główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 24.10.2017 r.

IT-2710.23.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.23.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 201,

00-680 Warszawa

Cena Wybranej oferty: 277 980,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem  dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

Gwarancja mechaniczna

Gwarancja na powłoki lakiernicze

Gwarancja na performacje nadwozia

1

POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Jana Styki 16

64-920 Piła

56,84

20

10

10

96,84

 2

TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.

ul. Żurawia 43 lok. 201

00-680 Warszawa

60

20

10

10

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

IT-2710.16.2017   Odrzywół, dnia 12.10.2017 r.

 

 

  Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 590800-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Nr sprawy: IT-2710.16.2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY”. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła łącznie: 710 000,00 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty przez Firmę GUTKOWSKI Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, wyniosła 987 500,00 zł brutto. Cena oferty w/w firmy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

    W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.


Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

IT-2710.15.2017 Odrzywół, dnia 27.09.2017 r.

  Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP 578614-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Nr sprawy: IT-2710.15.2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

 

UZASADNIENIE

 

Uzasadnienie prawne:

 

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta nr 1 została złożona przez firmę TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa. Oferta nr 2 została złożona przez firmę POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa. Uzasadnienie: Wykonawca TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa został  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez uzupełnienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła. Uzasadnienie: Oferta Wykonawcy: POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. w swojej ofercie zaoferował okres gwarancji (24 miesiące)  na powłoki lakiernicze zaoferowanego pojazdu, czyli mniejszy niż Zamawiający wymagał zapisami SIWZ w kryterium okres udzielonej gwarancji określając minimalne warunki dotyczące gwarancji (minimum 36 miesięcy gwarancji).

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy.

 


Wójt Gminy Odrzywół

 

  mgr Marian Kmieciak

   

 

artykuł nr 4

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

IT-2710.14.2017   Odrzywół, dnia 17.08.2017 r.  Wszyscy uczestnicy postępowania

   

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 560308-N-2017 z dnia 2017-07-28

Nr sprawy: IT-2710.14.2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.

  Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół”. Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu nie złożyli żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Odrzywół dnia 21.07.2017 r.

IT-2710.10.2017  

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  kara za zwłokę w realizacji zamówienia: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7,26-600 Radom

Cena wybranej oferty 514 518,04 zł brutto.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia

Ilość pkt wg kryterium Kara za zwłokę w realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

55,04

0

0

55,04

2

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA”

Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7 26-600 Radom

60

20

20

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak