główna zawartość
artykuł nr 1

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016

Odrzywół, dn. 08.10.2015 r.

IT – 2710.18.2015

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:  

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016” 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.18.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3 oferty

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 2

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9, 26 – 811 Wyśmierzyce.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

 

 Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość brutto zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie

100 %)

1

,,WĘGLOPASZ”, Sp.  z o.o.
ul. Piątkowska 149/6

60 – 648 Poznań

638,37

121 290,30

277,26

2

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26 – 811 Wyśmierzyce

590,00

112 100,00

300

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

– Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26 – 212 Smyków

590,40

112 176,00

299,79

  

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 07.10.2015 r.

IT-2710.19.3. 2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2015/2016  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.19.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

2,44

38 966,40

295,08

2

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

2,40

38 376,00

300

3

PETROJET Sp. z o.o.
Kieszek 52

26-670 Pionki

2,44

38 966,40

295,08

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016 ? PRZETARG POWTÓRZONY

   

            Odrzywół, dnia 21.08.2015

IT – 2710.12.2015

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

 

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016 – PRZETARG POWTÓRZONY”

 

 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

 

Znak sprawy: IT – 2710.12.2015

 

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

 

Liczba złożonych ofert: 2

 

 

 

Liczba odrzuconych ofert: 0

 

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 59,89 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć 89/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.


 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu

ul. Laskowa 6

05-600 Grójec

287,70

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016

IT – 2710.11.2015

Odrzywół, 11.08.2015 r.

   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający Gmina Odrzywół zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016.

  

U Z A S A D N I E N I E

uzasadnienie faktyczne:

- przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn.: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016. Niestety kwota oferty z najniższą ceną (cena biletu zaproponowana przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, ul. Laskowa 6, 05-600 Grójec 65,45zł x 161 uczniów x 10 miesięcy) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 78 890,00 zł brutto.

uzasadnienie prawne:

- postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważnia.

Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wszczęciu kolejnego postepowania na ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

mgr Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół

 

artykuł nr 5

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Odrzywół dnia 19.06.2015 r.

IT-2710.06.2015

 
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.06.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 8;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PGE Obrót S.A. Oddział w Skarżysku –Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:   

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

EcoErgia Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 23

30-701 Kraków

 

507 163,90

99,37

99,37

2

PGE Obrót S.A.

Oddział w Skarżysku -Kamiennej

Al. M. J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

503 980,68

100,00

100,00

3

”CORRENTE” Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

518 902,56

97,12

97,12

4

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

 

510 721,95

98,68

98,68

5

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

535 083,67

94,19

94,19

6

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

 

523 752,93

96,22

96,22

7

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

557 750,88

90,36

90,36

8

PKP Energetyka S.A.

- Pion Sprzedaży

ul. Hoża 63/67

00-681 Warszawa

 

599 224,33

84,11

84,11

 

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak