logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2016
1.

Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw

Znak sprawy: IT-2710.33.2016

Odrzywół, 12.12.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

„Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP - I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP I ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, znajdujący się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.12.2016 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 22.12.2016 r. do godz. 10:00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w Stanisławowie ETAP I - ogrodzenie działki przeznaczonej pod plac zabaw, nie otwierać przed dniem 22.12.2016 r. do godz. 10:00”.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
549.870 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 13:19

rejestr zmian publikacji »

2.

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

Znak sprawy:IT-2710.32.2016                                             Odrzywół, dnia 06.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół – Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach.


I. Zakres zamówienia obejmuje:

1)  świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach na trasie: Grabowa – Nieznamierowice – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa – Odrzywół – Wysokin – Badulki – Stanisławów – Różanna – Myślakowice Kolonia.

2) ilość przewożonych osób: 34,

3) godziny przywozu: 800 – 1000 w dni robocze,

4) godziny odwozu: 1600 – 1700 w dni robocze,

5) ilość kilometrów około 80 dziennie.

II.1.  Pozostałe informacje:

1) opieka nad przewożonymi osobami po stronie Gminy,

2) czas dowozu i odwozu uczestników, jak również trasy przejazdu autobusu mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczestników będą dokonywane z Kierownikiem ŚDS,

3) wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy,

4) wynagrodzenie płatne z dołu za ostatni miesiąc.

 

III. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

1) dysponują autobusem z ilością miejsc zapewniającą przewóz wszystkich uczestników,

2) pojazd wykonujący usługę musi posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny,

3) wykonawca posiada aktualne uprawnienia przewoźnika (do wglądu przed podpisaniem umowy).

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 100%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Wykonawca, poda w formularzu ofertowym zryczałtowany koszt za 1 km przewozu uczestników.

W przypadku, gdy zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o identycznych cenach, Zamawiający wezwie tych wykonawców do  złożenia oferty dodatkowej, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty złożonej wcześniej. W przypadku, gdy cena ofert dodatkowych będzie taka sama Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła do niego jako pierwsza.

VI. Opis przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 15.12.2016 r. do godz. 11.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”, nie otwierać przed dniem 15.12.2016 r. do godz. 11.00”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
36.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 14:11

rejestr zmian publikacji »

3.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

Odrzywół, dnia 08.11.2016 roku

Znak sprawy: IT-2710.28.2016

  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


na zadanie pn.:


Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

 

W związku z szerokim zakresem i duża ilością części zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: 14.11.2016 r. do godz. 11:00.

 W związku z powyższym zamawiający zmienia:

 1) pkt V. ust. 1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać w terminie do 14.11.2016 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

 2) pkt IV. ust. 3 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 Oferta na realizację zadania:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

nie otwierać przed 14.11.2016 r. godz. 11.00

  

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić w ofercie.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-08
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 12:44

rejestr zmian publikacji »

4.

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach

Znak sprawy: IT-2710.30.2016                                                           Odrzywół, dnia 08.11.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)  prace projektowe winny być poprzedzone wykonaniem koncepcji strzelnicy;

2)  wykonana dokumentacja winna uwzględniać obowiązujące przepisy branżowe i umożliwić uzyskanie atestu strzelnicy;

3)  strzelnica musi umożliwiać prowadzenie strzelania z broni pneumatycznej, palnej (w tym myśliwskiej) oraz z broni „czarnoprochowej”.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1)  projekt techniczny otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach - 5 egz,

2) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

3) przedmiar robót - 2 egz.,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

5) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 

III. Termin realizacji: 30.12.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 100%
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 100%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Wykonawca, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej jedno zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy uznana za ważną. Wykonawca, który nie wykaże żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 15.11.2016 r. do godz. 11.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji technicznej otwartej strzelnicy sportowej w Lipinach”, nie otwierać przed dniem 15.11.2016 r. do godz. 11.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłożenia potwierdzenia posiadania doświadczenia na co najmniej jedno zrealizowane zadanie tożsame do niniejszego zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
503.413 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 14:54

rejestr zmian publikacji »

5.

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 03.11.2016 roku

Znak sprawy: IT-2710.28.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.:

 

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:      Gmina Odrzywół

REGON:                                000545320

NIP:                                        6010086182

Miejscowość                        Odrzywół

Adres:                                               26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:            www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

2. Wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.

3. Wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie dostarczone sprzęty wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy muszą zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Sprzęty muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku w zakresie jakim mają służyć, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, czyli na jedną lub kilka części.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem Wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku, montażu).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek, rozładunek i montaż pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części do dnia: 28 listopada 2016 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

nie otwierać przed 10.11.2016 r. godz. 11.00

 

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 3;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 10.11.2016 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100% - w odniesieniu do danej części zamówienia.

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia. Powierzenie Wykonawcy zamówienia w danej części będzie się odbywać na zasadzie udzielenia zlecenia wykonania danej części zamówienia.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w całości lub w części, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, w opinii Zamawiającego nie będzie wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie danej części zamówienia. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu wyposażenia z wolnej ręki.

8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)    w zakresie przedmiotu zamówienia – Ewa Matuszczak, tel. (48) 6716057 w. 33, e-mail: ematuszczak@odrzywol.eu

2)    w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 12:42

rejestr zmian publikacji »

6.

Zapytanie ofertowe dot.konserwacji ksiąg Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Odrzywole

Wójt Gminy Odrzywół ogłasza zapytanie ofertowe, dotyczące konserwacji ksiąg Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – Urzędzie Gminy w Odrzywole.

Na realizację operacji Gmina przeznacza kwotę 10 800,00zł. brutto.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty pisemne w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na adres mailowy info@odrzywol.ug.gov.pl  w terminie do 4 listopada 2016r. do godz. 1500.

Oferta winna zawierać ilość(w sztukach) Ksiąg Stanu Cywilnego, które za w/w kwotę zostaną poddane zabiegowi konserwacji. Oferent winien ująć w ofercie informację o sposobie, technice konserwacji oraz winien wykazać doświadczenie (referencje) w tej dziedzinie. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik USC Maria Kowalczyk w godzinach pracy Urzędu Gminy tel. (48) 67 16 057 wew. 32. Zapytanie można też przesłać mailem na adres  mkowalczyk@odrzywol.eu .


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 14:02

rejestr zmian publikacji »

7.

Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywol

Odrzywół, dnia 05.10.2016

Znak postępowania : IT-2710.27.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole”

 

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5.     Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu.

6.     Wymagana gwarancja na wykonane prace – minimum 36 miesięcy.

7.     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

8.     Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.     Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

10.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca przedmiotowej inwestycji, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

  1. Miejscem wykonania zamówienia jest droga prowadząca do cmentarza w miejscowości Odrzywół Gmina Odrzywół.
  2. Termin wykonania zamówienia do 30.11.2016 r.
  3. Waluta – PLN.
  4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 50.000,00 zł brutto każde.

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.     Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 50 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.27.2016 „Zagospodarowanie drogi do cmentarza w Odrzywole” nie otwierać przed dniem 17 października 2016 r.  godz. 15:00 .

 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.    

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 17 października 2016 r. o godz. 15:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

 

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

·         cena ofertowa brutto: 90%

·         gwarancja powyżej 36 miesięcy: 10%

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

2.1.      W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 90 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            Wc = ------------------------------ x 90 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

2.2.   W zakresie kryterium „gwarancja powyżej 36 miesięcy” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg punktacji:
- za wydłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy  - Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 punktów;

 

Punktowane, będzie przedłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy. Przedłużenie okresu gwarancji na okres dłuższy niż 48 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane. Zaoferowanie okresu gwarancji na okres krótszy niż 48 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane

 

Zaoferowany termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym – pkt 3.

W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż termin ten wynosi 36 miesięcy.

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu.

Załącznik nr 3    Wzór umowy.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


 


Załączniki: Rozmiar:
1.694 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 09:23

rejestr zmian publikacji »

8.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT dot. Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 19.09.2016 r.

Znak sprawy: IT-2710.23.2016

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

– NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy: IT – 6710.23.2016.

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zapis w pkt VI Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 26.09.2016 r. do godz. 12:00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 26.09.2016 r. do godz. 12:00”.

  

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 11:33

rejestr zmian publikacji »

9.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole

Odrzywół, dnia 19.09.2016 r.

IT – 2710.23.2016

  

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy: IT – 6710.23.2016.

  

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

 Pytanie 1.

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenia fitness zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie proszkowe oraz malowanie proszkowe?

 Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje urządzenia fitness zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie proszkowe oraz malowanie proszkowe.

  

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 11:28

rejestr zmian publikacji »

10.

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

Odrzywół, dnia 13.09.2016

Znak postępowania : IT-2710.24.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich”

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ośmiu zadań:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ośmiu zadań:

 

Zadanie nr 1 Remont drogi gruntowej w m. Ceteń na odcinku 180,0 m.

 

Zadanie nr 2 Remont drogi gruntowej Emilianów - Badulki na odcinku 180,0 m.

 

Zadanie nr 3 Remont drogi gruntowej w Kamiennej Woli na odcinku 200,0 m.

 

Zadanie nr 4 Remont drogi gminnej nr 330405W o nawierzchni żwirowej m. Kłonna na odcinku 230,0 m.

 

Zadanie nr 5 Remont drogi gruntowej dojazdowej do przysiółka Gać w Łęgonicach Małych na odcinku 120,0 m.

 

Zadanie nr 6 Remont drogi gruntowej dojazdowej do pól w m. Myślakowice odcinku 120,0 m.

 

Zadanie nr 7 Remont drogi gruntowej w m. Myślakowice Kolonia na odcinku 120,0 m.

 

Zadanie nr 8 Remont drogi gruntowej Wysokin - Kamienna Wola na odcinku 300,0 m.

 

2.     Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4.     Nie dopuszcza się udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

5.     Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

6.     Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg znajduje się na stronie BIP Zamawiającego www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zapytania ofertowe.

