główna zawartość
artykuł nr 6

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218

Odrzywół, dnia 27.09.2017 r.

 

ZAMAWIAJĄCY Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218

 

Szczegóły w załącznikach

                                    Z poważaniem

  Wójt Gminy Odrzywół

              Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 7

Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Myślakowicach

Myślakowice,  25.09.2017 r.

 Zapytanie ofertowe

„Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy
 Typu „A” i „B” w Myślakowicach” .

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Gmina Odrzywół -Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i  „B”  zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ” „Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach”   Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na udrożnieniu systemu grzewczego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach. W ramach robót zostaną  wymienione zawory dla 50 – ciu sztuk grzejników, przepłukanie instalacji grzewczej oraz zamontowanie 2 szt. pomp podających C.O.

2. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

3. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

4. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 11 października  2017 r.

5. Zleceniodawca: Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

6. Miejsce wykonania usługi: Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,26-425 Odrzywół

7. Kryterium wyboru: cena brutto za wykonanie usługi

8.  Istotne postanowienia umowy

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9.  Opis sposobu przygotowania oferty

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

b) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,

10. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),

c) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

11. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  29 września 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Odrzywole w kopercie opisanej w następujący sposób:

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach, Myślakowice 1,
26-425 Odrzywół

pod nazwą „Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach”, Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół.

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Ewa Matuszczak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 48 674 27 28 lub na adres email: ematuszczak@odrzywol.eu

13. Inne informacje:

1)Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Adres strony http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net

    Wójt Gminy Odrzywół

    Marian Kmieciak

 

artykuł nr 8

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

W związku z wprowadzonymi zmianami na zadanie nr 2 Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty proszeni są o kontakt z Zamawiającym nr tel. 48/6716057 w. 47 p. M. Matuszczak.

Odrzywół, dnia 25.09.2017 r.

Znak postępowania : IT-2710.17.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający:


Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych


 

Przedmiotem zamówienia jest:  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich.

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pięciu zadań:

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ośmiu zadań:

 Zadanie nr 1 Remont drogi gruntowej w miejscowości Ceteń na odcinku 495 m.

 Zadanie nr 2 Remont drogi tłuczniowej w miejscowości Kłonna Kolonia na odcinku 880,0 m.

Zadanie nr 3 Remont drogi gruntowej w miejscowości Myślakowice na odcinku 110,0 m.

 Zadanie nr 4 Remont drogi gruntowej w miejscowości Różanna na odcinku 100,0 m.

 Zadanie nr 5 Remont drogi gruntowej od drogi powiatowej (do Lipin) w kierunku Kamiennej

Woli na odcinku 300,0 m. Etap III. (m. Wysokin).

  

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami zostało zamieszczone się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 9

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole

Termin otwarcia ofert: 07.09.2017 r. godz. 12:15 , miejsce: pok. nr 17 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53.

 

 

Znak sprawy: SPZOZ-2710.01.2017

Odrzywół, 28.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

ul. Warszawska 55

26-425 Odrzywół

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Ogólna charakterystyka robót oraz przedmiar robót, znajdujące się na stronie BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.10.2017 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na termomodernizacji budynku (ocieplenie)  o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wykonania termomodernizacji budynków, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

3. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez załączenie do formularza ofertowego co najmniej dwóch zrealizowanych zadań tożsamych do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent, który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 07.09.2017 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 07.09.2017 r. do godz. 12.00”.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

  Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole                                                                                       lek. med. Andrzej Majchrzak

 

artykuł nr 10

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2017-2018

 

Odrzywół, 31.07.2017

IT-2710.13.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

 

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół

w roku szkolnym 2017-2018

 

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

 

1. Zamawiający

Zamawiającym jest: Gmina Odrzywół,  

Adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Tel.: +48  (48) 67-16-057   faks.: +48 (48) 67-16-057 w. 30

2.   Osoby uprawnionych do kontaktów 

2.1.   Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

  - Genowefa Pogorzała – tel. (48) 6716036 e-mail: sekretarz@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

- Marek Matuszczak, email: mmatuszczak@odrzywol.eu tel.: +48  (48) 67-16-057 w.47    faks.: +48 (48) 67-16-057 w. 30

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe, podwykonawcy

4.1.   Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2017-2018.

4.2.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1. Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum w Odrzywole i Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.

2. Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi, podczas wsiadania, wysiadania i przewożenia.

4. Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 144 – liczba uczniów może ulec zmianie.

5. Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9. Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

 

16.  Planowane trasy przejazdu

 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

I Kurs na trasie: Łęgonice Małe – Różanna – Dąbrowa – Kolonia Myślakowice – Myślakowice – Ossa - Odrzywół.

II Kurs na trasie:  Odrzywół – Kamiena Wola – Odrzywół.

III Kurs na trasie: Odrzywół – Kłonna – Odrzywół.

IV Kurs na trasie: Odrzywół – Stanisławów – Wandzinów – Kolonia Ossa – Ossa – Odrzywół.

Łączna długość tras kursów porannych:  około 100 km dziennie.

Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP i PG w Odrzywole na godzinę 805 (kurs nr IV z Ossy na godz. 845).

 

Odwóz dzieci i młodzieży do miejsca zamieszkania:

V Kurs na trasie: Odrzywół – Kamienna Wola – Odrzywół – Kłonna - Odrzywół.

VI Kurs na trasie:  Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Myślakowice – Myślakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.

VII Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Kolonia Ossa – Ossa – Wandzinów – Lipiny - Odrzywół.

VIII Kurs na trasie: Powtórzenie Kursu VI tj. Odrzywół – Ossa – Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Myślakowice – Myślakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.

IX Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa.

Łączna długość tras kursów popołudniowych:  około 160 km dziennie

 

Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP i PG w Odrzywole do miejsca zamieszkania o godzinie 1230 , 1320 i 1410.

Tabela nr 2. Ilość dojeżdżających dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół.

Lp

Nazwa szkoły

Ilość uczniów

1

Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole

121

2

Publiczne Gimnazjum w Odrzywole

23

RAZEM

144

 

Ilość dni nauki szkolnej:  ok.  185.

Łączna ilość kilometrów ok.  49 400 km.

 

17. UWAGA: Z uwagi na trwające prace termomodernizacyjne w PSP i PG w Odrzywole Zamawiający Gmina Odrzywół informuje o możliwości wystąpienia konieczności wykonywania usługi w soboty. W takim przypadku Wykonawca wykona swoje świadczenie w ramach biletu miesięcznego.

Informujemy również o sytuacji, w której możliwe będzie opóźnienie roku szkolnego o dwa tygodnie. W tym przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za świadczone usługi za dwa tygodnie.

W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności zostanie zawarty z Wykonawcą stosowny aneks.

 

4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.

 

5. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.   rozpoczęcie: od dnia 01.09.2017.

5.2. zakończenie do dnia: 30.06.2018 r.

 

6.   Oferty wariantowe

6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7.   Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu,

7.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

7.2.1.1. Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub

licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 

7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

7.2.2.1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

7.2.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe:

  Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto każde (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na załączniku nr 2 wraz z dowodami od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

7.2.3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał techniczny:

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do wykonania zamówienia tj.

1) posiadać minimium 2 kierowców uprawnionych do prowadzenia autobusu,

2) posiadać minimium 2 opiekunki uprawnione do sprawowania opieki podczas wsiadania, wysiadania i przewożenia dzieci.

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załączniku nr 3.

 

7.3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach: 

7.3.1   Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw  wykluczenia,

7.3.2.   Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

7.3.3.   Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.4.    Oferta Wykonawcy wykluczonego z postepowania zostaje odrzucona.

 

8. Opis sposobu przygotowania ofert

 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.7. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, co do treści oraz formy.

8.9. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię), przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół oraz opisane:

Oferta na zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2017-2018”.
Nr postępowania
IT – 2710.13.2017. Nie otwierać przed dniem 08.08.2017 r. do godz. 11:15”.  

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia

 

9.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SIWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

9.1.3.   W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.1 SIWZ - wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na załączniku nr 2 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”).

9.1.4.   W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.3.2 SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SIWZ („Wykaz osób”).

9.1.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

9.2. UWAGA: Wykonawca jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów załączając je do oferty.

9.3.   Składane dokumenty (określone w pkt 9 niniejszej Zapytania ofertowego) mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.4.   W przypadku gdy Wykonawca nie załączy dokumentów określonych w pkt 9 niniejszej Zapytania ofertowego, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

10.1.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

10.2.   Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

10.3.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

10.4.   Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

10.5.   Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.6.   W ofercie należy podać cenę brutto wraz  z podatkiem VAT za dowóz i odwóz 1 osoby za miesiąc, wielkość podatku VAT oraz cenę netto (biletu miesięcznego komunikacji publicznej).

10.7.   Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

11. Miejsce i termin składania ofert  

11.1.   Oferty powinny być przesłane lub złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat – pok. 14, w terminie do dnia 08.08.2017 r. do godziny 11:00.

11.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 

12. Terminy związania ofertą

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

13. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert 

13.1.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, Sala Konferencyjna pokój nr 17, w dniu 08.08.2017 r., o godz. 11:15.

13.2.   Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert..

13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

13.4. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania jego uczestników za pośrednictwem poczty, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

14.   Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

· cena ofertowa brutto: 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 

14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

14.2.1.  W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

  Cena minimalna

  Wc = ------------------------------ x 100 pkt (waga kryterium)

  Cena ofertowa

 

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą

ilość punktów w kryterium określonym przez Zamawiającego.

14.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, nie droższych niż złożone oferty.

 

15. Udzielenie zamówienia

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

16.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

16.1.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1.   Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, projektu umowy oraz danych zawartych w ofercie.

17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

17.3.  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak