główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II

 Odrzywół, dnia 20.10.2015 r.

IT-2710.20.2015

    

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.20.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 53 468,09 zł.

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem 9/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

78 071,18

2

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

53 468,09

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 25.09.2015 r.

IT-2710.17.2015

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.17.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 35 670,00 zł.

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

35 670,00

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

"INTERBUD" Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

88 191,00

3

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

108 670,50

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

92 040,90

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 17.09.2015 r.

IT-2710.15.2015

     

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole”

  

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 Znak sprawy: IT – 2710.15.2015  

 Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

 Liczba odrzuconych ofert: 1;

 Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 Oferta nr: 4

Złożona przez:  FORTI  Krzysztof Jurek, ul. M. C. Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 57 144,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery 57/100 złotych).

  Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

SAGITO

 Sebastian Kaczanowski

ul. Jana Pawła II 23 lok. 22

05-077 Warszawa

 

59 413,92

 

2

E-TECH s.c.

 M. Duda, P. Kapusta

ul. Tuwima 95a

90-031 Łódź

 

57 790,32

 

3

E-INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

 

62 730,00

 

4

FORTI

 Krzysztof Jurek

ul. M. C. Skłodowskiej 18/204

26-600 Radom

 

57 144,57

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w toku badania i oceny ofert zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski ul. Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa, z powodu niespełnienia warunków Zapytania ofertowego zawartych w pkt IV ust. 8.1)  poprzez niezłożenia wymaganych dokumentów :

1) brak formularza cenowego określającego ceny za poszczególny sprzęt będący przedmiotem zamówienia.

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 Odrzywół, dnia 25.08.2015 r.

IT-2710.14.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

  W związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością uszczegółowienia przedmiarów robót oraz zakresu prac Zamawiający unieważnia w całości postępowanie.   

 

    Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zadania pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

 Odrzywół, dnia 25.08.2015 r.

IT-2710.13.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.13.2015  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 10;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez:  APIS” Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

 

Cena brutto wybranej oferty: 24 101,75 zł.

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto jeden 75/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

29 889,00

2

INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik

ul. Stojałowskiego 6

38-500 Sanok

72 361,06

3

Inter-Flora Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

27 306,25

4

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60 a

88- 170 Pakość

30 928,35

5

„APIS” Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

24 101,75

6

Zakład Kształcenia Terenów Zielonych Dol-ek

Kazimierz Doleciński

ul. Sióstr Służebniczej 17

03-100 Tarnów

24 354,00

7

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz

Sołek 5

26-300 Opoczno

30 615,07

8

GARDEN DESIGNERS

Mirosław Derkacz

ul. Siewierzan 46/2

20-828 Lublin

33 951,66

9

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

27 493,88

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

61 500,00

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak