główna zawartość
artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

Odrzywół, 09.11.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, znajdujący się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.03.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

3. Maksymalna wielkość finansowana przedmiotowego zadania przewidziana w 2017 roku to 70 000,00 zł brutto. Pozostała część będzie finansowana w 2018 roku. Wykonawca może wystawić faktury częściowe do w/w kwoty za faktyczne wykonane roboty.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin / Cbad) x 90
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma dziesięć punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. W kryterium „doświadczenie” maksymalnie można otrzymać 10 pkt.

Maksymalnie w kryterium „cena” i „doświadczenie” można otrzymać 100 punktów.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 20.11.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, nie otwierać przed dniem 20.11.2017 r. do godz. 11:00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

artykuł nr 2

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 ? POSTęPOWANIE POWTÓRZONE

Odrzywół, dnia 25.10.2017 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE


 

Szczegóły w załącznikach

 

 

artykuł nr 3

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół ? POSTEPOWANIE POWTÓRZONE


Znak postępowania : IT-2710.25.2017   Odrzywół, dnia 20.10.2017

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający:

    Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół


Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół – POSTEPOWANIE POWTÓRZONE

 TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

 Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół – POSTEPOWANIE POWTÓRZONE.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, przedmiar robót, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

 Termin wykonania zamówienia: 30.03.2018 r.

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 4

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej

Odrzywół, dnia 09.10.2017

Znak postępowania : IT-2710.24.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół


 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 

„Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej

  

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

  

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net  w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe w załącznikach.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 5

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół

Odrzywół, dnia 02.10.2017

Znak postępowania : IT-2710.22.2017

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół


 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:


 Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół

  

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, przedmiar robót, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak