logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2017
1.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 24.10.2017 r.

IT-2710.23.2017

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.23.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 201,

00-680 Warszawa

Cena Wybranej oferty: 277 980,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem  dziewięćset osiemdziesiąt złotych)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

Gwarancja mechaniczna

Gwarancja na powłoki lakiernicze

Gwarancja na performacje nadwozia

1

POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Jana Styki 16

64-920 Piła

56,84

20

10

10

96,84

 2

TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.

ul. Żurawia 43 lok. 201

00-680 Warszawa

60

20

10

10

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 13:13

rejestr zmian publikacji »

2.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY

IT-2710.16.2017                                                        Odrzywół, dnia 12.10.2017 r.

 

 

                                                                                      Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 590800-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Nr sprawy: IT-2710.16.2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY”. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła łącznie: 710 000,00 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty przez Firmę GUTKOWSKI Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno, wyniosła 987 500,00 zł brutto. Cena oferty w/w firmy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

             W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.


  

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-12 13:44

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

IT-2710.15.2017                                                             Odrzywół, dnia 27.09.2017 r.

                                                                        Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                             

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP 578614-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Nr sprawy: IT-2710.15.2017

           

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

 

UZASADNIENIE

 

Uzasadnienie prawne:

 

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.   

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Oferta nr 1 została złożona przez firmę TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa. Oferta nr 2 została złożona przez firmę POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa. Uzasadnienie: Wykonawca TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.ul. Żurawia 43 lok. 01, 00-680 Warszawa został  wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez uzupełnienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy: POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła. Uzasadnienie: Oferta Wykonawcy: POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca POLSTER Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. w swojej ofercie zaoferował okres gwarancji (24 miesiące)  na powłoki lakiernicze zaoferowanego pojazdu, czyli mniejszy niż Zamawiający wymagał zapisami SIWZ w kryterium okres udzielonej gwarancji określając minimalne warunki dotyczące gwarancji (minimum 36 miesięcy gwarancji).

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy.

 

            

       Wójt Gminy Odrzywół

 

        mgr Marian Kmieciak

                                                                                             

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-27 12:23

rejestr zmian publikacji »

4.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

IT-2710.14.2017                                                              Odrzywół, dnia 17.08.2017 r.


                                                                      
                                                                               
Wszyscy uczestnicy postępowania

           

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 560308-N-2017 z dnia 2017-07-28

Nr sprawy: IT-2710.14.2017

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu.

  Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół”. Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu nie złożyli żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy.

               

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 12:26

rejestr zmian publikacji »

5.

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Odrzywół dnia 21.07.2017 r.

IT-2710.10.2017                                                                                       

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  kara za zwłokę w realizacji zamówienia: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7,26-600 Radom

Cena wybranej oferty 514 518,04 zł brutto.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia

Ilość pkt wg kryterium Kara za zwłokę w realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym

ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

55,04

0

0

55,04

2

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA”

Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7 26-600 Radom

60

20

20

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 09:33

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 30.06.2017 r.

IT-2710.12.2017

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna, Gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.12.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  kara za zwłokę w realizacji zamówienia: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o. ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno

Cena Wybranej oferty: 817 332,31 zł brutto (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy trzysta

trzydzieści dwa złote 31/100)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia

Ilość pkt wg kryterium Kara za zwłokę w realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

CERAMIKA SERWIS

Spółka z o.o.

ul. Piotrkowska 83-89

26-300 Opoczno

60

20

20

100

2

ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

40,81

20

20

80,81

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 


Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-30 09:43

rejestr zmian publikacji »

7.

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Odrzywół dnia 13.06.2017 r.

IT-2710.09.2017

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.09.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 20%

-  kara za zwłokę w realizacji zamówienia: 20%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia

Ilość pkt wg kryterium Kara za zwłokę w realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

„RAD-BUD”

Wiesław Radziejowski

ul. Kozienicka 88

26-600 Radom

24,67

20

20

64,67

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

60

20

20

100

3

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

59,75

20

20

99,75


Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 10:55

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna ? Kolonia

Odrzywół dnia 26.04.2017 r.

IT-2710.05.2017

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna – Kolonia

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.05.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

60

40

100

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oddział Robót Drogowych

ul. Sucha

97-200 Tomaszów Mazowiecki

59,86

40

99,86

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Powołując się na zapisy SIWZ pkt 2 ust. 2.2. zwracamy się o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania powyższej informacji na fax. nr (48) 6716057 w. 30  lub na e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
420.017 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 11:30

rejestr zmian publikacji »

9.

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Odrzywół dnia 14.03.2017 r.

IT-2710.02.2017

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.02.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KOMFORT” s. j. M. Augustyniak, I. Augustyniak,

ul. Wjazdowa 4 pok. 206, 26-600 Radom

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

PPH „MULTIBAU”

Andrzej Koczoń

ul. Mielczarskiego 8

26-600 Radom

51,80

40

91,80

2

Zakład Usługowo-Handlowy

IR-BUD Ireneusz Majchrak

ul. Robotnicza 27

26-200 Końskie

46,58

40

86,58

3

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KOMFORT” s. j. M. Augustyniak, I. Augustyniak, ul. Wjazdowa 4 pok. 206, 26-600 Radom

60,00

40

100,00

4

Usługi Remontowo-Budowlane

Waldemar Rzeźnik

ul. Rapackiego 11/63a

26-600 Radom

52,16

40

92,16

5

Moderndom s.c.

Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski

Ul. Piłsudskiego 17/2

96-100 Skierniewice

49,09

40

89,09

6

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

36,02

40

76,02

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 12:48

rejestr zmian publikacji »

10.

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół dnia 02.03.2017 r.

IT-2710.01.2016

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.01.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 10;

Liczba odrzuconych ofert: 1;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia: 20%

-  kara za zwłokę w realizacji zamówienia: 20%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 10

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7 26-600 Radom.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja na roboty budowlane i zamontowane urządzenia

Ilość pkt wg kryterium Kara za zwłokę w realizacji zamówienia

Łączna punktacja

1

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach ul. Mokra 2 26-600 Radom

48,58

20

0

68,58

2

TOKBUD Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42 21-040 Świdnik

52,11

20

20

92,11

3

Konsorcjum firm: Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. Lider Konsorcjum ul. Poselska 30 42-200 Częstochowa Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ”WIKTOR” Sp. j. – Partner Konsorcjum ul. Kolejowa 8 97-500 Radomsko

40,01

20

20

80,01

4

INERGIS S.A. ul. Kisielewskiego 18/28B 42-215 Częstochowa

53,36

20

20

93,36

5

Konsorcjum firm: Ekoinstal Sp. z o.o. Lider Konsorcjum Sierakowice Prawe 141 D 96 - 100 Skierniewice ECO-THERM Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum ul. Jana Pawła II 177/179 99-400 Łowicz

43,54

20

20

83,54

6

RenCraft Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94C 85-027 Bydgoszcz

53,74

20

20

93,74

7

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane INŻ-WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Nowickiego 8 20-817 Lublin

54,12

20

20

94,12

8

ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Staroopatowska 24 lok. 52 26-600 Radom

46,87

20

20

86,87

10

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Spółka z o.o. ul. Wielkopolska 7 26-600 Radom

60,00

20

20

100,00

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Jednocześnie Zamawiający Gmina Odrzywół informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak, I. Augustyniak ul. Wjazdowa 4 pok. 206 26-600 Radom. Uzasadnienie:

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j. M. Augustyniak, I. Augustyniak ul. Wjazdowa 4 pok. 206, 26-600 Radom nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie do tego przewidzianym tj. do końca terminu składania ofert.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-02 11:23

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj