główna zawartość
artykuł nr 1

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ dotyczy na zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół, dnia 4 października 2017 r.

IT-2710.16.1.2017

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY – oznaczenie sprawy – IT-2710.16.2017

 

 

Gmina Odrzywół z siedzibą w Odrzywole (26-425) przy ul. Warszawskiej 53, działając jako Zamawiający ww. postępowaniu,  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2015, poz. 2164) oraz zgodnie z punktem XV ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje że, w  okresie od dnia opublikowania ogłoszenia do końca terminu wyznaczonego na składanie pytań dotyczących prowadzonego postępowania wpłynęły od Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postepowaniu pytania dotyczące wyżej opisanego postepowania. Poniżej przedstawiamy ich treść i udzielone na nie odpowiedzi.

 

 

PYTANIE nr 1

Wnosimy o zmianę zapisów umowy i o wykreślenie podkreślonego zapisu SIWZ § 7 pkt. 2.2 „30% kwoty zabezpieczenia (…) po upływie okresu gwarancji…”

Powyższy zapis jest niezgodny z Przepisami Prawa Zamówień Publicznych, ponieważ zgodnie z PZP Art. 151 pkt 2 „Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia”, a nie z tytułu gwarancji jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuję zmiany zapisów SIWZ we wzorze umowy § 7 pkt. 2.2 który otrzymuje brzmienie:

30% kwoty zabezpieczenia (………. zł) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po odbiorze ostatecznym i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych usterek i niedoróbek.

 

PYTANIE nr 2

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 10 Projektu umowy podkreślonych słów: „W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych (…) od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym”

„Sekocenbud” jest jednym w wielu istniejących na rynku wydawnictw publikujących informacje o cenach robót, materiałów i sprzętu oraz narzutach. Nałożenie na wykonawcę wyżej wyszczególnionego wymogu jest niezgodne z przepisami ustawy, co potwierdza opinia Urzędu Zamówień Publicznych UZP/DP/O-JBE/977/1572/12, w której czytamy :

„Ponadto, jako sprzeczne z zasadami zamówień publicznych ocenić należy wymaganie zamawiającego, aby wykonawcy sporządzali stosowne dokumenty w oparciu o cenniki publikowane przez konkretny podmiot. Nie jest bowiem uzasadnione odwoływanie się do konkretnego publikatora, w sytuacji gdy na rynku funkcjonują inne publikatory w przedmiotowym zakresie”.

Zamawiający ustanowił karę za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w Wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuję zmiany zapisów SIWZ we wzorze umowy § 3 pkt. 10 który otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych, robót zaniechanych, Wykonawca sporządza protokół konieczności i kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym w ofercie. Roboty dodatkowe dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD lub INTERCENBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiający wprowadzając powyższy zapis daje wykonawcy możliwość wyboru wydawnictwa w którym na podstawie czynników cenotwórczych Wykonawca określi ceny jednostkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a konieczne do rozliczenia robót dodatkowych, o ile takie wystąpią.  

 

PYTANIE nr 3

W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającym umowę prosimy o ustanowienie kary umownej płatnej przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, również w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający zapis w SIWZ we wzorze umowy § 10 pkt. 5 który otrzymuje brzmienie:

Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, zapłaci Wykonawcy kary w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

PYTANIE nr 4

Zgodnie z zapisami SWIZ przedmiary służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że w przedmiarze „ Przedmiar Instalacje technol.pdf.” pozycja 60 dotyczy dostawy zastawu pompowego typu ZHA 1.06.04, natomiast w dokumentacji projektowej wskazano zestaw hydroforowy SiBoost Smart 4 Helix V405. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności oraz wskazanie prawidłowych parametrów dla zestawu pompowego.

Odpowiedź:

Zamawiający celem wyjaśnienia rozbieżności zapisów w przedmiarze instalacje technologiczne poz. 60 a zapisami w projekcie przedstawia parametry zestawu pompowego:

Przyjęto zestaw hydroforowy o parametrach:

  Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt.

  Moc pompy: 4x1,1kW

  Min. Q systemu: 2,0m3/h

  Max. Q systemu: 24m3/h

  H max: 52m

 

Punkt pracy dla optymalnego rozbioru – praca 3 pomp jedna rezerwowa :

  wydajność 10 m3/h

wysokość podnoszenia 48 m H2O

 

  Maksymalny rozbiór  – praca trzech pomp jedna rezerwowa:

  wydajność 17 m3/h

  wysokość podnoszenia 35 m H2O

 

Wielopompowy układ to kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą  DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia.

Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w   wykonaniu dławicowym, przy czym każda pompa wyposażona jest w przetwornicę częstotliwości.

Gotowe do podłączenia z rurociągami ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej z urządzeniem sterującym/ regulującym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Wszystkie elementy hydrauliczno – mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja wsporcza) wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 – 0H18N9). Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane są w standardzie metodą TIG w osłonie gazów szlachetnych.

Sterowanie zestawem odbywa się będzie poprzez rozdzielnię zasilająco – sterującą  (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo.

Elementem zarządzającym pracą układu jest przemysłowy sterownik mikroprocesorowy z panelem czołowym (panel tekstowy).

 

Pozostałe szczegóły dotyczące tego urządzenia zawarto w projekcie.

 

 

PYTANIE nr 5

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Z związku z wystąpienie Zamawiającego o środki na finansowanie przedmiotowego zadania do WFOŚiGW oraz koniecznością przeprowadzenia postepowania powtórzonego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Powyższa odpowiedź oraz poczynione modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Wprowadzone modyfikacje winny zdanie Zamawiającego umożliwić większej ilości Wykonawców udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tym samy zwiększyć konkurencyjność postępowania.

Biorąc pod uwagę zakres udzielonej odpowiedzi oraz zakres dokonanych modyfikacji Zamawiający uznaje,  że nie zachodzą przesłanki do zmiany ustalonych terminów wyznaczonych na składanie i otwarcie ofert.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 2

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ? PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 596774-N-2017 z dnia 2017-10-03 r.

 

artykuł nr 3

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 590800-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

 

 

artykuł nr 4

Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół, dnia 30.08.2017 r.

IT – 2710.15.2017

 

Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) – zwanej dalej ustawą.

 

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez podestów pod fotelami - podłoga powinna być płaska przy korzystaniu z wózka inwalidzkiego.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza autobus z płaską podłogą w przestrzeni pasażerskiej – bez podestów po fotelami. Pozycja nr 6 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści szyby jasne fabryczne?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza bocznych szyb fabrycznie jasnych.


Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez pneumatycznego fotela kierowcy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza autobus z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem. Pozycja nr 42 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści samochód bez  regulowanej kierownicy?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza samochodu bez  regulowanej kierownicy.


Pytanie 5.

Czy poprzez określenie "podgrzewana szyba przednia" Zamawiający dopuści rozwiązanie z nadmuchem gorącego powietrza na szybę przednią?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z nadmuchem gorącego powietrza na szybę przednią z jednoczesnym wspomaganiem tego systemu przez klimatyzację. Pozycja nr 34 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu została poprawiony w tym zakresie.


Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści klimatyzację o mocy 10 kW z rozprowadzeniem indywidualnym montowaną przez firmą mającą wymaganą homologację i realizującą całość zabudowy autobusowej?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza klimatyzację o mocy minimum 10 kW z rozprowadzeniem indywidualnym montowaną przez firmą mającą wymaganą homologację i realizującą całość zabudowy autobusowej.

 

Ponadto zamawiający zmienia Pozycja nr 66, 67 i 68  załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu w celu zgodności załącznika z wymogami  SIWZ.

Pozycja nr 66 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez  limitu kilometrów.

Pozycja nr 67 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji- minimum 36 m-ce na lakier.

Pozycja nr 68 załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji- minimum 60 m-ce na perforacje nadwozia.

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół, dnia 29.08.2017 r.

IT – 2710.15.2017

 

Wyjaśnienie treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) – zwanej dalej ustawą.

  

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 Pytanie 1:

Prosimy o podanie przewidywanego rocznego przebiegu autobusu będącego przedmiotem przetargu.
Odpowiedź:

Przewidywany roczny przebieg autobusu będącego przedmiotem przetargu to 50 000 km.

 Pytanie 2:

Prosimy o podanie właściwego terminu wykonania zamówienia (dostawy autobusu). W SIWZ jest podany termin 15.12.2017r. natomiast w formularzu oferty jest 30.11.2017r..
Odpowiedź:

Właściwy termin wykonania zamówienia to 15.12.2017r.  Załącznik nr 1 Formularz oferty został poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z treści SIWZ wynika, iż Zamawiający nie wymaga ZNWU, natomiast w formularzu oferty jest zapis o wymogu wpłaty ZNWU.
Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Załącznik nr 1 Formularz oferty zostanie poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie wymagań dot. podłogi w autobusie. Zamawiający wymaga podłogi z podestami pod fotele oraz montażu wózka inwalidzkiego w tylnej części autobusu. Podłoga z podestami bardzo utrudni wprowadzanie wózka tylnymi drzwiami. Proponujemy zatem dopuszczenie autobusu z płaską podłogą.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza autobus z płaską podłogą w przestrzeni pasażerskiej – bez podestów po fotelami. Pozycja nr 6 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu został poprawiony w tym zakresie.

 Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie autobusu z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza autobus z fotelem kierowcy resorowanym, regulowanym, z podłokietnikiem. Pozycja nr 42 załącznika nr 5 Opis funkcjonalno-techniczny pojazdu został poprawiony w tym zakresie.

 Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

 W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak