logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o udzieleniu zamówień / Rok 2017
1.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ? PRZETARG POWTÓRZONY

Ogłoszenie nr 500054346-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.

 

Gmina Odrzywół: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596774-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.23.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2016 lub 2017 roku typu Autobus minimum miejsc siedzących 19+1 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim przystosowane do łatwego demontażu foteli

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34121000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 34120000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 275823.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: TRUCK EKSPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O. 00-680 Warszawa
Email wykonawcy: przetargi@mercus.pl
Adres pocztowy: ul. Żurawia 43 lok. 201
Kod pocztowy: 00-680
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 277980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 277980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293448.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

                                                                                             

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-11-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-07 08:25

rejestr zmian publikacji »

2.

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Ogłoszenie nr 500013829-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.

 

Gmina Odrzywół: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
ZADANIE ZGŁOSZONE WNIOSKIEM DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY LUB REMONTU OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 77024 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Odrzywół, Krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)6716057, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl, faks (48)6716350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IT-2710.10.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole. Zakres przewidzianych robót obejmuje roboty związane z: 1. Salą gimnastyczną. 2. Zapleczem sali. 3. Robotami zewnętrznymi. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji Projektowej (Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt Budowlany remontu budynku Sali gimnastycznej z zapleczem w Odrzywole opracowany przez mgr inż. Henrykę Romanowską w marcu 2017 r.), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45453000-7, 45261200-6, 45421000-4, 45111300-1, 45410000-4, 45432000-5, 45442100-8, 45233250-6, 45342000-6, 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 590009.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ZAWISZA Spółka z o.o.
Email wykonawcy: prb@zawisza.net.pl
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 7 
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 514518,04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 514518,04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 560880,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 08:40

rejestr zmian publikacji »

3.

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Ogłoszenie w BZP nr 99067 - 2017 z dnia 2017-06-21 r.

 

Odrzywół: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
ZADANIE ZGŁOSZONE WNIOSKIEM DO MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY LUB REMONTU OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 2017

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 76468 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.09.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (Modernizacja) Boiska Sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej. Celem modernizacji jest dostosowanie "Boiska" do wymagań stawianych przez MZPN dla możliwości uzyskania licencji do gry w piłkę nożną w klasach od "B" do "Ligi Okręgowej" dla lokalnego klubu gminnego "Blask Odrzywół"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45212200-8, 31527200-8, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1525473.36
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH ,  bkt@vp.pl,  Łęgonice Małe 22,  26-425,  Łęgonice Małe,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1294625,48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1294625,48
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3148800,00
Waluta: PLN

 IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%
IV.8) Informacje dodatkowe:

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 08:40

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna-Kolonia

Ogłoszenie w BZP nr 85443 - 2017 z dnia 2017-05-19 r.

 

Odrzywół: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna-Kolonia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 52710 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna-Kolonia

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.05.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna – Kolonia o długości 550,0 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT105084.60
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. ,  ,  ul. Opoczyńska 38,  26-434,  Gielniów,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 118725,75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 118725,75
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118999,46
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 11:12

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Ogłoszenie w BZP nr 51845 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.

 

Odrzywół: Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
ZADANIE ZGŁOSZONE O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „ WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23682 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.02.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole. Zakres robót obejmuje: I. ROBOTY BUDOWLANE 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty remontowe i renowacyjne 3. Konstrukcje a) Nadproże N1 b) Nadproże N2 c) Słupek żelbetowy nadproża d) Rampa wejściowa e) Daszki nad wejściem f) Drabinka techniczna II. ROBOTY SANITARNE 1. Roboty w zakresie instalacji wod. - kan. 2. Roboty w zakresie instalacji c.o. 3. Roboty w zakresie instalacji wentylacji III. ROBOTY ELEKTRYCZNE 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.1. Rozdzielnica główna obiektu TP 1.2. Trasy kablowe, rury ochronne 1.3. Osprzęt elektroinstalacyjny 1.4. Oprawy oświetleniowe 1.5. Oprzewodowanie 1.6. Połączenia wyrównawcze 2. INSTALACJE TELETECHNICZNE 2.1. Instalacja sieci strukturalnej 2.2. Instalacja CCTV 2.3. Instalacja SWiN Szczegółowy zakres i ilość robót zawierają: przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekt Budowlany dot. Przebudowy pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole opracowany w listopadzie 2016 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-9, 45331210-1, 45310000-3, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT140633.07
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KOMFORT s. j. M. Augustyniak, I. Augustyniak,  biuro@pbkomfort.pl,  ul. Wjazdowa 4 pok. 206,  26-600,  Odrzywół,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 120000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199885,09
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 10:50

rejestr zmian publikacji »

6.

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Ogłoszenie w BZP nr 42894 - 2017 z dnia 2017-03-14 r.

 

Odrzywół: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 11934 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 17666 - 2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Odrzywół, krajowy numer identyfikacyjny 670223853, ul. ul. Warszawska  53, 26-425  Odrzywół, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. (48)6716057, faks (48)6716350, e-mail info@odrzywol.ug.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.odrzywol.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IT-2710.01.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – działka nr 2683, obręb ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 1423042 Odrzywół, oraz budynku Zespołu Szkół w Odrzywole mieszczących Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II , ul. Warszawska 51 w Odrzywole – działka 331, obręb ewidencyjny 0011, jednostka ewidencyjna 1423042 Odrzywół. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1)wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich wymaganych branż, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i nakładczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2)zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 3)uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń, 4)opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego, wykonanego na potrzeby rozliczenia inwestycji ze środków publicznych i środków UE. Kosztorys sporządzony będzie w układzie zgodnym z przedmiarem robót. Zgodność kosztorysu powykonawczego z zakresem zrealizowanych robót potwierdzona będzie przez nadzór inwestorski. 5)uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku, 6)złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, w ciągu minimum 14 dni roboczych, 7)dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD dla każdej branży umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. 8)Roboty budowlane obejmujące budynek Urząd Gminy, budynek Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach: 1)Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 2)Audyt energetyczny dla budynku Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II , ul. Warszawska 51 w Odrzywole, – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; 3)Audyt energetyczny dla Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45330000-9, 45331210-1, 45310000-3, 45311200-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT2110276.45
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ZAWISZA Spółka z o.o. ,  prb@zawisza.net.pl,  ul. Wielkopolska 7,  26-600,  Radom,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2390160,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2390160,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3966135,00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 12:44

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 2007
wersja do druku drukuj