logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2016
1.

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Ogłoszenie nr 330039 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.

 

Odrzywół: Remont chodników w Gminie Odrzywół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307777-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont chodników w Gminie Odrzywół

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.21.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont chodników w Gminie Odrzywół Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: Zadanie nr 1 Remont chodników przy ulicy Łąkowej w miejscowości Odrzywole; Zadanie nr 2 Remont chodników przy ulicy Praga w miejscowości Odrzywole; Zadanie nr 3 Remont chodników przy ulicy Wspólnej w miejscowości Odrzywole.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT174435.87
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.P.H.U. SINBUD Piotr Siniarski ,  ,  ul. Mickiewicza 9 ,  96-230 ,  Biała Rawska,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 167363,10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159776,76
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167363,10
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 12:21

rejestr zmian publikacji »

2.

REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Odrzywół: REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Numer ogłoszenia w BZP: 188177 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148033 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLAKOWICACH NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. Budowa podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem; 2. Budowa 2 pochylni wewnętrznych (pomieszczenie kuchenne i pomieszczenie sali gimnastycznej); 3. Dostosowanie otworów i przejść; 4. Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych; a) łazienka dla niepełnosprawnych; b) łazienka dla kobiet; c) łazienka dla mężczyzn; d) łazienka dla personelu; 5. Wymiana zniszczonych posadzek w salach; 6. Odnowienie posadzek z parkietu; 7. Malowanie całości pomieszczeń w budynku. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski, ul. Olszynowa 23, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198 534,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162 257,81
 • Oferta z najniższą ceną: 162 257,81 / Oferta z najwyższą ceną: 229 887,00
 • Waluta: PLN .

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 07:17

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017

Odrzywół: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017
Numer ogłoszenia: 184825 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128861 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa własnym transportem węgla dla Urzędu Gminy w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole na sezon grzewczy 2016/2017, o następujących parametrach: 1) wartość opałowa min 29 000 kJ/kg; 2) zawartość popiołu max 6 %; 3) zawartość siarki max 0,6 %; 4) wilgotność max 7,0 %; 5) Łączna ilość zamówienia: węgiel kostka - 190 ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-9, 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. SUKCES Bożena Krzosek, ul. Mickiewicza 9, 26-811 Wyśmierzyce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159043,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 94620,00

·         Oferta z najniższą ceną: 94620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 136013,40

·         Waluta: PLN .

·         Cena brutto za 1 tonę: 498,00 zł. 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-19 13:24

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Numer ogłoszenia w BZP: 183329 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128935 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2016/2017 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 12 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz w ilości 4 tys. litrów do grzewczego pieca olejowego do budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie. Łączna ilość zamawianego oleju - 16 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w budynku PSP w Myślakowicach - 4 tys. litrów. Całkowita pojemność zbiornika na olej opałowy w budynku Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie - 1 tys. litrów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TERM-OIL Sp. z o.o., ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45312,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 36 998,40

·         Oferta z najniższą ceną: 36 998,40 / Oferta z najwyższą ceną: 38 179,20

·         Waluta: PLN .

·         Cena brutto za 1 litr oleju na dzień złożenia oferty: 2,31 zł.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-18 08:37

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia

Odrzywół: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia
Numer ogłoszenia w BZP: 177195 - 2016; data zamieszczenia: 09.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110173 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Myślakowice-Kolonia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch dróg. Droga nr 1 nr 330432W  dz. nr ewid. 244 i 113. Droga nr 2 nr 330403W dz. nr ewid. 373:

 

Parametry techniczne przebudowywanych dróg:

Droga nr 1:

Klasa drogi - D;

Kategoria drogi - droga gminna numer 330432W Myślakowice-Kolonia odc. od dr. pow. nr 1686W do dr pow. nr 1686W.;

Prędkość projektowa - 30 km/h;

Kategoria ruchu - KR1;

Moduł sprężystości ( wtórny ) nie mniejszy niż 100 MPa, droga w strefie zamieszkania;

Szerokość jezdni na prostej 3,0 m;

Szerokość poboczy 0,5 m;

Długość przebudowywanego odcinka 777,00 m;

Przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1689W.

Droga nr 2:

Klasa drogi - D;

Kategoria drogi - droga gminna nr 330403W Myślakowice-Kolonia - Domaniewice;

Prędkość projektowa - 30 km/h;

Kategoria ruchu - KR1;

Moduł sprężystości ( wtórny ) nie mniejszy niż 100 MPa;

Szerokość jezdni na prostej 3,5 m;

Szerokość poboczy 0,5 m;

Długość przebudowywanego odcinka 737,00 m;

Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255240,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 244 029,50
 • Oferta z najniższą ceną: 244 029,50 / Oferta z najwyższą ceną: 296 026,35
 • Waluta: PLN .

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 13:01

rejestr zmian publikacji »

6.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017

Odrzywół: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017
Numer ogłoszenia w BZP: 177169 - 2016; data zamieszczenia: 09.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119271 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2016-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 140 – liczba uczniów może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JAR-TOUR Jarosław Wróblewski, ul. Wojska Polskiego 9, 96-230 Biała Rawska, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 78 400,00

·         Oferta z najniższą ceną: 78 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109 914,00

·         Waluta: PLN .

Cena dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto ( z podatkiem VAT, biletu miesięcznego komunikacji publicznej )  56,00 zł słownie: pięćdziesiąt sześć złotych.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-09 12:50

rejestr zmian publikacji »

7.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy

Odrzywół: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 85785 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51827 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 36 miesięcy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych od-padów komunalnych powstałych i zebranych od wszystkich właścicieli nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Odrzywół. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno być wykonywane w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.40.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Ekologiczne EKO - JAS Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 486156,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 493765,20
 • Oferta z najniższą ceną: 493765,20 / Oferta z najwyższą ceną: 948314,16
 • Waluta: PLN .

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 15:11

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola

Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola
Numer ogłoszenia: 131372 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99742 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, woj. mazowieckie, tel. 048 67160-57 w. 42., faks 048 6716350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienna Wola.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi o następujących parametrach: 1) długość odcinka drogi 600,00 m; 2) szerokość jezdni 3,0 m; 3) szerokość poboczy utwardzonych 0,75 m; 4) szerokość korony 4,5 m. Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają dokumentacja projektowa i przedmiary robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńsja 38, 26-434 Gielniów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107038,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84965,94
 • Oferta z najniższą ceną: 84965,94 / Oferta z najwyższą ceną: 100434,42
 • Waluta: PLN .

                                           Wójt Gminy Odrzywół

                                            mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2016-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-23 15:57

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj