logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2018
1.

Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 19.10.2018 r.

IT-2710.25.2018

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole etap I – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: Konsorcjum firm: SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa

ul. Idalińska 53, 26-600 Radom oraz PUPH „BENERAT i SYN” s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytnia 4,26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 774 900,00 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Konsorcjum firm:

SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach

Spółka Komandytowa

ul. Idalińska 53

26-600 Radom

oraz

„BENERAT i SYN”  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe s.c.

Benerat Maciej, Benerat Wojciech

ul. Żytnia 4

26-600 Radom

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Zgodnie Art. 94 ust. 2 pkt 1a) Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-19 10:33

rejestr zmian publikacji »

2.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. ?Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole - etap I

IT-2710.22.2018                                                        Odrzywół, dnia 30.08.2018 r.

 

                                                                      

                                                                                             

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: nr 604380-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Nr sprawy: IT-2710.22.2018

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I”. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła łącznie: 325 000,00 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty przez Firmę INTERHEAT Marcin Mrożek ul. Ludwika Solskiego 77, 64-100 Leszno, wyniosła 794 140,35 zł brutto. Cena oferty w/w firmy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Odrzywole – etap I  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.

             

  

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 10:37

rejestr zmian publikacji »

3.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń

IT-2710.11.2018                                                          Odrzywół, dnia 24.05.2018 r.

 

                                                                             Wszyscy uczestnicy  postępowania

    

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 547558-N-2018; data zamieszczenia: 2018-04-19 r.

Nr sprawy: IT-2710.11.2018

 

            Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez

państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w  ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.   

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń.  Zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń zgłoszone zostało wnioskiem o dofinansowanie w Ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Niestety z powodu braku przyznania dofinansowania w ramach wyżej wymienionego programu Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia przedmiotowego postepowania.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń”  zgodnie z art. 93 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy.

 

  

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 10:36

rejestr zmian publikacji »

4.

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom ?SENIOR+? w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 20.04.2018 r.

IT-2710.10.2018

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom „SENIOR+” w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

-  cena ofertowa brutto: 60%

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Małęczyńska 30, 26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 542 646,75 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych75/100)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Usługi Remontowo Budowlane

Waldemar Rzeźnik

Przystałowice Małe 82

26-411 Rusinów

33,29

40

73,29

2

SUMPTUS

Regina Biegun

ul. Kolejowa 44

97-200 Tomaszów Mazowiecki

49,74

40

89,74

3

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

„ZAWISZA” Spółka z o.o.

ul. Wielkopolska 7

26-600 Radom

53,82

40

93,82

4

„Albud”

Albert Stachowicz

ul. Marglowa 142

26-600 Radom

48,52

0

48,52

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

SEWIR

ul. Klwatecka 74M

26-600 Radom

35,60

40

75,60

6

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Małęczyńska 30

26-600 Radom

60,00

40

100

7

Korporacja  Budowlana „DARCO”  Dariusz Żak

ul. Garbarska 53

26-600 Radom

49,73

40

89,73

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-20 15:10

rejestr zmian publikacji »

5.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

Odrzywół dnia 29.03.2018 r.

IT-2710.06.2018

                                 

Uczestnicy postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.06.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana na Zadanie A:

Oferta nr: 3

Złożona przez: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i  jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena, zgodną z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Status oferty

Wartość oferty brutto

Wartość punktowa

1

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

ważna

592 429,52

97,04

2

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

ważna

579 682,57

99,18

3

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

ważna

574 902,00

100

 

Na Zadanie  B nie złożono żadnej oferty.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 15:18

rejestr zmian publikacji »

6.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół

Odrzywół dnia 21.03.2018 r.

IT-2710.03.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.: Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.03.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12,

29-100 Włoszczowa

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów

55,67

40

95,67

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI”

Katarzyna Kmita

Kurzelów, ul. Młynarska 12

29-100 Włoszczowa

60

40

100

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-21 12:55

rejestr zmian publikacji »

7.

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

                                                                              

Odrzywół, 16.03.2018

IT-2710.05.2018

Uczestnicy postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego    

 

Unieważnienie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
nr IT-2710.05.2018

            Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6  oraz art. 93 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164,
z późn. zm.,), Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu na zakup energii elektrycznej w części dotyczącej zadania A wystąpiła niezgodność ilości energii zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (taryfa C12b), a wielkością szacunkową zużycia energii, określonej na podstawie analogicznego okresu przeszłego. Ilości energii w taryfie C12b zostały zaniżone, a wielkość niezgodności przekracza dopuszczone zapisami SIWZ 10% ogólnej wielkości zamówienia. W tej sytuacji realizacja dostaw energii w ilości wymienionej w SIWZ oraz w złożonej i wybranej jako najkorzystniejszej ofercie PGE Obrót staje się niemożliwa. 

Wskazana niezgodność uzasadnia unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup przedmiotowego towaru w części dotyczącej zadania A, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej jako PZP), zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W myśl art. 93 ust. 2 PZP, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Jeśli w prowadzonym postępowaniu wystąpiła niemożliwa do usunięcia wada, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ma przeszkód, aby zamawiający w ramach samokontroli unieważnił nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie, unikając tym samym zawarcia umowy mogącej następnie być unieważnioną. Oczywistym jest, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji, będących wynikiem błędów lub braku wymaganej staranności przy sporządzaniu przez zamawiającego dokumentacji postępowania, w tym w szczególności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. Reguła ta musi być oceniana biorąc pod uwagę cel postępowania o zamówienia publiczne, którym jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2012r., sygn. akt KIO 2428/12, LEX nr 1237659; por. również m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2015r., sygn. akt KIO 912/15, LEX nr 1797109). Zamawiający zwraca jednak uwagę na fakt, że do dnia dzisiejszego nie doszło ani do zawarcia nowej umowy, ani do rozpoczęcia dostaw przez wybranego w przetargu dostawcę.

 

W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.

 

Stosownie do art. 93 ust. 3 PZP, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) lub złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-16 13:34

rejestr zmian publikacji »

8.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

Odrzywół dnia 12.03.2018 r.

IT-2710.05.2018

                                 

Uczestnicy postępowania             

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.05.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana na Zadanie A:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów, Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i  jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena, zgodną z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję Przetargową:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Status oferty

Wartość oferty brutto

Wartość punktowa

1

BESKIDZKA ENERGETYKA SP. Z O.O.

ul. Piłsudskiego 42/1

43-300 Bielsko-Biała

ważna

365 302,90

90,22

2

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Zamościu

ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

ważna

329 590,80

100

3

ENERGA – OBRÓT S.A.

Al. Grunwealdzka 472

80-309 Gdańsk

ważna

337 723,55

97,59

4

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

ważna

330 874,91

99,61

 

Na Zadanie  B nie złożono żadnej oferty.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

        Z up. Wójta

mgr Genowefa Pogorzała

    SEKRETARZ GMINY

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 13:43

rejestr zmian publikacji »

9.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 13.02.2018 r.

IT-2710.01.2018

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.01.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert:

?  cena ofertowa brutto: 60%

?  gwarancja powyżej 36 miesięcy: 40%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PUPH „BENERAT i SYN” s.c. Benerat Maciej, Benerat Wojciech ul. Żytnia 4,26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 782 895,00 zł brutto (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych)

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o punktacji przyznanej  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.      

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium Cena

Ilość pkt wg kryterium Gwarancja

Łączna punktacja

1

Firma GUTKOWSKI

Jan Gutkowski

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

76,51

10

86,51

2

PUPH „BENERAT i SYN” s.c.

Benerat Maciej, Benerat Wojciech

ul. Żytnia 4

26-600 Radom

90

10

100

3

HYDRO – MARKO

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

70,72

10

80,82

4

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

77,98

10

87,98

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2)  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

                                                                                 Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-13 12:17

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj