logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2016
1.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO pn.: Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR

 

IT-2710.31.2016                                                                                   Odrzywół, dnia 05.12.2016 r.

 

                                                                          Wszyscy uczestnicy   postępowania


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 339331 - 2016; data zamieszczenia: 09.11.2016

Nr sprawy: IT-2710.31.2016

 

            Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.   

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR.  Zadanie w ramach przedmiotowej inwestycji zostało ujęte w wydatkach budżetu Gminy Odrzywół na rok 2016. Niestety łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.

               

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-05 08:57

rejestr zmian publikacji »

2.

Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół

IT-2710.25.2016                                                            Odrzywół, dnia 28.10.2016 r.

 


Wszyscy uczestnicy postępowania

    

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 311890 - 2016; data zamieszczenia: 22.09.2016

Nr sprawy: IT-2710.25.2016

 

            Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół”. W związku z otrzymaną zbyt małą dotacją, w stosunku do  zakładanej w budżecie dotacji od Państwowej Straży Pożarnej, co skutkuje brakiem pokrycia w dochodach gminy na to zadanie.

             W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

               

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-28 11:15

rejestr zmian publikacji »

3.

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 14.10.2016 r.

IT-2710.21.2016

          

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Remont chodników w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.21.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  skrócenie czasu realizacji zadania: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: P.P.H.U ”SINBUD” Piotr Siniarski ul. Mickiewicza 9, 96-230 Biała Rawska.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena ofertowa brutto: 60%

Liczba pkt w kryterium: gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

Liczba pkt w kryterium: skrócenie czasu realizacji zadania: 20%

Łączna punktacja

1

P.P.H.U ”SINBUD”

Piotr Siniarski

ul. Mickiewicza 9

96-230 Biała Rawska

57,28

20

15

92,28

2

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

60

20

10

90

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-14 14:43

rejestr zmian publikacji »

4.

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Odrzywół dnia 16.08.2016 r.

IT-2710.17.2016

  
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.17.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; gwarancja 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Olszynowa 23,

26-600 Radom. Cena wybranej oferty 162 257,81 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium GWARANCJA

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

Zakład Usługowo-Handlowy

IR-BUD Ireneusz Majchrak

ul. Robotnicza 27

26-200 Końskie

71,25

0

71,25

2

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Guldziński

ul. B. Krzywoustego 11

26-300 Opoczno

74,23

10

84,23

3

DESTRA

Paulina Jasińska

ul. Legionów Polskich 5/8

26-400 Przysucha

82,15

10

92,15

4

Konsorcjum firm:

Lider 1) Zakład Usługowy Remontowo-Budowlanych

Mariusz Skrok

Antoniówka 139

26-630 Jedlnia Letnisko

Partner 2) Zakład Usługowy Remontowo-Budowlanych

Andrzej Skrok

ul. PCK 7 m. 22

26-600 Radom

73,55

10

83,55

5

Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska

Sucha, ul. Szlachecka 2b

26-800 Białobrzegi

79,86

10

89,86

6

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Olszynowa 23

26-600 Radom

90

10

100

7

Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

63,52

10

73,52

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-16 09:52

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

Odrzywół dnia 29.07.2016 r.

IT-2710.10.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; gwarancja 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów.

Cena wybranej oferty 244 029,50 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium GWARANCJA

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oddział Robót Drogowych

ul. Sucha

97-200 Tomaszów Mazowiecki

74,19

10

84,19

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

86,95

10

96,95

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

90

10

100

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 154

84,18

10

94,18

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-29 07:00

rejestr zmian publikacji »

6.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 26.07.2016 r.

IT-2710.16. 2016

           

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2016/2017  do budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.16.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;        

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; termin dostawy 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 98 pkt)

Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY

(znaczenie 2 pkt)

Łączna punktacja

1

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

2,39

38 179,20

94,72

2

96,72

2

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

2,32

37 195,20

97,58

2

99,58

3

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

 

2,31

36 998,40

98

2

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 09:03

rejestr zmian publikacji »

7.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017

Odrzywół, dn. 26.07.2016 r.

IT – 2710.15.2016ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.15.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7 ofert

Kryteria wyboru ofert: cena 98 pkt, termin dostawy 2 pkt

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 6

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek ul. Mickiewicza 9, 26 – 811 Wyśmierzyce.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

           

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

(znaczenie 98 pkt)

Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY

(znaczenie 2 pkt)

Łączna punktacja

1

PPUH ”FACTUM” Sp. z o.o.

ul. Z. Augusta 5/3

85-082 Bydgoszcz

 

68,18

0

68,18

2

TRANSPORT TOWAROWY

Handel Opałem

Mirosław Stasiak

Kletnia, ul. Dworcowa 2

97-545 Gomunice

68,65

0

68,65

3

ADLLER Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 9

32-200 Miechów

83,53

1

84,53

4

EKOSIL

Zdzisław Dzieciuch

ul. Handlowa 2c

41-807 Zabrze

70,85

2

72,85

5

,,WĘGLOPASZ”, Sp.  z o.o. 
ul. Piątkowska 149/6

60 – 648 Poznań

91

1

92

6

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26 – 811 Wyśmierzyce

98

2

100

7

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26 – 212 Smyków

94,77

2

96,77

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

  

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 08:39

rejestr zmian publikacji »

8.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017

                                                                     Odrzywół, dn. 26.07.2016 r.

IT – 2710.14.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w.30

Znak sprawy: IT – 2710.14.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3         

Liczba odrzuconych ofert: 0     

Kryteria wyboru ofert: cena 95 pkt ; termin płatności 5 pkt.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 3 złożona przez:

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR Jarosław Wróblewski ul. Wojska Polskiego 9, 96-230 Biała Rawska za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych złotych). Oferta złożona przez Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR Jarosław Wróblewski spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:     

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

(znaczenie 95 pkt)

Liczba pkt w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

(znaczenie 5 pkt)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. w Grójcu

ul. Laskowa 6

05-600 Grójec

81,37

5

86,37

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

67,76

5

72,76

3

Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR

Jarosław Wróblewski

ul. Wojska Polskiego 9

96-230 Biała Rawska

95

5

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 08:30

rejestr zmian publikacji »

9.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy

Odrzywół dnia 31.05.2016 r.

IT-2710.05.2016

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                              

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy

  

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.05.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; termin płatności 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Usługi Ekologiczne „EKO – JAS” Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów. Łączna cena oferty dla całego zamówienia: 493 765,20 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

”EKOM” Maciejczyk Sp. J.

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

67,09

10

77,09

2

ENERIS Surowce S.A.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Mazowiecki

55,48

10

65,48

3

KONSORCJUM FIRM:

1) PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„INTERBUD” Sp. z o.o. – LIDER

ul. Limanowskiego 154,

26-600dom

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EKO – ESTETYKA” S.C.

ul. Starokrakowska 137

26-600dom

3) „EKOLA” Sp. z o.o.

ul. 1905 Roku 47 lok. 14

26-600 Radom

77,49

10

87,49

4

KONSORCJUM FIRM:

1) PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno-Handlowe - Usługowe

”DREWBUD” Kazimierz Budek

Komorów 15

96-214 Cielądz

2) Zakład Usług Komunalnych

BUDMAX Grzegorz Budek

Komorów 45 C

96-214 Cielądz

49,69

10

59,69

5

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

46,86

10

56,86

6

Usługi Ekologiczne „EKO – JAS”

Krzysztof Janas

Garno, ul. Kasztanowa 21

26-625 Wolanów

90

10

100

7

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Targowa 52

26-400 Przysucha

80,36

10

90,36

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                        mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
614.099 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 13:18

rejestr zmian publikacji »

10.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola

Odrzywół dnia 12.05.2016 r.

IT-2710.04.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.04.2016           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; gwarancja 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów. Cena wybranej oferty 84 965,94 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium GWARANCJA

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

90

10

100

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oddział Robót Drogowych

ul. Sucha

97-200 Tomaszów Mazowiecki

76,14

10

86,14

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-12 08:39

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj