logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2017
1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ dotyczy na zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół, dnia 4 października 2017 r.

IT-2710.16.1.2017

 

Uczestnicy postępowania                   

o udzielenie zamówienia publicznego           

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY – oznaczenie sprawy – IT-2710.16.2017

 

 

Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z punktem XV ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje że, w  okresie od dnia opublikowania ogłoszenia do końca terminu wyznaczonego na składanie pytań dotyczących prowadzonego postępowania wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postepowaniu pytania dotyczące wyżej opisanego postepowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i udzielone na nie odpowiedzi.

 

 

PYTANIE nr 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy i o wykreślenie podkreślonego zapisu SIWZ § 7 pkt. 2.2 „30% kwoty zabezpieczenia (…) po upływie okresu gwarancji…”

Powyższy zapis jest niezgodny z Przepisami Prawa Zamówień Publicznych, ponieważ zgodnie z PZP Art. 151 pkt 2 „Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia”, a nie z tytułu gwarancji jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuję zmiany zapisów SIWZ we wzorze umowy § 7 pkt. 2.2 który otrzymuje brzmienie:

30% kwoty zabezpieczenia (………. zł) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po odbiorze ostatecznym i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych usterek i niedoróbek.

 

PYTANIE nr 2

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 10 Projektu umowy podkreślonych słów: „W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych (…) od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym”

„Sekocenbud” jest jednym w wielu istniejących na rynku wydawnictw publikujących informacje o cenach robót, materiałów i sprzętu oraz narzutach. Nałożenie na wykonawcę wyżej wyszczególnionego wymogu jest niezgodne z przepisami ustawy, co potwierdza opinia Urzędu Zamówień Publicznych UZP/DP/O-JBE/977/1572/12, w której czytamy :

„Ponadto, jako sprzeczne z zasadami zamówień publicznych ocenić należy wymaganie zamawiającego, aby wykonawcy sporządzali stosowne dokumenty w oparciu o cenniki publikowane przez konkretny podmiot. Nie jest bowiem uzasadnione odwoływanie się do konkretnego publikatora, w sytuacji gdy na rynku funkcjonują inne publikatory w przedmiotowym zakresie”.

Zamawiający ustanowił karę za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w Wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuję zmiany zapisów SIWZ we wzorze umowy § 3 pkt. 10 który otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych, robót zaniechanych, Wykonawca sporządza protokół konieczności i kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym w ofercie. Roboty dodatkowe dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD lub INTERCENBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiający wprowadzając powyższy zapis daje wykonawcy możliwość wyboru wydawnictwa w którym na podstawie czynników cenotwórczych Wykonawca określi ceny jednostkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a konieczne do rozliczenia robót dodatkowych, o ile takie wystąpią.  

 

PYTANIE nr 3

W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającym umowę prosimy o ustanowienie kary umownej płatnej przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, również w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający zapis w SIWZ we wzorze umowy § 10 pkt. 5 który otrzymuje brzmienie:

Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, zapłaci Wykonawcy kary w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

PYTANIE nr 4

Zgodnie z zapisami SWIZ przedmiary służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że w przedmiarze „ Przedmiar Instalacje technol.pdf.” pozycja 60 dotyczy dostawy zastawu pompowego typu ZHA 1.06.04, natomiast w dokumentacji projektowej wskazano zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix V405. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności oraz wskazanie prawidłowych parametrów dla zestawu pompowego.

Odpowiedź:

Zamawiający celem wyjaśnienia rozbieżności zapisów w przedmiarze instalacje technologiczne poz. 60 a zapisami w projekcie przedstawia parametry zestawu pompowego:

Przyjęto zestaw hydroforowy   o parametrach:

  Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt.

  Moc pompy: 4x1,1kW

  Min. Q systemu: 2,0m3/h

  Max. Q systemu: 24m3/h

  H max: 52m

 

Punkt pracy dla optymalnego rozbioru – praca 3 pomp jedna rezerwowa :

  wydajność 10 m3/h

   wysokość podnoszenia 48 m H2O

 

            Maksymalny rozbiór  – praca trzech pomp jedna rezerwowa:

  wydajność 17 m3/h

  wysokość podnoszenia 35 m H2O

 

Wielopompowy układ to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą  DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia.

Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w             wykonaniu dławicowym, przy czym każda pompa wyposażona jest w przetwornicę częstotliwości.

Gotowe do podłączenia z rurociągami ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej z urządzeniem sterującym/ regulującym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Wszystkie elementy hydrauliczno – mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja wsporcza) wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 – 0H18N9). Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane są w standardzie metodą TIG w osłonie gazów szlachetnych.

Sterowanie zestawem odbywa się będzie poprzez rozdzielnię zasilająco – sterującą  (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo.

Elementem zarządzającym pracą układu jest przemysłowy sterownik mikroprocesorowy z panelem czołowym    (panel tekstowy).

 

Pozostałe szczegóły dotyczące tego urządzenia zawarto w projekcie.

 

 

PYTANIE nr 5

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Z związku z wystąpienie Zamawiającego o środki na finansowanie przedmiotowego zadania do WFOŚiGW oraz koniecznością przeprowadzenia postepowania powtórzonego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.   

 

Powyższa odpowiedź oraz poczynione modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Wprowadzone modyfikacje winny zdanie Zamawiającego umożliwić większej ilości Wykonawców udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tym samy zwiększyć konkurencyjność postępowania.

Biorąc pod uwagę zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji Zamawiający uznaje,  że nie zachodzą przesłanki do zmiany ustalonych terminów wyznaczonych na składanie i otwarcie ofert.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 08:22

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ? PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 596774-N-2017 z dnia 2017-10-03 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 15:22

rejestr zmian publikacji »

3.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 590800-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 08:24

rejestr zmian publikacji »

4.

Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół, dnia 30.08.2017 r.

IT – 2710.15.2017

 

Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) – zwanej dalej ustawą.

 

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez podestów pod fotelami - podłoga powinna być płaska przy korzystaniu z wózka inwalidzkiego.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza autobus z płaską podłogą w przestrzeni pasażerskiej – bez podestów po fotelami. Pozycja nr 6 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści szyby jasne fabryczne?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza bocznych szyb fabrycznie jasnych.


Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez pneumatycznego fotela kierowcy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza autobus z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem. Pozycja nr 42 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez  regulowanej kierownicy?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez  regulowanej kierownicy.


Pytanie 5.

Czy poprzez określenie "podgrzewana szyba przednia" Zamawiający dopuści rozwiązanie z nadmuchem gorącego powietrza na szybę przednią?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z nadmuchem gorącego powietrza na szybę przednią z jednoczesnym wspomaganiem tego systemu przez klimatyzację. Pozycja nr 34 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści klimatyzację o mocy 10 kW z rozprowadzeniem indywidualnym montowaną przez firmą mającą wymaganą homologację i realizującą całość zabudowy autobusowej?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza klimatyzację o mocy minimum 10 kW z rozprowadzeniem indywidualnym montowaną przez firmą mającą wymaganą homologację i realizującą całość zabudowy autobusowej.

 

Ponadto zamawiający zmienia Pozycja nr 66, 67 i 68  załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu w celu zgodności załącznika z wymogami  SIWZ.

Pozycja nr 66 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez  limitu kilometrów.

Pozycja nr 67 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji- minimum 36 m-ce na lakier.

Pozycja nr 68 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji- minimum 60 m-ce na perforacje nadwozia.

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 11:10

rejestr zmian publikacji »

5.

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół, dnia 29.08.2017 r.

IT – 2710.15.2017

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) – zwanej dalej ustawą.

  

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 Pytanie 1:

Prosimy o podanie przewidywanego rocznego przebiegu autobusu będącego przedmiotem przetargu.
Odpowiedź:

Przewidywany roczny przebieg autobusu będącego przedmiotem przetargu to 50 000 km.

 Pytanie 2:

Prosimy o podanie właściwego terminu wykonania zamówienia (dostawy autobusu). W SIWZ jest podany termin 15.12.2017r. natomiast w formularzu oferty jest 30.11.2017r..
Odpowiedź:

Właściwy termin wykonania zamówienia to 15.12.2017r.  Załącznik nr 1 Formularz oferty został poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z treści SIWZ wynika, iż Zamawiający nie wymaga ZNWU, natomiast w formularzu oferty jest zapis o wymogu wpłaty ZNWU.
Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Załącznik nr 1 Formularz oferty zostanie poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie wymagań dot. podłogi w autobusie. Zamawiający wymaga podłogi z podestami pod fotele oraz montażu wózka inwalidzkiego w tylnej części autobusu. Podłoga z podestami bardzo utrudni wprowadzanie wózka tylnymi drzwiami. Proponujemy zatem dopuszczenie autobusu z płaską podłogą.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza autobus z płaską podłogą w przestrzeni pasażerskiej – bez podestów po fotelami. Pozycja nr 6 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu został poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie autobusu z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza autobus z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem. Pozycja nr 42 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu został poprawiony w tym zakresie.

 Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

 W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-30 09:11

rejestr zmian publikacji »

6.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr nr 578614-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 12:24

rejestr zmian publikacji »

7.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 560308-N-2017 z dnia 2017-07-28

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-31 14:48

rejestr zmian publikacji »

8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna, Gmina Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna, Gmina Odrzywół

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 520761-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 12:44

rejestr zmian publikacji »

9.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW dotyczy zadania pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Odrzywół, dnia 8 maja 2017 r.

IT-2710.09.1.2017


 

Uczestnicy postępowania                 


o udzielenie zamówienia publicznego          

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy.

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole– oznaczenie sprawy – IT-2710.09.2017

    

Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z punktem XV ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje że, w  okresie od dnia opublikowania ogłoszenia do końca terminu wyznaczonego na składanie pytań dotyczących prowadzonego postępowania wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postepowaniu pytania dotyczące wyżej opisanego postepowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i udzielone na nie odpowiedzi.

  

Pytanie 1.

Proszę o podanie dokładnych parametrów trawy z rolki ponieważ w opisie i przedmiarze są różne parametry (wymiary tj. grubość i wielkość rolki). Proszę o podanie okresu pielęgnacji boiska.

 

Ad. 1

Zamawiający określa parametry dla trawy:

1)     trawnik co najmniej 12 miesięczny uzyskiwany metodą odcinania od macierzystego podłoża;

2)     trawnik ze zbioru maszynowego – grubość min. 2 cm,

3)     trawnik produkowany na podłożu naturalnym ziemnym,

4)     trawni z wysoką odpornością na deptanie,

5)     trawnik z przeznaczeniem na miejsca nasłonecznione.

Zamawiający nie określa szerokości rolki ze względu na różnych producentów.

Zamawiający określa okres pielęgnacji boiska: 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji.

 

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści dwie referencje oddzielnie na budowę lub przebudowę boiska sportowego z trawy naturalnej, oraz na budowę lub przebudowę trybun. Obydwa zadania były by za kwotę nie mniejsza niż 1 400 000,00 zł brutto.

 

Ad. 2

Zamawiający w celu spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego  zdolności technicznej, dopuszcza wykonanie oddzielnie dwóch robót budowlanych  polegających na budowie lub przebudowie boiska sportowego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5 000,00 m2 oraz na budowie lub przebudowie trybun za kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) dla każdej z robót.

 

Pytanie 3.

 

W specyfikacji Instalacja monitoringu CCTV podano kamery zewnętrzne IP 2 szt., z czego nie wynika że ma być to kamera obrotowa, a w przedmiar poz.  77 d4  - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera szt. TVU zewnętrzna-zakup kamer szybkoobrotowych IP. Proszę o podanie czy ma być to kamera szybkoobrotowa IP (minimalne parametry ) jak wynika z przedmiaru czy stacjonarna jak wynika z opisu projektu.

 

Ad. 3

Zamawiający określa parametry instalacji monitoringu:

  1)      kamera szybkoobrotowa IP;

  2)      zasięg IR = min. 100m;

3)      Zoom min. 10 razy.

 

 

Powyższa odpowiedź oraz poczynione modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

    

Wprowadzone modyfikacje winny zdanie Zamawiającego umożliwić większej ilości Wykonawców udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tym samy zwiększyć konkurencyjność postępowania.

    

Biorąc pod uwagę zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji Zamawiający uznaje,  że nie zachodzą przesłanki do zmiany ustalonych terminów wyznaczonych na składanie i otwarcie ofert.

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 11:39

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zadania pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Ogłoszenie w BZP nr 78785 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

 

Odrzywół: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 76468
Data: 28/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie boiska sportowego za kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), w tym: 1) boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5 000,00 m2; 2) budowa lub przebudowa trybun. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach). 1. Kierownik budowy – 1 osoba - 5 lat. Osoba wskazana w pkt 1 winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej może być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie boiska sportowego za kwotę nie mniejszą niż 1 400 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), w tym: 1) boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5 000,00 m2; 2) budowa lub przebudowa trybun. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. 2)Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach). 1. Kierownik budowy – 1 osoba - 5 lat. Osoba wskazana w pkt 1 winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej może być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak.

 

 

     Wójt Gminy Odrzywół

      mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 10:40

rejestr zmian publikacji »

11.

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie BZP nr 77024 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:49

rejestr zmian publikacji »

12.

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 76468 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:42

rejestr zmian publikacji »

13.

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna - Kolonia

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna – Kolonia

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 52710 - 2017 z dnia 2017-03-28 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 09:38

rejestr zmian publikacji »

14.

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

ZAMAWIAJĄCY

 Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 23682 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 12:49

rejestr zmian publikacji »

15.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

Odrzywół, dnia 2 lutego 2017 r.

IT-2710.01.2017

 

Uczestnicy postępowania                 

o udzielenie zamówienia publicznego          

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół– oznaczenie sprawy – IT-2710.01.2017

 

 

Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z punktem XV ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje że, w  okresie od dnia opublikowania ogłoszenia do końca terminu wyznaczonego na składanie pytań dotyczących prowadzonego postępowania wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postepowaniu pytania dotyczące wyżej opisanego postepowania. W załączeniu przedstawiamy ich treść i udzielone na nie odpowiedzi.

 

                                                                               mgr Marian Kmieciak

    Wójt Gminy Odrzywół

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 14:57

rejestr zmian publikacji »

16.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy zadania pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Ogłoszenie nr 17666 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.


Odrzywół: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 11934
Data: 20/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/02/2017, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/02/2017, godzina: 11:30

  

mgr Marian Kmieciak

Wójt Gminy Odrzywół

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 10:05

rejestr zmian publikacji »

17.

Zmiana terminu składania ofert dotyczy zadania pn. Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół, dnia 13.07.2016 r.

Znak sprawy: IT-2710.10.2016

 

Zmiana terminu składania ofert

w postępowaniu przetargowym

na wykonanie zadania pn.;

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostaję zmieniony na dzień 10 lutego 2017 roku do godz. 11:30. Zmiana wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na liczne zapytania Wykonawców oraz zamieszczenia dodatkowych materiałów dotyczących przedmiotowego zadania, które to zostaną zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 02.02.2017 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieszcza poniżej.

Odpowiedzi na zadane pytania zamieszczone zostaną na stronie BIP Gminy Odrzywół http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne - rok 2017 pod ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym zadania pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 09:59

rejestr zmian publikacji »

18.

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół”.

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 11934 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 13:51

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj