główna zawartość
artykuł nr 1

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Ogłoszenie nr 330039 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.

 

Odrzywół: Remont chodników w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307777-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.21.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont chodników w Gminie Odrzywół Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Remont chodników przy ulicy Łąkowej w miejscowości Odrzywole; Zadanie nr 2 Remont chodników przy ulicy Praga w miejscowości Odrzywole; Zadanie nr 3 Remont chodników przy ulicy Wspólnej w miejscowości Odrzywole.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT174435.87
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.P.H.U. SINBUD Piotr Siniarski ,  ,  ul. Mickiewicza 9 ,  96-230 ,  Biała Rawska,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 167363,10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159776,76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167363,10
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Odrzywół: REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Numer ogłoszenia w BZP: 188177 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148033 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Budowa podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem; 2. Budowa 2 pochylni wewnętrznych (pomieszczenie kuchenne i pomieszczenie sali gimnastycznej); 3. Dostosowanie otworów i przejść; 4. Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych; a) łazienka dla niepełnosprawnych; b) łazienka dla kobiet; c) łazienka dla mężczyzn; d) łazienka dla personelu; 5. Wymiana zniszczonych posadzek w salach; 6. Odnowienie posadzek z parkietu; 7. Malowanie całości pomieszczeń w budynku. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski, ul. Olszynowa 23, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198 534,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162 257,81
 • Oferta z najniższą ceną: 162 257,81 / Oferta z najwyższą ceną: 229 887,00
 • Waluta: PLN .

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 3

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017
Numer ogłoszenia: 184825 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128861 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2016/2017, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-9, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. SUKCES Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159043,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 94620,00

· Oferta z najniższą ceną: 94620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 136013,40

· Waluta: PLN .

· Cena brutto za 1 tonę: 498,00 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 183329 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128935 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2016/2017 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 12 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 4 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 16 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w budynku PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45312,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 36 998,40

· Oferta z najniższą ceną: 36 998,40 / Oferta z najwyższą ceną: 38 179,20

· Waluta: PLN .

· Cena brutto za 1 litr oleju na dzień złożenia oferty: 2,31 zł.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 5

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

Odrzywół: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia
Numer ogłoszenia w BZP: 177195 - 2016; data zamieszczenia: 09.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110173 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch dróg. Droga nr 1 nr 330432W  dz. nr ewid. 244 i 113. Droga nr 2 nr 330403W dz. nr ewid. 373:

 

Parametry techniczne przebudowywanych dróg:

Droga nr 1:

Klasa drogi - D;

Kategoria drogi - droga gminna numer 330432W Myślakowice-Kolonia odc. od dr. pow. nr 1686W do dr pow. nr 1686W.;

Prędkość projektowa - 30 km/h;

Kategoria ruchu - KR1;

Moduł sprężystości ( wtórny ) nie mniejszy niż 100 MPa, droga w strefie zamieszkania;

Szerokość jezdni na prostej 3,0 m;

Szerokość poboczy 0,5 m;

Długość przebudowywanego odcinka 777,00 m;

Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1689W.

Droga nr 2:

Klasa drogi - D;

Kategoria drogi - droga gminna nr 330403W Myślakowice-Kolonia - Domaniewice;

Prędkość projektowa - 30 km/h;

Kategoria ruchu - KR1;

Moduł sprężystości ( wtórny ) nie mniejszy niż 100 MPa;

Szerokość jezdni na prostej 3,5 m;

Szerokość poboczy 0,5 m;

Długość przebudowywanego odcinka 737,00 m;

Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255240,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 244 029,50
 • Oferta z najniższą ceną: 244 029,50 / Oferta z najwyższą ceną: 296 026,35
 • Waluta: PLN .

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak