logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Zapytania ofertowe / Rok 2018
1.

Likwidacja barier poprzez zakup schodołaza gąsienicowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole

 

Odrzywół, dnia 05.09.2018r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.:

 

Likwidacja barier poprzez zakup schodołaza gąsienicowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:      Gmina Odrzywół

REGON:                                000545320

NIP:                                        6010086182

Miejscowość                        Odrzywół

Adres:                                               26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup schodołaza gąsienicowego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole o następujących parametrach:

- waga: do 40 kg

- maksymalne obciążenie: 130 kg

-sterowanie: ręczne – przyciski sterujące

-zasilanie akumulatorowe

- silnik: 300W

 

2. Schodołaz gąsienicowy należy dostarczyć pod adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole, ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół.

3. Dostarczony sprzęt musi zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży. Sprzęt musi spełniać wymogi norm europejskich i musi być dopuszczony do użytku w zakresie jakim ma służyć, powinien być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

4. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem schodołaza pod wskazany adres.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do dnia: 25 października 2018r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

zakup schodołaza gąsienicowego

do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole

nie otwierać przed 17.09.2018 r. godz. 11.00

 

 

3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 17.09.2018 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100% - w odniesieniu do danej części zamówienia.

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

4. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

5. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu sprzętu z wolnej ręki.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Ewa Czernicka – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: eczernicka@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
165.121 KB
21.608 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-09-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 13:59

rejestr zmian publikacji »

2.

Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

 

 

Odrzywół, dnia 03.09.2018r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.:

Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:       Gmina Odrzywół

REGON:                               670223853

NIP:                                       6010086182

Miejscowość                          Odrzywół

Adres:                                               26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ratującego życie poszkodowanym wg wykazu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę i wniesienie wszystkich zamawianych                  produktów do poszczególnych jednostek OSP. Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych

i nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny           produkt.

Atesty, certyfikaty CNBOP,  karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże jednostkom OSP wraz z dostawą.

Wykonawcy posiadają prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia.

Miejsce dostawy

Urząd Gminy w Odrzywole, ul.  Warszawska 53,  26-425 Odrzywół

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do dnia: 31 października 2018r.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

 

Oferta na realizację zadania pn:

Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

nie otwierać przed 11.09.2018 r. godz. 11.00

 

 

3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

5. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 11.09.2018 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium: najniższa cena – 100%.

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                        Cena minimalna

            Wc = ------------------------------ x 100 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

4. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

5. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu sprzętu z wolnej ręki.

7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Szymon Niemirski – Gminy Komendant OSP Odrzywół, tel. 694 046 332

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , 
w piątki 8:00 – 16:00.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
1.049 MB
67.070 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Mateusz Worach
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 13:27

rejestr zmian publikacji »

3.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2018-2019

Odrzywół, 27.07.2018

IT-2710.20.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

 

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2018-2019

 

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

 

1.         Zamawiający

Zamawiającym jest: Gmina Odrzywół,           

Adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Tel.: +48  (48) 67-16-057    faks.: +48 (48) 67-16-057 w. 30  

2.         Osoby uprawnionych do kontaktów 

2.1.       Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

            - Genowefa Pogorzała – tel. (48) 6716036 e-mail: sekretarz@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

- Marek Matuszczak, email: mmatuszczak@odrzywol.eu tel.: +48  (48) 67-16-057 w.47                       faks.: +48 (48) 67-16-057 w. 30

 

3.         Tryb udzielenia zamówienia

3.1.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

4.         Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe, podwykonawcy

4.1.       Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2018-2019.

4.2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.     Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do następujących placówek oświatowych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole.

2.     Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach po trasach i o godzinach określonych przez Zamawiającego.

3.     Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekę nad przewożonymi dziećmi, podczas wsiadania, wysiadania i przewożenia.

4.     Przewidywana liczba dowożonych  uczniów – 144 – liczba uczniów może ulec zmianie.

5.     Do prawidłowego wykonania zamówienia wymagane są co najmniej 2 autobusy o ilości 55 miejsc każdy.

6.     Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.     Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

8.     Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów, celem skorygowania ilości kilometrów poszczególnych tras.

9.     Czas dowozu i odwozu dzieci i młodzieży, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulec zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu dzieci będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół.

10.  Wykonawca w przypadku awarii autobusu zorganizuje transport zastępczy.

11.  Zamawiający żąda, aby świadczona usługa dotycząca przewozu dzieci odbywała się w oparciu o linie otwarte.

12.  Linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży.

13.  Ponadto Wykonawca, który w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie świadczył usługi przewozowe, przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

14.  Kopię zezwolenia (potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

15.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania przez wykonawcę całości lub części zamówienia do wykonania podwykonawcom.

 

16.  Planowane trasy przejazdu

 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

I Kurs na trasie: Łęgonice Małe – Różanna – Dąbrowa – Kolonia Myślakowice – Myślakowice – Ossa - Odrzywół.

II Kurs na trasie:  Odrzywół – Kamiena Wola – Odrzywół.

III Kurs na trasie: Odrzywół – Kłonna – Odrzywół.

IV Kurs na trasie: Odrzywół – Stanisławów – Wandzinów – Kolonia Ossa – Ossa – Odrzywół.

Łączna długość tras kursów porannych:  około 100 km dziennie.

Kurs poranny – dowóz dzieci do PSP i PG w Odrzywole na godzinę 805 (kurs nr IV z Ossy na godz. 845).

 

Odwóz dzieci i młodzieży do miejsca zamieszkania:

V Kurs na trasie: Odrzywół – Kamienna Wola – Odrzywół – Kłonna - Odrzywół.

VI Kurs na trasie:  Odrzywół – Ossa - - Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Myślakowice – Myślakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.

VII Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Kolonia Ossa – Ossa – Wandzinów – Lipiny - Odrzywół.

VIII Kurs na trasie: Powtórzenie Kursu VI tj. Odrzywół – Ossa – Kolonia Ossa – Lipiny – Wandzinów – Myślakowice – Myślakowice Kolonia – Dąbrowa – Łęgonice Małe - Odrzywół.

IX Kurs drugim autobusem na trasie: Odrzywół – Kłonna – Kamienna Wola – Ossa.

Łączna długość tras kursów popołudniowych:  około 160 km dziennie

Kurs popołudniowy – odwóz dzieci z PSP i PG w Odrzywole do miejsca zamieszkania o godzinie 1230 , 1320 i 1410.

 

Ilość dojeżdżających dzieci i młodzieży - 144 osoby.

Ilość dni nauki szkolnej:  ok.  185.

Łączna ilość kilometrów ok.  49 400 km.

 

4.3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych.

 

5.         Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.      rozpoczęcie: od dnia 01.09.2018.

5.2.       zakończenie do dnia: 30.06.2019 r.

 

6.         Oferty wariantowe

6.1.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7.         Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.       nie podlegają wykluczeniu,

7.2.       spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

7.2.1.     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

7.2.1.1. Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem koncesji, zezwolenia lub

licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

           

7.2.2.     sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

7.2.2.1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

7.2.3.     zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

7.2.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiednie Doświadczenie zawodowe:

            Wykonawca przedstawi wykaz ważniejszych usług transportowych w ilości co najmniej dwóch, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia za kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł brutto każde (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na załączniku nr 2 wraz z dowodami od poprzednich inwestorów potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

           

7.2.3.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże odpowiedni Potencjał techniczny:

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do wykonania zamówienia tj.

1)     posiadać minimium 2 kierowców uprawnionych do prowadzenia autobusu,

2)     posiadać minimium 2 opiekunki uprawnione do sprawowania opieki podczas wsiadania, wysiadania i przewożenia dzieci.

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załączniku nr 3.

 

7.3.      Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach: 

7.3.1    Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw  wykluczenia,

7.3.2.    Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

7.3.3.    Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.4.      Oferta Wykonawcy wykluczonego z postepowania zostaje odrzucona.

 

8.             Opis sposobu przygotowania ofert

 

8.1.         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2.         Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.7.       Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, co do treści oraz formy.

8.9.       Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię), przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

8.12.     Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:  Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół oraz opisane:

Oferta na zadanie pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2018-2019”.
Nr postępowania
IT – 2710.20.2018. Nie otwierać przed dniem 06.08.2018 r. do godz. 11:15”.                                                                          

 

9.             Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia

 

9.1.1.     W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SIWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

9.1.3.    W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.1 SIWZ - wykazu usług

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na załączniku nr 2 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”).

9.1.4.    W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.3.2 SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do SIWZ („Wykaz osób”).

9.1.5.     W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

9.2.         UWAGA: Wykonawca jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów załączając je do oferty.

9.3.      Składane dokumenty (określone w pkt 9 niniejszej Zapytania ofertowego) mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.4.      W przypadku gdy Wykonawca nie załączy dokumentów określonych w pkt 9 niniejszej Zapytania ofertowego, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.

 

10.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

10.1.     Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

10.2.     Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

10.3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

10.4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

10.5.     Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10.6.     W ofercie należy podać cenę brutto wraz  z podatkiem VAT za dowóz i odwóz 1 osoby za miesiąc, wielkość podatku VAT oraz cenę netto (biletu miesięcznego komunikacji publicznej).

10.7.     Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

11.       Miejsce i termin składania ofert   

11.1.     Oferty powinny być przesłane lub złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat – pok. 14, w terminie do dnia 06.08.2018 r. do godziny 11:00.

11.2.     Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

 

12.       Terminy związania ofertą

12.1.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

13.       Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert 

13.1.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, Sala Konferencyjna pokój nr 17, w dniu 06.08.2018 r., o godz. 11:15.

13.2.     Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert..

13.3.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

13.4.     Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania jego uczestników za pośrednictwem poczty, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

14.        Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

14.1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

·         cena ofertowa brutto: 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 

14.2.     Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

14.2.1.  W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maks. 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            Wc = ------------------------------ x 100 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

14.3.     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą

ilość punktów w kryterium określonym przez Zamawiającego.

14.4.     Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, nie droższych niż złożone oferty.

           

15.       Udzielenie zamówienia

15.1.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

16.       Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

16.1.     Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 

17.       Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1.    Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, projektu umowy oraz danych zawartych w ofercie.

17.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

17.3.  Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
357.167 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 11:02

rejestr zmian publikacji »

4.

Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole

Odrzywół, dnia 23.07.2018 roku

Znak sprawy: IT-2710.18.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na zadanie pn.:

 

Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nazwa Zamawiającego:       Gmina Odrzywół

REGON:                                000545320

NIP:                                        6010086182

Miejscowość                        Odrzywół

Adres:                                    26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53

Strona internetowa:            www.odrzywol.ug.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00

Telefon:  (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole.

2. Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach pod adres: Przedszkole w Odrzywole, ul Warszawska 36, 26-425 Odrzywół.

3. Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole, o których mowa w ust. 1 zostały szczegółowo wymienione i opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wszystkie dostarczone sprzęty wyposażenia Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole muszą zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Sprzęty muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku w zakresie jakim mają służyć, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane z materiałów najlepszej jakości.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, czyli na jedną lub kilka części.

6. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia Klubu Dziecięcego MALUCH+ nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy.

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia.

7. Zamawiający – Gmina Odrzywół – nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem Wyposażenia Klubu Dziecięcego MALUCH+ pod adres wskazany w ust. 2 (dostawy, przesyłki, transportu, załadunku i rozładunku, montażu).

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne sprzęty, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.

9. Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek, rozładunek i montaż pozycji wymienionych w załączniku nr 1.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdej części do dnia: 24 sierpnia 2018 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Oferta na realizację zadania:

Wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+ w Odrzywole

nie otwierać przed 30.07.2018 r. godz. 11.00

 

4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.

6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Oferty powinny zawierać:

1) formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 3;

3) dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / złożenia oferty – jeżeli dotyczy,

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

10. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania

ofertowego.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w terminie do 30.07.2018 r. do godz. 11:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat)  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryterium: najniższa cena – 100% - w odniesieniu do danej części zamówienia.

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w danej części zamówienia. Powierzenie Wykonawcy zamówienia w danej części będzie się odbywać na zasadzie udzielenia zlecenia wykonania danej części zamówienia.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w całości lub w części, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli oferowane przez Wykonawcę wyposażenie Klubu Dziecięcego MALUCH+, w opinii Zamawiającego nie będzie wystarczające lub gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie danej części zamówienia. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

5. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

6. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu wyposażenia z wolnej ręki.

8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

1)    w zakresie przedmiotu zamówienia – Ewa Matuszczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 43, e-mail: ematuszczak@odrzywol.eu

2)    w zakresie procedury udzielenia zamówienia – Marek Matuszczak – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 47, e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zał. Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.

Zał. Nr 3 – Wzór formularza cenowego.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.284 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-07-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-23 10:41

rejestr zmian publikacji »

5.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dnia 14.06.2018

Znak postępowania : IT-2710.16.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

 

 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół”

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

1.     Gmina Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

2.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytanie ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Gminie Odrzywół. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3.     Dane Zamawiającego:

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

BIP Gminy Odrzywół: www.bip.odrzywol.akcessnet.net

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Otwartej Strefy Aktywności składającej się z siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym. W skład siłowni wchodzi 6 urządzeń: sztanga, pajacyk, orbitrek, narciarz, biegacz, koła tai chi dla niepełnosprawnych. W skład strefy relaksu wchodzą: ławki montowane na stałe do podłoża, stolik z szachami i ławkami montowane na stałe do podłoża, stół betonowy do tenisa stołowego montowany na stałe do podłoża. W skład placu zabaw o charakterze sprawnościowym wchodzi:  zestaw gimnastyczny poligon 6, urządzenie linarne Dwie Sieci z rurą oraz zestaw sprawnościowo-rekreacyjny Śmiglak 2.

Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt Techniczny, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdują się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net  w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

 

Szczegóły w załącznikach

                                                                                                      

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                      Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.167 MB
8.995 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 15:24

rejestr zmian publikacji »

6.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.12.2018

Odrzywół, 11.05.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający:

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26 – 425 Odrzywół

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Ogólna charakterystyka robót oraz przedmiar robót, znajdujące się na stronie BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.09.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie/przebudowie parkingów i chodników utwardzonych kostka brukową o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wykonania prac związanych z utwardzeniem terenu z kostki brukowej, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

3. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez załączenie do formularza ofertowego co najmniej dwóch zrealizowanych zadań tożsamych do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent, który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 10.00”.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz dokumenty że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Wykonawca załączy razem z ofertą.. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
2.336 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 08:58

rejestr zmian publikacji »

7.

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)

Znak sprawy: IT-2710.09.2018

Odrzywół, 05.04.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS).

 

I. Opis oraz zakresu przedmiotu zamówienia:

1. Wymagania:

1)    Moduł galeria zdjęć – hurtowe dodawanie zdjęć, powiązanie galerii z artykułem, automatyczne tworzenie miniaturek o zdefiniowanym rozmiarze, automatyczne przycinanie dużych zdjęć do wybranej rozdzielczości.

2)    Filmy z YouTube lub plików audio (mp4, avi, mpg, flv, wmv) – osadzanie w artykułach i jako odrębny moduł do wyświetlenia na stronie, możliwość zbudowania galerii filmów.

3)    Odtwarzacz plików mp3 – osadzany w artykule i jako odrębny moduł (forma biblioteki nagrań z możliwością odsłuchania nagrania z poziomu strony bez konieczności pobierania pliku).

4)    Moduł kalendarz wydarzeń.

5)    Czytnik RSS.

6)    Kanał RSS.

7)    Pasek informacyjny – przesuwany automatycznie.

8)    Możliwość utrzymania wybranego artykułu/artykułów (do trzech) na pierwszym miejscu listy artykułów (aktualności) przez określony czas – wyróżnienie artykułu.

9)    Możliwość definiowania domyślnego czasu przeniesienia artykułu do archiwum.

10)  Wyskakujące okienko – konfiguracja umożliwiająca wybór częstotliwości wyskakiwania okienka (przy każdym odświeżeniu strony czy tylko przy pierwszym wejściu na stronę w ciągu dnia), pozycji wyskakującego okienka oraz tła (poziom przyciemnienia strony).

11)  Pasek z banerami – przesuwany automatycznie.

12)  Definiowalne boczne wysuwane menu – np. facebook, bip, dziennik urzędowy, itp.

13)  Możliwość przeglądania gazetki gminnej – w formie gazetki z supermarketu.

14)  Szablon responsywny, zgodny z WCGA 2.0, narzędzia do ułatwiania dostępności: powiększenie i pomniejszenie czcionki, zmiana kontrastu na wysoki.

15)  Szablon świąteczny i żałobny.

16)  Automatyczne dodawanie ikon obrazujących typ pliku i informacji o rozmiarze pliku przy umieszczaniu załączników w treściach artykułów.

17)  Intuicyjny i łatwy w obsłudze moduł CMS do zarządzania stroną.

2. Hosting:

Na serwerze Zamawiającego lub oferenta. W przypadku hostingu na serwerach oferenta musi zostać zagwarantowana możliwość bezpłatnego przeniesienia serwisu w dowolnym czasie na dowolny serwer wskazany przez Zamawiającego.

 

3. Prawa autorskie:

Przeniesienie praw autorskich do szaty graficznej strony na Zamawiającego po dokonaniu płatności za wykonanie strony. Przeniesione prawa autorskie powinny umożliwiać Zamawiającemu: użytkowanie, publikowanie, modyfikowanie oraz kopiowanie szablonu strony tj. układu elementów składowych/modułów, kolorystyki strony oraz wszelkich elementów graficznych strony (zdjęć oraz grafik użytych/wykonanych przez oferenta na etapie projektowania szaty). Bezterminowa licencja na dostęp do panelu administracyjnego strony bez prawa do modyfikowania kodu źródłowego panelu.

II. Termin realizacji: 3 miesiące od podpisania umowy

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej trzech usług o charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny i warunki wyboru ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

 

[C1] – cena oferty brutto – 50%

 

[C2] - koszt rocznego utrzymania strony : aktualizacje modułu administracyjnego/strony zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa strony, regularne (raz dziennie) wykonywanie kopii bezpieczeństwa strony, konsultacje telefoniczne lub on-line przy początkowym wprowadzaniu materiałów na stronę (opieka autorska, szkolenie i wsparcie poszkoleniowe); koszt ewentualnego hostingu  - 20%

 

[C3] - doświadczenie: ocena dotychczasowo wykonanych przez oferenta szablonów stron dla innych instytucji (lista minimum 3 wykonanych stron dołączona do oferty) – 15%

 

[C4] - intuicyjność CMS – wersja testowa udostępniona na dzień otwarcia ofert (login i hasło) -  15%

 

2.         Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

2.1.      W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać maks. 50 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            C1 = ------------------------------ x 50 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

2.2.      W zakresie kryterium „koszt rocznego utrzymania strony” oferta może uzyskać maks. 20 punktów.

           

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                        Cena minimalna

            C2 = ------------------------------ x 20 pkt (waga kryterium)

                        Cena ofertowa

                       

Obliczenie punktacji w kryterium „koszt rocznego utrzymania strony” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

 

2.3.      W zakresie kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maks. 15 punktów.

           

Przyznanie punktacji w kryterium „doświadczenie” odbywać się będzie na zasadzie subiektywnej oceny przez Komisję ds. oceny ofert.

 

2.4.      W zakresie kryterium „intuicyjność CMS” oferta może uzyskać maks. 15 punktów.

           

Przyznanie punktacji w kryterium „intuicyjność CMS” odbywać się będzie na zasadzie subiektywnej oceny przez Komisję ds. oceny ofert.

 

3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów przez Komisję ds. oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Całkowita ilość punktów [Cc] uzyskanych przez wykonawcę obliczona zostanie jako suma punktów przyznanych przez Komisję ds. oceny ofert. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Cc = C1 + C2 + C3 + C4

 

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 20.04.2018 r. do godz. 12:00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS), nie otwierać przed dniem 20.04.2018 r. do godz. 12:00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Łukasz Pawlikowski – tel. 692 354 864 e-mail: informatyk@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu umowę celem jej akceptacji. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 15:00

rejestr zmian publikacji »

8.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

Znak sprawy: SPZOZ-2710.01.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole

ul. Warszawska 55

26-425 Odrzywół

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Ogólna charakterystyka robót oraz przedmiar robót, znajdujące się na stronie BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek formalny bez którego oferta nie będzie podlegała ocenie to posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie parkingu  o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każde. Wykonawca powinien złożyć dowody dotyczące wykonania budowy parkingów, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

3. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez załączenie do formularza ofertowego co najmniej dwóch zrealizowanych zadań tożsamych do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent, który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 10.00”.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz dokumenty że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Wykonawca załączy razem z ofertą.. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole

 

lek. med. Andrzej Majchrzak

 


Załączniki: Rozmiar:
3.977 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-04 08:36

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów

Znak sprawy: IT-2710.07.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:

W skład placu zabaw w miejscowości Ossa wchodzą:

1. Wyposażenie - sprzęt do zabawy:

2. Wyposażenie - sprzęt towarzyszący

- ławka na kątownikach stała

- kosz na śmieci metalowy

- tablica regulaminowa

3. Nawierzchnia placu zabaw:

- nawierzchnia z kostki betonowej przy wejściu

- nawierzchnia trawiasta z trawy naturalnej.

Cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym projektowanym specjalnie z myślą o przeznaczeniu

na place zabaw. Bardzo trwała, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana pod kontem zgodności z wymogami

normy PN-EN 1176:2009. Przęsła długości 2,0m i wysokości 1,0m. Furtka wraz z zamkiem o szerokości i

wysokości 1,0m.

Prace do wykonania na placu zabaw w miejscowości Stanisławów:

1. Demontaż istniejącego urządzenia - zjeżdżalni z daszkiem z przeznaczeniem do montażu na placu zabaw w miejscowości Ossa,

2. Montaż zestawu ze zjeżdżalnią, wieżą z daszkiem dwuspadowym, ślizgiem metalowym, płaszczyzną z siatki linowej, drabinką krzyżakową, trapem ze schodkami i wiszącym pomostem, materiał drewno klejone + kotwy,

3. Montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami, elementy nośne metalowe, siedziska i kierownica z HDPE,

4. Profilowanie istniejącego terenu.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.493 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 13:28

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów

Znak sprawy: IT-2710.08.2018

Odrzywół, 26.03.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 30.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 06.04.2018 r. do godz. 14.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów, nie otwierać przed dniem 06.04.2018 r. do godz. 14.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
1.355 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 09:37

rejestr zmian publikacji »

11.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin

Znak sprawy: IT-2710.04.2018

Odrzywół, 27.02.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 15.06.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 09.03.2018 r. do godz. 11.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin, nie otwierać przed dniem 09.03.2018 r. do godz. 11.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 12:43

rejestr zmian publikacji »

12.

Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół

                                                                       Odrzywół, 20.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

                Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”.  Zakres zadania obejmuje:

1.       Odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 53 posesji.

2.       Zdjęcie z dachu, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z 2 posesji.

Kod odpadu 170605, kod wyrobu – W02. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji i posiadające wszystkie niezbędne zezwolenia i umowy na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

Oferty z kopią w/w dokumentów, opisem dotychczasowej działalności i podaniem ceny za:

1.       Odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacją za 1Mg

2.       Demontaż na dachu, odbiór z posesji z załadunkiem i utylizacja za 1 Mg

należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole (ul. Warszawska 53) w terminie do 28.02.2018r. do godz. 15.00. Oferty mogą być przesłane droga pocztową (decyduje data wpływu).

Szacunkowa ilość Mg w p. 1 wynosi 151,19   (8 893,62m2)

Szacunkowa ilość Mg w p. 2 wynosi 7,03  (413,86m2)

Przyjęto, że:

- średnia waga 1 m2 odpadu podlegająca utylizacji wynosi 17 kg

- 1 szt płyty azbestowej wynosi średnio 1,437m2

 

Warunkiem podpisania umowy jest otrzymanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Czernicka, te. 48/67-16-057 w. 47. w godz. pracy Urzędu.

 

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Czernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 11:34

rejestr zmian publikacji »

13.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

Znak sprawy: IT-6710.01.2018                                        Odrzywół, dnia 18.01.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół dla sześciu zadań:

1) Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 4 000 m wraz z przepompowniami dla miejscowości Kłonna.

2) Zadanie nr 2 Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Radomskiej w Odrzywole.

3) Zadanie nr 3 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 300 m dla miejscowości Ossa i Walerianów.

4) Zadanie nr 4 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Badulki.

5) Zadanie nr 5 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Dąbrowa.

6) Zadanie nr 6 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości po około 300 m dla miejscowości Odrzywół ul. Wspólna.

 

 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych i obejmującej w szczególności:

a) uzyskanie warunków i uzgodnień do projektowania,

b) sporządzenie (uzyskanie) aktualnych map do celów projektowych,

c) przeprowadzenie badań geologicznych i geotechnicznych gruntu;

d) operaty wodno-prawne i pozwolenia wodno-prawne, jeśli będą wymagane,

e) projekt budowlany wielobranżowy,

f) projekty wykonawcze w branżach odpowiednio do projektu budowlanego,

g) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe dla wszystkich rozwiązań projektowych),

i) przedmiary robót,

j)  kosztorysy ofertowe, 

k) kosztorys inwestorski,

l) operatu terenowo prawnego, porządkującego status własnościowy i zawierający zgody na prowadzenie robót od wszystkich właścicieli nieruchomości,

ł) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi,

2) Warunki opracowania dokumentacji projektowej:

a) Dokumentację należy opracować w zakresie wszystkich niezbędnych branż (w tym sanitarna, konstrukcyjno-budowlana, drogowa, elektryczna wraz z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej oraz dla przepompowni z automatyką, sterowaniem i przekazem danych).

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

c) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.

d) Ilość dokumentacji projektowej dla każdego z zadań, jaką Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej:

• Wersja drukowana (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności):

- Projekt budowlany – 6 egz.,

- Projekt wykonawczy – 6 egz.,

- Przedmiar robót – 2 egz.,

- Kosztorys ofertowy – 2 egz.,

- Kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.

- Wersja elektroniczna – 2 płyty CD/DVD; 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do odczytu; rysunki – format dwf., dwg. i pdf., obrazy – format jpg i pdf., tekst – format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy- format *.xls i *.pdf.

e) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania protokolarnych uzgodnień z właścicielami terenów, na których będą lokalizowane elementy projektowanej infrastruktury.

  

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.  Pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego z zadań należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

5. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonaną w oparciu o wykonaną dokumentację, zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U.2017 poz. 1332.).

6. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

2) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, na każde Jego wezwanie,

3) udział (na ewentualne wezwanie) w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

4) udział (na ewentualne wezwanie) w próbach instalacji i rozruchach,

5) udział w uzgodnieniach możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych czy konieczności wykonania zamówień dodatkowych oraz opiniowanie propozycji,

6) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

7. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

8. Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Projektant będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

10. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla dokumentacji projektowej dla każdego z zadań stanowiącej przedmiot umowy.

12. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określone zostały we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

13. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania dokumentacji na przyłącza po podpisaniu indywidualnych umów z mieszkańcami.

14. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania operatu wodnoprawnego (jeśli takie opracowanie będzie wymagane) oraz do opracowania oceny oddziaływania na środowisko (jeśli takie opracowanie będzie wymagane). Powyższe opracowania należy wycenić i przedstawić w formularzu ofertowym.

 

II. Termin realizacji: 15.08.2018 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągiem tłocznym o długości min. 3000 mb  (na załączniku nr 3 do zapytania ofertowego).oraz dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- Projektant specjalności sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu, który zaprojektował co najmniej jedną sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym o długości min. 3.000 m,

UWAGA: Do wykazu prac projektowych należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

IV. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Wykonawca, który wykaże w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego co najmniej dwie dokumentacje projektowo – kosztorysowe sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągiem tłocznym o długości min. 3000 mb otrzyma dziesięć punktów. Wykonawca, który wykaże jedną dokumentację lub nie wykaże żadnej dokumentacji nie otrzyma żadnego punktu. Wykonawca, za wykazanie więcej niż dwóch dokumentacji nie będzie dodatkowo punktowany. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 pkt.

V. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Do oferty należy załączyć:

a) wykaz wykonanych prac projektowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

b) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

c) dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Oferty wraz załącznikami należy przesłać lub złożyć do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół, nie otwierać przed dniem 31.01.2018 r. do godz. 12.00”.

 

VI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

VII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed

zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) uprawnienia budowlane do kierowania pracami projektowymi w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej Izby Inżynierów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
4.791 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 13:11

rejestr zmian publikacji »

14.

Adaptacja pomieszczeń przedszkola na KLUB DZIECIĘCY w Odrzywole

Znak sprawy: IT-2710.02.2018

Odrzywół, 18.01.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz ogólna charakterystyka robót, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net   w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 31.05.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 01.02.2018 r. do godz. 12.00Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole, nie otwierać przed dniem 01.02.2018 r. do godz. 12.00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

·       Jerzy Macierzyński – tel. (48) 6716057 w. 51 e-mail: jmacierzynski@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

·       Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
2.890 MB
3.987 MB
4.169 MB
297.260 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 13:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
wersja do druku drukuj