główna zawartość
artykuł nr 1

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 29.11.2017 r.

IT-2710.26.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro netto.

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE”.

   

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 20.11.2017 r.

IT-2710.27.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.27.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 9;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie - 10 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  UNICOM Jakub Sputowski ul. Sobieskiego 59, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Cena brutto wybranej oferty: 104 934,26 zł.

(słownie: sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 26/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium   Doświadczenie  10%

 

Łączna punktacja

1

WARSERWIS Sp. z o.o.

Ul. Tomaszowska 57

26-425 Odrzywół

126 682,52

74,55

0

74,55

2

UNICOM

Jakub Sputowski

ul. Sobieskiego 59

96-200 Rawa Mazowiecka

104 934,26

90

10

100

3

Zakład Remontowo Budowlany S.C.

Leszek i Teresa Słaby

ul. Wspólna 72

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

146 709,73

64,37

10

74,37

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BUDMAR” s.c.

Marian Marszałek i Edward Marszałek

ul. Kruczkowskiego 4

26-600 Radom

131 871,68

71,62

10

81,62

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MA-MAR”

Maciej Furmański

Przystałowice Duże 26A

26-415 Klwów

118 000,00

80,03

0

80,03

6

Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe

„TOM-BUD”

Karol Tomczyk

ul. Górna 7G

26-505 Orońsko

123 764,04

76,31

10

86,31

7

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Małęczyńska 30

26-600 Radom

117 969,47

80,06

10

90,06

8

Prace Ogólnobudowlane

Remonty i Wykończenia

Jacek Kuciński

Brzóza, ul. Przecinka 7

26-903 Głowaczów

115 841,88

81,53

10

91,53

9

SIL – VIA

Sylwia Korczyńska

Kamień Duży

26-432 Wieniawa

135 300,00

69,80

10

79,80

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 31.10.2017 r.

IT-2710.25.2017

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół

– POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3.

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”DAWEX” Dariusz Krawczyk  ul. Polna 63,

26-200 Końskie.

 

Cena brutto wybranej oferty: 39 805,26 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć 26/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

P.W.KEMP-EL

Marek Stachniak

Os. Słoneczne 14,

26-340 Drzewica

46 125,00

77,67

10

87,67

2

CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o.
26-300 Opoczno
ul. Piotrkowska 83-89

58 794,00

60,93

0

70,93

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”DAWEX”

Dariusz Krawczyk

ul. Polna 63

26-200 Końskie

39 805,26

90

10

100

4

INSTAL-BUD

Paweł Grzybowski

Rdzów 19A

26-414 Potworów

47 355,00

75,65

10

85,65

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 4

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej

 Odrzywół, dnia 24.10.2017 r.

IT-6710.24.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.24.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3.;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

 

Cena brutto wybranej oferty: 89 175,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

Firma Handlowo – Usługowa „ADAT” Paweł Tuzinek

ul. Wyszyńskiego 12

26-640 Skaryszew

99 630,00

80,56

0

90,56

2

USŁUGI BRUKARSKIE

Andrzej Podmanicki

ul. Ogrodowa 19

26-425 Odrzywół

91 266,00

87,94

10

97,94

3

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

89 175,00

90

10

100

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 Odrzywół, dnia 10.10.2017 r.

IT-6710.17.2017

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.17.2017  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; gwarancja 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 67 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 %

 

Ilość pkt

kryterium gwarancja 10 %

 

Łączna punktacja

1

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

67 800,00

90

0

90

 


 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak