główna zawartość
artykuł nr 1

Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół

Odrzywół, dnia 10.12.2018 r.

IT-2710.33.2018

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.33.2018

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;  

Kryteria wyboru ofert:

cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Małęczyńska 30, 26-600 Radom

Cena Wybranej oferty: 49 999,52 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 52/100).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Małęczyńska 30

26-600 Radom

49 999,52

4

90

10

100

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

artykuł nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 13.11.2018 r.

IT-6710.21.2018

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.21.2018  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; doświadczenie 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ”BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 22B lok. 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Cena brutto wybranej oferty: 145 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 %

 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 10 %

 

Łączna punktacja

1

EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

212 630,10

61,43

10

71,43

2

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ”BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 22B lok. 9

97-300 Piotrków Trybunalski

145 140,00

90

10

100

 


Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

Wyposażenie Dziennego Domu Senior+

 Odrzywół, dnia 13.11.2018 r.

IT-2710.29.2018

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Wyposażenie Dziennego Domu ” Senior+

 

Przedmiotem zamówienia było wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Odrzywole  przy ul. Tomaszowskiej 57. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie nr.1- dostawa i montaż mebli

Zadanie nr.2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5 w rozbiciu na poszczególne zadania.

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 100 %;

 

Przedmiotem zamówienia było wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Odrzywole  przy ul. Tomaszowskiej 57. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie nr.1- dostawa i montaż mebli

Zadanie nr.2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Dla zadania nr 2 dostawa i montaż pozostałego wyposażenia  Oferta nr: 5

Złożona przez:  VICTORES Prawo zamówienia publicznego  Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek.

 

Cena brutto wybranej oferty: 27 281,40 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 40/100  złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji ofert złożonych przez Wykonawców dla zadania nr 2 dostawa i montaż pozostałego wyposażenia : 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 100 %

 

Łączna punktacja

2

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

78,76

78,76

3

NAL-SPORT  HURTOWNIA SPORTOWA  Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

64,55

64,55

4

GOGA Grażyna Staszewska, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa

50,52

50,52

5

VICTORES Prawo zamówienia publicznego  Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek

100

100

 

  

Ponadto zamawiający informuje, że Zadanie nr.1 - dostawa i montaż mebli ze względu na brak wystarczających środków finansowych zostaje unieważnione.  

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
 Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół,  26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30  
Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe
Liczba złożonych ofert: 2;
Liczba odrzuconych ofert: 0;
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr:2
Złożona przez: Hammerland Workshop,  Strażów 347, 36-073 Strażów
Cena brutto wybranej oferty: 26125,20 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 20/100).
Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    
Numer oferty
Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena oferty
[brutto]
Ilość pkt
kryterium  cena ofertowa brutto 100 %
1
Firma Kamieniarska Road Memory Mistrza Kamieniarstwa Sławomir Chudoba, 22-425 Grabowiec,
ul. Kościelna 4
40000,00
100
2
Hammerland Workshop,  Strażów 347, 36-073 Strażów
26125,20
65,31


artykuł nr 5

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 08.10.2018 r.

IT-2710.26.2018

   

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2018/2019  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.26.2018  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie100 pkt)

Łączna punktacja

1

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,76

112 914,00

93,35

93,35

2

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,51

105 300,00

100

100

 

  

Wójt Gminy Odrzywół


mgr Marian Kmieciak