logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2015
1.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016

Odrzywół, dn. 08.10.2015 r.

IT – 2710.18.2015

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:  

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016” 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.18.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3 oferty

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 2

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9, 26 – 811 Wyśmierzyce.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

 

 Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie

100 %)

1

,,WĘGLOPASZ”, Sp.  z o.o.
ul. Piątkowska 149/6

60 – 648 Poznań

638,37

121 290,30

277,26

2

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26 – 811 Wyśmierzyce

590,00

112 100,00

300

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

– Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26 – 212 Smyków

590,40

112 176,00

299,79

  

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-08 14:42

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 07.10.2015 r.

IT-2710.19.3. 2015

           

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2015/2016  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.19.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;        

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

2,44

38 966,40

295,08

2

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

2,40

38 376,00

300

3

PETROJET Sp. z o.o.
Kieszek 52

26-670 Pionki

2,44

38 966,40

295,08

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-07 11:50

rejestr zmian publikacji »

3.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016 ? PRZETARG POWTÓRZONY

                                                         

                                                                                  Odrzywół, dnia 21.08.2015

IT – 2710.12.2015

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

 

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016 – PRZETARG POWTÓRZONY”

 

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

 

Znak sprawy: IT – 2710.12.2015

 

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

 

Liczba złożonych ofert: 2          

 

 

 

Liczba odrzuconych ofert: 0      

 

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 59,89 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 89/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.


 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:           

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu

ul. Laskowa 6

05-600 Grójec

287,70

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-21 12:10

rejestr zmian publikacji »

4.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016

IT – 2710.11.2015

Odrzywół, 11.08.2015 r.

   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający Gmina Odrzywół zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016.

  

U Z A S A D N I E N I E

uzasadnienie faktyczne:

- przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016. Niestety kwota oferty z najniższą ceną (cena biletu zaproponowana przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, ul. Laskowa 6, 05-600 Grójec 65,45zł x 161 uczniów x 10 miesięcy) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 78 890,00 zł brutto.

uzasadnienie prawne:

- postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważnia.

Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wszczęciu kolejnego postepowania na ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

mgr Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-11 14:54

rejestr zmian publikacji »

5.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Odrzywół dnia 19.06.2015 r.

IT-2710.06.2015

                                 
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.06.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 8;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku –Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:       

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

EcoErgia Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 23

30-701 Kraków

 

507 163,90

99,37

99,37

2

PGE Obrót S.A.

Oddział w Skarżysku -Kamiennej

Al. M. J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

503 980,68

100,00

100,00

3

”CORRENTE” Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

518 902,56

97,12

97,12

4

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

 

510 721,95

98,68

98,68

5

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

535 083,67

94,19

94,19

6

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

 

523 752,93

96,22

96,22

7

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

557 750,88

90,36

90,36

8

PKP Energetyka S.A.

- Pion Sprzedaży

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

 

599 224,33

84,11

84,11

 

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 13:19

rejestr zmian publikacji »

6.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II

Odrzywół dnia 12.05.2015 r.

IT-2710.03.2015

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap II

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.03.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 154

237,42

237,42

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

300

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-12 11:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj