impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową, co zwiększy odporność drewna na czynniki atmosferyczne.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

  

 

Z up. Wójta

  mgr Genowefa Pogorzała

SEKRETARZ GMINY

 

artykuł nr 5

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania cenowego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

Odrzywół, dnia 18.08.2015 r.

IT – 2710.13.2.2015

  

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 2710.13.2015.

  

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

  

Pytanie 1:

W nawiązaniu w dniu dzisiejszym odpowiedzi o sygnaturze IT-2710.13.1.2015, udzielonej przez Zamawiającego, chcieliśmy nadmienić, że ogrodzenia, które nie stanowią urządzeń zabawowych, a jedynie wyposażenie dodatkowe placów zabaw nie posiadają certyfikatów zgodności z normą. Norma PN-EN 1176 odnosi się wyłącznie do urządzeń zabawowych. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza atest producenta na zastosowane ogrodzenia zamiast certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza atest producenta na zastosowane ogrodzenia zamiast certyfikatu.

  

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak