logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2018
1.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dnia 14.06.2018

Znak postępowania : IT-2710.16.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół”

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności składającej się z siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym. W skład siłowni wchodzi 6 urządzeń: sztanga, pajacyk, orbitrek, narciarz, biegacz, koła tai chi dla niepełnosprawnych. W skład strefy relaksu wchodzą: ławki montowane na stałe do podłoża, stolik z szachami i ławkami montowane na stałe do podłoża, stół betonowy do tenisa stołowego montowany na stałe do podłoża. W skład placu zabaw o charakterze sprawnościowym wchodzi:  zestaw gimnastyczny poligon 6, urządzenie linarne Dwie Sieci z rurą oraz zestaw sprawnościowo-rekreacyjny Śmiglak 2.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt Techniczny, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdują się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net  w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

 

Szczegóły w załącznikach

                                                                                                      

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                      Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.167 MB
8.995 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 15:24

rejestr zmian publikacji »

2.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.12.2018

Odrzywół, 11.05.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Ogólna charakterystyka robót oraz przedmiar robót, znajdujące się na stronie BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.09.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie/przebudowie parkingów i chodników utwardzonych kostka brukową o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wykonania prac związanych z utwardzeniem terenu z kostki brukowej, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

3. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez załączenie do formularza ofertowego co najmniej dwóch zrealizowanych zadań tożsamych do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent, który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 10.00”.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz dokumenty że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Wykonawca załączy razem z ofertą.. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
2.336 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 08:58

rejestr zmian publikacji »

3.

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)

Znak sprawy: IT-2710.09.2018

Odrzywół, 05.04.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS).

 

I. Opis oraz zakresu przedmiotu zamówienia:

1. Wymagania:

1)    Moduł galeria zdjęć – hurtowe dodawanie zdjęć, powiązanie galerii z artykułem, automatyczne tworzenie miniaturek o zdefiniowanym rozmiarze, automatyczne przycinanie dużych zdjęć do wybranej rozdzielczości.

2)    Filmy z YouTube lub plików audio (mp4, avi, mpg, flv, wmv) – osadzanie w artykułach i jako odrębny moduł do wyświetlenia na stronie, możliwość zbudowania galerii filmów.

3)    Odtwarzacz plików mp3 – osadzany w artykule i jako odrębny moduł (forma biblioteki nagrań z możliwością odsłuchania nagrania z poziomu strony bez konieczności pobierania pliku).

4)    Moduł kalendarz wydarzeń.

5)    Czytnik RSS.

6)    Kanał RSS.

7)    Pasek informacyjny – przesuwany automatycznie.

8)    Możliwość utrzymania wybranego artykułu/artykułów (do trzech) na pierwszym miejscu listy artykułów (aktualności) przez określony czas – wyróżnienie artykułu.

9)    Możliwość definiowania domyślnego czasu przeniesienia artykułu do archiwum.

10)  Wyskakujące okienko – konfiguracja umożliwiająca wybór częstotliwości wyskakiwania okienka (przy każdym odświeżeniu strony czy tylko przy pierwszym wejściu na stronę w ciągu dnia), pozycji wyskakującego okienka oraz tła (poziom przyciemnienia strony).

11)  Pasek z banerami – przesuwany automatycznie.

12)  Definiowalne boczne wysuwane menu – np. facebook, bip, dziennik urzędowy, itp.

13)  Możliwość przeglądania gazetki gminnej – w formie gazetki z supermarketu.

14)  Szablon responsywny, zgodny z WCGA 2.0, narzędzia do ułatwiania dostępności: powiększenie i pomniejszenie czcionki, zmiana kontrastu na wysoki.

15)  Szablon świąteczny i żałobny.

16)  Automatyczne dodawanie ikon obrazujących typ pliku i informacji o rozmiarze pliku przy umieszczaniu załączników w treściach artykułów.

17)  Intuicyjny i łatwy w obsłudze moduł CMS do zarządzania stroną.

2. Hosting:

Na serwerze Zamawiającego lub oferenta. W przypadku hostingu na serwerach oferenta musi zostać zagwarantowana możliwość bezpłatnego przeniesienia serwisu w dowolnym czasie na dowolny serwer wskazany przez Zamawiającego.

 

3. Prawa autorskie:

Przeniesienie praw autorskich do szaty graficznej strony na Zamawiającego po dokonaniu płatności za wykonanie strony. Przeniesione prawa autorskie powinny umożliwiać Zamawiającemu: użytkowanie, publikowanie, modyfikowanie oraz kopiowanie szablonu strony tj. układu elementów składowych/modułów, kolorystyki strony oraz wszelkich elementów graficznych strony (zdjęć oraz grafik użytych/wykonanych przez oferenta na etapie projektowania szaty). Bezterminowa licencja na dostęp do panelu administracyjnego strony bez prawa do modyfikowania kodu źródłowego panelu.

II. Termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej trzech usług o charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny i warunki wyboru ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

 

[C1] – cena oferty brutto – 50%

 

[C2] - koszt rocznego utrzymania strony : aktualizacje modułu administracyjnego/strony zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa strony, regularne (raz dziennie) wykonywanie kopii bezpieczeństwa strony, konsultacje telefoniczne lub on-line przy początkowym wprowadzaniu materiałów na stronę (opieka autorska, szkolenie i wsparcie poszkoleniowe); koszt ewentualnego hostingu  - 20%

 

[C3] - doświadczenie: ocena dotychczasowo wykonanych przez oferenta szablonów stron dla innych instytucji (lista minimum 3 wykonanych stron dołączona do oferty) – 15%

 

[C4] - intuicyjność CMS – wersja testowa udostępniona na dzień otwarcia ofert (login i hasło) -  15%

 

2.         Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

2.1.      W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać maks. 50 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            C1 = ------------------------------ x 50 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

2.2.      W zakresie kryterium „koszt rocznego utrzymania strony” oferta może uzyskać maks. 20 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            C2 = ------------------------------ x 20 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „koszt rocznego utrzymania strony” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

2.3.      W zakresie kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maks. 15 punktów.

           

Przyznanie punktacji w kryterium „doświadczenie” odbywać się będzie na zasadzie subiektywnej oceny przez Komisję ds. oceny ofert.

 

2.4.      W zakresie kryterium „intuicyjność CMS” oferta może uzyskać maks. 15 punktów.

           

Przyznanie punktacji w kryterium „intuicyjność CMS” odbywać się będzie na zasadzie subiektywnej oceny przez Komisję ds. oceny ofert.

 

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów przez Komisję ds. oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Całkowita ilość punktów [Cc] uzyskanych przez wykonawcę obliczona zostanie jako suma punktów przyznanych przez Komisję ds. oceny ofert. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Cc = C1 + C2 + C3 + C4

 

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS), nie otwierać przed dniem 20.04.2018 r. do godz. 12:00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Łukasz Pawlikowski – tel. 692 354 864 e-mail: informatyk@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu umowę celem jej akceptacji. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:00

rejestr zmian publikacji »

4.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

Znak sprawy: SPZOZ-2710.01.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

ul. Warszawska 55

26-425 Odrzywół

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Ogólna charakterystyka robót oraz przedmiar robót, znajdujące się na stronie BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie parkingu  o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wykonania budowy parkingów, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

3. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez załączenie do formularza ofertowego co najmniej dwóch zrealizowanych zadań tożsamych do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent, który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 10.00”.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz dokumenty że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Wykonawca załączy razem z ofertą.. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole

 

lek. med. Andrzej Majchrzak

 


Załączniki: Rozmiar:
3.977 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-04 08:36

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów

Znak sprawy: IT-2710.07.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:

W skład placu zabaw w miejscowości Ossa wchodzą:

1. Wyposażenie - sprzęt do zabawy:

2. Wyposażenie - sprzęt towarzyszący

- ławka na kątownikach stała

- kosz na śmieci metalowy

- tablica regulaminowa

3. Nawierzchnia placu zabaw:

- nawierzchnia z kostki betonowej przy wejściu

- nawierzchnia trawiasta z trawy naturalnej.

Cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym projektowanym specjalnie z myślą o przeznaczeniu

na place zabaw. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kontem zgodności z wymogami

normy PN-EN 1176:2009. Przęsła długości 2,0m i wysokości 1,0m. Furtka wraz z zamkiem o szerokości i

wysokości 1,0m.

Prace do wykonania na placu zabaw w miejscowości Stanisławów:

1. Demontaż istniejącego urządzenia - zjeżdżalni z daszkiem z przeznaczeniem do montażu na placu zabaw w miejscowości Ossa,

2. Montaż zestawu ze zjeżdżalnią, wieżą z daszkiem dwuspadowym, ślizgiem metalowym, płaszczyzną z siatki linowej, drabinką krzyżakową, trapem ze schodkami i wiszącym pomostem, materiał drewno klejone + kotwy,

3. Montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami, elementy nośne metalowe, siedziska i kierownica z HDPE,

4. Profilowanie istniejącego terenu.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.493 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 13:28

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów

Znak sprawy: IT-2710.08.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 14.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 14.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.355 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 09:37

rejestr zmian publikacji »

7.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin

Znak sprawy: IT-2710.04.2018

Odrzywół, 27.02.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 15.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 09.03.2018 r. do godz. 11.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin, nie otwierać przed dniem 09.03.2018 r. do godz. 11.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 12:43

rejestr zmian publikacji »

8.

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół

                                                                       Odrzywół, 20.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

                Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”.  Zakres zadania obejmuje:

1.       Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 53 posesji.

2.       Zdjęcie z dachu, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 2 posesji.

Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem ceny za:

1.       Odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacją za 1Mg

2.       Demontaż na dachu, odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacja za 1 Mg

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole (ul. Warszawska 53) w terminie do 28.02.2018r. do godz. 15.00. Oferty mogą być przesłane droga pocztową (decyduje data wpływu).

Szacunkowa ilość Mg w p. 1 wynosi 151,19   (8 893,62m2)

Szacunkowa ilość Mg w p. 2 wynosi 7,03  (413,86m2)

Przyjęto, że:

- średnia waga 1 m2 odpadu podlegająca utylizacji wynosi 17 kg

- 1 szt płyty azbestowej wynosi średnio 1,437m2

 

Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, te. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Czernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 11:34

rejestr zmian publikacji »

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

Znak sprawy: IT-6710.01.2018                                        Odrzywół, dnia 18.01.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół dla sześciu zadań:

1) Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 4 000 m wraz z przepompowniami dla miejscowości Kłonna.

2) Zadanie nr 2 Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Radomskiej w Odrzywole.

3) Zadanie nr 3 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 300 m dla miejscowości Ossa i Walerianów.

4) Zadanie nr 4 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Badulki.

5) Zadanie nr 5 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Dąbrowa.

6) Zadanie nr 6 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości po około 300 m dla miejscowości Odrzywół ul. Wspólna.

 

 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych i obejmującej w szczególności:

a) uzyskanie warunków i uzgodnień do projektowania,

b) sporządzenie (uzyskanie) aktualnych map do celów projektowych,

c) przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu;

d) operaty wodno-prawne i pozwolenia wodno-prawne, jeśli będą wymagane,

e) projekt budowlany wielobranżowy,

f) projekty wykonawcze w branżach odpowiednio do projektu budowlanego,

g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe dla wszystkich rozwiązań projektowych),

i) przedmiary robót,

j)  kosztorysy ofertowe, 

k) kosztorys inwestorski,

l) operatu terenowo prawnego, porządkującego status własnościowy i zawierający zgody na prowadzenie robót od wszystkich właścicieli nieruchomości,

ł) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi,

2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej:

a) Dokumentację należy opracować w zakresie wszystkich niezbędnych branż (w tym sanitarna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, elektryczna wraz z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej oraz dla przepompowni z automatyką, sterowaniem i przekazem danych).

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

c) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

d) Ilość dokumentacji projektowej dla każdego z zadań, jaką Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej:

• Wersja drukowana (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności):

- Projekt budowlany – 6 egz.,

- Projekt wykonawczy – 6 egz.,

- Przedmiar robót – 2 egz.,

- Kosztorys ofertowy – 2 egz.,

- Kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.

- Wersja elektroniczna – 2 płyty CD/DVD; 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu; rysunki – format dwf., dwg. i pdf., obrazy – format jpg i pdf., tekst – format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy- format *.xls i *.pdf.

e) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania protokolarnych uzgodnień z właścicielami terenów, na których będą lokalizowane elementy projektowanej infrastruktury.

  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.  Pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego z zadań należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

5. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U.2017 poz. 1332.).

6. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

2) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, na każde Jego wezwanie,

3) udział (na ewentualne wezwanie) w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

4) udział (na ewentualne wezwanie) w próbach instalacji i rozruchach,

5) udział w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych czy konieczności wykonania zamówień dodatkowych oraz opiniowanie propozycji,

6) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

7. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

10. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej dla każdego z zadań stanowiącej przedmiot umowy.

12. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania dokumentacji na przyłącza po podpisaniu indywidualnych umów z mieszkańcami.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania operatu wodnoprawnego (jeśli takie opracowanie będzie wymagane) oraz do opracowania oceny oddziaływania na środowisko (jeśli takie opracowanie będzie wymagane). Powyższe opracowania należy wycenić i przedstawić w formularzu ofertowym.

 

II. Termin realizacji: 15.08.2018 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągiem tłocznym o długości min. 3000 mb  (na załączniku nr 3 do zapytania ofertowego).oraz dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- Projektant specjalności sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu, który zaprojektował co najmniej jedną sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym o długości min. 3.000 m,

UWAGA: Do wykazu prac projektowych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Wykonawca, który wykaże w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego co najmniej dwie dokumentacje projektowo – kosztorysowe sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągiem tłocznym o długości min. 3000 mb otrzyma dziesięć punktów. Wykonawca, który wykaże jedną dokumentację lub nie wykaże żadnej dokumentacji nie otrzyma żadnego punktu. Wykonawca, za wykazanie więcej niż dwóch dokumentacji nie będzie dodatkowo punktowany. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 pkt.

V. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) wykaz wykonanych prac projektowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

c) dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół, nie otwierać przed dniem 31.01.2018 r. do godz. 12.00”.

 

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed

zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej Izby Inżynierów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
4.791 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 13:11

rejestr zmian publikacji »

10.

Adaptacja pomieszczeń przedszkola na KLUB DZIECIĘCY w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.02.2018

Odrzywół, 18.01.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz ogólna charakterystyka robót, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 31.05.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 01.02.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 01.02.2018 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
2.890 MB
3.987 MB
4.169 MB
297.260 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 13:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku drukuj