7.     Wymagana gwarancja na wykonane prace – minimum 12 miesięcy.

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami remontowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

11.  Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnych narzędzi, urządzeń i materiałów. Wymaga się, aby materiały, które będą wykorzystane do wykonania przedmiotowego zamówienia, były dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie aktualnych dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Warunki płatności – po podpisaniu końcowego protokołu odbioru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

13.  Po zapoznaniu się z Zapytaniem Ofertowym Wykonawca ma prawo dokonania oględzin miejsca wykonania remontów dróg, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego – p. Jerzy Macierzyński tel. (48) 6716057 w.51.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

  1. Miejscem wykonania zamówienia będzie miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wszystkie planowane drogi znajdują się na terenie Gminy Odrzywół.
  2. Okres wykonania zamówienia do 30.11.2016 r.
  3. Waluta – PLN.
  4. Zapłata za wykonanie prace w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykonali dwie roboty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości  min. 20.000,00 zł brutto każde.

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparty będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

 

V. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Zapytaniu ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:

 

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.     Wykaz minimum dwóch robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 20 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.     „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1.

2.     Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie V Zapytania ofertowego.

3.     Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

4.     Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.     Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych /alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

6.     Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem: „Oferta – znak IT-2710.24.2016 „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” nie otwierać przed dniem 23 września 2016 r.  godz. 15:00 .

 

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół pokój nr 14 sekretariat - w godzinach pracy urzędu tj. pn. – czw.  od 7:30 do 15:30 , pt.  od 8:00 do 16:00.    

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3.       Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 23 września 2016 r. o godz. 15:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

X.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Wykonawca określi cenę  w złotych polskich wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 1).

2.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów).

 

XI. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

·         cena ofertowa brutto: 90%

·         gwarancja powyżej 12 miesięcy: 10%

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

2.1.      W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 90 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            Wc = ------------------------------ x 90 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

2.2.   W zakresie kryterium „gwarancja powyżej 12 miesięcy” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg punktacji:
- za wydłużenie okresu gwarancji do 24 miesięcy  - Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 punktów;

 

Punktowane, będzie przedłużenie okresu gwarancji do 24 miesięcy. Przedłużenie okresu gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesięcy, nie będzie dodatkowo punktowane.

 

Zaoferowany termin gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym – pkt 3.

W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w formularzu ofertowym terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż termin ten wynosi 12 miesięcy.

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

Postanowienia umowy zawarto w wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego.

 

 XIII. ZAŁĄCZNIKI

 Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 –   Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Przedmiary robót oraz ogólna charakterystyka obiektu do każdej z dróg.

Załącznik nr 3    Wzór umowy.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zostało zamieszczone się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
1.691 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 14:07

rejestr zmian publikacji »

11.

Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.23.2016

Odrzywół, 12.09.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 31.10.2016 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 23.09.2016 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa siłowni napowietrznej w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.732 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 13:03

rejestr zmian publikacji »

12.

Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna

Znak sprawy: IT-2710.22.2016

Odrzywół, 12.09.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 31.10.2016 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 23.09.2016 r. do godz. 11.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna, nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r. do godz. 11.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
178.429 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 08:17

rejestr zmian publikacji »

13.

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania ofertowego dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie

Odrzywół, dnia 05.09.2016 r.

IT – 2710.20.2.2016


 

Wyjaśnienie nr 2 treści Zapytania ofertowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 6710.20.2016.

 Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

 Pytanie 1.

Czy w zakresie opracowania jest tylko i wyłącznie adaptacja obiektu istniejącego (adaptacja dawnego mieszkania Sekretarza Gminy) na centrum multimedialne i czytelnię przynależne do biblioteki czy będzie to faktycznie rozbudowa i  będzie należało dobudować część obiektu do istniejącego lub będzie przewidywana jego nadbudowa ?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje jedynie adaptację części budynku przy ulicy Warszawskiej 53, znajdujących się na parterze w starej części Urzędu Gminy (adaptacja dawnego mieszkania Sekretarza Gminy) na centrum multimedialne i czytelnię.

 Pytanie 2.

Czy obecne mieszkanie Sekretarza Gminy jest bezpośrednio połączone z biblioteką czy należy zaprojektować łącznik do obiektu?

Odpowiedź:

W chwili obecnej mieszkanie po pani Sekretarz Gminy nie jest bezpośrednio połączone z biblioteką.  Zamawiający nie wymaga zaprojektowania łącznika do obiektu.

 Pytanie 3.

Czy są dostępne  rzuty tego obiektu jeśli tak to czy można prosić o przesłanie aby rozeznać się w obiekcie przed złożeniem oferty ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada stary rzut części urzędu gminy. W załączeniu rzut parteru. Pomieszczenia oznaczone nr 9A, 10, 11, 11A, 14, 14A, WC przeznaczone do prac adaptacyjnych. 

 Pytanie 4.

Czy zakres projektowy będzie obowiązywał tylko adaptowaną/rozbudowywaną cześć czy także remont (może tylko wybranych instalacji) jest też założony dla istniejącej części biblioteki?

Odpowiedź:

Zakres prac projektowych obejmował będzie tylko adaptowaną części budynku.

 Pytanie 5.

Jaką powierzchnie ma budynek adaptowany i jaką liczbę kondygnacji ? Czy posiada podpiwniczenie?

Odpowiedź:

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji to około 60 m2 znajdujących się na jednej kondygnacji. Pod częścią przeznaczoną na adaptację jest podpiwniczenie do adaptacji na pomieszczenia magazynowe.

Pytanie 6.

Co rozumiane jest pod  treścią „budowa Wejścia od ul. Warszawskiej”?  Kwestia remontu z zachowaniem obecnej kubatury czy całkowita zmiana wejście z jego rozbudową ?

Odpowiedź:

Pod treścią „budowa wejścia od ulicy Warszawskiej” Zamawiający ma na myśli wykucie otworu drzwiowego w istniejącej elewacji budynku lub wykucie otworu drzwiowego w miejscu otworu okiennego (wybór po konsultacjach z wyłonionym Wykonawcą). Będą to prace remontowe z zachowaniem obecnej kubatury. Od podwórka znajduję się istniejące wejście do adaptowanej części z możliwością przeznaczenia na wyjście ewakuacyjne.

 Pytanie 7.

Czy przewiduje się całkowitą przebudowę wjazdu dla osób niepełnosprawnych czy tylko jego remont?

Odpowiedź:

Według potrzeb Zamawiającego po konsultacjach z wyłonionym Wykonawcą.

 Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 W związku z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.


 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 08:46

rejestr zmian publikacji »

14.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie

Odrzywół, dnia 05.09.2016 r.

IT – 2710.20.2016


 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:   IT – 6710.20.2016.

  

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

 Pytanie 1.

Proszę o podanie powierzchni / kubatury budynku przy ul. Warszawskiej 53.

 Odpowiedź:

W budynku przy ulicy Warszawskiej znajduje się: Urząd Gminy, Gminna Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Posterunek Policji. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji to około 60 m2.

 Pytanie 2.

Czy przewidujecie Państwo rozbudowę budynku, czy jedynie adaptację? Jeżeli tak, to o jaka powierzchnię?

 Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje jedynie adaptację części budynku przy ulicy Warszawskiej 53, znajdujących się na parterze w starej części gminy.

 Pytanie 3.

Jak duża jest działka, na której znajduje się budynek i czy planujecie Państwo jej zagospodarowanie?

 Odpowiedź:

Powierzchnia działki, na której znajduje się budynek to 0,36 ha. Zamawiający Gmina Odrzywół nie przewiduje zagospodarowania działki.

  

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 W związku z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.


 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 11:26

rejestr zmian publikacji »

15.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie

Znak sprawy: IT-2710.20.2016                                       Odrzywół, dnia 29.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)  adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 53 (dawne mieszkanie Sekretarz Gminy) na bibliotekę zawierającą Centrum Multimedialne i czytelnię;

2) prace projektowe w zakresie robót adaptacyjnych, wod – kan., sieci elektrycznej;

3) podjazd dla osób niepełnosprawnych z budową wejścia od ulicy Warszawskiej;

4) wewnętrzna sieć komputerowa z podłączeniem do internetu.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1)  projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego w zakresie umożliwiającym opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 5 egz,

2) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży wod – kan. - 5 egz,

3) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży elektrycznej - 5 egz,

4) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

5) przedmiar robót - 2 egz.,

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

7) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 III. Termin realizacji: zgodnie z zaproponowaną ofertą.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 60%
2) Termin wykonania - 40 %

Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x60%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium termin wykonania punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

a)     termin wykonania 8 tygodni od podpisania umowy – 4 pkt,

b)    termin wykonania 9 tygodni od podpisania umowy – 3 pkt,

c)     termin wykonania 10 tygodni od podpisania umowy – 2 pkt,

d)    termin wykonania 11 tygodni od podpisania umowy – 1 pkt,

e)     termin wykonania 12 tygodni od podpisania umowy – 0 pkt,

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (zgodnie z kryteriami wyboru ofert), zostanie podpisana najpóźniej do dnia 15.09.2016 r.

Wykonawca, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej jedno zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy uznana za ważną. Wykonawca, który nie wykaże żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 08.09.2016 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na Centrum Multimedialne i czytelnie”, nie otwierać przed dniem 08.09.2016 r. do godz. 10.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 09:32

rejestr zmian publikacji »

16.

Zapytanie cenowe dot. wycinki drzew

1. Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: Wycinaka 15 szt. drzew wzdłuż dróg gminnych.  Zakres przedmiotu zamówienia: wycinka 15 szt. drzew oraz uporządkowanie terenu po dokonanym wyrębie. Miejsce lokalizacji drzew oraz gatunek:
 
Lp.
Miejscowość
Lokalizacja
Gatunek drzewa
Ilość szt.
1
Stanisławów
przy drodze gminnej, nr działki 816
klon
10
2
Kolonia Ossa
przy drodze gminnej, nr działki 1010
topola
3
3
Jelonek
przy drodze gminnej, nr działki 74
Dąb
jesion
1
1
Razem
15
 
3. Termin realizacji zamówienia: 05.10.2016 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół pokój nr 14 (sekretariat) lub przesłać na nr faksu: (48) 671-63-50 .
5. Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób wyliczenia ceny - Cena – 100%.
Należy określić cenę za realizację przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za ścięte drzewa oraz zagospodarowanie ich we własnym zakresie.
6. Inne warunki wymagane przez Zamawiającego: ofertę może złożyć podmiot prowadzący działalność w zakresie wycinki drzew oraz posiadający doświadczenie i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Jerzy Macierzyński, (48) 6716057 w. 42 lub 51, fax: (48) 67-16-350
Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki 8:00 – 16:00
8. Złożoneoferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.
9. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.
10. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 


Załączniki: Rozmiar:
39.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 07:39

rejestr zmian publikacji »

17.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ?SENIOR-WIGOR

Odrzywół, dnia 10.08.2016 r.

IT – 2710.19.2016


 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia SENIOR-WIGOR, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 6710.18.2016.

  

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

 Pytanie 1.

Proszę o informację jakie zadanie zostanie uznane za "zadanie tożsame do niniejszego zamówienia" w przedmiotowym postępowaniu.

  Odpowiedź:

Zadanie zostanie uznane za "zadanie tożsame do niniejszego zamówienia" w przypadku opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej polegającej na: budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej.

  

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.


 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:52

rejestr zmian publikacji »

18.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO dot. Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ?SENIOR-WIGOR?

Odrzywół, dnia 09.08.2016 r.

Znak sprawy: IT-2710.19.2016

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia „SENIOR-WIGOR, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp art. 4 pkt 8)

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Zapytania ofertowego pkt VI. Miejsce i termin złożenia ofert: który otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 16.08.2016 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia „SENIOR-WIGOR”, nie otwierać przed dniem 16.08.2016 r. do godz. 10.00”.

Poprawione Zapytanie ofertowe w załączeniu.

 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego oraz powinny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia oferty w postępowaniu.

  

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                              mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 07:57

rejestr zmian publikacji »

19.

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia SENIOR-WIGOR

Znak sprawy: IT-2710.19.2016                                     Odrzywół, dnia 05.08.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia „SENIOR-WIGOR”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia „SENIOR-WIGOR.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)     dokumentacja musi być zgodna z wymogami regulaminu konkursu Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Ilość osób korzystających z obiektu 30.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1) dokumentacja techniczna - 4 egz.,

2) dokumentacja branżowa - 4 egz.,

3) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

4) przedmiar robót - 2 egz.,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

6) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 

Inwestor przekaże: dokumentacje techniczną obiektu.

 

III. Termin realizacji: zgodnie z zaproponowaną ofertą.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 60%
2) Termin wykonania - 40 %

Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x60%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium termin wykonania punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

a)     termin wykonania 6 tygodni od podpisania umowy – 4 pkt,

b)    termin wykonania 7 tygodni od podpisania umowy – 3 pkt,

c)     termin wykonania 8 tygodni od podpisania umowy – 2 pkt,

d)    termin wykonania 9 tygodni od podpisania umowy – 1 pkt,

e)     termin wykonania 10 tygodni od podpisania umowy – 0 pkt,

Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (zgodnie z kryteriami wyboru ofert), zostanie podpisana najpóźniej do dnia 19.08.2016 r.

Wykonawca, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej jedno zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy uznana za ważną. Wykonawca, który nie wykaże żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia – oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 16.08.2016 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia „SENIOR-WIGOR”, nie otwierać przed dniem 16.08.2016 r. do godz. 10.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 13:43

rejestr zmian publikacji »

20.

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji na remont Kaplicy Marii Magdaleny w Stanisławowie

Znak sprawy: IT-2710.18.2016                                        Odrzywół, dnia 27.07.2016 r.

  

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej kaplicy Marii Magdaleny w Stanisławowie”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej kaplicy Marii Magdaleny w Stanisławowie.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)     prace remontowe zgodne z wstępnymi przedmiarami robót (w załączeniu).

2)     uzgodnienia, w tym z konserwatorem zabytków.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1) dokumentacja techniczna - 4 egz.,

2) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

3) przedmiar robót - 2 egz.,

4) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 

Inwestor przekaże: mapę do celów projektowych.

Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

 

III. Termin realizacji: 15.11.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez opracowanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej jedno zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który nie wykaże żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu, Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

 

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 05.08.2016 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie, nie otwierać przed dniem 05.08.2016 r. do godz. 10.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prac projektowych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-29 06:14

rejestr zmian publikacji »

21.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie

Odrzywół, dnia 07.07.2016 r.

IT – 2710.12.2016

 

 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 6710.12.2016.

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

 

Pytanie 1.

Zamawiający posiada 4 egz. projektu "gotowego" świetlicy natomiast Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 5 egz. projektu budowlanego. Projekt "gotowy" będzie częścią składową projektu budowlanego - skąd wziąć piąty egzemplarz projektu "gotowego"?

Projekt "gotowy" jest chroniony prawami autorskimi - nie wolno go powielać.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zakres prac projektowych zawartych w pkt. II.1. 2) , 3)  4) na następujący:

2)  projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego (elementy infrastruktury technicznej) w zakresie umożliwiającym opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 4 egz.

3) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży elektrycznej - 4 egz.

4) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży elektrycznej - 4 egz.

Zamawiający zaznacza, iż posiada stosowną zgodę projektanta „projektu gotowego”  na jego powielanie w ilościach niezbędnych do realizacji własnego zamierzenia inwestycyjnego.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający uzyskał zgodę Autora projektu na dokonanie w nim zmian adaptacyjnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający uzyskał zgodę Autora projektu na dokonanie w nim zmian adaptacyjnych.

 

Pytanie 3.

Pomieszczenie przeznaczone dla większej liczby użytkowników powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną - czy projekt gotowy obejmuje rozwiązanie tego zagadnienia?

Odpowiedź:

Tak. Projekt gotowy obejmuje rozwiązanie wyposażone w wentylację mechaniczną w pomieszczeniach przeznaczonych dla większej liczby użytkowników.

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający posiada dokumentację z geotechnicznych badan podłoża gruntowego?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie posiada dokumentacji z geotechnicznych badan podłoża gruntowego.

 

Pytanie 5.

Proszę o doprecyzowanie możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej ( czy w przylegającym do działki pasie drogowym istnieją media, czy działka ma już własne punkty pomiarowe mediów?

Odpowiedź:

Możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej – z istniejącego wodociągu znajdującego w przylegającym do działki pasie drogowym.

Możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – brak. Konieczność zaprojektowania odpływu ścieków do bezodpływowego zbiornika ścieków o poj. do 10m3.

Możliwości podłączenia nieruchomości do sieci energetycznej – z istniejącej napowietrznej linii NN biegnącej w przylegającym do działki pasie drogowym.

Możliwości podłączenia nieruchomości do sieci telefonicznej – z istniejącej napowietrznej linii telefonicznej biegnącej w przylegającym do działki pasie drogowym.

 

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 11:06

rejestr zmian publikacji »

22.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie

Znak sprawy: IT-2710.12.2016                                           Odrzywół, dnia 30.06.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1)     adaptacji projektu typowego świetlicy wiejskiej  Kolonii Ossie o pow. użytkowej około 230,00 m2.

2)     projektu zagospodarowania terenu  działki nr 438 wraz z elementami infrastruktury technicznej; zjazd z drogi publicznej, parking, miejsce na zorganizowanie ogniska, ogrodzenie posesji, podłączenie do sieci: wody, oświetlenie terenu.

3)     zaprojektowanie zbiornika na gaz.

4)     przygotowanie wniosku o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1) adaptacja projektu typowego świetlicy - 4 egz,

2)  projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego (elementy infrastruktury technicznej) w zakresie umożliwiającym opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 5 egz,

3) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży elektrycznej - 5 egz,

4) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego dla branży elektrycznej - 5 egz,

5) kosztorys inwestorski i przedmiar robót - po 2 egz.,

6) adaptacja (dla projektu typowego świetlicy) oraz opracowanie dla pozostałych elementów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. /Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072/ - 1 egz.,

7) ww. dokumentacja w formie elektronicznej - pliki z rozszerzeniem .pdf (dokumenty tekstowe) jpg (dokumenty graficzne) na płycie CD – 1 szt.

 

Inwestor przekaże: mapę do celów projektowych, projekt typowy świetlicy wiejskiej - 4 egz.

 

III. Termin realizacji: 15.09.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez opracowanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu, Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 08.07.2016 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Ossie, nie otwierać przed dniem 08.07.2016 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prac projektowych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
38.735 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-30 10:53

rejestr zmian publikacji »

23.

Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.09.2016                                              Odrzywół, dnia 14.06.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

na realizację zadania pn.:

Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, znajdują się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 27.07.2016 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x90%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma jeden punkt. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie można otrzymać 1 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 24.06.2016 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Likwidacja barier architektonicznych dla budynku przedszkola w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 24.06.2016 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.327 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 11:29

rejestr zmian publikacji »

24.

Zapytanie ofertowe Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Odrzywół-POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Znak sprawy: IT-2710.07.2016

Odrzywół, dnia 09.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji
dla Gminy Odrzywół do roku 2026” – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026” – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.
2) Opracowanie dokumentu zgodnie  z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym.
3) Bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnych wersji.
4) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych dla przedmiotu umowy, udział w spotkaniach władzami gminy, radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, przedstawicielami mieszkańców i lokalnych organizacji.
6) Prezentacja przedmiotu umowy na sesji Rady Gminy Odrzywół.

 II.  Szczegółowy zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026”. Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi) w szczególności z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) Scharakteryzowanie obecnej sytuacji w gminie w tym: zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT.
2) Diagnozę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Gminy Odrzywół.
3) Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.
4) Graficzne i opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji.
5) Analizę obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów.
6) Opisanie wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji.
7) Opisanie i wprowadzenie mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji.
8) Sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji.
9) Opracowanie szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji wraz  orientacyjnym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.
10) Wypracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności miedzy poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.
11)  Opisanie powiązań i uwzględnienie kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno- gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju.
12)  Opisanie systemu wdrażania programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem, a także systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych,
13)  Przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko,  w tym opracowanie wniosku o wydanie opinii dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.).
14)  Udział w sesji Rady Gminy Odrzywół, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem.

Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

III. Termin realizacji: do 10.10.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez zrealizowanie/realizowanie co najmniej dwóch lokalnych programów rewitalizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 80%
2) Doświadczenie - 20 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x80%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnych punktów, za każde kolejne zrealizowane zadanie tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 2 pkt.

 VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Wykaz zrealizowanych usług w zakresie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) zawierający rodzaj usługi, wartość usługi, datę realizacji i miejsce wykonania wraz z poświadczeniami, że zostały one wykonane należycie,

 b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Oferty należy przesłać lub złożyć do dnia 16.05.2016 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Odrzywół do roku 2026” POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE, nie otwierać przed dniem 16.05.2016 r. do godz. 12.00”.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marek Matuszczak, (48) 6716057 w.47, fax: (48) 67-16-057 w.30, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu  Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek. Zostanie zamieszczona również informacja na stronie BIP Zamawiającego.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                  mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 14:30

rejestr zmian publikacji »

25.

Zaproszenie do składania ofert na organizację imprezy sportowej-Ogólnopolski Wyścig Crossowy-Odrzywół 2016

Znak sprawy: IT-2710.07.2016             Odrzywół, 29.04.2016  r.

Zaproszenie do składania ofert.

 

            Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację imprezy sportowej – Ogólnopolski Wyścig Crossowy – Odrzywół 2016.

Informacje szczegółowe:

1.      Termin: 22 maja 2016 r. godz. 1100 – 1500   

2.      Trasa – Odrzywół, Wysokin, Ceteń wzdłuż rzeki Drzewiczki. Trasy:

Mała  - ok. 10-15 km.

Średnia – ok. 20-30 km.

Zaawansowana – ok. 40- 60 km.

3.      Zakres prac ewentualnego Wykonawcy zamówienia :

- przygotowanie miejsca startowego i mety.

- rejestracja uczestników.

- rejestracja indywidualnych wyników uczestników – elektroniczny pomiar czasu przejazdu uczestników na odcinkach i na mecie.

- przygotowanie, sprawdzenie i oznakowanie tras.

- promocja wyścigu w mediach.

- nagrody rzeczowe i puchary dla uczestników.

- ubezpieczenie uczestników   

              -uzgodnienie trasy z Zarządcami dróg i Policją.

 4.Wykonawca musi wykazać doświadczenie w organizacji tego typu imprez – minimum 2 imprezy regionalne lub ogólnopolskie.

 5.Maksymalna wysokość  środków jaką może Gmina przeznaczyć na koszty imprezy to kwota 12 000,00 zł brutto.

 6. Zlecający -  Gmina Odrzywół zrealizuje następujące czynności związane z wyścigiem:

          - zabezpieczenie tras przez OSP.

          -  poczęstunek dla uczestników.

         - udostępnienie placu i pomieszczeń na potrzeby organizacji imprezy.

Pisemne oferty na organizację imprezy z podaniem ceny, opisem doświadczenia w realizacji podobnego typu przedsięwzięcia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole. ul. Warszawska 53 w terminie do 06 maja 2016 r. do godz. 15:00. Szczegółowych  informacji udziela Pan Marek  Matuszczak tel. 48 6716057 w.47, lub pod adresem e-mail wojt@odrzywol.eu

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 14:26

rejestr zmian publikacji »

26.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus

Odrzywół, dnia 11.04.2016 roku

Znak sprawy: IT-2710.03.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na:

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:           Gmina Odrzywół

REGON:                                  670223853

NIP:                                         6010086182

Miejscowość                           Odrzywół

Adres:                                     26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:                 www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus.

2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.

3. Sprzęt komputerowy o którym mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Cały dostarczony sprzęt komputerowy musi zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub

oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub

materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i musi być dopuszczony do użytku w zakresie jakim ma służyć, powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonany z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie sprzętu komputerowego nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu komputerowego pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 28 kwietnia 2016 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

  Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

 26-425 Odrzywół

Oferta na realizację zadania pn.:

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole na potrzeby Programu Rodzina 500 plus

 nie otwierać przed 19.04.2016 r. godz. 12.00

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 6;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 19.04.2015 r. do godz. 12.00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania

ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę sprzęt komputerowy w opinii Zamawiającego nie będą wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania

oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)     w zakresie przedmiotu zamówienia – Łukasz Pawlikowski – Informatyk w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057, kom. 692 354 864 e-mail: informatyk@odrzywol.eu

2)     w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

Zał. Nr 4 - Wzór umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
3.365 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-11 14:56

rejestr zmian publikacji »

27.

Zapytanie ofertowe dot. organizacji imprezy sportowej - Ogólnopolski Wyścig Crossowy - Odrzywół 2016

Znak sprawy: IT-2710.02.2016

Odrzywół, 05.04.2016  r.

Zaproszenie do składania ofert.

 

            Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert na organizację imprezy sportowej – Ogólnopolski Wyścig Crossowy – Odrzywół 2016.

Informacje szczegółowe:

1.      Termin: 15 maja 2016 r. godz. 1100 – 1500   

2.      Trasa – Odrzywół wzdłuż rzeki Drzewiczki, wzniesienia w okolicach Różanny                   i Stanisławowa. Trasy:

Mała  - ok. 15 km.

Średnia – ok. 30 km.

Zaawansowana – ok. 60 km.

3.      Zakres prac ewentualnego Wykonawcy zamówienia :

- przygotowanie miejsca startowego i mety.

- rejestracja uczestników.

- rejestracja indywidualnych wyników uczestników – elektroniczny pomiar czasu przejazdu uczestników na odcinkach i na mecie.

- przygotowanie, sprawdzenie i oznakowanie tras.

- promocja wyścigu w mediach.

- nagrody rzeczowe i puchary dla uczestników.

- ubezpieczenie uczestników   

              -uzgodnienie trasy z Zarządcami dróg i Policją.

 4.Wykonawca musi wykazać doświadczenie w organizacji tego typu imprez – minimum 2 imprezy regionalne lub ogólnopolskie.

 5.Maksymalna wysokość  środków jaką może Gmina przeznaczyć na koszty imprezy to kwota 12 000,00 zł brutto.

 6. Zlecający -  Gmina Odrzywół zrealizuje następujące czynności związane z wyścigiem:

          - zabezpieczenie tras przez OSP.

          -  poczęstunek dla uczestników.

         - udostępnienie placu i pomieszczeń na potrzeby organizacji imprezy.

Pisemne oferty na organizację imprezy z podaniem ceny, opisem doświadczenia w realizacji podobnego typu przedsięwzięcia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole. ul. Warszawska 53 w terminie do 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. Szczegółowych  informacji udziela Pan Marek  Matuszczak tel. 48 6716057 w.47, lub pod adresem e-mail wojt@odrzywol.eu

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                      mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 12:47

rejestr zmian publikacji »

28.

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół

IT – 6710.06.2016

 

 

Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy:  IT – 6710.06.2016.

 

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania wyjaśnia, iż rezygnuje z opracowania pkt II.1.9) zapytania ofertowego tj. z Raportu o oddziaływaniu na środowisko (5egz.). Wspomniany raport jest już opracowany i znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

 

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wyliczeniu ceny za przedmiot zamówienia. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 10:02

rejestr zmian publikacji »

29.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół

Znak sprawy: IT-6710.06.2016

Odrzywół, dnia 24.03.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół”.


I. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zbiornika wodnego Wysokin położonego w gminie Odrzywół.

 II.1.  Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

1)     Opracowanie materiałów do wydania decyzji lokalizacyjnej.

2)     Projekt budowlano-wykonawczy będący przedmiotem zamówienia j.w. winien zawierać:

a)   Dokumentację budowlaną inwestycji (5 egz.);

b)   Dokumentację wykonawczą inwestycji, w tym projekty i opracowania (5 egz.)

3)     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z wymogami rozdziału 3 rozporządzenia z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych orz programu funkcjonalno - użytkowego(5 egz.).

4)     Przedmiary i ślepe kosztorysy winny być wykonane w oparciu o KNR, kosztorysy inwestorskie w oparciu o KNNR (2 egz.).

5)     Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót (2 egz.).

6)     Operat wodnoprawny (5 egz.).

7)     Studium wykonalności (5 egz.).

8)      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (5 egz.).

9)     Raport o oddziaływaniu na środowisko (5 egz.).

10)  Instrukcja eksploatacji zbiornika.

11)  Inne, wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia z właściwymi jednostkami.

12)  Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwego wojewodę pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane", oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.

13)  Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe pozwolenia wodnoprawnego, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.

14)  Opracowanie dokumentacji do wniosku do decyzji o lokalizacji inwestycji (w terminie 14 dni od podpisania umowy).

II.2. Dla ww. dokumentacji projektowych Urząd Gminy dostarczy:

-   Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji do dnia 31.05.2016 r.

-    Na wniosek Wykonawcy decyzję lokalizacyjną inwestycji po zakończeniu postępowania administracyjnego.

-     Aktualizację mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 do dnia 20.04.2016 r.

                                                                                        100

-        Przekroje poprzeczne dolinowe w skali     1      ----------     do dnia 20.04.2016 r.

                                                                      1000

-      Badanie geologiczne podłoża do dnia 31.05.2016 r.

 

 III. Termin realizacji: 14.10.2016 r.

 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez opracowanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo – kosztorysowych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 80%
2) Doświadczenie - 20 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x10x80%
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnych punktów, za każde kolejne zrealizowane zadanie tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 2 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) Wykaz zrealizowanych usług w zakresie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) zawierający rodzaj usługi, wartość usługi, datę realizacji i miejsce wykonania wraz z poświadczeniami, że zostały one wykonane należycie,

 b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 04.04.2016 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wodnego Wysokim położonego w gminie Odrzywół, nie otwierać przed dniem 04.04.2016 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W spraw