główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO pn.: Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR

 

IT-2710.31.2016 Odrzywół, dnia 05.12.2016 r.

 

  Wszyscy uczestnicy postępowania


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 339331 - 2016; data zamieszczenia: 09.11.2016

Nr sprawy: IT-2710.31.2016

 

  Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.   

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR.  Zadanie w ramach przedmiotowej inwestycji zostało ujęte w wydatkach budżetu Gminy Odrzywół na rok 2016. Niestety łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dzienny Dom SENIOR WIGOR”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół

IT-2710.25.2016   Odrzywół, dnia 28.10.2016 r.

 


Wszyscy uczestnicy postępowania


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 311890 - 2016; data zamieszczenia: 22.09.2016

Nr sprawy: IT-2710.25.2016

 

  Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół”. W związku z otrzymaną zbyt małą dotacją, w stosunku do  zakładanej w budżecie dotacji od Państwowej Straży Pożarnej, co skutkuje brakiem pokrycia w dochodach gminy na to zadanie.

    W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego 4x4 wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Odrzywół”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 14.10.2016 r.

IT-2710.21.2016


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Remont chodników w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.21.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  skrócenie czasu realizacji zadania: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: P.P.H.U ”SINBUD” Piotr Siniarski ul. Mickiewicza 9, 96-230 Biała Rawska.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium: cena ofertowa brutto: 60%

Liczba pkt w kryterium: gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

Liczba pkt w kryterium: skrócenie czasu realizacji zadania: 20%

Łączna punktacja

1

P.P.H.U ”SINBUD”

Piotr Siniarski

ul. Mickiewicza 9

96-230 Biała Rawska

57,28

20

15

92,28

2

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

60

20

10

90

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Odrzywół dnia 16.08.2016 r.

IT-2710.17.2016


 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.17.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; gwarancja 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Olszynowa 23,

26-600 Radom. Cena wybranej oferty 162 257,81 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium GWARANCJA

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

Zakład Usługowo-Handlowy

IR-BUD Ireneusz Majchrak

ul. Robotnicza 27

26-200 Końskie

71,25

0

71,25

2

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Guldziński

ul. B. Krzywoustego 11

26-300 Opoczno

74,23

10

84,23

3

DESTRA

Paulina Jasińska

ul. Legionów Polskich 5/8

26-400 Przysucha

82,15

10

92,15

4

Konsorcjum firm:

Lider 1) Zakład Usługowy Remontowo-Budowlanych

Mariusz Skrok

Antoniówka 139

26-630 Jedlnia Letnisko

Partner 2) Zakład Usługowy Remontowo-Budowlanych

Andrzej Skrok

ul. PCK 7 m. 22

26-600 Radom

73,55

10

83,55

5

Zakład Usług Budowlanych Leszek Trzaska

Sucha, ul. Szlachecka 2b

26-800 Białobrzegi

79,86

10

89,86

6

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Olszynowa 23

26-600 Radom

90

10

100

7

Korporacja Techniczno-Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

63,52

10

73,52

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

Odrzywół dnia 29.07.2016 r.

IT-2710.10.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2016  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 % ; gwarancja 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów.

Cena wybranej oferty 244 029,50 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 90 %)

Liczba pkt w kryterium GWARANCJA

(znaczenie 10 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oddział Robót Drogowych

ul. Sucha

97-200 Tomaszów Mazowiecki

74,19

10

84,19

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

86,95

10

96,95

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

90

10

100

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 154

84,18

10

94,18

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak