główna zawartość
artykuł nr 1

Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół

Znak sprawy: IT-2710.33.2018

Odrzywół, 28.11.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na realizację zadania pn.:

Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół”.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół.

I. Szczegółowe informacje dotyczące opisu oraz zakresu przedmiotu zamówienia zawiera: ogólna charakterystyka obiektu oraz, przedmiar robót, znajdujące się na stronie Zamawiającego BIP Gminy Odrzywół: http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne – zapytania ofertowe.

II. Termin realizacji: 31.12.2018 r.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę, dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz doświadczeniem potwierdzonym przez wykonanie co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki płatności: 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert

1) Cena - 90%
2) Doświadczenie - 10 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru matematycznego:
C= (Cmin/ Cbad) x 90 pkt
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

Oferent, który wykaże poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym co najmniej dwa zrealizowane zadania tożsame do niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Oferent który wykaże jeden lub nie wykaże w ogóle żadnego zrealizowanego zadania tożsamego do niniejszego zamówienia nie otrzyma żadnego punktu. Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 10 pkt. Maksymalnie w kryterium „Cena” i „Doświadczenie” można otrzymać 100 pkt.

VI. Opis przygotowania oferty

Oferty należy złożyć na załączonym druku – Formularz Oferty – załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 10.12.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pokój nr 14 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zadanie pn.: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół, nie otwierać przed dniem 10.12.2018 r. do godz. 10:00”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

· Ewa Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 43 e-mail: ematuszczak@odrzywol.eu

W sprawach proceduralnych:

· Marek Matuszczak – tel. (48) 6716057 w. 47 e-mail: mmatuszczak@odrzywol.eu

Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 ,  w piątki 8:00 – 16:00.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Zamawiającego uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych branżach, jak również zaświadczeń o przynależności osób do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie robót budowlanych o podobnym charakterze jak w przedmiocie zamówienia oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  Wykonawca przedłoży również kosztorys ofertowy wykonania przedmiotu zamówienia.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie pn.:
 Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 zmianami) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Odrzywół
REGON: 000545320
NIP: 6010086182
MiejscowośćOdrzywół
Adres:26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , 
w piątki 8:00 – 16:00
Telefon: (048) 67 16 057; 67 16 036, Fax: (048) 37 16 057 w. 30
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na dostawie i montażu we wskazanym miejscu Ławki niepodległości. Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał muszą być w 100% odporne na wandalizam i próby niepowołanego demontażu siedziska. Ławka powinna być wyposażona w instalację podgrzewającą górną część siedziska tak aby ławka mogła być funkcjonalna przez cały rok.
 2. Główne Obowiązki Wykonawcy:
  Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ze swoich materiałów.
 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w ramach własnego zakupionego sprzętu. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą mieć wpływu na jakość świadczonej usługi.
 5. Opis techniczno - wykonawczy Ławki Niepodległości:
  1. Siedzisko - korpus betonowy:
   • Długość ławki 230 cm, wysokość 45 cm.
   • korpus ławki wykonany jest z betonu GRC (Glass Reinforced Concrete) metoda natryskową z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowanego logo "niepodległa"
   • Rodzaj cementu - CEM I 52,5 R zgodny z normą EN 197-1:2011
   • Kolor betonu- biały, struktura gładka.
   • Impregnacja betonu preparatem hydrofobizującym do betonu GRC. Preparat powinien wnikać w głąb powierzchni mineralnych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe i zanieczyszczeń mineralnych. Preparat nie powinien przyciemniać koloru betonu. Preparat musi spełniać wymagania normy PN-EN 1504-2 jako impregnat hydrofobizujący oraz posiadać atest higieniczny.
   • Istotną częścią korpusu ławki jest element loga, czyli napis ,,niepodległa" odwzorowujący w oryginale pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego (wzór w pkt. Nr 6 wizualizacje) Napis powinien przechodzić na wylot betonowego korpusu po obu stronach ścian czołowych ławki. Środki liter: e, p, o, d, e, g, a, muszą być przymocowane do szyby hartowanej umieszczonej wewnątrz korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej tak aby napis był zgodny z oryginałem.
   • korpus ławki powinien być zamocowany do podłoża na tzw. dystansach z blachy ocynkowanej w wysokości 5 cm od docelowego gruntu.
  2. Siedzisko multimedialne:
   • Siedzisko multimediane wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej – elektro- polerowanej wraz z nakładką izolująca w kolorze biało/ czerwonym.
   • wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia:
   • Wył. Różnicowo - prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
   • Wył. Nadprądowy,
   • Zasilacz,
   • Komputer Raspberry Pi3 + obudowa + karta pamięci,
   • Router WiFi,
   • Ładowarka NFC,
   • Gniazdka 230 AC,
   • Głośnik,
   • Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
   • Gniazdo USB,

   Wyposażenie szafki sterowniczej,

   • Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
   • szyba hartowana,
   • osuszacz + termostat,
   • przewody wodoodporne.

   Zamawiający we własnym zakresie doprowadzi:

   • zasilanie 230VAC 50Hz6A
   • przewód Ethernet (złacze RJ -45) od źródła sygnału (antena itp.)
  3. Napisy i symbolika:
   Na ławce powinien zostać zamieszczona inskrypcja:
   ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
   PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
   MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
   (Gmina Odrzywół  i data odsłonięcia ławki).
   Ponadto na ławce pomnikowej powinny być umieszczone loga: Programu Służymy Niepodległej i partnera uczestniczącego w programie (jednostki samorządu terytorialnego), jak również fotokodu QR na komórki i tablety
 6. Wizualizacje
  Specyfikacja:
  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://bip.mon.gov.pl/f/pliki/praca/ogloszenia/inne/2018/08/Dokumentacja_techniczna_awki_Niepodlegosci.pdf

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do dnia: 30 listopada 2018r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
 1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej bezpośrednio do Zamawiającego osobiście, przesłana za pomocą poczty lub kuriera.
 2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej według poniższego wzoru:
  Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
  Gmina Odrzywół
  ul. Warszawska 53
  26-425 Odrzywół
   
  Oferta na realizację zadania:
   Dostawę i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
  nie otwierać przed 02.11. 2018 r. godz. 15.00
   
 3. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.
 4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona i zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać w terminie do 02.11.2018 r. do godz. 15:00, osobiście w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, pok. nr 14 (sekretariat) lub dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera.
 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium: najniższa cena – 100% - w odniesieniu do danej części zamówienia.
 2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
 3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria dla danej części zamówienia) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  
 
VII. INNE POSTANOWIENIA:
 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia złożenia zamówienia na wyposażenie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 4. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożoneoferty wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku gdy w danej części nie wpłynie żadna oferta Zamawiający dokona zakupu sprzętu z wolnej ręki.
 7. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą listowną, faksem lub pocztą elektroniczną na ich wniosek.
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:
Katarzyna Jastrzębska – Inspektor w Urzędzie Gminy w Odrzywole, tel. (48) 6716057 w. 39, e-mail: kjastrzebska@odrzywol.eu
Informacje można uzyskać w dni robocze od  poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 , 
w piątki 8:00 – 16:00.

 

artykuł nr 3

Wyposażenie Dziennego Domu ?Senior+? w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej 57

 

 

 

„PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR +” NA LATA 2015-2020”

 

 


 

* Zapytanie ofertowe-wyposażenie Dziennego Domu Senior+


Zamawiający

Gmina Odrzywół

ul.Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

  Odrzywół, dnia 13.10. 2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół, zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej progu 30 000 euro, które dotyczy zadania mającego na celu dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń dziennego Domu ,,Senior+

 

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:  Gmina Odrzywół

  Adres: ul. Warszawska 53

NIP: 6010086182

REGON: 670223853

  Numer telefonu: 48 671 60 57

  Numer faksu: 48 675 55 17

  Strona internetowa:bip.odrzywol.akcessnet.net

  Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Składanie ofert cenowych odbywa się w  trybie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych  z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) tj. poniżej progu
30 000 euro.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Odrzywole  przy ul. Tomaszowskiej 57. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie nr.1- dostawa i montaż mebli

Zadanie nr.2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr.1  stanowi załącznik nr.2-do zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr.2  stanowi załącznik nr.3-do zapytania ofertowego – kosztorys ofertowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dotyczących wybranych przez wykonawców zadań.

- montaż sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, obejmujący wniesienie sprzętu, rozpakowanie, zamontowanie sprzętu, ustawienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  uporządkowanie pomieszczeń z opakowań po sprzęcie (kartony, folie, styropiany itp.)

 - pierwszy rozruch sprzętu przy udziale Zamawiającego.

3.2. Wykaz pomieszczeń w których zlokalizowane zostanie wyposażenie objęte przedmiotowym zamówieniem zostanie uzgodnione podczas wizji lokalnej zamawiającego i oferenta .

3.2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni 24 miesiące gwarancji na dostarczone wyposażenie. W tym okresie Wykonawca zapewni m.in. bezpłatny serwis sprzętu, a w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 21 dni - zapewni sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach. Szczegółowy opis czynności i zasad postępowania z wyposażeniem w okresie gwarancji znajduje się w zapisach istotnych warunków umowy stanowiący Załącznik nr 4 i załącznik graficzny do niniejszego zamówienia.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr.1 - do 10.12.2018r.

Zadanie nr.2 - do 10.12.2018r.

4.2. Termin płatności –  do 30 dni przelewem po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

5.1. Formularz Ofertowy złożony na odpowiednich drukach stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

5.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji potwierdzony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia wydruków komputerowych posiadających cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi  w tym rejestrze nie będzie wymagać się podpisu ani pieczęci a zatem również pisemnych oświadczeń osoby posługującej się tego typu dokumentem.

5.3. Kosztorys ofertowy do zadania którego dotyczy oferta.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1.Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątką firmową,

  - posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6.3.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku działania Wykonawcy przez Pełnomocnika musi on posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać przedstawione w formie oryginału podpisane przez Wykonawcę bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 6.5.   Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie tekstu (przekreślone), parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.6.   Wszystkie ceny oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

6.7.   W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich podatków obowiązujących na terenie RP.

6.8.   Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

6.9.  Zaleca się na pierwszej stronie oferty zamieścić spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie lub na opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty, która nie zawiera takiego wykazu.

6.10.   Zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane były kolorem niebieskim.

6.11.   Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego tj: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół oraz posiadać dopisek o treści: ,,Zapytanie ofertowe -Wyposażenie  Dziennego Domu  ,,Senior+ ” do 05.11.2018 r. do godz. 10.00, drogą pocztową bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Odrzywole. Liczy się data i godzina wpływu.

6.12.   Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.13.   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

6.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

VII. OCENA OFERT

7.1   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.4.Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego www.bipodrzywol.akcssnet.net 

VIII. KRYTERIA WYBORU

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w zakresie poszczególnych zadań na podstawie kryteriów- Cena 100%.

W wyniku postępowania zostaną wybrane oferty w zakresie poszczególnych zadań z najkorzystniejszą dla Zamawiającego ceną brutto, oraz podpisane umowy na realizację zadań.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie poszczególnych zadań  Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony internetowej www.bip.odrzywol.akcssnet.net o terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany droga mailową lub faksem zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu ofertowym.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

3.   Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.

4.   W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

5.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Matuszczak Kierownik GOPS Odrzywół ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół  adres  emeil.ematuszczak@odrzywol.eu

 

XII . ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 -Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2- Szczegółowy wykaz wyposażenia(meble)
 3. Załącznik nr 3- Szczegółowy wykaz wyposażenia(pozostałe wyposażenie)
 4. Załącznik nr 4- Wzór umowy do zadania nr.1
 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy do zadania nr.2
 6.  Załącznik nr..6 – Część rysunkowa

 

artykuł nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół informuj, że w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół,  termin składania ofert zostaje wydłużony. Nowy termin składania ofert: 26 październik 2018 r; do godz. 14:00.

 

 

Oferty, które wpłynęły lub wpłyną do Zamawiającego zostaną zachowane w nienaruszonym stanie do nowego terminu składania ofert. Wspomniani Wykonawcy mogą pozostawić złożone oferty, mogą je wycofać lub dokonać stosownej zmiany przed nowym terminem składania ofert tj. 26.10.2018 r. do godz. 14:00.

 

 

Ponadto informujemy, że ulega zmianie termin realizacji wykonania zamówienia na: 30.04.2019 r.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w pierwszym terminie nie są zobowiązani do zmiany terminu w złożonej ofercie. Oferta taka będzie ważna pomimo starego terminy wykonania zamówienia, a Zamawiający przyjmie termin 30.04.2019 r.

 

 

 

Znak sprawy: IT-6710.21.2018       Odrzywół, dnia 11.10.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Wójt Gminy Odrzywół zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół dla pięciu zadań:

1) Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej o długości około 4 000 m wraz z przepompowniami dla miejscowości Kłonna.

2) Zadanie nr 2 Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Radomskiej w Odrzywole.

4) Zadanie nr 3 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Badulki.

5) Zadanie nr 4 Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 400 m dla miejscowości Dąbrowa.

6) Zadanie nr 5 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości po około 300 m dla miejscowości Odrzywół ul. Wspólna.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w załączeniu.

 

artykuł nr 5

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 2710.26.2018     Odrzywół, dnia 02.10.2018 r.SPROSTOWANIE DO

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

na zadanie pn.:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2018/2019  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół.

 

Zamawiający Gmina Odrzywół informuje, że zgodnie z pkt III ust. b) zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia dostawy będą realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje aktualnie obowiązującej ceny ogłoszonej przez wskazany koncern w formularzu ofertowym DOSTAWCY do ceny obowiązującej w dniu złożenia oferty tj. w dniu 04.10.2018 r. W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 Oferta formularz gdzie w pkt III ust. b) również należy wyliczyć wartość zamówienia dla całego zamówienia na dzień 04.10.2018 r.  W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 Zapytania ofertowego.

 

 

 

Odrzywół, dnia 26.09.2018 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Odrzywół ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2018/2019  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

  

Szczegółowe informacje w załącznikach.  

 

 Z poważaniem

Wójt Gminy Odrzywół

Marian Kmieciak