główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw

Znak sprawy: IT-2710.33.2016

Odrzywół, 12.12.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

„Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, znajdujący się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.12.2016 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 22.12.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP I - ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw, nie otwierać przed dniem 22.12.2016 r. do godz. 10:00”.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

· Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

Znak sprawy:IT-2710.32.2016                             Odrzywół, dnia 06.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół – Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach.


I. Zakres zamówienia obejmuje:

1)  świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach na trasie: Grabowa – Nieznamierowice – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa – Odrzywół – Wysokin – Badulki – Stanisławów – Różanna – Myślakowice Kolonia.

2) ilość przewożonych osób: 34,

3) godziny przywozu: 800 – 1000 w dni robocze,

4) godziny odwozu: 1600 – 1700 w dni robocze,

5) ilość kilometrów około 80 dziennie.

II.1.  Pozostałe informacje:

1) opieka nad przewożonymi osobami po stronie Gminy,

2) czas dowozu i odwozu uczestników, jak również trasy przejazdu autobusu mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczestników będą dokonywane z Kierownikiem ŚDS,

3) wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy,

4) wynagrodzenie płatne z dołu za ostatni miesiąc.

 

III. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1) dysponują autobusem z ilością miejsc zapewniającą przewóz wszystkich uczestników,

2) pojazd wykonujący usługę musi posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny,

3) wykonawca posiada aktualne uprawnienia przewoźnika (do wglądu przed podpisaniem umowy).

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 100%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Wykonawca, poda w formularzu ofertowym zryczałtowany koszt za 1 km przewozu uczestników.

W przypadku, gdy zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o identycznych cenach, Zamawiający wezwie tych wykonawców do  złożenia oferty dodatkowej, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty złożonej wcześniej. W przypadku, gdy cena ofert dodatkowych będzie taka sama Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła do niego jako pierwsza.

VI. Opis przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 15.12.2016 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”, nie otwierać przed dniem 15.12.2016 r. do godz. 11.00”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

Odrzywół, dnia 08.11.2016 roku

Znak sprawy: IT-2710.28.2016

  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


na zadanie pn.:


Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

 

W związku z szerokim zakresem i duża ilością części zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: 14.11.2016 r. do godz. 11:00.

 W związku z powyższym zamawiający zmienia:

 1) pkt V. ust. 1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać w terminie do 14.11.2016 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

 2) pkt IV. ust. 3 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 Oferta na realizację zadania:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

nie otwierać przed 14.11.2016 r. godz. 11.00

  

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić w ofercie.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

Znak sprawy: IT-2710.30.2016         Odrzywół, dnia 08.11.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)  prace projektowe winny być poprzedzone wykonaniem koncepcji strzelnicy;

2)  wykonana dokumentacja winna uwzględniać obowiązujące przepisy branżowe i umożliwić uzyskanie atestu strzelnicy;

3)  strzelnica musi umożliwiać prowadzenie strzelania z broni pneumatycznej, palnej (w tym myśliwskiej) oraz z broni „czarnoprochowej”.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1)  projekt techniczny otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach - 5 egz,

2) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

3) przedmiar robót - 2 egz.,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

5) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 

III. Termin realizacji: 30.12.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 100%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Wykonawca, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej jedno zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy uznana za ważną. Wykonawca, który nie wykaże żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 15.11.2016 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”, nie otwierać przed dniem 15.11.2016 r. do godz. 11.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

· Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłożenia potwierdzenia posiadania doświadczenia na co najmniej jedno zrealizowane zadanie tożsame do niniejszego zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 03.11.2016 roku

Znak sprawy: IT-2710.28.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.:

 

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Odrzywół

REGON:   000545320

NIP:  6010086182

Miejscowość   Odrzywół

Adres: 26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:   www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

2. Wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.

3. Wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie dostarczone sprzęty wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy muszą zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Sprzęty muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku w zakresie jakim mają służyć, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, czyli na jedną lub kilka części.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem Wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku, montażu).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek, rozładunek i montaż pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części do dnia: 28 listopada 2016 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

nie otwierać przed 10.11.2016 r. godz. 11.00

 

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 3;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 10.11.2016 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100% - w odniesieniu do danej części zamówienia.

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia. Powierzenie Wykonawcy zamówienia w danej części będzie się odbywać na zasadzie udzielenia zlecenia wykonania danej części zamówienia.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w całości lub w części, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w opinii Zamawiającego nie będzie wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie danej części zamówienia. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu wyposażenia z wolnej ręki.

8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)   w zakresie przedmiotu zamówienia – Ewa Matuszczak, tel. (48) 6716057 w. 33, e-mail: ematuszczak@odrzywol.eu

2)   w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak