główna zawartość
artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 19.10.2018 r.

IT-2710.25.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2018  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: Konsorcjum firm: SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa

ul. Idalińska 53, 26-600 Radom oraz PUPH „BENERAT i SYN” s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytnia 4,26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 774 900,00 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach

Spółka Komandytowa

ul. Idalińska 53

26-600 Radom

oraz

„BENERAT i SYN”  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe s.c.

Benerat Maciej, Benerat Wojciech

ul. Żytnia 4

26-600 Radom

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Zgodnie Art. 94 ust. 2 pkt 1a) Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. ?Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I

IT-2710.22.2018   Odrzywół, dnia 30.08.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 604380-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Nr sprawy: IT-2710.22.2018

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I”. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła łącznie: 325 000,00 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty przez Firmę INTERHEAT Marcin Mrożek ul. Ludwika Solskiego 77, 64-100 Leszno, wyniosła 794 140,35 zł brutto. Cena oferty w/w firmy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.

   

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń

IT-2710.11.2018   Odrzywół, dnia 24.05.2018 r.

 

Wszyscy uczestnicy  postępowania

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 547558-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-19 r.

Nr sprawy: IT-2710.11.2018

 

  Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez

państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w  ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.   

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń.  Zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń zgłoszone zostało wnioskiem o dofinansowanie w Ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Niestety z powodu braku przyznania dofinansowania w ramach wyżej wymienionego programu Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia przedmiotowego postepowania.

 

  W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń”  zgodnie z art. 93 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy.

 

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom ?SENIOR+? w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 20.04.2018 r.

IT-2710.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom „SENIOR+” w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2018  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Małęczyńska 30, 26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 542 646,75 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych75/100)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Usługi Remontowo Budowlane

Waldemar Rzeźnik

Przystałowice Małe 82

26-411 Rusinów

33,29

40

73,29

2

SUMPTUS

Regina Biegun

ul. Kolejowa 44

97-200 Tomaszów Mazowiecki

49,74

40

89,74

3

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

„ZAWISZA” Spółka z o.o.

ul. Wielkopolska 7

26-600 Radom

53,82

40

93,82

4

„Albud”

Albert Stachowicz

ul. Marglowa 142

26-600 Radom

48,52

0

48,52

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SEWIR

ul. Klwatecka 74M

26-600 Radom

35,60

40

75,60

6

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Małęczyńska 30

26-600 Radom

60,00

40

100

7

Korporacja  Budowlana „DARCO”  Dariusz Żak

ul. Garbarska 53

26-600 Radom

49,73

40

89,73

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 5

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

Odrzywół dnia 29.03.2018 r.

IT-2710.06.2018

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.06.2018  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana na Zadanie A:

Oferta nr: 3

Złożona przez: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i  jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena, zgodną z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Status oferty

Wartość oferty brutto

Wartość punktowa

1

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

ważna

592 429,52

97,04

2

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

ważna

579 682,57

99,18

3

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

ważna

574 902,00

100

 

Na Zadanie  B nie złożono żadnej oferty.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak