logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki zapytań ofertowych / Rok 2018
1.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

Odrzywół, dnia 13.11.2018 r.

IT-6710.21.2018

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.21.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; doświadczenie 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ”BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 22B lok. 9, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Cena brutto wybranej oferty: 145 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 10 %

 

Łączna punktacja

1

EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

212 630,10

61,43

10

71,43

2

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ”BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 22B lok. 9

97-300 Piotrków Trybunalski

145 140,00

90

10

100

 


Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 13:59

rejestr zmian publikacji »

2.

Wyposażenie Dziennego Domu Senior+

 Odrzywół, dnia 13.11.2018 r.

IT-2710.29.2018

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Wyposażenie Dziennego Domu ” Senior+

 

Przedmiotem zamówienia było wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Odrzywole  przy ul. Tomaszowskiej 57. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie nr.1- dostawa i montaż mebli

Zadanie nr.2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5 w rozbiciu na poszczególne zadania.

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 100 %;

 

Przedmiotem zamówienia było wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Odrzywole  przy ul. Tomaszowskiej 57. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie nr.1- dostawa i montaż mebli

Zadanie nr.2 – dostawa i montaż pozostałego wyposażenia.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Dla zadania nr 2 dostawa i montaż pozostałego wyposażenia  Oferta nr: 5

Złożona przez:  VICTORES Prawo zamówienia publicznego  Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102,         98-311 Ostrówek.

 

Cena brutto wybranej oferty: 27 281,40 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 40/100  złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji ofert złożonych przez Wykonawców dla zadania nr 2 dostawa i montaż pozostałego wyposażenia : 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 100 %

 

Łączna punktacja

2

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

78,76

78,76

3

NAL-SPORT  HURTOWNIA SPORTOWA  Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

64,55

64,55

4

GOGA Grażyna Staszewska, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa

50,52

50,52

5

VICTORES Prawo zamówienia publicznego  Kamil Kwiatosiński, Skrzynno 102, 98-311 Ostrówek

100

100

 

  

Ponadto zamawiający informuje, że Zadanie nr.1 - dostawa i montaż mebli ze względu na brak wystarczających środków finansowych zostaje unieważnione.  

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-11-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 13:56

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
na zadanie:
 Dostawa i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej
 
Zamawiający: Gmina Odrzywół,  26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53
tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30         
Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe
Liczba złożonych ofert: 2;
Liczba odrzuconych ofert: 0;
Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:
Oferta nr:2
Złożona przez: Hammerland Workshop,  Strażów 347, 36-073 Strażów
Cena brutto wybranej oferty: 26125,20 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 20/100).
Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.
           
Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:           
Numer oferty
Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena oferty
[brutto]
Ilość pkt
kryterium  cena ofertowa brutto 100 %
1
Firma Kamieniarska Road Memory Mistrza Kamieniarstwa Sławomir Chudoba, 22-425 Grabowiec,
ul. Kościelna 4
40000,00
100
2
Hammerland Workshop,  Strażów 347, 36-073 Strażów
26125,20
65,31


  


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Katarzyna Jastrzębska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-06 07:50

rejestr zmian publikacji »

4.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2018/2019 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 08.10.2018 r.

IT-2710.26.2018

             

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

                                                                                                                                        

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2018/2019  do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.26.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;        

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję:

           

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie100 pkt)

Łączna punktacja

1

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,76

112 914,00

93,35

93,35

2

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,51

105 300,00

100

100

 

  

Wójt Gminy Odrzywół


mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:37

rejestr zmian publikacji »

5.

Likwidacja barier poprzez zakup schodołaza gąsienicowego do PSP im. Jana Pawła II w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 26.09.2018 r.

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Likwidacja barier poprzez zakup schodołaza gąsienicowego do PSP im. Jana Pawła II w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30      

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr:4

 

Złożona przez:  Lift Plus Pl Kaczmarczyk Spółka Jawna 42-263 Wrzosowa, ul. Strażacka 33

Cena brutto wybranej oferty: 10 368,00 zł.

(słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych).

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 100 %

1

ACTIVE Przemysław Chudyk

Os. Pawlikowskiego 13g/2, 44-240 Żory

13 780,00

75,24

2

RAV-NET Rafał Kurzyna

Ul. Zdziarska 81G/1, 03-289 Warszawa

14 000,00

74,06

3

EUROMOBIL Sp. z o.o.

Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny

11 900,00

87,13

4

Lift Plus Pl Kaczmarczyk Spółka Jawna

42-263 Wrzosowa, ul. Strażacka 33

10 368,00

100,00

5

Lift Profil Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Zaciszna 12, 42-202 Częstochowa

10 800,00

96,00

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-26 11:08

rejestr zmian publikacji »

6.

Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

 

 

 Odrzywół, dnia 12.09.2018 r.

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30      

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %,

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr:1

 

Złożona przez:  Centrum 998 S.C.  ul. Grzecznarowskiego 44 l.77, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 72 768,00 zł.

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem zł).

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 100 %

1

Centrum 998 s.c.,

ul. Grzecznarowskiego 44 lok. 7 26-600 Radom

72 768,00

100

2

Arpapol Sp. zo.o.,

ul. Karmelkowa 29,

52-437 Wrocław

77 330,00

94,10

 

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Mateusz Worach
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 10:36

rejestr zmian publikacji »

7.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2018-2019

 Odrzywół, dnia 06.08.2018 r.

IT-2710.20.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2018-2019

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.20.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena brutto wybranej oferty 67,63 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem 63/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto

100 %

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

67,63

100

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. w Grójcu

ul. Laskowa 6

05-600 Grójec

96,30

70,23

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 13:10

rejestr zmian publikacji »

8.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół

 Odrzywół, dnia 29.06.2018 r.

IT-2710.16.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.16.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2.;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  NAKAL Sp. z o.o. ul. Wczasowa 8, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Cena brutto wybranej oferty: 119 556,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

„ROYAL PLAY”

Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30

07-320 Małkinia Górna

122 164,00

88,08

10

98,08

2

NAKAL Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 8

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

119 556,00

90

10

100

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                          mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 15:21

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 18.05.2018 r.

IT-6710.12.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.12.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert:2.;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; doświadczenie 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr:

Złożona przez:  USŁUGI BRUKARSKIE Andrzej Podmanicki ul. Ogrodowa 19, 26-425 Odrzywół

 

Cena brutto wybranej oferty: 84 009,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

84 651,06

89,32

10

99,32

2

USŁUGI BRUKARSKIE

Andrzej Podmanicki

ul. Ogrodowa 19

26-425 Odrzywół

84 009,00

90

10

100

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 13:39

rejestr zmian publikacji »

10.

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)

 Odrzywół, dnia 23.05.2018 r.

IT-2710.09.2018


 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.09.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 10;

Liczba odrzuconych ofert: 5;    

Kryteria wyboru ofert:

[C1] – cena oferty brutto – 50%

 

[C2] - koszt rocznego utrzymania strony  - 20%

 

[C3] – doświadczenie – 15%

 

[C4] - intuicyjność CMS  -  15%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez:  CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński ul. Wodociągowa 18A, 87-100 Toruń.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie informujemy, że oferty następujących firm:

- oferta Nr 2 INNOVATION SOFTWARE Sp. z o.o. ul. Kleczkowska 50, 50-227 Warszawa;

- oferta Nr 6 PISI Polska ul. Świętojańska 84/2, 81-388 Gdynia;

- oferta Nr 7 Theodore Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów;

- oferta Nr 8 TECHWIERT Łukasz Hibner ul. Młodzieżowa 265, 44-373 Wodzisław Śląski;

- oferta Nr 9 OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów;

zostają odrzucone z powodu niespełnienia kryterium [C3] – doświadczenie. Zamawiający wymagał w tym kryterium podania minimum 3 stron wykonanych przez Wykonawcę dla innych instytucji. Z załączonych list wynika, że w/w Wykonawcy załączyli listę minimum 3 stron, lecz nie wszystkie (minimum 3) odnoszą się do wykonania stron dla instytucji.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca oferty nr 2, 6, 7, 8 i 9.

 

Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:     

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto                      [zł]

Koszt rocznego utrzymania strony          [zł]

Doświadczenie Ilość stron wpisanych w ofercie

Spełnienie kryterium Doświadczenie [TAK/NIE]

Ilość pkt wg kryterium Cena oferty brutto

Ilość pkt wg kryterium Koszt rocznego utrzymania strony

Ilość pkt wg kryterium Doświadczenie

Ilość pkt wg kryterium intuicyjność CMS

Łączna punktacja

1

DJPRESS Dariusz Dalaszyński                                 

ul. Śliwkowa 18                                                  62-065 Grodzisk Wielkopolski

9 840,00

492,00

3

TAK

22,86

0,04

15

15

52,90

2

INNOVATION SOFTWARE Sp. z o.o.            

ul. Kleczkowska 50                              

 50-227 Warszawa

24 600,00

2 200,00

3

NIE

oferta odrzucona

3

sm32 STUDIO Marek Mucharski                   

ul. Grapa 10                                                    

34-300 Żywiec

14 514,00

1 476,00

10

TAK

15,50

0,01

10

10

35,51

4

BPROG Sp. z o.o.                                 

ul. Wojska Polskiego 18/1                                   

05-091 Ząbki

12 300,00

123,00

4

TAK

18,29

0,16

10

5

33,45

5

CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński ul. Wodociągowa 18A                                   

87-100 Toruń

4 499,00

1,00

3

TAK

50,00

20,00

12

12

94,00

6

PISI Polska                                                                  ul. Świętojańska 84/2                                               81-388 Gdynia

4 900,00

1 200,00

4

NIE

oferta odrzucona

7

Theodore Sp. z o.o.                                      

ul. 3 Maja 13                                           

35-030 Rzeszów

1,23

24 599,77

3

NIE

oferta odrzucona

8

TECHWIERT Łukasz Hibner                                       ul. Młodzieżowa 265                                           44-373 Wodzisław Śląski

10 000,00

1 000,00

3

NIE

oferta odrzucona

9

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna                    

ul. Geodetów 1                                         

35-328 Rzeszów

65 000,00

3 000,00

3

NIE

oferta odrzucona

10

Amistad Sp. z o.o.                                        

pl. Na Groblach 8/2                                          

31-101 Kraków

33 210,00

2 214,00

16

TAK

6,77

0,01

10

10

26,78


 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian KmieciakPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 09:25

rejestr zmian publikacji »

11.

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów

 Odrzywół, dnia 09.04.2018 r.

IT-2710.07.2018

       

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w miejscowości Ossa oraz rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.07.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 9;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 7

Złożona przez:  Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o. Julianów Lesiewski 6, 96-230 Biała Rawska

Cena brutto wybranej oferty: 54 374,00 zł.

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „”MEVIUS”

 Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

75 923,35

2

64,46

10

74,46

2

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

102 832,55

3

47,59

10

57,59

3

ARGON

Klaudiusz Półtorak

Ul. Grunwaldzka 121/86

37-700 Przemyśl

66 903,34

44

73,15

10

83,15

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

80 000,00

3

61,17

10

71,17

5

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

79 950,00

4

61,21

10

71,21

6

PERGOLA

Małgorzata Skórko

ul. Techniczna 2

05-500 Piaseczno

64 329,00

2

76,07

10

86,07

7

Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o.

Julianów Lesiewski 6

96-230 Biała Rawska

54 374,00

4

90

10

100

8

PHU FART Monika Sarnecka

ul. Na Stoku 16/2

26-600 Radom

80 898,91

4

60,49

10

70,49

9

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

70 694,67

4

69,22

10

79,22

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 12:23

rejestr zmian publikacji »

12.

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów

 Odrzywół, dnia 09.04.2018 r.

IT-2710.08.2018

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Stanisławów

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.08.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIEBUDOWA KORTÓW

TENISOWYCH Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

Cena brutto wybranej oferty: 129 150,00 zł.

(słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok 7

26-600 Radom

164 820,00

4

70,52

10

80,52

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

129 150,00

7

90

10

100

3

SPORT CONCEPT Sp. z o.o.

ul. Plonowa 24 C lok. 2

05-515 Nowa Wola

154 053,81

2

75,45

10

85,45

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 12:07

rejestr zmian publikacji »

13.

Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 09.04.2018 r.

SPZOZ-2710.01.2017

                                    

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

SPZOZ-2710.01.2017

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro netto.

UZASADNIENIE

 

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła łącznie: 70 000,00 zł brutto. Cena jedynej złożonej oferty przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom, wyniosła 101 025,88 zł brutto. Cena oferty w/w firmy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający na dzień dzisiejszy nie może zwiększyć tej kwoty.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole”.

             

  

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole

 

lek. med. Andrzej Majchrzak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 11:23

rejestr zmian publikacji »

14.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin

 Odrzywół, dnia 15.03.2018 r.

IT-2710.04.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokin

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.07.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez:  Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o. Julianów Lesiewski 6, 96-230 Biała Rawska

Cena brutto wybranej oferty: 114 166,04 zł

(słownie: sto czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 4/100).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

169 740,00

4

60,53

10

70,53

2

„APIS” Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

136 763,65

3

75,13

10

85,013

3

MJM-BUD Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

138 694,80

9

74,08

10

84,08

4

PHU FART

Monika Sarnecka

ul. Na Stoku 16/2

26-600 Radom

118 000,00

0

87,08

0

87,08

5

Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o.

Julianów Lesiewski 6

96-230 Biała Rawska

 

114 166,04

4

90

10

100

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 12:16

rejestr zmian publikacji »

15.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty dot. zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

 Odrzywół, dnia 07.02.2018 r.

IT-6710.01.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.01.2018

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 8;

Liczba odrzuconych ofert: 1;     

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; doświadczenie 10%

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 7

Złożona przez: TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński ul. Dąbrowskiego 81 m.9, 02-503 Warszawa

 

Cena brutto wybranej oferty: 89 175,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:         

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium doświadczenie 10 %

 

Łączna punktacja

1

F.B.BIO-SYSTEM

Artur Kozłowski
ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 7/1
97-300 Piotrków Trybunalski

110 577,00

72,58

10

82,58

2

SKAR CENTRUM Sp. z o.o.

Ul. Panoramiczna 5/19

25-503 Kielce

205 550,18

39,05

10

49,05

3

ABRYS Technika Sp. z o.o.

ul. Wiślana 46

60-401 Poznań

195 500,00

41,05

10

51,05

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 1

54-425 Wrocław

158 522,40

50,63

10

60,63

5

PRZEDSIĘBIORSTWO

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

„ADIR” Sp. z o.o.

Al. Na Stadion 50

25 – 009 Kielce

135 177,00

59,37

10

69,37

6

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” s.c.

Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski

ul. Północna 27/29 p.111

91-420 Łódź

151 290,00

53,05

10

63,05

7

TOM-PRO INWEST

Tomasz Tomczyński

ul. Dąbrowskiego 81 m.9

02-503 Warszawa

89 175,00

90,00

10

100

8

Zakłada Usługowo – Projektowy

Paweł Kusztal

Czarniecka Góra 66/5

26-220 Stąporków

68 500,00

0

0

0

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół informuje, że została odrzucona oferta nr: 8 złożona przez: Zakłada Usługowo – Projektowy  Paweł Kusztal  Czarniecka Góra 66/5, 26-220 Stąporków, z powodu niespełnienia warunku postawionego w pkt III zapytania ofertowego tj. posiadania niezbędnej wiedzy do wykonania zamówienia. Wykonawca nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągiem tłocznym o długości min. 3000 mb. Załączony dowód do wykazu wykonanych usług nie zawiera potwierdzania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   


 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 12:31

rejestr zmian publikacji »

16.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty dot. zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń przedszkola na KLUB DZIECIĘCY w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 07.02.2018 r.

IT-2710.02.2018

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Adaptacja pomieszczeń przedszkola na „KLUB DZIECIĘCY” w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.02.2018           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 8;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 4

Złożona przez: „Albud” Albert Stachowicz ul. Marglowa 142,26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 82 285,61 zł.

(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć 61/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Firma Budowdlano – Usługowa „WIATROBUD II”

Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak s.c.

ul. Limanowskiego 47

26-600 Radom

102 250,05

3

72,73

10

82,73

2

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane

„ZAWISZA” Spółka z o.o.

ul. Wielkopolska 7

26-600 Radom

110 125,70

4

67,25

10

77,25

3

UNICOM

Jakub Sputowski

ul. Sobieskiego 59

96-200 Rawa Mazowiecka

95 254,87

4

77,75

10

87,75

4

„Albud” Albert Stachowicz

ul. Marglowa 142

26-600 Radom

82 285,61

4

90

10

100

5

”MIX – BUD”

Adam Wiktorowicz

Zachorzów 21B

26-332 Sławno

94 642,66

3

78,25

10

88,25

6

Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMFORT” s.j.

M. Augustyniak, I. Augustyniak

ul. Wjazdowa 4 pok. 206

26-600 Radom

105 000,00

2

70,53

10

80,53

7

M2 PROJEKT Monika Pietras

Lipno ul. Ogrodowa 17

26-400 Przysucha

107 422,87

2

68,94

10

78,94

8

„ENA” Elżbieta Murawska

ul. Osiedlowa 17/24

26-600 Radom

120 000,00

3

61,71

10

71,71

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 12:28

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 2014
wersja do druku drukuj